RO/RU Semnați pentru anularea Metodologiei de calcul pentru apartamentele deconectate de la CET Nord SA și SA Termoelectrica

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 3 martie 2022 s-au declarat neconstituționale punctele 8, 8 fracție 1, 8 fracție 2, 8 fracție 3, 8 fracție 4 și 8 fracție 6 din Anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, prin care consumatorii de agent termic deconectați integral de la sistemul centralizat de încălzire trebuiau să achite prețul acestuia în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).

Recent, după aplicarea noii  Metodologii privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, proprietarii de apartamente debranșate de la agentul termic livrat de CET - Nord SA și SA Termoelectrica au primit facturile pentru noiembrie 2022 cu preț, cel puțin, triplu față de cel al anului trecut pentru perioadă similară.

Proprietarii de apartamente debranșate de la agentul termic CET-NORD SA din mun. Bălți și și SA Termoelectrica din mun. Chișinău pretind că în unele cazuri facturile pentru luna noiembrie 2022 depășesc chiar și sume de 1000 de lei, fiind cu puțin mai mici decât facturile celora care au consumat de facto serviciile furnizorului.

Reieșind din nemulțumirea colectivă, care este generată de inechitatea creată prin aplicarea noii Metodologii de calcul, prin care proprietarii de apartamente deconectate de la agent termic, furnizor CET – Nord SA și și SA Termoelectrica sunt impuși la plăți exorbitante pentru servicii pe care nu le consumă, înaintăm spre susținere și semnare colectivă prezenta PETIȚIE, prin care:

  -          Solicităm Guvernului a fi anulată Metodologia privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică aprobată prin Ordinul nr.184 din 31.10.2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (publicat în Monitorul Oficial nr.349-361 din 11.11.2022) și

  -          Elaborarea unei Metodologii de calcul, care ar veni în respectarea Hotărârii Curții Constituționale nr.4 din 3 martie 2022, privind neconstituționalitatea aplicării tarifului în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului deconectat de la agent termic;  

Toate solicitările au un singur scop garantarea echității plăților la repartizarea energiei termice în blocurile locative cu sistem colectiv de alimentare cu căldură și respectarea principiilor drepturilor consumatorilor – plata pentru servicii este direct proporțională cu volumul consumat.  

RU

Согласно решению Конституционного Суда №4 от 3 марта 2022 были объявлены неконституционными пункты 8, 8 прим 1, 8 прим 2, 8 прим 3, 8 прим 4 и 8 прим 6 из Приложения № 7 к  Положению о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения и подключения к этим системам, утвержденным Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002,  согласно которому в случае полного отключения квартиры (жилого помещения в общежитии) от централизованной системы отопления потребитель вносит  плату за отопление в размере 10 % стоимости тепловой энергии, рассчитанной для одного квадратного метра квартиры (жилого помещения в общежитии).  

На данный момент, после принятия новой Методологии распределения потребления тепловой энергии и стоимости этого потребления между потребителями многоквартирного жилого дома, подключенными к коллективной системе теплоснабжения, собственники квартир, отключенных от теплоносителя, поставляемого CET-Nord SA и SA Termoelectrica получили счета за ноябрь 2022 года с ценой, как минимум втрое больше, чем в прошлом году за аналогичный период. 

Собственники квартир, отключенных от теплоносителя, поставляемого CET-Nord SA из мун. Бэлць и SA Termoelectrica из мун. Кишинэу утверждают, что в некоторых случаях счета за ноябрь 2022 года даже превышают суммы в 1000 леев, что немного меньше, чем счета тех, кто воспользовались услугами поставщика в полном объеме. 

В результате всеобщего недовольства, вызванного несправедливостью, возникшей в результате применения новой Методологии расчета, в соответствии с которой с собственников квартир, отключенных от теплоносителя поставщика CET-Nord SA и SA Termoelectrica, взимаются чрезмерные платежи за услуги, которые они не потребляют, выдвигаем для поддержки и коллективного подписания этой ПЕТИЦИИ, посредством которой:

- Просим Правительство отменить Методологию распределения потребления тепловой энергии и стоимости этого потребления между потребителями многоквартирного жилого дома, подключенными к коллективной системе теплоснабжения, утвержденную Приказом Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития № 184 от 31.10.2022 г.  (опубликовано в Официальном мониторе № 349-361 от 11.11.2022) и 

- Разработать новую Методологию расчета, которая бы соответствовала Решению Конституционного Суда № 4 от 3 марта 2022 г. о неконституционности применения тарифа в размере 10 % стоимости тепловой энергии, рассчитанной для одного квадратного метра квартиры, отключенной от теплоносителя; Все требования объединены одной целью- гарантировать справедливость расчетов при распределении тепловой энергии в многоквартирных домах с коллективной системой теплоснабжения и соблюдение принципов прав потребителей- оплата услуг прямо пропорциональна потребленному объему.


AO „Clinica Juridică din Bălți”    Contactați autorul petiției