Petiția fumătorilor din Republica Moldova / Петиция курящих граждан Республики Молдова

CEREM ASIGURAREA CONDIȚIILOR ADECVATE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGII ANTITUTUN!

La 31 mai 2016 vor intra in vigoare prevederile Legii „privind controlul tutunului” (Legea Antitutun), care țin de reglementarea fumatului în spațiile publice.

Conform noilor prevederi, fumatul va fi interzis în toate spațiile publice deschise*, semideschise, dar și în localuri și în apropierea instituțiilor publice.

De asemenea, legea nu prevede expres necesitatea amenajării locurilor special amenajate pentru fumat în locurile publice.

În rezultatul noilor interdicții, practic toți fumătorii din Republica Moldova sunt scoși automat în afara legii, așa cum nu li se oferă alternativă și nici posibilitate de a respecta legea.

Ținînd cont de faptul că majoritatea consumatorilor de produse de tutun, mai ales cei din mediul rural, nu cunosc despre noile prevederi ale legii, ei vor continua să fumeze în spațiile publice, fapt care îi va face imediat potențiale victime ale sistemului de drept și a opiniei publice.

Prevedem că în scurt timp de la intrarea acestor prevederi în vigoare, organele abilitate vor demara o campanie de verificare și control a respectării normelor legale. Iar în cazul depistării încălcării (involuntare) fumătorii vor fi sancționați, fapt care se va răsfrînge negativ asupra percepției lor despre statul de drept și justiția din Republica Moldova.

În cazul lipsei unor reguli clare (unde se poate de fumat? Cum treuie să fie amenajate locurile unde fumatul este permis? etc.) fiecare agent constatator poate interpreta subiectiv cazurile de fumat în spații publice deschise, fapt care poate genera abuzuri și corupție.

Prin urmare, pentru a clarifica toate aspectele problematice și pentru a preveni discriminarea unei largi pături sociale precum sunt fumătorii, noi, semnatarii acestei petiții, conducându-ne de prevederile art.4 din Legea Nr.780/2001 cu privire la actele legislative și de Legea Nr. 190/19.07.1994 cu privire la petiţionare, solicităm următoarele

1. Modificarea Legii nr.278 din 14.12.2007 ”privind controlul tutunului”, în special a prevederilor care țin de fumatul în spațiul public și anume anularea interdicției fumatului în  spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt superior, autorităţile publice centrale şi locale.

2. Impunerea prin lege a instituțiilor publice să amenajeze locuri pentru fumat, pentru a oferi o alternativă fumătorilor care le vizitează. 

3. Implicarea și consultarea reprezentanților asociațiilor consumatorilor produselor de tutun în elaborarea normelor tehnice, regulamentelor și ghidurilor de amenajare a spațiilor pentru fumat în spațiile deschise și semideschise.

4. Reglementarea și permiterea creării unor fumoaruri în incinta spațiilor închise, conform practicii europene. În special pentru baruri și cluburi.

5. Permiterea activării  unităților de alimentație publică și agrement specializate, de tip: bar/cafenea pentru consum de trabuc, pipă,  narghilea.

6. Excluderea din lista produselor interzise consumului în spații publice de tip închis a țigaretelor electronice.

***

Petiția este formulată de Asociația Obștească ”Fumătorii Responsabili” care își propune să promoveze fumatul responsabil în rîndul comunității consumatorilor de tutun și să apere drepturile fumătorilor.

Persoana de contact: Constantin Dascal, Președinte AO ”Fumătorii Responsabili”,

tel: 060111582; email: dascalconstantine@gmail.com

****

*Interzicerea totală a fumatului în spațiile publice

Conform Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007[1] privind controlul tutunului, (modificată prin Legea Nr. 124 din  29.05.2015[2]), în Capitolul VII (Protecția împotriva expunerii la fumul de tutun) se prevede:

Articolul 26. Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun[3] alineatul 1 b) prevede: ”Se interzice fumatul: în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente.

Conform Legii Nr. 436 din  28.12.2006[4] privind Administrația Publică Locală[5], Articolul 75. alineatul 2 prevede:

(2) La categoria bunurilor domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, precum şi alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului.

Respectiv, conform acetor prevederi, fumatul se presupune a fi interzis în toate spațiile publice menționate mai sus. Adică fumatul este interzis PESTE TOT.

 *********************************************************************************
RU

Требуем адекватных условий для соблюдения закона о контроле над табаком!

31 мая 2016 года вступит в силу новый закон "о контроле над табаком" (Закон о табаке).

В соответствии с новыми положениями закона, курение будет запрещено во всех общественных местах*, в открытых, полуоткрытых и закрытых помещениях, а также возле общественных учреждений.

В то же время, закон не обязывает администраторов общественных учреждений обустраивать в открытых или полуоткрытых местах специальные места для курения.

В результате, практически все курильщики в Молдове автоматически оказываются вне закона, так как законодатель не предусмотрел альтернативу, таким образом лишая курильщиков возможности соблюдать закон.

Учитывая тот факт, что большинство потребителей табачных изделий, особенно в сельской местности, не знают о новых положениях закона, можем предположить что они будут продолжать курить в общественных местах. Это немедленно превратит их в потенциальных жертв правовой системы.

Исходя из этого, предполагаем, что вскоре после вступления в силу нового закона, уполномоченные органы начнут проверки и контроль за соблюдением положений закона. И если курящие массово будут наказаны за невольное нарушение закона, это будет негативно сказываться на их восприятии верховенства закона и справедливости в нашей стране.

В отсутствие четких правил (Где разрешено курение? Как должны быть организованы места для курения?) каждый представитель государственных органов может интерпретировать субъективно случаи курения в общественных местах, что может привести к злоупотреблениям и коррупции.

Поэтому, чтобы выявить проблемные и интерпретируемые положения закона, мы, подписавшие данное обращение, в соответствии с положениями статьи 4 Закона No.780 / 2001, и с Законом Nr. 190 / 19.07.1994, просим следующее:

1. Внесение изменений в закон 278 14.12.2007 "о контроле над табаком"  и , в частности, в положения, которые регулируют курение в общественных местах, а именно - снятие запрета на курение в открытых общественных местах, находящихся в ведении медицинских учреждений, учебных заведений для совершеннолетних, органов государственной власти и центральных и местных властей.

2. Предоставление возможности администраторам общественных учреждений обустраивать в открытых или полуоткрытых местах специальные места для курения, чтобы обеспечить возможность соблюдать закон.

3. Привлечение представителей общественных организаций и потребителей табачных изделий к разработке технических стандартов, правил и норм обустройства мест для курения в открытых и полуоткрытых пространствах.

4. Регулирование и разрешение на обустройство специальных зон для курения внутри закрытых помещений баров и клубов, в соответствии с европейской практикой.

5. Разрешение специализированных заведений общественного отдыха типа бар/кафе для потребления сигар, трубки, кальяна.

6. Исключение электронных сигарет из списка товаров запрещенных к потреблению в закрытых общественных местах.

***

Петиция составлена НПО «Fumătorii Responsabili», целью которой является продвижение ответственного курения среди потребителей табака и защита прав курящих граждан Молдовы.


Constantin Dascal    Contactați autorul petiției