Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 06:53


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 07:01


CREANTELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea
Musafir

#44428 CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM!!!!!!!!!

2015-10-25 07:02

#44421: -  <= EMIL GHIOCA, CITESTE BA AICI SI TOTI LINDICU_RISTII VOSTRII, DACA VA DAU CU ASTEA IN OCHI VA APUCA EXCITAREA LIMBILOR ... CARE NI LE DATI SI ZBATERILE DE SFARSIT IN PASI RAPIZI VA INDRUMAM CATRE PUSCARIE !!!!!!!! LEGEA ASTA SI TOATE CARE AU FOST PUBLICATE. ITI ARATAM NUMAI O LEGE SI UN ARTICOL LA CARE SUNTETI CALIFICATI LA PUSCARIE DE LA 1 - 5 ANI PEDEAPSA, CA MAI SUNT SI ALTE LEGI CU ARTICOLE SI VIN PE COMPLETARE LA VOI, FACETI CUMUL DE PEDEPSE SI EXECUTARI PE CARE  LE STRANGETI SA FACETI SUME DE ANI PUSCARIE PE EXECUTARE:

 Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie:

Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

 Emilian Frâncu, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost prezent pe Platforma Chimică unde, după discuţiile avute cu salariaţii de la Oltchim intraţi în greva foamei, a reuşit să aplaneze acest conflict de muncă şi să creeze premisele pentru ca acest protest extrem să se încheie. Edilul-şef a susţinut, în dialogul avut cu toate părţile implicate, solicitările salariaţilor Oltchim, printre care reducerea numărului de directori, reducerea numărului de autovehicule utilizate exclusiv şi individual de conducerea societăţii, alocarea unui autoturism pentru activitatea sindicală, achitarea unor obligaţii salariale restante şi altele. Primarul Frâncu a trimis premierului Ponta o scrisoare prin care solicită, în numele tuturor primarilor din zona metropolitană a Râmnicului, urgentarea privatizări Oltchim. Cu aceeaşi ocazie, primarul Frâncu a discutat şi despre buna întreţinere a pasarelei de acces pe platforma industrială, în cel mai scu_rt timp şi în condiţii meteo favorabile această structură rutieră urmând să fie reabilitată de Direcţia Administrării Domeniului Public.

http://www.gds.ro/Actualitate/

 P.S. :

"......alocarea unui autoturism pentru activitatea sindicală (cei doare pe grevisti - lipsa unui autoturism pentru activitatea sindicala), achitarea unor obligaţii salariale restante şi altele (ceva, fara sa stie oamenii)"

 

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 07:38


Direcția Națională Anticorupție

#44430 Re: Direcția Națională Anticorupție

2015-10-25 07:40

#44429: Direcția Națională Anticorupție - Direcția Națională Anticorupție 

Secţiunea a 3-a
Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie

Art. 10 - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;
b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei subvenţiilor;
c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.
Art. 11 - (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
Art. 12 - Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.
Art. 13 - Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Art. 131*) - În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
_____________
*) Art. 131 a fost introdus de L. nr. 161/2003, publicată în M.Of. Nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Art. 132*) - În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
_____________
*) Art. 132 a fost introdus de L. nr. 521/2004, publicată în M.Of. Nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004, care a intrat în vigoare la data de 02.12.2004.

Art. 14 - *** Abrogat prin L. nr. 187/2012
Art. 15 - Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezenta secţiune se pedepseşte.
Art. 16 - Dacă faptele prevăzute în prezenta secţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile stabilite în aceste legi.

Secţiunea a 4-a
*** Abrogată prin L. nr. 187/2012

Art. 17 - *** Abrogat prin L. nr. 187/2012
Art. 18 - *** Abrogat prin L. nr. 187/2012

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 07:42


Direcția Națională Anticorupție

#44432 Re: Re: Re: Direcția Națională Anticorupție

2015-10-25 07:45

#44431: Direcția Națională Anticorupție - Re: Re: Direcția Națională Anticorupție 

 Secţiunea a 2-a
Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor

Art. 23 - (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cu_rsul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Art. 24 - Persoanele prevăzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaţiuni ce antrenează circulaţia de capitaluri sau alte activităţi, prevăzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracţiuni de corupţie sau asimilate acestora ori din infracţiuni ce au legătură cu acestea, au obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvârşirii infracţiunii ori organele de control, abilitate de lege.
Art. 25 - (1) Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar şi nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neînceperea sau încetarea urmăririi penale ori la achitare.
(3) *** Abrogat de L. Nr. 161/2003
(4) Neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 26 - Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procu_rorului, după începerea urmăririi penale, şi nici instanţei de judecată.
Art. 261 - *** Introdus prin O.U.G. nr. 124/2005 şi abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 27 - *** Abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 28 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 43/2002
Art. 29 - (1) Pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate.
(2) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 50/2006

Secţiunea a 3-a
Dispoziţii comune

Art. 30 - 31 - *** Abrogate prin L. nr. 255/2013

Cap. V
Dispoziţii finale

Art. 32 - *** Abrogat de L. Nr. 161/2003
Art. 33 - Orice prevedere contrară prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Direcția Națională Anticorupție

#44433 Re: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2015-10-25 07:58

#42124: NEWS OLTCHIM: - SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

 

 https://www.facebook.com/EmilGhioca?fref=ts

 Emil Ghioca

#39577 Re: Re: RASPUNDE MAI GAOAZA RETARDATA,RASPUNDEEE.


" Bai proasta p...i  mele , eu sunt EMIL GHIOCA si ma stie tot OLTCHIM-ul , tu cine p... a mea esti sa iti raspund tie? "

 EMIL GHIOCA si ma stie tot OLTCHIM-ul

 

ABSOLUT ŞOCANT ! Iată STAREA DE SPIRIT a liderului sindical EMIL GHIOCA de la OLTCHIM

12 August 2013

Combinatul vâlcean Oltchim pare a se îndrepta cu paşi repezi spre faliment şi dezafectare.

Această crimă economică şi socială comisă de Guvern are complici chiar în lumea sindicală.

Iată cât de “deprimat” se prezintă, pe pagina sa de Facebook,  Emil Ghioca, vicepreşedintele sindicatului colaboraţionist “Victoria”, al cărui preşedinte este Corneliu Cernev.

Fotografia a fost postată ieri, aşa încât putem spune că exprimă starea de spirit la zi a liderului sindical.

Românii şi-au făcut-o întotdeauna cu mâna lor.

 Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie:

Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Direcția Națională Anticorupție

#44434 Re: Re: Re: Re: Re: DNA, DIICOT SI CELE 7 SERVICII SECRETE, s-au furat banii disponibilizatilor si

2015-10-25 08:02

#35370: DNA&DIICOT S.O.S. OLTCHIM VALCEA SI ARGES !!!! - Re: Re: Re: Re: DNA, DIICOT SI CELE 7 SERVICII SECRETE, s-au furat banii disponibilizatilor si anga 

 

 http://www.indiscret.ro/

Oltchim - suspiciuni de fals cu salarii compensatorii2014-05-28 08:20

 http://www.indiscret.ro/articol-oltchim

http://www.indiscret.ro/images/


Mai mulţi disponibilizaţi ai Combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, aflat în insolvenţă, acuză ilegalităţi în atribuirea salariilor compensatorii pe care nu le-au primit, dar despre care susţin că în documentele ANAF apar ca încasate şi impozitate.
de Marielena Popa

Suspiciunea a început când cei disponibilizaţi au solicitat companiei fişele fiscale, în locul cărora au primit nişte adeverinţe cu un conţinut alambicat, şi le-a fost confirmată când, în evidenţele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, au constatat că banii pe care nu i-au primit încă au fost impozitaţi ca şi cum ar fi fost încasaţi. Ei suspectează că banii care li se cuvin şi care ar fi existat, potrivit declaraţiilor de anul trecut ale fostului ministru al muncii, Mariana Câmpeanu, ar fi fost folosiţi de Oltchim în alte scopuri. Speriaţi de eventuale consecinţe, cei în cauză au preferat să nu le fie făcute publice numele.

Impozit de 8.348 lei, la bani neprimiţi

„În anul 2013, eu am încasat circa 20.000 lei, salariile lunare. Potrivit adeverinţei de venit pe anul 2013, eliberată de ANAF, Direcţia Finanţelor Publice Vâlcea, figurez cu un venit impozabil de 52.185 lei, la care am şi plătit un impozit de 8.348 lei. Ca atare, s-a luat impozit, s-a plătit CAS, alte dări, iar banii nu au ajuns la mine”, susţine M.S. (foto facsimil)


Oltchim eliberează adeverinţe pentru bani inexistenţi

Alarmaţi de această situaţie, mai mulţi disponibilizaţi ai Combinatului Oltchim au cerut lămuriri companiei. „Astăzi, 27 mai, am solicitat Oltchimului fişa fiscală sau un document din care să înţeleg situaţia veniturilor mele. Împreună cu alţi trei colegi, m-am prezentat la poartă la ora 08.30. Ne-au ţinut vreo două ore pe acolo, apoi ne-au spus să revenim pe la ora 14.00. Am revenit şi peste încă o oră ne-au spus că nu se mai eliberează fişe fiscale, aşa că ne-au dat nişte adeverinţe, alambicate, dar în care salariile compensatorii apar ca „venituri înregistrate”. În acelaşi timp, mai fac nişte menţiuni, pline de ambiguităţi, despre modalitatea de achitare a plăţilor compensatorii. Practic, eu, din suma de 35.218 lei, care în tabel apare în luna iunie şi care cuprinde şi salariile compensatorii, am luat 800 lei, salariul pe o lună, nicidecum suma întreagă. Voi verifica datele care s-au transmis la ANAF, însă, după toate probabilităţile voi constata ce au constatat şi alţi colegi ai mei, că s-au încasat banii şi că pentru ei s-a plătit şi impozit”, a declarat D.M.

Greva foamei pentru salariile compensatorii

Parchet, DNA, Direcţia Antifraudă. Acestea sunt soluţiile care, cred cei în cauză, le pot aduce dreptatea. În mai 2013, au fost concediaţi colectiv 969 de salariaţi. Ei au dreptul să primească, potrivit contractului colectiv de muncă, 12, 18 sau 24 de salarii compensatorii, în funcţie de vechime; adică în jur de 10 milioane de euro (între 20.000 şi 50.000 lei de persoană). Săptămâna trecută, câteva zeci de disponibilizaţi au făcut greva foamei pe scările Prefecturii Vâlcea, nemulţumiţi că nu au primit aceste salarii compensatorii.

Facem menţiunea că acest subiect ne-a parvenit aproape de încheierea ediţiei, prin urmare vom reveni cu opiniile ANAF şi Oltchim.

 

Salariile compensatorii de la Oltchim intră în atenţia DIICOT

Aproximativ 100 de disponibilizaţi ai combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea  au pichetat, joi , sediile  Direcţiei Generale Finanţelor Publice (DGFP)Vâlcea, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism(DIICOT) şi Prefecturii Vâlcea, acuzând compania care i-a concediat că le-a deturnat salariile compensatorii care li se cuveneau prin contractul colectiv de muncă, salarii pe care  le-a raportat la FISC drept încasate şi impozitate.

de Marielena Popa

La prima oră, aceştia au cerut şi au primit de la DGFP Vâlcea adeverinţe fiscale, cu veniturile impozabile şi impozitate, pe anul 2013. Apoi, au solicitat procu_rorilor DIICOT Vâlcea să investigheze această situaţie. Reprezentanţi ai lor au fost primiţi de prefectul judeţului Vâlcea Dumitru Nicu-Cornoiu, care le-a cerut documente  în sprijinul acuzelor lor. Acesta a precizat că va sesiza Guvernul, pentru lămurirea acestei situaţii pe care o consideră « în neregulă ».  Indiscret în Oltenia a fost primul canal media care, în ediţia din această săptămână, a sesizat această situaţie.

Declaraţii contradictorii

Declaraţiile conducerii DGFP Vâlcea şi ale conducerii Oltchim sunt contradictorii, în această situaţie :

Directorul DGFP, Gheorghe Gogârnoiu, a opinat  că, potrivit Codului fiscal, “ orice venit care a fost plătit sau urmează să fie plătit se impozitează “. Ca atare, a dat de înţeles că Oltchim ar fi  plătit impozite pentru aceste salarii, însă, invocând legea confidenţialităţii,  nu a oferit amănunte.  Pe de altă parte,  directorul economic al Oltchim, Alin Smeu, susţine că nu s-au plătit impozite pentru salariile compensatorii:” Oltchim a raportat ANAF ce salarii au de primit cei în cauză şi că umează să plătească aceste impozite “.  susţine acesta.

De două ori păgubiţi

“Noi considerăm, că am fost prejudiciaţi. Figurăm, în evidenţele FISC-ului cu venituri pe care nu le-am luat, venituri mari. Nu numai că nu ne-au dat banii, dar copiii noştri nu mai pot beneficia, din această cauză,  de burse la şcoli, la facultăţi, noi nu putem beneficia de alte ajutoare, pentru că este obligatoriu să prezentăm adeverinţele de venit, în aceste situaţii. “,  a declarat unul dintre disponibilizaţii Oltchim.

Ei au angajat o casă de avocatură care urmează să îi reprezinte în relaţia cu instanţale şi  DIICOT «  Credem că au comis o infracţiune gravă, o infracţiune  în grup, care ne-a prejudiciat. Am angajat o casă de avocatură care ne va reprezenta la toate entităţile pe care le-am sesizat  şi urmează să le sesizăm », au mai spus disponibilizaţii care au participat la această acţiune.

http://www.indiscret.ro/images/

CREANTELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#44435 Re: Re: Re: Re: Re: Re: DNA, DIICOT SI CELE 7 SERVICII SECRETE, s-au furat banii disponibilizatilor

2015-10-25 08:30

#44434: Direcția Națională Anticorupție - Re: Re: Re: Re: Re: DNA, DIICOT SI CELE 7 SERVICII SECRETE, s-au furat banii disponibilizatilor si  

 

 

A FOST O COMPLICITATE DIN AUGUST 2013 PANA-N 2015 INTRE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 

  DNA, HAI LA VALCEA IN OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 SI TOATE DREPTURILE SALARIALE !!!

CREANTELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#44436 Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM!!!!!!!!!

2015-10-25 08:36

#44428: CREANTELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea - CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM!!!!!!!!! 

 

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie:

Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA  SC. OLTCHIM SA.

#29833 Ramane cum am stabilit ... nimic nu s-a modificat: culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim

DIGI 24 TV:

Liderul de sindicat Corneliu Cernev a spus că 1.020 de persoane îşi vor pierde locul de muncă.

URMARITI LINK SI IN JOS ARATA DECLARATIA LUI:

http://www.digi24.ro/

POZA ARATA EXACT CAND SE JURA, REPETITIV.....(SE OBSERVA SATISFACTIA SI BUCU_RIA....!!!)

 Pot sa-i postez si ce spunea Gerea (stia adevarul mai bine el decat Cernev), pentru ca era uluit un lider sindical sarea in aparea lui, in loc sa tina cu angajatii, conform CCM, atunci tot Diculoiu (SLO) a intervenit repede spunand realitatea pentru momentul respectiv insa a tacut cand a fost vorba de masa credala o ilegalitate pe lege..., probe sunt pe net si pe petitie suficente...

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-avFshzBOI min.5,53 Cernev si min. 7,53 Parvu

APARE SI MINCIUNA SPUSA DE PARVU, AUZITA DE TOTI SI TOTI AU TACUT INCLUSIV SLO ( OARE CINE DEZINFORMA IN HALUL ASTA????), CU SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CARE NU SUNT LA MASA CREDALA DIN SIMPLUL MOTIV PENTRU CA DISPONIBILIZARILE S-AU INTAMPLAT LA 5 LUNI DE LA INTRAREA IN INSOLVENTA IANUARIE 2013 (LEGEA SPUNE FOARTE CLAR LA MASA CREDALA INTRA TOT CEEA CE A FOST INAINTE, NU SI DUPA DECLANSAREA INSOLVENTEI ) FIIND SUPUSE LEGII SI CARE SPUNE AGHITA CREANTELE, MASA CREDALA CUPRINZAND NUMAI CEEA CE ERA INAINTE DE INTRAREA IN INSOLVENTA ANUL PANA-N DECEMBRIE 2012 NU DIN IANUARIE  2013 ANUL DISPONIBILIZARILOR SI DECLANSARII INSOLVENTEI. ASTA DOVEDESTE MULTA DEZINFORMARE SI ILEGALITATE IN CEEA CE AU COMIS TOTI PRIN NEPLATA DREPTURILOR SALARIALE NICI PANA AZI  SFARSITUL ANULUI 2014. LEGEA 85/2006 SPUNE ACHITA...!!!!!!!!!

 

Corneliu Cernev - liderul sindicatului VICTORIA - OLTCHIM - 19 martie 2013

A VORBIT IN NUMELE DISPONIBILIZATILOR ESTE O ILEGALITATE PE CCM, SUNTEM 929 DISPONIBILIZATI, TU NU NE-AI CERUT DREPT DE REPREZENTARE IN PRESA SI PESTE TOT, TU AI DECLARAT SI AI MINTIT ODIOS DESPRE NOI:

https://www.youtube.com/watch?v=QilFOhhqLfc , iar la intrebarea reporteritei a evitat raspunsul referidu-se la alte sume si FALS SI UZ DE FALS, LEGEA  85/2006 SPECIFICA ACHITA CREANTELE RESTANTE, NU PROFIT SI NICI CEEA CE MINTEA ACEST CERNEV IN  MEDIA.

N-A PRIMIT NICIUN DISPONIBILIZAT O HARTIE SAU ACT IN CARE SA SE JUSTIFICE INTELEGEREA STATULUI ROMAN CU SINDICATELE SA NI SE CEARA ACORDUL SCRIS SI MASA CREDALA, CEEA CE ESTE PENAL, UNDE SUNT BANII DISPONIBILIZATILOR?????

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2013 ABROGATA

#29835 JUSTITIA TREBUIE SA-SI FACA DATORIA, JOS LABELE DE PE OLTCHIM SI ARPECHIM!!!

CREANTELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#44437 Re: Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM!!!!!!!!!

2015-10-25 08:38

#44436: CREANTELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea - Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM!!!!!!!!! 

 

http://stiri.tvr.ro/

05 Decembrie 2013, 14:38
05 Decembrie 2013, 14:38
05 Decembrie 2013, 14:38

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA  SC. OLTCHIM SA.

OMUL SIMPLU LA PUFOAICA SI GREVA FOAMEI , CA ASA E REGULAMENTAR LA GUVERN..., SI PUNGASUL LA TOL FESTIV.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 08:40


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 08:47


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 08:54


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 11:45


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-10-25 11:56Musafir

#44443

2015-10-25 12:12

acu e baba !!! nu ti-o mai  bip  nimeni   dar de supt mai poate 


Musafir

#44444 Re:

2015-10-25 13:20

#44441: -  

 poza ca poza sugativizatule ca sub brusturle tale zace o muratura care ti-o dam tie in gura si iti inmoi zama pe boticul tau jegardea infecta si mai pune si citeste si ce este pe langa poze ca tot pe puscarie alergi in viteza maxim


Musafir

#44445 Re:

2015-10-25 13:22

#44442: -  

 muratura infipta-n buci, ti-am mai spus ceva, daca te mai legi de nevinovati si fara sa sti nimic, mai culegi niste fapte completare la cate ai comis, scoate si Patrut banii aia de la tine


Musafir

#44446 Re:

2015-10-25 13:26

#44443: -  

 sa vezi ce sugativezi tu si amicul tau oprea, si toti penalii care mai ai tu sperante, numai sa vezi ce supt ai cu sorb de iti indesi singur, cra cra cra sa scapi , vine randul pentru toti astia care inca jubilati


Musafir

#44447

2015-10-25 16:46

AM MARIT STINA ..... AM MAI LUAT SI CÎINI SI MAGARI .AM DUBLAT AFACEREA ..LA STINA NU SE MÎNCA MURATURI  NCI CAȘ TU MILOGULE CARE MA DENIGREZI TE ANGAJEZ CU SIGURANTA ...LA  SU...


Musafir

#44448

2015-10-25 16:51

AM NEVOIE DE UN SEF DE COLOANA LA OI !!!!  ÎN FATA MAGARILOR ..  NEGOCIEM SALARIU IN FATA STÎNI ..


Musafir

#44449 Re: Re: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2015-10-25 17:48

#44433: Direcția Națională Anticorupție - Re: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

 

Am muncit cu sudoare sa ajung unde sunt. Toata lumea se leaga de mine. Faceti si voi ca mine si o sa vedeti ca vine si rasplata. Nu cred ca 2300 lei e un salariu care sa sperie pe cineva fata de salariile care sunt in tara. Va e frica ca sunteti controlati? Invatati sa fiti corecti. La munca si gura mica. De irei ani si patru luni primiti salariu fara sa faceti nimic. Nu mai faceti scandal la directori sa ma schimbe ca nu ma schimba.
Am mina libera sa va prind pe toti.

Oare de ce suntem denigrati pe email? Pentru ca avem dreptate.
Pentru a primi raspunsurile corecte si reale sunati-ma pe mine Ghioca: 0753986662 sau domnul Cernev 0758710722.

Musafir

#44450 Re: Re: Ce faci acum ghioca ?PAI INCEPUSI SA SUGI LA ALT CAPAT?

2015-10-25 17:55

#22824: - Re: Ce faci acum ghioca ?PAI INCEPUSI SA SUGI LA ALT CAPAT? 

 A SPUS PUBLIC LA TV CA TOTI MINT, NUMAI EL SI CERNEV SPUN ADEVARUL :))))) =))) CAND ITI SPUN EI GHIOCA CA AI ICOANA PROSTIA, SA PUPI LA GREU ICOANA TA PROSTIA.