Biserica Ortodoxa Romana isi poate pierde statutul de cult recunoscut

Biserica Ortodoxa Romana risca sa isi piarda statutul de cult recunoscut (nu ar fi o pierdere pentru credinciosi -- ba din contra, credinta ramane aceeasi, textele, personajele si valorile in care cred la fel, insa salariatii acestui cult, de la patriarh, episcopi, preoti, pana la dascali, clopotari si alti functionari bisericesti nu vor mai primi bani de la stat, iar BOR nu va mai fi scutita de taxe si impozite, nu va mai primi fonduri si bunuri din banii publici si nu va mai putea preda Religia in scoli) .
Cultele recunoscute de stat trebuie sa respecte ordinea publica si drepturile si libertatile fundamentale ale omului, in caz contrar, conform legii, putand sa isi piarda statutul de cult recunoscut (recunoscut pentru a fi finantat din bani publici, finantare oricum nelegala).

Aceasta solicitare a fost expediata azi, 08.09.2017 Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane. Va rog sa o sustineti si sa o distrbuiti! Multumesc!

Asociaţia  SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ Buzău, str. Democraţiei nr. 42, tel. 0747 034431, email: emfilia@yahoo.com Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă Nr. 98/06.09.2017            

Stimate Domnule Patriarh,    

Asociaţia SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ a fost înfiinţată în scopul promovării, printre altele, a libertăţii de conştiinţă – ca drept fundamental al fiinţei umane –, a respectului faţă de persoana umană şi a caracterului secular al statului român, în sensul valorilor constituţionale, care separă autorităţile publice de biserică, excluzand imixtiunile şi asigurând autonomia bisericii în raport cu statul, condiţie a unei adevărate libertăţi de conştiinţă.

Prin aceasta adresa, Asociaţia apeleaza la Dumneavoastra ca, în baza prerogativelor funcţiei, să transmiteți preoților aflați în slujba Bisericii Ortodoxe Române să nu mai oficieze servicii religioase în unitățile publice de învățământ, intrand astfel in acord cu prevederile legale.

Reglementând libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Legea nr 489/2006, menţionează imperativ că, în activitatea lor, cultele religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu aducă atingere  ordinii publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (art. 5 din Legea 489/2006).  

Este cunoscut faptul că în majoritatea unităților publice de învățământ (inclusiv în unitățile de învățământ pre primar), în fiecare an, în prima zi a anului școlar (dar și cu alte ocazii precum darea în folosință a unor clădiri, terenuri de sport, săli de sport ori săli de clasă, sau chiar cu ocazia dotării sălilor de clasă, inclusiv cu calculatoare sau tehnică de calcul), directorii invită slujitori ai cultelor religioase (în special preoți creștin ortodocși) pentru oficierea unor slujbe religioase. Astfel de practici nu au fost regelementate şi cu atât mai puţin autorizate prin norme ale Ministerului Educaţiei, sau prin alte acte normative și sunt interzise explicit prin prevederi legale. Fapta este cu atât mai gravă cu cât persoanele obligate să participe sunt nu numai cadrele didactice, cât mai ales copiii aflaţi în instituţii publice de învăţământ, în timpul programului şcolar.  

Este adevărat că Religia, materie confesională, este predată în unitățile publice de învățământ din România (cu excepția unităților de învățământ pre primar), însă aceasta este reglementată foarte strict, ca materie facultativă. Mai mult, începând cu 23 ianuarie 2015, odată cu publicarea în M. Of. a Deciziei 669/2014 a Curții Constituționale, caracterul de disciplină facultativă al Religiei a căpătat un sens tare. Religia nu mai este predată tuturor copiilor aflați în unitățile publice de învățământ, ci doar celor ai căror părinți solicită explicit, anual, studiul acestei materii, sau elevilor majori care, la fel, depun o solicitare explicită.  

Aprobarea de către directorii unităților publice de învățământ a oficierii slujbelor religioase și a altor servicii religioase, cu complicitatea preoţilor care le oficiază şi a altor persoane implicate, reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale copiilor la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și la educație, faptă sancționată penal prin prevederile art. 381 din Codul penal (de altfel, similar, Curtea Constituțională, în motivarea Deciziei 669/2014 a confirmat acest abuz în legătură cu înscrierea din oficiu a copiilor pentru studiul disciplinei confesionale Religie).

Ca urmare a unui demers în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Asociaţia a strâns probe care demonstrează că, la începutul anului şcolar 2005/2006, în peste 90% din unităţile publice de învăţământ au avut loc slujbe religioase, în incinta acestora, susţinute de preoţi, deși în Codul penal fapta este sancționată ca infracțiune.

În septembrie 2007 Asociația a sesizat, prin Parchetul General, toate parchetele din România. În discuțiile purtate, procurorii sau funcţionarii Poliţiei judiciare desemnaţi pentru cercetarea faptelor sesizate au confirmat caracterul penal al faptelor, însă aceștia, în majoritatea cazurilor, şi-au exprimat neputinţa datorată „numărului mare de cazuri”, sugerând în mod explicit să implicăm Ministerului Educaţiei şi inspectoratele şcolare.  

Asociația a sesizat în mai multe rânduri Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene, cu privire la acest abuz, însă persoane ocupând funcția de ministru sau înalt funcționar public, ori inspector școlar general/inspector de Religie, au respins sesizările în mod nelegal, ori au sabotat dispozițiile ministrului Educației favorabile demersurilor. În urma audienței din 01.11.2016 ministrul Educației a dispus, în aplicarea legislației privind educația, ca în școli să nu se mai oficieze slujbe religioase -- decizia ministrului, sabotată din interiorul ministerului, nu a fost transmisă către inspectoratele școlare, acesta urmând să fie schimbat odată cu aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din decembrie 2016.

Asociația are în vedere depunerea unor denunțuri penale împotriva  demnitarilor și funcționarilor publici implicați, inclusiv împotriva funcționarilor din inspectoratele școlare (inspector școlar general, inspector școlar pentru disciplina Religie, jurist, alte persoane responsabile), ținând cont și de faptul că nu este prima dată când sesizăm aceste abuzuri. În aceeași măsură, plângerile penale pot fi depuse de orice cetățean, împotriva directorilor de școli publice care aprobă astfel de evenimente religioase în incinta acestora, în timpul programului școlar și împotriva preoților care le oficiază.  

Singura posibilitate de transmitere a valorilor religioase prin intermediul unităților publice de învățământ este ora de Religie, strict reglementată prin prevederi ale legii educației, lege organică specială, dar și prin prevederi internaționale care limitează conținutul programelor școlare pentru materia Religie. În plus, prin Decizia 669/2014 a Curții Constituționale s-a statuat că transmiterea acestor valori se face numai către elevii ai căror părinți au solicitat explicit studiul Religiei, printr-o cerere scrisă, sau către elevii majori care au depus o astfel de solicitare.

Oficierea de slujbe sau servicii religioase în cadrul unităților publice de învățământ nu numai că nu este permisă prin act normativ, dar este sancționată ca infracțiune prin prevederile Codului penal (art. 381) și este interzisă explicit prin prevederile art. 7, alin (1) din Legea învățământului nr. 1/2011 și ale art. 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5115/2014: „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitismul religios”, respectiv „unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe religioase, în incinta acestora fiind interzise organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prozelitism religios”.  

Asociația a primit sesizări ale unor părinți care s-au plâns că, în timpul orelor de curs, copiii lor au fost duși într-o sală pentru împărtășire sau spovedanie, fără acordul lor. Acceptând oficierea de slujbe și alte servicii religioase în timpul programului școlar unitățile publice de învățământ discriminează cadrele didactice (obligate să asiste) și care nu împărtășesc ideile religiei ale cărei valori sunt transmise și copiii care sunt crescuți acasă în altă confesiune, în familii agnostice, sau non teiste și chiar copiii crescuți în aceeași religie precum cea oficiată în școli dar care nu au ales pentru studiu Religia și nu doresc primirea unor astfel de servicii religioase prin care statul le încalcă dreptul fundamental la egalitate în fața legii, în legătură cu dreptul fundamental la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și dreptul fundamental la educație.  

Prevederile legale pe care le avem în vedere în susținerea prezentei petiții sunt: art. 7 din Legea nr. 1/2001 a educației, art. 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5115/2014, art. 2, 3, 14, 28 și 29 (nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul copilului la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, dreptul copilului la educație, respectiv scopurile educației), din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, art. 9 și 14 din Convenția Europeană a Drepturilor și Libertaăților Fundamentale ale Omului, art 1 al Protocolului nr. 12 la Convenţie, art. 3 lit. d. şi a din Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România prin Decretul 149/1964, art. 4 și 16 din Constituția României, art. 1, alin. (2), art. 2, alin. (4), art. 6, lit. a) și b), art. 7 și art. 30 din Legea 272/2014 privind drepturile copilului, republicată în 2014, art. 1, alin. (2), lit. e), pct. v), art. 2, alin. (1) și art. 3, lit. d). din OG 137/2000 rpind combaterea discriminării, republicată.     

Convinsă de justeţea cauzelor pentru care militează – respectarea drepturilor copilului și ale cadrelor didactice şi asigurarea unui mediu de educaţie demn -- ţinând cont de faptul că

*  oficierea de slujbe religioase în unitățile publice de învățământ -- interzisă explicit prin prevederile legislației privind educația și ale legislației privind combaterea discriminării și sancționate prin prevederile Codului penal -- reprezintă un abuz față de toți elevii înscriși în aceste instituții și o discriminare față de elevii care sunt crescuți acasă în altă confesiune, în familii agnostice, sau non teiste și chiar copiii crescuți în aceeași religie precum cea oficiată în școli dar care nu au ales pentru studiu Religia, dar și față de cadrele didactice care nu împărtășesc valorile religioase transmise;

*  cultele recunoscute sunt persoane juridice, iar B.O.R. este cult recunoscut (art. 6 din Legea 489/2006 şi anexa la lege);

*  Guvernul, prin hotărâre, poate retrage calitatea de cult recunoscut atunci când, prin activitatea sa, cultul aduce atingeri grave ordinii publice ori drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (art. 21 din Legea 489/2006);

*  urmează să iniţiem procedurile legale pentru a fi respectate drepturile copiilor,

  Asociaţia vă adresează rugămintea, în baza prerogativelor funcţiei şi în conformitate cu prevederile legale menționate, să transmiteți preoților aflați în slujba Bisericii Ortodoxe Române să nu mai oficieze servicii religioase în unitățile publice de învățământ.  

O petiţie cu un conţinut similar a fost adresată Camerei Deputaţilor de Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, prin adresa nr. 494/19.02.2015.

Asociaţia, prin reprezentanţii acesteia, a declarat în mai multe rânduri că este pregătită să depună plângeri, inclusiv penale, împotriva oricărei încălcări a drepturilor copiilor sau părinţilor acestora cu privire la dreptul fundamental la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi am avut astfel de plângeri, majoritatea fiind  soluţionate favorabil.

Vă asigurăm, Domnule Patriarh, că prin demersul său Asociaţia urmăreşte interesul superior al copilului, prin respectarea drepturilor acestuia şi ale părinţilor şi prin respectarea prevederilor legale şi constituţionale.       

Vă stăm la dspoziţie cu orice informaţie de care aveţi nevoie şi de asemenea suntem dispuşi să vă oferim sprijinul dacă veţi aprecia că vă este necesar.   Vă asigurăm că demersul nostru nu urmăreşte decât respectarea legislaţiei naţionale și internaționale şi aplicarea acesteia în spiritul promovării interesului superior al copilului în sistemul de educaţie şi nu numai.  

Cu consideraţie,  

Emil Moise Preşedinte al Consiliului Director    

                                                     

                                                           Domnului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române  


Emil Moise, presedinte Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook