APEL pentru creșterea calității învățământului superior și a cercetării, întărirea autonomiei universitare și consolidarea ariei europene a educației

Senatul Universităţii din Bucureşti a votat în unanimitate, în data de 18 aprilie 2018, un apel pentru creșterea calității învățământului superior și a cercetării, întărirea autonomiei universitare și consolidarea ariei europene a educației.

Comunitatea academică a Universităţii doreşte astfel să aducă în atenţie necesitatea stabilirii unor criterii minimale pentru a asigura o autonomie universitară reală în spațiul european, care să genereze societăți puternice, indivizi educați, autonomi, rezilienți în fața provocărilor actuale și a celor viitoare.”

Vă invităm să vă alăturaţi acestui demers de a întări independență universităților de controlul guvernelor naționale pentru ca generațiile tinere, cetățenii europeni și elitele viitoare culturale, științifice, economice și politice să fie formate într-un spirit liber, independent de ideologiile de partid, în acord cu valorile fundamentale continentale.”  

Universitatea din Bucureşti va transmite acest apel, în numele tuturor acelora care aderă la principiile şi valorile enunţate în corpul acestuia, Preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, Comisarului european pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, dl Tibor Navracsics, Comisarului european pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, dl Carlos Moedas, şi tuturor instituţiilor europene cu atribuţii în educaţie şi cercetare.

Mai jos, textul apelului în limba română, engleză şi franceză.

Vă mulţumim.

 

APEL

pentru creșterea calității învățământului superior și a cercetării, întărirea autonomiei universitare și consolidarea ariei europene a educației

 La fel cum, în democrațiile europene, independența justiției și independența presei sunt adevărate bastioane pentru garantarea drepturilor și a libertăților individuale, autonomia universitară este esențială pentru ca generațiile tinere, cetățenii europeni și elitele viitoare culturale, științifice, economice și politice să fie formate într-un spirit liber, independent de ideologiile de partid, în acord cu valorile fundamentale continentale.

Universitățile trebuie să formeze elite politice, dar elitele politice trebuie să rămână apoi la porțile universităților, nu la conducerea lor. Elitele politice au datoria de a promova și susține libertatea mediului universitar în educarea generațiilor, în cercetare și în implicarea acestora în problemele societale. Marile erezii politice promovate de partidele totalitare se pot întoarce oricând, dacă nu securizăm mediul universitar de controlul politic.

Universitatea din București, instituție fondatoare a statului modern român, a luat act de constituirea, la nivelul Uniunii Europene, a unui spațiu european comun al învățământului superior caracterizat de circulația liberă a studenților în interiorul UE, a unui spațiu european al calificărilor ce presupune echivalarea și circulația diplomelor universitare în toată Europa şi a unei pieţe europene comune a muncii.

În același timp,  în unele state foste comuniste s-a dezvoltat și întărit o dependență a universităților de controlul guvernelor naționale, care atentează grav la principiul autonomiei universitare, principiu sine qua non pentru funcționarea unor instituții în care adevărul științific, meritul, echitatea, drepturile omului să triumfe și să fie transmise noilor generații, independent de interesele politice ale partidelor și guvernelor.

Dimensiunea europeană comună a învățământului superior, a cercetării și a pieței muncii impune stabilirea unor criterii minimale pentru a asigura o autonomie universitară reală în spațiul european, care să genereze societăți puternice, indivizi educați, autonomi, rezilienți în fața provocărilor actuale și a celor viitoare.

De aceea, noi, reprezentanții studenților și cadrelor didactice din Universitatea din București, facem un apel public de susținere a următoarelor propuneri:

1.      Elaborarea unui set de principii privind autonomia universitară la nivel european, care să nu poată fi încălcate de autoritățile naționale, asociată cu auditarea anuală a autonomiei universitare în fiecare stat membru.

2.      Elaborarea unui sistem european de clasificare a universităților care să asigure o ierarhizare obiectivă a programelor de studii pe domenii și a universităților în ansamblu, spre o corectă informare a celor interesaţi.

3.      Asigurarea unui mecanism de finanțare din fonduri europene a evaluării externe încrucișate a universităților și a programelor de studii din țările membre ale UE, care să se constituie într-o garanţie suplimentară a acestui proces.

4.      Încurajarea, la nivel european, a alocării unor cuantumuri minimale din PIB, de către fiecare stat membru UE în construcția bugetelor naționale pentru finanțarea educației și a cercetării științifice.

5.      Stabilirea unor niveluri minimale (ajustate la paritatea puterii de cumpărare) ale finanțării pe student, pe care fiecare stat membru să le asigure în mod obligatoriu, în vederea consolidării unui cadru economic stimulativ pentru mobilitățile academice.

6.      Înființarea unui sistem de împrumuturi bancare pentru studenții la învăţământul cu taxă, garantate din fonduri europene.

7.      Inițierea unor dezbateri privind includerea în viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene a unor linii de finanțare distincte pentru creșterea atractivității și a calității mediului academic european, accesate în baza unor criterii de performanță;

8.      Înființarea, prin intermediul Eurostat, a unui sistem de monitorizare a traseelor ocupaționale ale absolvenților de programe universitare din toate țările UE, pentru o mai bună adaptare a sistemelor de educație la piața europeană a muncii.

9.      Inițierea unor dezbateri privind creșterea corelării dintre angajabilitatea - mobilitatea internațională și calificările din mediul superior, în vederea includerii ca prioritate în strategiile pe tema educațieim, în contextul Strategiei Education & Training Post-2020.  

Universitatea din București susține o dezbatere amplă asupra acestor propuneri de măsuri, cu implicarea actorilor din educație și cercetare la nivel național și european, având ca obiectiv consolidarea ariei europene a educației.

_______________________________________________________________________

AN APPEAL

For increasing the quality of higher education and research, for strengthening academic autonomy and for consolidating the European area of education

 European democracies have fostered the independence of justice and the independence of the press as bulwarks to guarantee individual rights and liberties. Similarly, academic autonomy is instrumental in cultivating not just tomorrow’s cultural, scientific and political elites, but generally the youth and future citizens of Europe in the spirit of freedom, unfettered by party ideologies or dogmas and in accordance with our continent’s fundamental values.

Universities are called upon to nurture political elites, but the political elites must then remain outside the gates of our universities and never be allowed to govern them. On the contrary, it is the duty of political elites to promote and support the freedom of the academic environment to conduct research or to educate the young generations and to have them engage all issues of social life. Should we fail to secure the academic environment from political control, we will be opening the door for a return of the political heresies of totalitarian parties and of their catastrophic outcomes in our recent history.

The University of Bucharest, a founding institution of the modern Romanian state, is mindful of the fact that the European Union has established a common European space for higher education aimed at free student mobility and academic exchange, and recognising diplomas and qualifications within a common European labour market.

However, in certain former communist states, universities have fallen under and become dependent on, the growing control of national governments. This constitutes a grievous attack against the principle of academic autonomy, the sine qua non condition for institutions of modern learning where scientific truth, merit, equitability and human rights may triumph and be passed on to the coming generations, free from the partisan interests of political parties and governments.

The shared European dimensions of higher education, research and labour market require minimal criteria to ensure genuine academic autonomy inside the European space, as this, in turn, will generate strong societies and educated, autonomous individuals, resilient to both present-day and future challenges.

For all these reasons, we, the representatives of the student and teaching body of the University of Bucharest, are appealing publicly for support regarding the following proposed measures:

1. To elaborate a set of principles concerning academic autonomy in the European Union and its defence against infringements by national authorities; to develop the instruments and strategies for securing this autonomy, including annual audits of academic authority in each of the member states.

2. To design a European system for the classification of universities that may generate an objective estimate and hierarchy of universities both generally and by domain/subject.

3. To employ European funding to conduct external cross-evaluations of universities and study programs in EU member states as an additional guarantee for the process of classification indicated above.

4. To encourage all EU member states to allocate at least a commonly agreed minimal quota from their GDP in the design of national budgets for education and scientific research.

5. To hold each member state accountable for ensuring a minimal level of education funding per student (adequately adjusted by purchasing power parity) to consolidate an economic framework that stimulates equitable academic mobility.

6. To design a system of bank loans for students who pay for their own tuition, which would be guaranteed with European funding.

7. To initiate debates regarding the inclusion in the future Multiannual Financial Framework of the European Union of dedicated financing lines to be granted according to performance criteria and meant to increase the appeal and quality of the European academic environment.

8. To rely on Eurostat in setting a monitoring system for the occupational/career tracks of university programs graduates across the EU in order to better adapt education systems to the European labour market.

9. To initiate debates on how to increase the correlation between international employability – mobility and higher qualifications and to include it as a priority in the framework of EU strategies for Education and Training Post-2020.

The University of Bucharest will encourage and support a broad debate on any and all of these suggested measures that may involve all relevant agents in education and research, both at a national and European level, with a view to consolidating the European area of education.

_______________________________________________________________________

Appel  

Pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche, renforcer l’autonomie universitaire et consolider l’espace européen de l’éducation    

De même que, dans les démocraties européennes, l’indépendance de la justice et celle de la presse constituent de vrais bastions des droits et des libertés individuels, l’autonomie universitaire s’avère être essentielle à ce que les jeunes générations – citoyens européens et futures élites scientifiques, économiques et politiques – puissent bénéficier d’une formation libre, en dehors de toute idéologie politique ou partisane, dans l’esprit des valeurs européennes fondamentales.  

Si les universités ont le rôle de former les élites politiques, les élites politiques doivent par la suite se contenter de rester aux portes de l’université, sans intervenir dans sa gouvernance. Les élites politiques se doivent de préserver et de promouvoir la liberté de décision des milieux universitaires aussi bien en fait d’éducation des jeunes générations et de recherche scientifique (responsabilité sociale), que pour ce qui est de leur implication dans la solution des problèmes de la société (responsabilité sociétale). En effet, nous ne serons jamais vraiment à l’abri des grandes hérésies politiques promues par les idéologies totalitaires, tant communistes que fascistes, à moins de nous prémunir contre tout contrôle politique des milieux universitaires.  

Institution fondatrice de l’État roumain moderne, l’Université de Bucarest a pris bien note de la création, au niveau de l’Union Européenne, d’un Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES), dont la principale composante est la libre circulation des étudiants à l’intérieur de l’UE – espace caractérisé par la mise en place d’un cadre européen de qualifications susceptible d’étayer à la fois la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires et un marché commun de l’emploi.  

Cependant, dans certains des anciens pays communistes, la dépendance des universités vis-à-vis des gouvernements nationaux est allée croissant, avec un contrôle étatique de plus en plus intrusif, ce qui porte gravement atteinte au principe de l’autonomie universitaire – principe sine qua non dans le bon fonctionnement d’institutions par hypothèse vouées à assurer le triomphe de la vérité scientifique, du mérite, de l’équité et des droits de l’homme, et la transmission de toutes ces valeurs aux jeunes générations indépendamment des intérêts politiques des partis et des gouvernements.  

La dimension européenne commune de l’enseignement supérieur, de la recherche et du marché de l’emploi oblige chaque État membre à formuler des critères minimaux susceptibles de garantir une autonomie universitaire réelle – seule à même de générer des sociétés puissantes et des individus éduqués, autonomes, capables de faire face avec succès aux défis actuels et à venir.  

Cela étant, nous, les représentants des étudiants et des enseignants de l’Université de Bucarest, lançons, par la présente, un appel public au soutien des propositions suivantes :  

1.     Élaborer, au niveau européen, un jeu de principes communs relatifs à l’autonomie universitaire, principes que les autorités nationales ne sauraient plus guère violer comme bon leur semble, et prévoir un plan d’audit annuel de l’autonomie universitaire dans chaque État membre.

2.     Mettre en place un système européen commun de classement des universités qui assure une hiérarchisation objective des programmes par domaines d’études et des universités dans leur ensemble, pour une information correcte et complète des intéressés.

3.     Assurer le financement européen de l’évaluation externe croisée des programmes d’études et des universités dans les pays membres, afin de garantir l’objectivité du processus.

4.     Préconiser, au niveau européen, des niveaux minimaux de financement pour l’éducation nationale et la recherche scientifique au niveau de chaque Etat membre (niveaux calculés en parts dans le PIB).

5.     Prévoir des seuils minimaux de financement par étudiant (adaptés au pouvoir d’achat), que chaque État membre ait impérativement à assurer – ce qui favorisera les mobilités académiques.

6.     Mettre en place un système de prêts bancaires destinés aux étudiants qui paient leurs droits de scolarité, prêts garantis par des fonds européens.

7.     Initier des débats au sujet du lancement, au sein du futur Cadre Financier Pluriannuel de l’Union Européenne, de lignes de financement distinctes consacrées à l’accroissement de l’attractivité et de la qualité du milieu académique européen, accessibles selon des critères de performance.

8.     Mettre en place, par l’intermédiaire d’Eurostat, un système de monitorage des parcours professionnels des diplômés de l’enseignement supérieur dans tous les pays de l’UE, visant à une meilleure adaptation des systèmes d’éducation aux exigences du marché du travail.

9.     Initier des débats concernant le renforcement de la corrélation entre le taux d’emploi – la mobilité internationale et les qualifications de l’enseignement supérieur en vue de sa promotion prioritaire dans le cadre des stratégies concernant l’éducation dans le contexte de la Stratégie Education & Training Post-2020.  

L’Université de Bucarest soutient l’opportunité d’un plus ample débat des mesures ci-avant proposées, débat qui entraîne des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’échelon national et européen, et dont le principal objectif soit la consolidation de l’espace européen de l’éducation.


Universitatea din Bucureşti    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Universitatea din Bucureşti să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook