Scutirea de la plata impozitului pe venit si CASS pentru reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap

PETITIE privind scutirea de la plata impozitului pe venit si CASS pentru reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap.

Nota de fundamentare  

Minorii cu handicap, dar si persoanele adulte cu handicap care nu se pot intretine singure, nu beneficiaza de drepturi egale cu ale adultilor cu handicap care se pot intretine singuri. Cu toate ca atat Constitutia Romaniei cat si Legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap promoveaza egalitatea de sanse si de drepturi ale tuturor persoanelor cu handicap, nediscriminatoriu in functie de varsta (si nu numai), Codul Fiscal acorda mai multe facilitati fiscale adultilor cu handicap decat minorilor cu handicap (respectiv persoanelor adulte cu handicap care nu se pot intretine singure). In acest sens, adultii cu handicap sunt scutiti de la plata CASS, a impozitului pe venit precum si de la plata impozitelor pe terenuri, cladiri si mijloace de transport DAR reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap sunt scutiti DOAR de la plata impozitelor pe terenuri, cladiri si mijloace de transport, fiind obligati sa plateasca impozitul pe venit si CASS chiar daca au in ingrijire persoane cu handicap. Atragem atentia asupra protectiei speciale de care trebuie sa se bucure minorii cu handicap, conform Constitutiei Romaniei, acestia facand parte dintr-o categorie extrem de vulnerabila, ar trebui sa beneficieze de protectie sporita si acces la servicii complexe de terapie, avand astfel si sanse mult mai mari de recuperare.

In acest sens, solicitam Guvernului Romaniei si tuturor autoritatilor competente modificarea legislatiei in vigoare, astfel incat reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap, sa fie scutiti de la plata impozitului pe venit si CASS, intocmai deoarece minorii cu handicap si persoanele adulte cu hanicap care nu pot munci, trebuie sa aibe la dispozitie, prin reprezentantii legali, cat mai multe resurse pentru a se spori sansele de recuperare totala sau partiala.

Argumentatie legislativa

Conform legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, intre persoana adulta cu handicap si minorul cu handicap (prin reprezentant legal, parinte, respectiv tutore)  nu se face nicio diferentiere in ceea ce priveste drepturile si facilitatile acordate acestora.

Citam in acest sens Art2. Al. 2 din legea 448 / 2006:

De dispozițiile prezentei legi beneficiază copiii și adulții cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reședința în România.

In acest sens, legea 448 / 2006 mentioneaza la Articolul 6:  

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;

b) educație și formare profesională;

c) ocuparea și adaptarea locului de muncă, orientare și reconversie profesională;

d) asistență socială, respectiv servicii sociale și prestații sociale;

e) locuință, amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

g) asistență juridică;

h) facilități fiscale;

i) evaluare și reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani. 

Minorul cu handicap beneficiaza de aceste drepturi prin reprezentantul legal, definit la Art. 5 Al. 26. din legea 448 / 2006:

reprezentant legal - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap;

In acord cu Legea 448 / 2006, Codul Fiscal implementeaza scutirea de impozit pe cladiri, terenuri si mijloace de transport atat persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, cat si reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, conform articolului 456 lit. t), art. 464 lit. t) respectiv 469 b) din Legea 227/2015  

456 t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;  

464 t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;  

469 b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

Cu toate acestea, in legatura cu atribuirea scutirii de la plata impozitului pe venit si a CASS, Codul Fiscal (Legea 227/2015), Conform Art. 60 respectiv Art. 154 (1) e) , omite pe reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate. Atragem astfel atentia asupra incalcarii flagrante a dreptului minorului cu handicap de a accesa prin reprezentantul legal aceste facilitati fiscale care i se cuvin, respectiv scutirea de la plata impozitului pe venit si a CASS. Astfel codul fiscal, Conform Art. 60 respectiv Art. 154 (1) e) - Legea 227/2015, mentioneaza:  

Art. 60. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili: 1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere; b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3); c) pensii; d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;    

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate: (1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate: e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

In acest sens, Articolul 60 respectiv Art. 154 (1) e) din Legea 227/2015 (Cod fiscal) se afla in dezacord si incalca legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  Deoarece minorii cu handicap grav nu pot realiza ei insisi venit, iar reprezentantii legali ai acestora, care realizeaza venit, nu beneficiaza de facilitati fiscale privind scutirea de la plata impozitului pe venit si CASS, le sunt incalcate minorilor cu handicap drepturile acestora privind prevenirea și combaterea discriminării, egalizarea șanselor, egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, interesul persoanei cu handicap, parteneriatul si alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare asa cum sunt stipulate in Articolul 3 din legea 448 / 2006:  

Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază următoarele principii:

a) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

b) prevenirea și combaterea discriminării;

c) egalizarea șanselor;

d) egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;

e) solidaritatea socială;

f) responsabilizarea comunității;

g) subsidiaritatea;

h) adaptarea societății la persoana cu handicap;

i) interesul persoanei cu handicap;

j) abordarea integrată;

k) parteneriatul;

l) libertatea opțiunii, a controlului sau/și a deciziei asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de sprijin de care beneficiază;

m) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

n) protecție împotriva neglijării și abuzului;

o) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

p) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale cu ale tuturor celorlalți membri ai societății, cu respectarea nevoilor specifice persoanelor cu handicap.  

Asadar, solicitam modificarea si completarea Art. 60 precum si a Art. 154 (1) e) din legea 227/2015 (Cod Fiscal) astfel incat sa fie in acord cu legea 448 / 2006, dupa cum urmeaza:                  

Art. 60. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru veniturile realizate din:

a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3);

c) pensii;

d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;  

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

e) persoanele cu handicap, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Dupa cum legea nr. 448 din 6 decembrie 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, nu face diferenta intre persoanele adulte cu handicap si copiii cu handicap, solicitam astfel armonizarea Legii 227/2015 (Cod Fiscal) cu legea 448 / 2006 astfel incat si minorii cu handicap precum si persoanele adulte cu handicap inapte de munca, prin reprezentantii legali ai acestora, sa beneficieze de drepturi egale cu ale adultilor cu handicap apti de munca, cu atat mai mult deoarece minorul cu handicap trebuie protejat si sustinut in mod special, conform Articolului 49 (1) si Art. 50 din Constitutia Romaniei:  

ARTICOLUL 49 (1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.  

ARTICOLUL 50 Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mircea Hotea să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...