“ BURSE si pentru Sport - BURSE pentru viitorul tarii "

BURSE si pentru Sport - BURSE pentru viitorul tarii “

Luind in considerare ca unul din modurile principale in care Romania a fost - si este - cunoscuta in intreaga lume a fost si este activitatea sportiva , si de asemenea ca activitatea sportiva de performanta si de masa inseamna sa ai un popor mai sanatos , si pentru a indrepta unele inechitati ( dupa parerea noastra ), cit si pentru incurajarea si sprijinirea atit a studiului elevilor , dar si a recompensarii performantelor propunem modificarea urmatoarelor acte normative :

A-- Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din Invatamintul preuniversitar de stat din Monitorul Oficial Parte I numarul 769 din 01 noiembrie 2011 , la Anexa privind Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din Invatamintul preuniversitar de stat astfel :

I.

articol prezent :

ART. 6
(1) Bursele de performanţã se acordã elevilor care se încadreazã în cel puţin unul din cazurile urmãtoare:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;

propunere modificare articol de mai sus :

ART. 6
(1) Bursele de performanţã se acordã elevilor care se încadreazã în cel puţin unul din cazurile urmãtoare:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale si sportive ,organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS , sau de catre Federatiile Sportive Nationale ,sau Internationala/ Mondiala;

II.

articol prezent :

ART.6

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordã bursele de performanţã menţionate la alin. (1) va fi actualizatã şi va fi fãcutã publicã de MECTS, anual, pânã la data de 1 octombrie.

propunere modificare articol de mai sus :

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordã bursele de performanţã menţionate la alin. (1) va fi actualizatã şi va fi fãcutã publicã de MECTS, anual, pânã la data de 1 octombrie, luind in considerare si listele communicate de catre fiecare Federatie Nationala de ramura sportiva.

III.

articol prezent :

ART.8

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

propunere modificare articol de mai sus :

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS sau de catre Federatiile Natioale de ramura sportiva, sau Internationala/ Mondiala;

IV.

articol prezent :

ART. 18
(1) Un elev nu poate primi douã burse simultan, dar are dreptul sã opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordã pentru o mai mare perioadã de timp.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiazã de burse de studiu pot primi şi burse de performanţã sau burse de merit.
(3) Elevii care se încadreazã în prevederile alin. (2) şi care au dreptul sã primeascã atât bursã de performanţã, cât şi bursã de merit, trebuie sã opteze pentru una din acestea, putând sã o aleagã pe cea cu valoare mai mare sau acordatã pentru o perioadã de timp mai mare.

propunere modificare articol de mai sus :

ART. 18
(1) se elimina.
(2) elevii care beneficiazã de burse de studiu , sau de merit , pot primi şi burse de performanţã daca indeplinesc conditiile din prezentele Criterii generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ;
(3) se elimina

B-- Propunem modificarea Legii 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale dupa cum urmeaza :

articol prezent :

Art. 1
Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic international elevilor care la olimpiadele scolare internationale se situeaza pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de invatamant la care acestea au fost organizate.

propunere modificare articol de mai sus :

Art. 1
Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic international elevilor care la olimpiadele scolare Internationale , sau la Campionatele Europene sau Mondiale sportive , se situeaza pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de invatamant , sau sportive la care acestea au fost organizate.

C -- NORME METODOLOGICE din 10 martie 2011 de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale

articol prezent :

ART. 5
Bursele elevilor care au obţinut distincţiile prevãzute la art. 1 la olimpiadele şcolare internaţionale se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.

propunere modificare articol de mai sus :

Bursele elevilor care au obţinut distincţiile prevãzute la art. 1 la olimpiadele şcolare internaţionale sau la Campionatele Europene sau Mondiale sportive se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.

Art 6.

articol prezent :

(1) Lista olimpiadelor internaţionale pentru care se acordã bursele prevãzute la art. 1 se aprobã de secretarul de stat pentru învãţãmânt preuniversitar şi se publicã pe site-ul MECTS, la începutul anului şcolar.
(2) Lista menţionatã la alin. (1) cuprinde olimpiadele internaţionale la care România este reprezentatã de o echipã formatã din elevii calificaţi în urma participãrii la probele prevãzute în Regulamentul de organizare şi desfãşurare a concursurilor şcolare, în vigoare, organizate de MECTS, considerate probe de evaluare şi selecţie pentru etapa internaţionalã a olimpiadei.
ART. 7
Bursele de merit olimpic internaţional se acordã elevilor participanţi la olimpiada internaţionalã care au obţinut distincţiile prevãzute la art. 1, în calitate de membri ai lotului naţional al României - câte o bursã pentru fiecare medalie obţinutã/premiu obţinut.
ART. 8
Bursele de merit olimpic internaţional se acordã şi studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice.
ART. 9
Listele elevilor/studenţilor din anul I care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţiile prevãzute la art. 1 sunt întocmite de MECTS - Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.

propunere modificare articol de mai sus :

1) Lista olimpiadelor internaţionale pentru care se acordã bursele prevãzute la art. 1 se aprobã de secretarul de stat pentru învãţãmânt preuniversitar şi se publicã pe site-ul MECTS, la începutul anului şcolar.
(2) Lista menţionatã la alin. (1) cuprinde olimpiadele internaţionale la care România este reprezentatã de o echipã formatã din elevii calificaţi în urma participãrii la probele prevãzute în Regulamentul de organizare şi desfãşurare a concursurilor şcolare, în vigoare, organizate de MECTS, considerate probe de evaluare şi selecţie pentru etapa internaţionalã a olimpiadei, si o Lista transmisa de catre Ministerul Tineretului și Sportului


ART. 7
Bursele de merit olimpic internaţional se acordã elevilor participanţi la olimpiada internaţionalã care au obţinut distincţiile prevãzute la art. 1, în calitate de membri ai lotului naţional al României - câte o bursã pentru fiecare medalie obţinutã/premiu obţinut.
ART. 8
Bursele de merit olimpic internaţional se acordã şi studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale , campionate europene sau mondiale sportive şi îndeplinesc condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice.
ART. 9
Listele elevilor/studenţilor din anul I care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale , campionate europene sau mondiale sportive , distincţiile prevãzute la art. 1 sunt întocmite de MECTS - Direcţia generalã educaţie şi învãţare , si Ministerul Tineretului și Sportului , pe tot parcursul vieţii şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.

Prin aprobarea acestor modificari de acte legislative cu siguranta efortul financiar al statului ar fi nesemnificativ in comparatie cu Publicitatea facuta Romaniei de catre sportivi in competitiile internationale si cu imbunatatirea semnificativa a starii de sanatate generala a copiilor de astazi , maturii de miine.

Deasemenea este important ca dumneavoastra care aveti puterea decizionala , daca ve-ti aproba aceste mici modificari legislative, ve-ti intra in ISTORIA Romaniei ca promotori ai Sportului si Sanatatii.

Promotori ai acestor propuneri

Nume si prenume

Gheorghe Duta - Bucuresti