Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:02


CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

#28802 Re: Re: Re: Legea insolventei oricare ar fi ea este pentru ACHITARE CREANTE si aducerea la zi a plat

2014-11-09 22:04

#28798: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 - Re: Re: Legea insolventei oricare ar fi ea este pentru ACHITARE CREANTE si aducerea la zi a platilor 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

abcdef abcdef

Sectiunea 7 - FalimentulArt. 107
(1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art.32, intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:
A.
a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic;
c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art.94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;
B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;
C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale;
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea debitorului in faliment, potrivit art.54 alin.(5) sau art.60 alin.(3).
(2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune:
a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
b) in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului;
c) in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform art.19 alin.(2) sau art.34, dupa caz;
d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii mentionate la art.46 alin.(2);
e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator, in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment, in cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;
f) notificarea intrarii in faliment.
(3) In cazul intrarii in faliment, incheierea sau, dupa caz, sentinta va indica si termenele prevazute la art.108 alin.(2) sau, dupa caz, la art.109 alin.(2).
(4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala, dispozitiile art.62-76 vor fi aplicate, daca este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste creantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora.
(5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale, stabilite prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in toata perioada, pana la inchiderea procedurii de faliment.

Art. 108
(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala, lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar, mentionata la art.107 alin.(2) lit.e), debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Dispozitiile alin.(2) si (3) ale art.61 se aplica in mod corespunzator.
(2) Notificarea va cuprinde:
a) termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la alin.(3), in vederea intocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;
b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin.(3), de intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit.a);
c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat;
d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit.b).
(3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, nascute dupa data deschiderii procedurii sau, dupa caz, al caror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv al creantelor sau fata de programul de plata din planul de reorganizare, ca urmare a platilor facute dupa deschiderea procedurii.
(4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante, in conditiile art.74 alin.(2), nu vor mai fi supuse verificarii; titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin.(2) lit.b).
(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise impotriva averii debitorului, existente la data intrarii in faliment, cu respectarea dispozitiilor art.110.
(6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin.(2) lit.a), li se aplica, in mod corespunzator, prevederile art.76.

Art. 109
(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata, lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si, in cazul debitorului persoana juridica, ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor notificati conform art.61, debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. In cazul in care este justificata majorarea, in sensul art.62 alin.(2), a termenelor de afisare a tabelului preliminar, prevazut la art.62 alin.(1) lit.c), si de definitivare a tabelului creantelor prevazut la art.62 alin.(1) lit.d), noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor.
(2) In cazul in care, pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art.54 alin.(4), debitorul aflat in faliment prin procedura simplificata si-a continuat activitatea, lichidatorul va notifica, in termen de 5 zile de la data intrarii in faliment, creditorii detinand creante asupra debitorului, avand prioritate conform dispozitiilor art.123 pct.2, nascute in perioada de observatie, solicitandu-le sa inscrie, in termen de 10 zile de la primirea notificarii, cereri de creanta insotite de documente justificative. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar, prevazut la art.62 alin.(1) lit.c), si de definitivare a tabelului creantelor prevazut la art.62 alin.(1) lit.d), asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazuta la art.61 alin.(1) sau la alin.(1) al prezentului articol, dupa caz. Dispozitiile alin.(2) si (3) ale art.61 se aplica in mod corespunzator.
(3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, nascute dupa data deschiderii procedurii.
(4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin.(2), li se aplica, in mod corespunzator, prevederile art.76.

Art. 110
In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate in planul confirmat, mai putin cota incasata in cursul reorganizarii.

Art. 111
Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.

Art. 112
(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in cursul reorganizarii.
(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarea in faliment, sunt nule.
(3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin.(2), exceptandu-le pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art.49 alin.(1) si (2) si pe cele permise de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind in frauda creditorilor si vor fi anulate, cu exceptia cazului in care co-contractantul dovedeste buna sa credinta la momentul incheierii actului.

§.1. Masuri premergatoare lichidarii

Art. 113
(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului.
(2) In situatia prevazuta la art.55, inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. Daca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art.56-58, administratorul judiciar nu identifica nici un bun, inventarul se incheie pe baza comunicarilor scrise transmise de autoritatile relevante.
(3) Nu vor fi puse sub sigilii:
a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, pentru a se evita deteriorarea lor materiala sau pierderea din valoare;
b) registrele de contabilitate;
c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadente in scurt timp, precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute;
d) numerarul pe care lichidatorul il va depune la banca in contul averii debitorului.
(4) Cand debitorul are bunuri si in alte judete, judecatorul-sindic va trimite notificari tribunalelor din acele judete, in vederea sigilarii de urgenta a bunurilor.
(5) Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic.
(6) In timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor.

Art. 114
(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fara a aplica sigiliile. In toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere in cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar, daca judecatorul-sindic dispune astfel. Daca debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar.
(2) Lichidatorul, pe masura desfasurarii inventarierii, ia in posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.

Art. 115
(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate ale debitorului si sa indice valoarea lor aproximativa la data inventarului. Cu aprobarea comitetului creditorilor, lichidatorul va angaja un expert evaluator, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor atat separat, cat si ca unul sau mai multe ansambluri in stare de functionare, daca este cazul.
(2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar, de debitor, prin administratorul special, iar daca acesta nu participa la inventariere, numai de catre lichidatorul judiciar.

§.2. Efectuarea lichidarii

Art. 116
(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata, intr-o forma adecvata a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului.
(2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vandute in bloc - ca un ansamblu in stare de functionare - sau individual. Metoda de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, va fi aprobata de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. Lichidatorul va prezenta si regulamentul de vanzare corespunzator.
(3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, sa utilizeze un evaluator propriu. Evaluatorii trebuie sa fie membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, iar evaluarea trebuie efectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.
(4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc, cat si individual. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor functionale. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care, impreuna, asigura realizarea unui produs finit, de sine statator, sau permit desfasurarea unei afaceri independente. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigurat accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor

Art. 117
(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in care se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinatie a acestora, prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele metode.
(2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa, lichidatorul va putea propune, in baza ofertelor primite, inceperea negocierii cu unul sau mai multi cumparatori identificati, cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior pretului de evaluare.
(3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul

Art. 118
(1) Imobilele vor putea fi vandute direct, in urma propunerii lichidatorului, aprobata de adunarea creditorilor.
(2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul, prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara, sa arate sarcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care, in caz de aprobare a vanzarii, sunt acceptate supraoferte.
(3) Lichidatorul va convoca adunarea creditorilor, in termen de maximum 20 de zile de la data propunerii, notificand propunerea administratorului special, creditorilor cu garantii reale asupra bunului, titularilor unor drepturi de retentie de orice fel si comitetului creditorilor, supunand votului adunarii creditorilor propunerea de vanzare.
(4) Ulterior aprobarii de catre adunarea creditorilor, vanzarea va putea fi facuta, sub sanctiunea nulitatii, numai dupa 30 de zile de la data ultimei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de supraofertare.

Art. 119
Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Art. 120
(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzarecumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art.4 alin.(2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic.
(2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate si va fi inscris, in cazul imobilelor, in registrele de publicitate imobiliara.

§.3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii

Art. 121
(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel, vor fi distribuite in urmatoarea ordine:
1. taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23 si 24;
2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile.
(2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenta, creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor, prevazute la art.123, si vor fi supuse dispozitiilor art.41. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin.(1) rezulta o diferenta in plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, in contul averii debitorului.
(3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii.

Art. 122
(1) La fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit in 30 de zile de la numire, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si un plan de distribuire intre creditori. Raportul va prevedea si plata remuneratiei sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art.123 pct.1.
(1^1) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante va cuprinde, cel putin, urmatoarele:
a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire;
b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor;
c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debitorului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente in averea debitoarei;
d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare.
(1^2) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea:
a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante;
b) sumele distribuite deja;
c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuate deja;
d) sumele ce fac obiectul distribuirii;
e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii
(2) Pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului.
(3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la raport si la plan, in termen de 15 zile de la afisare. O copie de pe contestatie se comunica, de urgenta, lichidatorului.
(4) In termen de 20 de zile de la afisare, judecatorul-sindic va tine cu lichidatorul, cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata, prin sentinta, toate contestatiile.

Art. 123
Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine:
1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

Art. 124
Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art.108 alin.(2) lit.d).

Art. 125
(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara, potrivit ordinii prevazute la art.123.
(2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creantelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in categoria creantelor respective.

Art. 126
In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suficiente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat al creantelor, impotriva grupului sau a societatii, judecatorul-sindic va autoriza executarea silita, in conditiile legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata sau, dupa caz, a membrilor, pronuntand o sentinta definitiva si executorie, care va fi pusa in executare de lichidator, prin executor judecatoresc.

Art. 127
Cu ocazia distribuirilor partiale, urmatoarele sume vor fi provizionate:
1. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse unei conditii suspensive care nu s-a realizat inca;
2. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtator si care au originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat;
3. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu;
4. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.

Art. 128
Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat definitiv de creante, carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub conditie suspensiva si care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi pastrate la banca, intr-un cont special de depozit, pana ce situatia lor va fi lamurita.

Art. 129
(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.
(2) La data sedintei, judecatorul-sindic va solutiona, prin incheiere, toate obiectiunile la raportul final, il va aproba sau va dispune, daca este cazul, modificarea corespunzatoare a acestuia.
(3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub conditie nu vor participa la ultima distribuire.

Art. 130
Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate in termen de 90 de zile de catre cei indreptatiti la acestea vor fi depuse de catre lichidator la banca, in contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Acestea vor putea fi folosite in conditiile art.4 alin.(4).

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:05


O CREANTA ODIHNITA

#28804 Re: Re: Re: Legea insolventei oricare ar fi ea este pentru ACHITARE CREANTE si aducerea la zi a plat

2014-11-09 22:09

#28798: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 - Re: Re: Legea insolventei oricare ar fi ea este pentru ACHITARE CREANTE si aducerea la zi a platilor 

19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a tabelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor, cuprins in planul de reorganizare si cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfasurarii acestuia; "

Ca sa intelegi ca ai fost furat de administratorul judiciar in complicitate cu guvernul romaniei, banuiesc ca ai acea adeverinta fiscala de la ANAF referitoare la veniturile tale pe 2013.

Banuiesc ca ai remarcat ca tu chiar ai platit si impozitul catre acea institutie. Ti-ai pus vreodata intrebarea cum ai platit tu acest impozit daca nu ai avut acesti bani? Ti-ai pus intrebarea cum ai platit impozit pe o creanta? Creanta nu e eligibila decat atunci cand o ai in buzunar sau pe card. Creanta nu e eligibila decat asa cum scrie in articolul 19 dupa depunerea tabelului definitiv consolidat..........

Creantele chiar si salariale in final pot fi sau nu eligibile sau pot fi partial eligibile. 

Deci tie pentru ce ti-a retinut impozit pe venitul realizat daca el nu a existat sau poate sa nu fie niciodata?

Concluzie : ai/am fost furati de catre administratorul judiciar in complicitate su guvernul Romaniei si daca vrei sa cercetezi si sa aflii drumul banilor tai vei constata ca acestia se regasesc in salariile  (in buzunarele) de sute de milioane  lui Talpasanu, Spiru & Sotia , Popescu V. si altii ca ei

Tu continua totusi sa ii dai cu creanta

CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

#28805 Re: Re: Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE?

2014-11-09 22:12

#28778: - Re: Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE? 

 

#27041: - Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE? SI PE MINE DE CE MA OPRESTE FISCUL (ANAF), SA-MI SPUNA BA.... AU FACUT NISTE NATARAI...., NISTE CHESTIII....?????? SI MI-AU ARUNCAT SI O HARTIE, CICA ASA AU ZIS EI.....!!!!!!!!!

 

#26358: - Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE? SI PE MINE DE CE MA OPRESTE FISCUL (ANAF), SA-MI SPUNA BA.... AU FACUT NISTE NATARAI...., NISTE CHESTIII....?????? SI MI-AU ARUNCAT SI O HARTIE, CICA ASA AU ZIS EI.....!!!!!!!!!

 

Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind

Codul fiscal

cu normele metodologice de aplicare

 

Text  valabil pentru anul 2014, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare.

 

Ultima actualizare: Ordonanţa  Guvernului nr. 46  din 26 iunie 2014

http://static.anaf.ro/

CAP. 3

Venituri din salarii

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute (deci obtinute nu datorate) de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

ART. 59 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) {la ANAF}.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:13


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:13


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:14


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:17


CREANTA OBOSITA

#28810 Re: Re: Re: Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE?

2014-11-09 22:18

#28805: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 - Re: Re: Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE? 

 #26358: - Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE? SI PE MINE DE CE MA OPRESTE FISCUL (ANAF), SA-MI SPUNA BA.... AU FACUT NISTE NATARAI...., NISTE CHESTIII....?????? SI MI-AU ARUNCAT SI O HARTIE, CICA ASA AU ZIS EI.....!!!!!!!!!

NU AM INTELES NIMIC DIN CE AI VRUT SA SPUI. tI-AM MAI ZIS , TU SCRII SA INTELEGI DOAR TU DAR TOTUSI CRED CA NICI MACAR TU NU TE INTELEGI

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:20


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:25


AM UITAT DE MIZERIA DE TALPASANU,ALT BORFAS.

#28813 Re: UITI SCIRBA PAMINTULUI CA A FOST DATA AFARA DIN CAUZA LUI CERNEV SI POPESCU?

2014-11-09 22:27

CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

#28814 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE?

2014-11-09 22:27

#28810: CREANTA OBOSITA - Re: Re: Re: Re: Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE? SI PE MINE DE CE MA OPRESTE FISCUL (ANAF), SA-MI SPUNA BA.... AU FACUT NISTE NATARAI...., NISTE CHESTIII....?????? SI MI-AU ARUNCAT SI O HARTIE, CICA ASA AU ZIS EI.....!!!!!!!!!

 MA BAIATULE, ESTI GRAV BOLNAV SI TE INTELEG PERFECT, AI O MARE CEATA SI O LIPSA DE NEURON IN CAP, ASTA ESTE ADEVARUL. TU CONFUZI SI TE RECONFUZEZI, CREAND PANICA SI DEMONSTRAND PROSTIE CAT CUPRINDE.

S-A LUAT IMPOZIT, RE.RE.RE.RE...REPET PENTRU CRETINISMUL TAU SI RETARDUL DE CARE TU SUFERI, PENTRU CA ANAF SI OLTCHIM NU PUTEAU SA TREACA ANUL 2013-2014 FISCAL ( NEPUTAND SA BENEFICIEZE NICI MACAR DE O STAMPILA SAU VREUN ACT CU ANTETUL OLTCHIM  FACAND ILEGALITATEA DOVEDITA PE LEGE INCALCAND-O PENTRU A TRECE ANUL) CU SUME CARE EXISTAU SI BILANTUL NU PUTEA FI INCHIS, A FOST INTRE EI. 

LEGEA DUPA CUM AI OBSERVAT SCRIE FOARTE CLAR ESTE O ILEGALITATE, AVOCATII NOSTRI AU TREABA IN TRIBUNAL PE ACEASTA FAPTA CREATA.

NU INCURCA CU TABELUL FINAL DE CREANTE PLATI SI CU CREANTE SALARII NEPLATITE DIN TABELUL DE CREANTA PE LEGEA 85/2006, TU CHIAR DEMOSTREZI CALVAR MEDIATIC....!!!!!!! LEGEA  AM ARATAT SPECIFICA PLATA PRIN ACHITARE A SUMELOR DE CREANTE SALARII PE TABELUL FINAL DE CREANTE APROBAT DE JUDECATORUL-SINDIC PRIN PLANUL DE REORGANIZARE, NU FAC EU LEGEA, NU FACI TU LEGEA, NU FACE NIMENI LEGEA SI NICI JUDECATORUL NU SE OPUNE. EI TREBUIE SA ACHITE SUMELE DE CREANTE SALARIALE ALE ANGAJATILOR SI DISPONIBILIZATILOR, NEACHITATE, NEPLATITE, NE,NE,NE....CUM VREI TU SA PRICEPI, RESTUL O SA RAMANEM IN PROCESE SI SE JUDECA FAPTELE ILEGALE CARE S-AU COMIS, GREA ESTE PRICEPEREA SI INTELIGENTA NU TE AJUTA, IAR PROSTIA TRONEAZA IN CAPUL TAU.

 

Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind

Codul fiscal

cu normele metodologice de aplicare

 

Text  valabil pentru anul 2014, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare.

 

Ultima actualizare: Ordonanţa  Guvernului nr. 46  din 26 iunie 2014

http://static.anaf.ro/

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:.............Repet pentru unii  ca tine cazut in cap,  pana intelegi si tu ca esti total pe alte cai si nu urmezi traseul adevarat.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:32


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:40


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:44


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:44


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:45


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:49


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:51


SINDICATELE SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA !!!!!

#28822 Re: Re: Re: Re: Re: Re: UITI SCIRBA PAMINTULUI CA A FOST DATA AFARA DIN CAUZA LUI CERNEV SI POPESCU?

2014-11-09 22:55

#28821: SA-MI BAG PULA IN MATA RETARDATA - Re: Re: Re: Re: Re: UITI SCIRBA PAMINTULUI CA A FOST DATA AFARA DIN CAUZA LUI CERNEV SI POPESCU? 

 Fota, vezi ca astia te incaiera si arunca ceea ce spun ei in alte persoane, ai grije ca te instiga aiurea si se ocupa cu fapte pe care ei doresc sa le arunce in alte persoane care nu te-au jignit niciodata. Se ocupa tot cu mintea lor bolnava si retarda, sa nu cazi in capcana handicapatilor, aici nu ne stim si nu ne cunoastem nici macar din scriere, pot scrie diversi si sa arunce in alti nevinovati vorbe care ei le scriu aici.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-11-09 22:55Musafir

#28824 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: UITI SCIRBA PAMINTULUI CA A FOST DATA AFARA DIN CAUZA LUI CERNEV SI POPE

2014-11-09 22:59

#28822: SINDICATELE SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA !!!!! - Re: Re: Re: Re: Re: Re: UITI SCIRBA PAMINTULUI CA A FOST DATA AFARA DIN CAUZA LUI CERNEV SI POPESCU? 

 STAI TU LINISTIT,CA NU AM SOMN,JOC UN REMY PE TABLA SI MA PLICTISESC,DAR VREAU SA NU MAI AIBE SAU AIBA SOMNUL DULCE ACESTI PAPUSOI CERNEVISTI,M AM FUTUT DE 2 ANI PE FATA LOR INCONTINUUUU


Musafir

#28825 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: UITI SCIRBA PAMINTULUI CA A FOST DATA AFARA DIN CAUZA LUI CERNEV SI POPE

2014-11-09 23:00