Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

#24626 Re: Re: Re: Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic

2014-07-26 10:36

#24327: - Re: Re: Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic

Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic

2014-05-16 18:07

http://e-juridic.manager.ro/articole/proceduri-in-cazul-insolventei-si-atributiile-judecatorului-sindic-3054.html

Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic

Notificarile, cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine altor organe care aplica procedura, si convocarile prevazute de Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz. Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezumati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109 din Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, dupa caz, si nu vor mai fi citati.

In vederea publicarii citatiilor, convocarilor si notificarilor actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti, dupa deschiderea procedurii de insolventa, se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa, publicatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului.

Publicarea actelor de procedura sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste, de la data publicarii acestora, citarea, convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic. Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel.

Recursul va fi judecat de completuri specializate, in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. In vederea solutionarii recursului, se trimit la curtea de apel, in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului, numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac, selectate de judecatorul-sindic. In cazul in care instanta de recurs considera necesare si alte acte din dosarul de fond, va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata.

Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura insolventei, prevazuta de Legea nr. 85 din 2006, judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

La propunerea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecatorul sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si remuneratia. Plata remuneratiei se va face din averea debitorului sau. Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul legii, sunt:

a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;

b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;

c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In vederea desemnarii administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului provizoriu, judecatorul va avea in vedere cererea depusa in acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, daca cererea introductiva ii apartine. In situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de catre judecatorul sindic din randul practicienilor care au depus oferte in dosarul cauzei;

d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea onorariului negociat. Daca nu exista contestatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea se va face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului-verbal al adunarii creditorilor;

e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;

f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;

g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143 - 147;

h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;

i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;

j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;

k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;

l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;

m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;

n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, in mod exceptional, debitorului, daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori, prin organele acestora.

Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Dispozitiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedura civila privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hotarari in acelasi dosar, cu exceptia situatiei rejudecarii, dupa casarea hotararii in recurs.

Musafir

#24627 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

2014-07-26 10:50

#24621: - Re: Re: Re: Re: Re: Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

http://i.imgur.com/lysYAZn.jpg...

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...

#23470 Legea 85/2006 privind procedura insolventei

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_procedura_insolventei.php

Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Legea 85/2006

Art. 3,

Al.7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica care detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului;
Al. 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelul definitiv al creantelor contra debitorului si care are dreptul de a participa si vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege;

Al. 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Al. 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului creantei;
b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante;
Al. 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

[ DISPONIBILIZATII NU SI-AU PRIMIT BANII ]

EXCLUSIV: Gata cu OLTCHIM! Combinatul se vinde la fier vechi (FOTO)

vezi link: http://www.voceavalcii.ro/2014060721862/EXCLUSIV-Gata-cu-OLTCHIM-Combinatul-se-vinde-la-fier-vechi-FOTO.html

[ DISPONIBILIZATII NU SI-AU PRIMIT BANII ]

Decizia din data de 15.05.2013

Dispozitiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei coroborat cu art.65 si 66 din Codul Muncii - republicat si art. 36 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

Prevederile art.60 alin.2 din Codul Muncii- republicat si art.44 alin 2 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

DECIDE:

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:

Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

ATENTIE! PLATILE SALARIALE ALE TUTUROR, SALARIATI SI DISPONIBILIZATI (PLATI SALARIALE COMPENSATORII) = > CREDITORI PRIVILEGIATI.  ANGAJATORUL ACHITA URGENT!!!

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."


CITITI BINE ACEST ACT, UN AVOCAT BUN ISI DA SEAMA DE TERMENE CARE EXISTA. ACESTE TERMENE N-AU FOST RESPECTATE SI NICI COMPLETATE (PUSE IN APLICARE) PENTRU CA SA PRIMIM BANII NOSTRI PLATI SALARIALE, CREDITOR PRIORITAT LA PLATA DIN CONTUL DESCHIS FIIND PRIMUL PLATIT SALARIATII (PLATI SALARII COMPENSATORII DISPONIBILIZATI SI ANAGAJATI)

2014-05-09 11:11

http://www.oltchim.ro/uploaded/2013/hotarare%20insolventa_%20legalizata.pdf

http://i.imgur.com/9bPlw52.png...

AI DREPTATE PITESTIUL, CORECT TREZITI-VA VALCEA

#24628 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

2014-07-26 11:00

#24618: AI DREPTATE PITESTIUL, CORECT TREZITI-VA VALCEA - Re: Re: Re: Re: Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

SPER SA NU SE INTAMPLE ASA CEVA, VOI AVETI MULTA EXPERIENTA IN PROBLEME DIN ASTEA, AI NOSTRI...,

TREBUIE SA INVETE SI CEI DIN VALCEA DUPA VOI.

MULTUMIM FRUMOS INCA O DATA PITESTIUL, VA SALUT CU RESPECT!!!

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...

 

 

 

 

 

 

CCM ESTE VALABIL IN PERIOADA 01.01.2011 - 31.12.2014

NIMENI NU LE-A SPUS SA SCHIMBE CCM, TOCMAI LE-AM TRANSMIS SA TINA DE EL CAT POT CU DINTII SI SA AIBE MARE GRIJE CE FAC CU EL.

OLTCHIM ESTE IN INSOLVENTA!!!!!


SE LUCREAZA PE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA IN VIGOARE PANA LA EXPIRAREA SA SI IN CONTINUARE PANA LA DEFINITIVAREA ALTUIA  SAU TOT ASTA DE ESTE ACUM IN VIGOARE, AVAND PRELUNGIRE CCM ACTUA


Musafir

#24629 SINDICATUL LIBER OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2014-07-26 11:07

#24617: - Re: Re: : Prefectul va chema la raport toti factorii responsabili de soarta Oltchim

Cazul insolventei Oltchim, judecatorul-sindic decide si judeca pe raza  teritoriala unde isi are activitatea societatea.

Nu va mai adresati altor  instante judecatoresti, toate dosarele trebuie indreptate catre instanta unde judecata JUDECATORUL-SINDIC RAMNICU VALCEA. TRIBUNALUL VALCEA.

ATENTIE PITESTIUL!!!!!!!!!

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...

 

 

 

 

SI ATENTIE VALCEA!!!!!!!!!!

Conform http://www.oltchim.ro/uploaded/2013/hotarare%20insolventa_%20legalizata.pdf

SLO ARE OBLIGATIA SA VI SE PUNA LA DISPOZITIE DOCUMENTE CARE SA SUSTINA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA (cu legile specificate in CCM ) SAU CHIAR CCM DUPA CAZ, DACA ESTE NEVOIE, LA CERERE ADRESATA DE VOI (SAU AVOCATI IN NUMELE VOSTRU), PENTRU  A  VA FI DE FOLOS IN PROCESELE SI INTERESELE PENTRU CARE VOI VA ADRESATI INSTATELOR SAU DIVERSELOR LITIGII CU SOCIETATEA.

SLO POATE FI CHEMAT IN INSTANTA ALATURI DE VOI SI SA VA SUSTINA CAUZA PE CCM IN PROCESELE ITENTATE  DEBITORULUI (S.C. OLTCHIM S.A.), PE SUSTINEREA NEPLATII VOASTRE SALARIALE (SALARIATI DISPONIBILIZATI SI ANGAJATI). PANA LA STINGEREA LITIGIULUI DE MUNCA CU SOCIETATEA, CHIAR SI-N FALIMENT, SAU DUPA FALIMENT, RAMANETI PANA LA A DEFINITIVA CU STATUL ROMAN PLATA SALARIIILOR (DISPONIBILIZATI SI ANGAJATI) CU PENALIZARILE  RESPECTIVE DE INTARZIERE A PLATILOR CATRE VOI ( DIN MOTIVE CARE NU TIN DE VOI) SI RESTUL PLATILOR, LA FEL CU PENALIZARILE CUVENITE DE LEGE (DAUNE-INTERESE) TOT CU PENALIZARILE DE INTARZIERE CARE NU TIN DE VOI.

SCRIE IN CCM (CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA) CA SLO (SINDICATUL LIBER OLTCHIM) REPREZINTA TOTI SALARIATII (ANGAJATI SI DISPONIBILIZATI), INDIFERENT  DE RASA, ETNIE, CULTURA, RELIGIE, EDUCATIE, OPTIUNE POLITICA, ORIENTARE SOCIALA, HANDICAP, APARTENENTA ORI ACTIVITATE SINDICALA SI  ALTE CAZURI.....ETC., (NU SUNT TOATE LA RAND DAR FI SIGUR CA ASA ESTE IN CCM)....

COLECTIVELE DE SALARIATI (ANGAJATI SI DISPONIBILIZATI) AU UN SINGUR SEMNATAR PARTEA SINDICALA, PE CCM SI ACELA ESTE SLO (SINDICATUL LIBER OLTCHIM).

COROBORAT CU TOATE LEGILE SI DECIZIILE CARE AU FOST POSTATE PE PETITIE SI INMANATE VOUA LA PLECARE DIN OLTCHIM SI RASPUNSUL ITM PRIMIT DE TOTI, PLUS TOATE DOVEZILE CARE LE AVETI SI SE SUSTIN, INCLUSIV DIN PRESA COMUNICATE AUDIO-VIDEO SAU SCRIS,...s.a.m.d.

COROBORÁ, coroborez, vb. I. Tranz. (Livr.) A întări, a sprijini, a da putere, a consolida; a confirma. – Din fr. corroborer, lat. corroborare.
Sursa: DEX '09 (2009) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

ATENTIE!!!!!!!! SUNT IMPLICATE AMANDOUA PARTILE DE SALARIATI (DISPONIBILIZATI SI ANGAJATI), FIECARE CU DREPTURILE LUI CUVENITE PRIN LEGE.


BANII SALARIALI (DISPONIBILIZATI SI ANGAJATI) SUNT AI VOSTRI. PUNCT.

 

VA UREZ MULT SUCCES SI SA AUZIM NUMAI DE BINE!!!!!!!!!!


CE SCRIE AICI...

http://www.oltchim.ro/index.php?name=relatia-cu-investitorii/actiuni/structura-actionariatului

http://i.imgur.com/DuZKXSq.jpg...

 

STATUL ROMAN:

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINATELOR, ROMANIA!!!!!!!

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI BUCURESTI, ROMANIA!!!!!!!!


S.C. OLTCHIM RAMNICU VALCEA, PATRON  MAJORITAR  STATUL ROMAN. ROMANIA!!!!!!!!!

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 54,81%
PCC SE Duisburg Germania 18,32%
Polyolt Holding Limited Cipru 14,02%
Persoane fizice 11,26%
Persoane juridice 1,59%

http://www.zf.ro/wikizf/oltchim-s-a-10089024

PREFECTUL ESTE REPREZENTANTUL GUVERNULUI ROMANIEI IN TERITORIU SI ARE ATRIBUTIUNI DE CONDUCATOR AL JUDETULUI!!!!!!!!!!!! ROMANIA!!!!!!!!!!

 


Musafir

#24630 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: JUDECATORUL-SINDIC.

2014-07-26 11:21

#24614: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: JUDECATORUL-SINDIC.

#23472 Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

 

 

#23470 Legea 85/2006 privind procedura insolventei

 

 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_procedura_insolventei.php

#23506 Re: Re: Daune interese = despăgubire bănească pentru repararea unui prejudiciu.

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,TRIBUNAL...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII SI ANGAJATII:

 

BOGDAN STANESCU RECUNOSCAND CA EXISTA CADRUL LEGAL SA FIM PLATITI CU BANII SALARIILOR PLATILOR COMPENSATORII, CEI 9 MILIOANE EURO, SI PIPEREA A ZIS CA NE DA BANI IN SECUNDA CAND ARE IN CONT SUMA .

http://www.indiscret.ro/articol-combinatul-oltchim-la-un-pas-de-faliment=>BOGDAN STANESCU  EXISTA CADRUL LEGAL

A SPUS https://www.youtube.com/watch?v=R5G53xM9ty0 =>PIPEREA - 18 iunie 2014 SI SECUNDA

Ministrul a spus smechereste, creditorii sunt banii lor si trebuie sa li se achite. Atentie mare a spus!!!!!!!!! Inainte a batut campii pentru deruta, cu masa credala (care nu era discutia banilor aceia)...

Si a incheiat cu banii lor trebuie achitati...creditorii. Deci stie, dar omul e pervers.

FITI ATENTI!!!

Ministrul Economiei vorbeşte despre soarta Oltchim, reindustrializarea României şi negocierile cu China

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ministrul-economiei-vorbeste-adevarul-live-despre-soarta-oltchim-reindustrializarea-romaniei-negocierile-china--8_53bb9dc40d133766a83cfd58/index.html

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII NU SUNT LA MASA CREDALA (PUNCT).

Va ofer text la interviu adevarul.ro  spus de Nita:

"Nu, nu, ea este in insolventa..."

"Este o procedura pe care o prevede legea, FMI nu are ce sa faca in asemenea situatie."

"SA RESPECTAM CU TOTII LEGEA !!!"

"Comitetul creditorilor este cel care spune ce trebuie sa faca cu aceasta companie"

"PENTRU CA, BANII SUNT AI LOR !!!"

"PAI, ASTA ESTE...!!!"

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...

#24295 DISPONIBILIZATII DE TREI ORI PAGUBITI:

 

 

S-AU INDEPLINIT CONDITIILE:


A TRECUT PESTE UN AN DE ZILE, ROMINSOLV A SPUS CASTIGUL OLTCHIM DIN DISPONIBILIZARE LA UN AN ESTE 14,4 MILIOANE EURO, NOI DISPONIBILIZATII N-AM PRIMIT SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII , 9 milioane euro.

http://www.rominsolv.ro/comunicat-concediere-colectiva-oltchim/

http://www.voceavalcii.ro/2014060721862/EXCLUSIV-Gata-cu-OLTCHIM-Combinatul-se-vinde-la-fier-vechi-FOTO.html

S-A VANDUT DIN OLTCHIM, PRESA A RELATAT SI OLTCHIM A RECUNOSCUT, N-AM PRIMIT BANII DISPONIBILIZATII NICI PANA AZI, BA MAI MULT AM CONSTATAT TOT NOI CA AM FOST IAR PAGUBITI PRIN IMPOZITARI ANAF SI NU AM PUTUT BENEFICIA DE ALTE DREPTURI.

http://www.indiscret.ro/articol-oltchim-suspiciuni-de-fals-cu-salarii-compensatorii

AUDITUL.

http://www.impactreal.ro/2014061517061/Pierderile-firmelor-la-care-Oltchim-detine-actiuni-au-afectat-rezultatele-financiare-consolidate.html

AVEM SI ALTI BANI LA MASA CREDALA LA CARE NOI PLATIM CAR-UL IN CONTINUARE, NU S-AU VIRAT BANII, DETURNARE DE FONDURI PE TIMUL LUI BALAN DE LA CET RAMNICU VALCEA!!!!!!!!!

..... ETC.

ASTA AM SPUS SI EU (PUNCT DEFINITIV).

FINAL.

 

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...


Musafir

#24631

2014-07-26 11:38

Da ma e ca tine. Exista cadru legal si o sa te caute stanescu sa-ti dea tie banii. Vai de noi. Mai vorbim noi pe tema asta. Pupati-l in fund pe domnu stanescu prietenu vostru ca o sa castigati siguuuur.

Musafir

#24632 Re:

2014-07-26 11:41

#24631: -

Nu mai implica oameni (daca-i implici, ai si motivele cu dovezi postate, citeaza-i in instanta cu proba "DA!!!!!", au spus, au afirmat si au sustinut, este legal SI SE SUSTIN probele acestea dovedite in PRESA PUBLIC, ai un castig in fata judecatorului), treci si rezolva-ti problema, scrie sus tot, GURA CASCA SI INCURCA LUME.

COROBORAT CU TOATE LEGILE SI DECIZIILE CARE AU FOST POSTATE PE PETITIE SI INMANATE VOUA LA PLECARE DIN OLTCHIM SI RASPUNSUL ITM PRIMIT DE TOTI, PLUS TOATE DOVEZILE CARE LE AVETI SI SE SUSTIN, INCLUSIV DIN PRESA COMUNICATE AUDIO-VIDEO SAU SCRIS, ...s.a.m.d.

COROBORÁ, coroborez, vb. I. Tranz. (Livr.) A întări, a sprijini, a da putere, a consolida; a confirma. – Din fr. corroborer, lat. corroborare.
Sursa: DEX '09 (2009) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

Vezi ce avocati iti mai iei tu, ai grije. SALUT!!!!

PAAAA. LA REVEDERE!!!!!!!!!!!! TOTUL TINE DE TINE.

LASA-I TU PE ALTII IN PACE.

VA UREZ MULT SUCCES SI SA AUZIM NUMAI DE BINE!!!!!!!!!!

ASTA AM SPUS SI EU (PUNCT DEFINITIV).

FINAL.

 

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...


Musafir

#24633 Re:

2014-07-26 15:41

#24631: -

Lasa-l frate ca asta e bolnav psihic si nu ai ce sa-i ceri. Am mai avut si eu discutii cu el pe tema aberatiilor pe care le scrie, dar omul o tine pe-a lui.

In final si la urma urmei pentru unii ca asta tine dumnezeu pamantul


Musafir

#24634 Re: Re:

2014-07-26 15:56

#24633: - Re:

Sper ca s-a lamurit si merita si  el o sansa (am fost prea mult mintiti si pacaliti de nu mai vedem adevarul), Dumnezeu are pentru toti o protectie, acum daca si-o face el cu mana lui greutatea mai mare, vorba ta, noi am incercat sa-l lamurim si pe el si multi altii ca ei (nu este vina lor, dar caposenia lor iata unde ne-a adus in clipa asta pe toti). Va salut si sper sa auzim numai de bine, efectiv ne-am saturat de atata rau, sa vina si clipa cand statul roman isi limpezeste ochii si mintea sa decida corect in privinta noastra, sunt drepturile noastre legale, dupa ce ca ne-au luat locurile de munca, macar sa ne lase sa ne primim lefurile (salarii plati compensatorii disponibilizati si salarii angajatii ) . Crede-ma sunt unii din disponibilizati intr-o situatie alarmanta cu problemele lor, de sanatate(au tratamente de wooowww..., operatii care nu si le pot permite....etc), datorii, alte incurcaturi familiale...etc. MIE UNU NU-MI VINE SA CRED CE SE INTAMPLA CU ACESTI OAMENI, DAR AU DE SUFERIT SI UFFFFFFF.....DUMNEZEU SA-I AJUTE PRIN CLIPELE GRELE CARE TREC!!!!. Poate petitia aceasta sa-i ajute si sa dea Dumnezeu ca avocatii care-i au sau o sa-i aibe sa nu mai profite de necazul lor, chiar o sa-i bata DUMNEZEU.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-26 17:06


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-26 17:13


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-26 17:17


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-26 17:49


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-26 17:57


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-26 18:31


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-27 05:24


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-07-27 05:28Musafir

#24643 Momente dramatice pentru județul Vâlcea

2014-07-27 06:24

http://www.criterii.ro/index.php/en/valcea/10475-momente-dramatice-pentru-judetul-valcea

http://www.criterii.ro/images/cilea_cet3.jpg...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Economia județului Vâlcea este în cădere liberă după ce mai multe guverne au contribuit din plin la această situație.

Privatizarea Oltchim se amână fără termen iar disponibilizații nu își primesc salariile compensatorii, pârtia de la Voineasa este nefinalizată și se degradează, CET Govora nu primește banii pentru aburul furnizat combinatului și are datorii la furnizorii de lignit etc.

Astăzi, o delegație în fruntea căreia s-au aflat președintele CJ Ion Câlea și directorul general al CET Mihai Bălan a fost la Guvern pentru a debloca preluarea minelor de la Berbești și formarea unui complex energetic vâlcean.

La ieșirea de la discuțiile cu guvernanții, președintele Cîlea a declarat special pentru Criterii că delegația a înregistrat un succes și lucrurile se vor rezolva cât mai curând posibil.

Este o rază de speranță pentru un județ p*rsecutat de autoritățile centrale.

Vom reveni cu amănunte.


Musafir

#24644 Re: Re: Re: Re: Re: Re: CE S-A DORIT, A FOST INDEPLINIT: FALIMENT OLTCHIM si ARPECHIM !!!! INCHIS.

2014-07-27 06:28

#24477: - Re: Re: Re: Re: Re: CE S-A DORIT, A FOST INDEPLINIT: FALIMENT OLTCHIM si ARPECHIM !!!! INCHIS.

#24275: - CE S-A DORIT, A FOST INDEPLINIT: FALIMENT OLTCHIM si ARPECHIM !!!! INCHIS.

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t1.0-9/10553604_618143421617051...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impactreal.ro/2014072017279/Insolventa-Oltchim-gaura-neagra-pentru-ABA-Olt.html

http://www.impactreal.ro/images/stories/sediuabao.jpg...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insolvenţa combinatului chimic din Râmnicu Vâlcea trage după ea şi alte instituţii financiare din judeţ. Lanţul slăbiciunilor începe de la CET Govora, care a livrat timp de aproape un an abur tehnologic şi energie electrică pentru combinat fără a-şi recupera banii, până la 1 mai 2014, dar situaţia se dovedeşte a fi o adevărată gaură neagră pentru alte instituţii vâlcene. ABA Olt, de exemplu, se află în situaţia ingrată de a fi nevoită să livreze apă pentru Oltchim, fără a-şi recupera datoriile uriaşe pe care combinatul le acumulează în fiecare lună. Potrivit directorului economic al ABA Olt, Lenuţa Dobrinescu, în momentul intrării în insolvenţă a societăţii Oltchim, respectiv în luna ianuarie 2013, datoriile cu care ABA Olt s-a înscris la masa credală a Oltchim se cifrau la 13 milioane de lei noi. Lunar, ABA Olt furnizează apă pentru Oltchim în valoare de 550.000 de lei, sumă care se adaugă la datoriile acumulate anterior. „Această insolvenţă ne-a adus mari probleme, pentru că suntem obligaţi să le furnizăm utilităţi, iar ei se obligă să nu ne plătească. Uzinele Sodice Govora sunt, în schimb, un bun-platnic.”, spune directorul economic al ABA Olt. În aceste condiţii, este pentru prima oară când conducerea instituţiei îşi pune problema de a nu putea acoperi salariile tuturor celor 1004 salariaţi, câţi lucrează în prezent la ABA Olt. În plus, judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov sau Olt susţin şi activitatea ABA Olt din judeţele Covasna şi Harghita, unde economia nu poate susţine activitatea.


Musafir

#24645 INFORMATIE

2014-07-27 06:43

Saptamana trecuta RADU ION si MURCOASE ALEXANDRU au mers la directorul Talpasanu in birou sa-l cheme pe Diculoiu pentru o fuziune intre sinsicate Diculoiu a spus ca nu le poarta ranchiuna chiar daca ei l-au injurat insa satamana viitoare va convoca Consiliul de Conducere si daca liderii sunt deacord nu are nimic impotriva.

Musafir

#24646 Re: INFORMATIE

2014-07-27 06:53

#24645: - INFORMATIE

Este ceva normal pana la urma si corect. Sa  fie unitate pe CCM, doar se mananca aceeasi "paine", acum din ce in ce mai scumpa si muuult mai proasta calitativ (chiar foarte otravita) cu intarzieri si restante care pot prin CCM sa aduca tuturor repararea prejudiciului cu daune-interese (CCM Art. 37, Art. 38  Al.1  si  Al.2,  Art. 39  Al.2 din Regulamentul de salarizare;  dar si  ITM, Art 166 Al. 4) fata de fiecare salariat (disponibilizat si angajat) pe drepturile lui cuvenite care au participat fara voia lor ( Legea insolventei 85/2006 spune sa achiti  si intarzierile nu sunt justificate, neavand alte reguli prioritare la achitare decat salarii ale creditorului absolut si prioritar disponibilizat si angajat, dupa restul creantelor catre creditori... ) la situatia creata de catre angajator cat si intarzierea voita a acestuia la achitarea drepturilor salariale si astfel conform legii salariatul (disponibilizat si angajat) beneficieaza de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului (disponibilizat si angajat).

SI FIRESC SA SE APERE TOATE DREPTURILE COMUNE ALE TUTUROR PE CCM.

#24618: AI DREPTATE PITESTIUL, CORECT TREZITI-VA VALCEA - Re: Re: Re: Re: Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

SPER SA NU SE INTAMPLE ASA CEVA, VOI AVETI MULTA EXPERIENTA IN PROBLEME DIN ASTEA, AI NOSTRI...,

TREBUIE SA INVETE SI CEI DIN VALCEA DUPA VOI.

MULTUMIM FRUMOS INCA O DATA PITESTIUL, VA SALUT CU RESPECT!!!

http://i.imgur.com/uF2CFko.jpg...

 

 

 

 

 

 

CCM ESTE VALABIL IN PERIOADA 01.01.2011 - 31.12.2014

NIMENI NU LE-A SPUS SA SCHIMBE CCM, TOCMAI LE-AM TRANSMIS SA TINA DE EL CAT POT CU DINTII SI SA AIBE MARE GRIJE CE FAC CU EL.

OLTCHIM ESTE IN INSOLVENTA!!!!!


SE LUCREAZA PE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA IN VIGOARE PANA LA EXPIRAREA SA SI IN CONTINUARE PANA LA DEFINITIVAREA ALTUIA  SAU TOT ASTA DE ESTE ACUM IN VIGOARE, AVAND PRELUNGIRE CCM ACTUAL.

 

TOATE PROCESELE SI LITIGIILE DE MUNCA CU ANGAJATORUL PE ACEST CONTRACT COLECTIV DE MUNCA SE LUCREAZA PANA LA DEFINITIVAREA SI SOLUTIONAREA TUTUROR SITUATIILOR IN CARE SALARIATUL (DISPONIBILIZAT SI ANGAJAT) ESTE ANGRENAT PENTRU A I-SE RESPECTA DREPTURILE CUVENITE, INTRE PARTILE CONTRACTUALE PE CCM.


Musafir

#24647 Pentru liderul DUMITRU de la Pitesti

2014-07-27 08:28

Salut Dumitre!!!
Pe cand urmezi drumul lui Liviu Luca gurul tau???
Se aude zanganit de catuse...
De aia fuge oare si Pirvu la ABAV??? Cum ramane cu promisiunile de repornire Petrochimie si plata salariilor???
Bai javre mai sunteti !!!
La ABAV cu Pirvu pleaca si Buduna, Dan Preda, Udroiu, Boboc sa masoare cotele apelor Dunarii???

Musafir

#24648 Pirvu Directorul multinational a capotat.....

2014-07-27 08:35

Celentano alias Pirvu Directorul Multinational
Ce faci bah???
Ai repornit Petrochimia??? Surla de om ce esti???
Tu cu Piperea ati generat 211 milioane EUR gaura la Oltchim in 2013. Ati aratat arta manageriala.
Ati promis ca dati salariile si ca nu veti disponibiliza.
Mai mult Pirvule nu uita ca ai spus in fata noastra ca daca va trebui sa dai afara oameni iti dai demisia si pleci.
Ce ai facut tu Pirvule??? Ai facut jocul PSD si al lui Voiculescu adica al penalilor nationali. Stii sigur ca Oltchim va ajunge la fier vechi de altfel tu cu Dumitru cu Manole si acolitii vostri ati urmarit asta de la bun inceput. Vi l-ati mai luat aliat si pe Cernev la Valcea.
Ati generat si sustinut cu bani grei asa zisa revolutie din septembrie 2012.
Stati linistiti ca urmeaza zanganit de catuse foarte curand.
De ce fugi Pirvule la ABAV??? De ce iti este frica??? Ai cotizat la partid si acum partidul te retrage pe principiul maurul a luptat (a manglit pentru partid) maurul trebuie salvat???
Bai Pirvule iti vine randul sa raspunzi si o sa dai cu subsemnatul de o sa iti sara pastele la pixuri.
Hai sa traiesti !!!
Grija cum masori cotele apelor la ABAV ca poate iti dau cu minus dar am uitat ca te ajuta consiliera ta Buduna.

Un acolit al lui Dumitru fan Celentano

#24649 Pirvu membru PSD

2014-07-27 08:46

Pirvule
Ce faci mah??? Dai bir cu fugitii??? Ne promiteai repornirea la capacitate a OLTCHIM si plata salariilor compensatorii + salariile restante si angajari tu cu Dumitru si Cernev.
Intre timp ai capotat sau te retrage partidul???
Apropos spuneai ca tu nu esti implicat politic!!!????
Dar te-a demascat Pendiuc care zice ca esti membru PSD din 2001. Acum se explica cum de faceai anticamera pe la Nicolescu penalul judetului.
Pendiuc zice ca vei face la fel de bine cu calificarea ta biela manivela si la ABAV unde ai fost numit ca le ai cu din astea cu fiarele.
Poate faci la fel de bine si la ABAV ca la Oltchim adica gaura de 211 milioane EUR din 2013 facuta de tine si Piperea????
Crezi ca fugind la ABAV scapi de raspundere???
Zanganit prelung de catuse se aude pe valea Argesului.....................
DOTTORE PIRVU

#24650 Calificarile lui Pirvu

2014-07-27 08:55

Aflam cu interes cat de calificat este Celentano Pirvu pentru ABAV
http://www.ziarobiectiv.ro/index.php/administratie/30171-parvu-in-locul-lui-mutu-la-ape
Are cursuri in strainatate ???!!!! Care or fi acelea !!!??? Si cursuri postuniversitare .....
O avea si doctorat facut la umbra PSD.
In ce tara de cacat traiam si cum manipuleaza presa opinia publica.