Vrem să facem sport în cadru legal nu activităţi nesănătoase!

UNIUNEA DEMOCRATA TATARA de la înfiinţare din 2008 a contribuit la promovarea, conservarea si practicarea sportului Kures in Romania iar din 2014 a participat la evenimente internaţionale.

Multe sporturi si jocuri traditionale sunt acum codificate ca sporturi competitive, care păstrează si exprimă valorile si identitatea culturală a popoarelor lor; difuzarea lor în întreaga lume este sustinută de Federatiile Internationale si Ministerul Sportului din tările lor. Prin urmare, consideram ca si Romania nu este mai prejos decat tarile noastre colaboratoare, iar etnia tatara poate aduce un plus de valoare sportului romanesc in asamblul lui prin initiativa si realizarea proiectului nostru: recunoasterea ramurii de sport Kures si infiintarea Federatiei Romane de Kures (Kurash).

In data de 04.03. 2021 am avut onoarea ca in intalnirea oficiala cu domnul Eduard Novak, Ministrul Tineretului si Sportului sa prezentam istoria si statutul olimpic al kuresului, ocazie in care am primit cu mari emotii aprecierea si sprijinul domniei sale, in primul rand ca sportiv de performanta si iubitor al sportului, precum si ca ministru care promoveaza dezvoltarea sportului la nivel competitiv.

In urma raspunsurilor institutiei dumneavoastra ca nu este recunoscuta in acest moment ramura de sport Kures si ca nu putem infiinta o federatie in acest sens cu folosirea denumirii ”romana”, am inceput procedura de recunoastere a ramurii de sport kures prin depunerea cererii si dosarului aferent conform procedurii in data de 10.03.2021 cu nr. de inregistrare 2951.

Printr-o eroare tehnica din partea institutiei dvs. am primit un raspuns ca nu putea fi luata in considerare cererea, avand in vedere ca am primit anterior raspuns din partea MTS ca nu putem infiinta Federatia Romana de Kures, raspuns care era lipsit de obiectul cererii noastre privind recunoasterea ramurii de sport Kures care se supune prevederilor unei proceduri de sine statatoare conform ordinului nr.812/18.11.2014 publicat pe siteul MTS. Prin urmare am revenit cu solicitare de reanalizare a cererii noastre conform procedurii legale de recunoastere a ramurii de sport in data de 11.05.2021, cerere inregistrata cu nr.5710. Au urmat propunerile noastre privind vizionarile care, din pacate, nu au intalnit colaborarea si indeplinirea procedurii din partea Comisiei de analiza si verificare a cererilor de recunoastere oficiala a unei ramuri de sport in Romania conform anexei 1 de la ordinul nr.812/18.11.2014.

Mentionam ca sportul Kures este un sport de sine statator, avand un regulament distinct propriu recunoscut ca sport olimpic de catre Cosiliul Olimpic al Asiei (OCASIA), comitet ce este recunoscut la randul sau de catre Comitetul Olimpic International (CIO). Fiind un sport specific popoarelor turcice el a fost practicat si promovat in Romania de catre comunitatea turcica-tatara, care a reusit prin UDT sa reprezinte Romania la competitii internationale in intreaga lume: Kuresul la ilic ( cunoscut ca Aba Gűreş in Turcia) , Kurash ( R.Uzbekistan), Kures ( Kusak Kures- R. Crimea), Qazaq Kuresi  (R. Kazakhistan), Koresh (R.Tartastan-Rusia) si World Nomades Games (Kirgizistan) obtinand un palmares valoros pentru sportivii romani si sportul din Romania (2 medalii de bronz la Campionate Mondiale; 4 medalii de argint si 6 de bronz la Cupe Mondiale; 2 medalii de aur, 5 de argint si 7 de bronz la Campionate Europene; 15 medalii de aur, 25 de argint si 36 de bronz la Turnee Internationale).

Uniunea Democrata Tatara a publicat 8 carti despre kures care ofera publicului informatii si detalii tehnice cuprinzatoare si a sustinut pregatirea tehnica a arbitrilor si antrenorilor prin participarea la cursuri si intership  organizate de institutiile internationale recunoascute pe plan mondial in lumea sportului kures.

UDT organizează concursuri naţionale de la înfiinţare din 2008 şi turnee internaţionale din 2017. De asemenea, in 10-13 septembrie 2021, UDT a organizat prima Cupă Mondială de Kures in Romania cu participarea a 36 de tari de anvergura mondiala prin “Grand Prix of Kurash” in onoarea Presedintelui Uzbekistan, “Belt Wrestling Koresh World Cup 2021” si “Qazaq Kuresi World Cup 2021”, precum si primul congres mondial care a reunit mai multe stiluri de Kures- “First World Bellash Congress” la initiativa domnului Presedinte NAIM BELGIN. Cu aceasta ocazie s-a constituit si aprobat Carta si Regulile pentru Bellash World Association(BWA), iar Romania a fost votata in unanimitate membru in Comitetul Executiv BWA, un moment istoric si deosebit pentru viitorul sportului Kures in Romania cu posibilitatea infiintarii unei federatii internationale sportive care sa aiba sediul in tara noastra.

UDT, prin reprezentarea domnului presedinte NAIM BELGIN, in acest moment, este unica acreditata si recomandata de organizatiile internationale de kures pentru practicarea si infiintarea Federatiei Romane de Kures.

Sportul a reprezentat întotdeauna si reprezintă si astăzi un mijloc fundamental de comunicare, integrare, incluziune socială. Din cele mai vechi timpuri a favorizat schimbul intercultural între tări de diferite traditii, cultură, limbă, religii, care în activitatea sportivă si jocurile sportive au găsit un teren comun de întelegere, de schimb de interese în cazul în care acceptarea regulilor comune depăseste diferentele. Sportul de astăzi este universal recunoscut ca o valoare socială si educatională ale cărei merite variază de la facilitarea comunicării între tări de diferite origini, promovarea integrării si incluziunii între popoare, capacitatea de a dezvolta si de a consolida caracterul persoanelor care practică activitate fizică, de a produce energii pozitive si creative, de a avea grijă de bunăstarea lor psiho-fizică, de a creste economiile tărilor prin crearea de oportunităti de muncă si o noua  piata antreprenoriala.

Sportul a reprezentat întotdeauna un fenomen de mare importanţă, care reuseste să îmbrăţişeze atat dimensiunea sportivă cat si cea socio-culturală: astfel, face posibilă promovarea de valori precum fair-play, solidaritate, unitate, spirit de echipă, acceptarea diferentelor, egalitate si sportivitate, promovarea dialogului si colaborarii transnationale etc.

Pe aceasta cale solicitam indeplinirea procedurii privind recunoasterea ramurii de sport kures si luarea in considerare a cererii noastre asa cum a fost formulata.

Totodata am dat startul la campania de sustinere a sportului kures din Romania prin promovarea atat a sportivilor cat si a personalitatilor din mediul politic, diplomatic, social, cultural, care aduc un aport considerabil in promovarea si practicarea sportului atat la nivel national cat si international, modalitatea care poarta beneficii considerabile sportului in Romania.  

Vrem să facem sport în cadru legal nu activităţi nesănătoase!  

Interviu despre Kures         

Campionat International de Kurash

Qazaq Kuresi Emisiune (Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanitatii: UNESCO)

Campionat Mondial de Kures la Ilic (Aba Gures) 

Campionat Mondial de Belt-Wrestling Koresh

kuresh_afis.jpg

70910539_3085419921529512_4192819083776884736_n.jpg

241680529_10227960551029234_4623354560123162797_n.jpg

FB_IMG_1631482839176.jpg

241831878_1448739518815667_5142652044168655435_n.jpg

DSC_0204.JPG

TOI_faza_3.jpg

70355330_3085400941531410_1167628189887889408_n.jpg

Sportivii Romani pe podium la Campionate Mondiale, Europene, Internationale

2015_1.jpg

kurash_colaj_ce_grecia.jpg

Colaj_Kurash_CE_Istanbul_Dec_2017.jpg

Kurash_termiz.jpg

FB_IMG_1638214399795.jpg

Alte Link-uri despre Kures

UNESCO Qazaq Kuresi

Kurash ca sport in Consiliul Olimpic al Asiei

The TATAR DEMOCRATIC UNION since its establishment in 2008 has contributed to the promotion, conservation and practice of Kures sport in Romania and since 2014 it has participated in international events.     Many traditional sports and games are now codified as competitive sports, which preserve and express the values and cultural identity of their peoples; their worldwide dissemination is supported by the International Federations and the Ministry of Sports of their countries. Therefore, we consider that Romania is not inferior to our collaborating countries, and the Tatar ethnic group can add value to Romanian sport as a whole through the initiative and realization of our project: recognition of the Kures sport branch and the establishment of the Romanian Kures Federation (Kurash ). On 04.03. In 2021 We had the honour to present in the official meeting with Mr. Eduard Novak, Minister of Youth and Sports, the history and Olympic status of the race, on which occasion we received with great emotion the appreciation and support of his reign, primarily as a performance athlete and lover of as well as  a minister who promotes the development of sport at a competitive level. Following the answers of your institution that the Kures sports branch is not recognized at this moment and that we cannot set up a federation in this sense with the use of the "Romanian" name, we started the procedure of recognizing the Kures sports branch by submitting the application and the related file of the procedure on 10.03.2021 with no. registration 2951. Due to a technical error from your institution, we received an answer that the request could not be considered, that we had previously received an answer from MTS that we cannot set up the Romanian Kures Federation, an answer that was not the subject of our request regarding the recognition of the Kures sports branch, which is subject to the provisions of an independent procedure according to order no. 812 / 18.11.2014 published on the MTS website. Therefore, we returned with a new request to reanalyze our request according to the legal procedure for recognizing the sports branch on 11.05.2021, registered with no. 5710. Our proposals regarding the visions followed, which, unfortunately, did not meet the collaboration and fulfilment of the procedure from the Commission for analysis and verification of the applications for official recognition of a sports branch in Romania according to annex 1 of order no. 812 / 18.11.2014. We mention that the sport of Kures is an independent sport, having its own distinct regulations recognized as an Olympic sport by the Asian Olympic Council (OCASIA), a committee that is in turn recognized by the International Olympic Committee (IOC). Being a sport specific to the Turkish peoples, it was practiced and promoted in Romania by the Turkish-Tatar community, which managed through UDT to represent Romania at international competitions around the world: Kuresul at ilic (known as Aba Gűreş in Turkey), Kurash ( Uzbekistan), Kures (Kusak Kures- R. Crimea), Qazaq Kuresi (R. Kazakhstan), Koresh (R. Tartastan) and World Nomades Games (Kyrgyzstan) obtaining a valuable record for Romanian athletes and sports in Romania (2 medals bronze at World Championships; 4 silver and 6 bronze medals at World Cups; 2 gold, 5 silver and 7 bronze medals at European Championships; 15 gold, 25 silver and 36 bronze medals at International Championships). The Tatar Democratic Union has published 8 books about kures that provide the public with comprehensive technical information and details and has supported the technical training of referees and coaches by participating in courses and internships organized by world-renowned international institutions in the world of kures. UDT has been organizing national competitions since its establishment in 2008 and international tournaments since 2017. Also, on September 10-13, 2021, UDT organized the first World Cup Kures  in Romania with the participation of 36 countries worldwide through the "Grand Prix of Kures" in honour of the President of Uzbekistan, "Belt Wrestling Koresh World Cup 2021" and "Qazaq Kuresi World Cup 2021", as well as the first world congress that brought together several styles of Kures- "First World Bellash Congress" at the initiative of President NAIM BELGIN. On this occasion, the Charter and Rules for the Bellash World Association (BWA) was established and approved and Romania was unanimously voted a member of the BWA Executive Committee, a historic and special moment for the future of Kures in Romania with the possibility of establishing an international sports federation to be based in our country. UDT, through the representation of Mr. President NAIM BELGIN, at this moment, is the only one accredited and recommended by the international kures organizations for the practice and establishment of the Romanian Kures Federation. Sport has always been and still is a fundamental means of communication, integration, social inclusion. From ancient times it has favored intercultural exchange between countries of different traditions, culture, language, religions, which in sports and sports games have found a common ground of understanding, exchange of interests if the acceptance of common rules exceeds the differences. Today's sport is universally recognized as a social and educational value whose merits range from facilitating communication between countries of different origins, promoting integration and inclusion between peoples, the ability to develop and strengthen the character of people who practice physical activity, to produces positive and creative energies, to take care of their psycho-physical well-being, to grow countries' economies by creating job opportunities and a new entrepreneurial market. Sport has always been a phenomenon of great importance, which manages to embrace both the sporting and socio-cultural dimension: thus, it makes it possible to promote values such as fair play, solidarity, unity, team spirit, acceptance of differences, equality and sportsmanship, promoting transnational dialogue and collaboration, etc. In this way we request the fulfillment of the procedure regarding the recognition of the kures sport branch and the consideration of our request as it was formulated. At the same time, we started the campaign to support kures sports in Romania by promoting both athletes and personalities from the political, diplomatic, social, cultural environment, who make a considerable contribution in promoting and practicing sports both nationally and internationally, the way that brings considerable benefits to sports in Romania. We want to do sports legally, not unhealthy activities!

 

 


Uniunea Democrata Tatara    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Uniunea Democrata Tatara să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...