Etnicii români spun un NU hotărât modificărilor abuzive la Legea cetățeniei române nr.21/1991

Stimați Domni și Doamne,  

Ministerul Justiției din România a lansat în dezbatere publică modificarea legii cetățeniei române nr. 21/1991 conform știrii apărute pe site-ul Ministerului în luna februarie 2024, anunțând și o dezbatere pentru data de 23.02.2024 care a și avut loc, fără a se respecta termenul de 30 zile în care se puteau formula propuneri etc.   Această propunere de modificare a legii cetățeniei române este o palmă pe obrazul tuturor etnicilor moldoveni/români și o insultă la adresa istoriei, ducând la blocarea depunerilor și cca 4 ani de zile de la depunerea dosarului și la cheltuieli inutile.   Concret, funcționarii de la minister și nu numai, s-au gândit să oblige pe toți moldovenii să dea un examen de limba română sau să facă cursuri astfel încât să poată depune dosarul de redobândire a cetățeniei române la art. 15 stabilind “necesitatea întroducerii cerinței cunoașterii limbii române de către solicitanți printr-un certificat de competență lingvistică la un nivel de cel putin B1 al Cadrului European comun de referință pentru limbi –CECRL eliberat de o instituție de învățământ superior din Romania, acreditată potrivit legii sau de alte autorități sau instituții ale statului român”, în situația în care nu ai o diplomă care să confirme că ai urmat cursuri în România. De parcă în Republica Moldova, noi, cetățenii acestei țări nu învățăm în limba română, nu avem diplome de absolvire de școală, liceu, facultate etc. în limba română!!! Va trebui sa ne programăm la cursuri, să plătim bani să pierdem timp etc. ca să obținem un asemenea atestat, dar care nici nu scrie la propunere de unde/cum se obține, însă se va stabili prin Ordin al Președintelui Autorității Naționale Pentru Cetățenie (ANC) în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a legii !!! Deci nu știm, în prezent, câte asemenea centre există în Moldova sau în lume, inclusive în România, ce capacitate de a primi doritori au si de a-i instrui, cât durează, cât costă și, cel mai important, nu putem avea o dezbatere publica pe acest aspect !!! Noi, cetățenii care am învățat în limba română, ai căror bunei au fost deportați pentru simpla vină de a fi români SPUNEM UN NU HOTĂRÂT ACESTEI ABERAȚII !!! Deși se presupune că această propunere este pusă în dezbatere publică, Ministerul nu prevede în aceasta care sunt actele care dovedesc condițiile obținerii cetățeniei române, ci acestea urmează să fie adoptate prin Ordin al Președintelui ANC în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a legii !!! Asta în condițiile în care, la art. 13 propunerea spune că dosarul se depune împreună cu toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege !!!, așa cum este și în prezent în legea cetățeniei, dar, de la adoptarea acesteia din 1991 și până în prezent nu s-au prevăzut actele care fac această dovadă și nu s-au dat norme de aplicare a ei, fapt care a dat și dă naștere la numeroase abuzuri. Comisia Pentru Cetățenie din cadrul ANC care analizează dosarele, în prezent, dă numeroase respingeri pe criterii de naționalitate, lipsa dovezii domiciliului administrativ al ascendenților în anul 1918, respectiv lipsa opțiunii pentru o altă naționalitate. Această Comisie nu a auzit că în Moldova nu mai există limba moldovenească, ci se vorbeste limba română, deci naționalitatea moldovenească, care figurează în actele noastre de stare civilă este cea română, doar sovieticii inducând această confuzie pentru a dovedi ca suntem două țări diferite, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina cu etnicii români care au fost transformați în moldoveni/ruși/ucraineni !!! O rușine de neînchipuit o conține prevederea de la art. 1 alin. 4 “Dispozițiile prezentei legi nu conferă cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie un drept la dobândirea cetățeniei române prin acordare la cerere” !!! Deci noi, românii de peste Prut și nu numai, nu avem un drept de a redobândi cetățenia română deși depunem dosarul cu toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege conform art. 13. În doctrina juridică, dreptul subiectiv este puterea garantată de lege subiectului activ al raportului juridic, în temeiul căreia acesta este în măsură, în vederea valorificării unui interes personal direct, să desfăşoare o conduită determinată sau să pretindă subiectului pasiv al raportului o anumită comportare, care, la nevoie, poate fi impusă acestuia cu sprijinul forţei de constrângere a statului. Dimpotrivă, interesul ocrotit de lege nu conferă purtătorului său posibilitatea garantată de lege prin aplicarea constrângerii statale, de a desfăşura anumite activităţi sau de a se abţine de la ele. Arăt că principala diferență între drepturi și interese este aceea că drepturile sunt stipulate în legislație, iar interesele nu sunt consacrate, după cum s-a explicat în doctrină: „Spre deosebire de drepturile subiective care sunt consacrate în normele dreptului pozitiv și se bucură de protecție juridică, interesele nu sunt consacrate juridic, dar în măsura în care sunt legitime, pot constitui premize pentru angajarea răspunderii civile, dacă atingerea lor a cauzat un prejudiciu” (Flavius Baias și alții, Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012). În atare situație, reiese că Ministerul Justiției încearcă să promoveze o procedură jocandi causa (pentru amuzament), contrar normelor de drept constituțional, tratatelor internaționale și jurisprudenței naționale relevată prin Decizia civilă ÎCCJ nr.1768/24.03.2011: ”se are în vedere faptul că întreaga procedură de redobândire a cetățeniei române se subsumează dreptului suveran al statului de a analiza fiecare speță în ritmul și potrivit precauțiilor pe care le consideră necesare, însă acest drept suveran nu poate determina o încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute în ordinea juridică a statului, precum și în actele internaționale.”, care presupune inclusiv că nu poate fi admis arbitrariul în decizia administrativă care îmbracă forma unei respingeri a cererii de cetățenie a titularului care îndeplinește condițiile legale pentru acordarea cetățeniei române, or, prin proiectul de lege se creează posibilitatea pentru instituție de a-și justifica și legaliza inclusiv astfel de excese de putere.             Cum acest abuz nu era suficient, conform art. 15. Alin. 4 din propunere, Comisia are posibilitatea audierii solicitantului dacă consideră necesară clarificarea unor aspecte cuprinse în cererea de acordare a cetățeniei sau care rezultă din actele depuse ori în cazul în care apreciază că audierea e necesară în vederea stabilirii uneia sau unor condiții pentru acordarea cetățeniei, inclusiv posibilitatea audierii unui terț conform art. 15 alin. 6 care sa dea informații cu privire la actele noastre (dar, cum precizăm anterior, dosarul se depune împreună cu toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege), lipsa de la audiere putând duce la respingerea dosarului.             Ca abuzul sa fie absolut, Comisia pentru cetățenie are posibilitatea conform propunerilor de la art. 16 alin. 6 sa respingă dosarul în situația în care efectuează verificări cu privire la actele noastre la organele emitente ale acestora, în situația în care nu primesc răspuns la solicitare. Deci dacă se trimite un email/fax etc și un funcționar din statul emitent al actului respectiv nu-l vede sau îl ignoră, sau, pur și simplu, nu are timp de el (situația celor care avem acte eliberate de Ucraina unde e razboi), onorabila Comisie poate da respingere, deși actele noastre au apostila statului emitent care confirmă veridicitatea acestora și am prezentat și originalul acelor acte cu apostilă funcționarului ANC care a înregistrat dosarul. Cu toate acestea, ANC poate, evident în situatia în care are iar dubii cu privire la actele noastre sa ne solicite să depunem și originalele actelor prezentate la depunere, urmând a le înapoia după soluția dispusă…din experiența cu dânșii știm ca un original trimis la dânșii rămâne nereturnat …             Solicităm să se prevadă în lege, clar, faptul ca dovada cetățeniei române se poate face cu orice act eliberat în perioada 1918-28.06.1940 care să ateste faptul ca un strămoș al nostru s-a aflat pe teritoriul României Mari în această perioadă, inclusiv actele românești eliberate în perioada iunie 1941-aprilie 1944 de către autoritățile române pe teritoriile românești eliberate sau care s-au aflat în această perioadă sub administrație românească ( în speță regiunea Odesa etc.) sau să se pună în dezbatere publică care sunt actele care fac dovada cetățeniei române și nu să se publice ulterior dezbaterii și intrării în vigoare a legii în termen de 30 zile de către Președintele ANC în mod netransparent pentru a nu lăsa loc la abuzuri și interpretări.             Considerăm că legea trebuie sa fie clară, actele expres precizate în aceasta, iar funcționarii din cadrul Comisiei pentru Cetățenie să aibă un mod de lucru transparent și lipsit de subiectivism, respectiv dacă ai înregistrat actele prevăzute de lege obții cetățenia!             Cum nu era de ajuns ca vor sa ne pună sa plătim examene de limba română, propunerea legislativă prevede și cresterea termenului de analizare a dosarelor de la 5 luni de zile cum este în prezent la 2 ani de zile !!!, termen care poate fi prelungit, iar, cu unul rezonabil (?!) conform art. 15 alin. 7 din propunere.             Dacă în prezent, când se prevede un termen de 5 luni de zile, se ia cetățenia în circa 4 ani de la înregistrare, ne întrebăm, oare în cât timp se va lua, dacă termenul crește la minim 2 ani de zile …Nu există nicio justificare pentru creșterea acestui termen în condițiile în care ANC-ul a restrâns depunerea dosarelor (prin limitarea programarilor online la 250 zilnic la Bucuresti și 40 la birourile teritoriale, programări care pot fi dublate/triplate etc, iar aceeași persoană se poate programa și zilnic, în fapt, prezentandu-se cca 35-40% dintre persoanele programate la ziua programării, depunerea având loc la minim 3 luni de la efectuarea programării). În ultimii 4 ani la ANC există o medie a depunerilor de 30000 dosare de la 96174 în 2019 (20871 în 2020, 38707 în 2021; 31328 în 2022 !!!). Deci, în timp numărul dosarelor depuse a scăzut de cca 3 ori, Ministerul vrea sa ne mărească abuziv termenul de analizare la peste 2 ani de zile !!! Din 2010 când s-a infiintat ANC-ul, în toate actele s-a mentionat necesitatea obiectivă de a se crea premisele pentru soluționarea dosarelor în 5 luni de zile și după 14 ani de zile se vine cu această obrăznicie de 2 ani!!! Spunem un NU hotărât acestei prevederi!             Ministerul vrea să ne amprenteze și să ne identifice biometric la depunerea dosarelor conform prevederilor art. 13 din propunere, încălcându-se dreptul la viața privată și practica CEDO în această privință. Spunem Nu acestei prevederi!             Art. 12 din propunere precizează posibilitatea depunerii dosarelor pe art. 8 indice 1, 10 și 11 doar la misiunile sau oficiile consulare ale României din statul unde solicitantul iși are domiciliul sau reședința legală dacă se solicită menținerea domiciliului în străinătate. Această prevedere ar bloca toți solicitanții care doresc menținerea domiciliului în străinatate, deoarece ambasadele și consulatele acceptă dosare doar prin programare online, programările fiind deja blocate pe urmatoarele luni, nu se fac în fiecare zi, iar locurile sunt de cca 10 pe zi de primire, însă când le vine rândul după luni de zile doar un mic procent dintre cei care s-au înscris se prezintă.             Se dorește la 16 alin. 3 din propunere ca, la înregistrarea dosarelor, să se accepte doar extrase apostilate emise cu cel putin 2 ani înregistrării dosarului. Asta, e iar o obrăznicie, multe dintre acte nu s-au pastrat, registrele metricale ale nașterilor din perioada interbelică nu se pot apostila, respectiv obține extrase de pe acestea sau apostilă. Cum aproape fiecare familie a avut pe cineva deportat știm cât de greu se obțin actele din perioada deportării și cât costă să le obținem…deci, dacă avem rude deportate, născute în Siberia, Kazahstan și pe unde au mai fost deportați buneii noștrii, deși avem acte obținute cu mare greutate și pe nimeni care să mai locuiască acolo, trebuie să cheltuim sume impresionante ca să facem extrase de pe acele acte, asta în cazul în care țara emitentă și are legislatie în acest sens, să le apostilăm, iar dacă nu reușim să ne programăm la ANC în perioada de maxim 2 ani de la emitere să solicităm alte acte…Spunem NU acestei prevederii inutile menite a ne descuraja a solicita redobândirea cetățeniei române.             La art. 20 alin 3 din propunere se prevede faptul ca jurământul poate fi prelungit o singură dată dacă cererea e formulată anterior termenului de 6 luni de zile prevazut de lege cu înca 6 luni, acesta fiind un ultim termen care nu mai poate fi prelungit indiferent de motive. Această prevedere nu ține cont de realitățile obiective, respectiv etnicii moldoveni/români din Ucraina nu pot veni la jurământ, bărbații având interdicție să iasă din țară dacă au între 18 și 60 ani, serviciile poștale ajung foarte greu în Ucraina, chiar deloc în zonele de conflict, iar dacă o persoană este imobilizată/bolnavă/accidentată etc. este evident că nu poate formula cerere de prelungire jurământ până nu își revine.             De asemenea, la art. 12 alin. 2 din propunere se menționează faptul că se va putea depune dosar prin mandatar cu procură, doar în situația în care există o hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau altă masură similară de restrângere a capacității de exercițiu (însă acestea trebuie recunoscute în România prin alte hotărâri judecătorești care pot dura și ani de zile), fără a prevedea și alte cazuri cum ar fi vârsta înaintată, spre exemplu peste 70 ani, situația de pandemie când toata lumea este închisă, granițele sunt închise etc.             La art. 19 se propune ca cei care sunt bolnavi să poată depune dosarul doar dacă situația sa este confirmată de către un medic curant din Romania, dar majoritatea sunt nedeplasabili, deci nu au cum veni în România sau medical să meargă din Romania în ce țară se află acesta.             Propuneri aberante mai sunt, dar am facut o sinteză a celor care ne afectează cel mai mult și vă adresăm rugămintea de a semna această petiție prin care să spunem un NU hotărât tuturor acestor propuneri care ne umilesc, nu țin cont de istorie, obligându-ne și la cheltuieli inutile.


Dragomir Marta    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Dragomir Marta va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...