Lăsați PĂRINȚILOR opțiunea de a decide: integrarea și incluziunea copiilor cu CES - „OBLIGAȚIE” vs. „RESPONSABILITATE”! Implică-te pentru garantarea unui mediu educațional favorabil tuturor copiilor!

  • Lăsați PĂRINȚILOR opțiunea de a decide: integrarea și incluziunea copiilor cu CES - „OBLIGAȚIE” vs. „RESPONSABILITATE”! Implică-te pentru garantarea unui mediu educațional favorabil tuturor copiilor!

Iubirea-pentru-parinti-poveste.jpg

Proiectul „România Educată” a fost lansat în data de 15 februarie 2016, iar potrivit Raportului final al acestui Proiect al Președintelui României, capitolul IV.4. este dedicat „ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIAL” pentru a reclama faptul că actualul cadru legal existent prevede integrarea elevilor CES fie în școli speciale, fie în clase speciale din școlile „de masă”, fie în grupuri speciale din clase de masă, fie individual în clase de masă, în școli de masă *(statistica Agenției Europene pentru Nevoi Speciale și Educație Incluzivă). Astfel, reglementările legale în vigoare creează confuzie și lipsă de încredere în rândul părinților și al beneficiarilor. În plus, ele subliniază, mai degrabă, dreptul copiilor cu dizabilități la educație segregată. În absența unor măsuri de incluziune, „dreptul la educație pentru copiii cu dizabilități din România nu este respectat” (UNESCO 2020).

 

În acest context și în concordanță cu Proiectul „România Educată”, în data de 13 iulie 2022, Ministerul Educației a publicat Proiectul Legii învățământului preuniversitar, proiect aflat în procedura de consultare publică în perioada 13.07-24.08.2022. 

Atât în „Expunerea de motive”, cât și în „Elementele de reformă (sinteză)” - documente se însoțesc Proiectul Legii învățământului preuniversitar - regăsim următoarele prevederi incidente „Educației speciale și educației incluzive”:

 IV. Educația specială și educația incluzivă - Pornind de la conceptul educației speciale și educației incluzive din Raportul România Educată, conform căruia: „Ministerul Educației va sprijini tranziția tuturor școlilor către un sistem pedagogic diferențiat pe un model pedagogic de intervenție în trei pași, care ghidează personalizarea strategiei pedagogice pentru fiecare elev, în funcție de nevoile sale, în detrimentul identificării doar a elevilor cu CES”, prezentul proiect va asigura cadrul legal pentru ca, începând cu grupa mică din învățământul preșcolar, pentru respectarea interesului superior al copilului, educația specială să se realizeze în baza unui sistem de sprijin pe cinci niveluri, astfel:

a) Sprijinul incluziv general de nivel 1 este o formă de educație incluzivă de care beneficiază elevul/preșcolarul cu dizabilități/nevoi speciale/tulburări specifice de învăţare ușoare și pe care cadrul didactic, cu consultarea specialiștilor din cadrul compartimentului de asistență psihopedagogică, îl poate oferi singur, în condiții de predare obișnuite, sub formă de activități individuale de sprijin și aranjamente de predare-evaluare flexibile. Acest tip de sprijin poate include și intervenții sporadice, limitate în timp, ale unor specialiști din compartimentul de asistență psihopedagogică.  

b) Sprijin incluziv de nivel 2 este o formă de educație incluzivă de care beneficiază elevul/preșcolarul cu dizabilități/nevoi speciale ce necesită intervenția regulată a unor specialiști care să sprijine procesul de predare-învățare, proces care se poate desfășura în totalitate în sala de clasa obișnuită dar presupune prezența unui cadru didactic de sprijin, a unui asistent personal, a unui facilitator, a unui interpret mimico-gestual, a unui consilier școlar, a unui psiholog, a altui specialist sau a unei alternanțe a acestora.

c) Sprijinul incluziv de nivel 3 este o formă de educație incluzivă de care beneficiază elevul/preșcolarul ale cărui dizabilități/nevoi speciale presupun anumite activități de sprijin care nu se pot desfășura în sala de clasa obișnuită în condiții normale și care are nevoie de intervenții individualizate ale unor specialiști pentru a își atinge potențialul maxim de dezvoltare. Elevul/prescolarul beneficiază de o 13 reducere a componentei curiculare cu cel mult 20% pentru a permite activități terapeutice cu logopezi, kinetoterapeuți, consilieri școlari, psihologi școlari, după caz, în spații dedicate. Elevul/prescolarul beneficiază de suport educaţional individualizat sau în grupuri de lucru mici prin cadre didactice de sprijin, în timpul și în afară orelor de curs.

d) Sprijinul incluziv de nivel 4 este o formă de educație incluzivă de care beneficiază elevul/prescolarul ale cărui dizabilități/nevoi speciale presupun un nivel sporit de asistență și intervenții individualizate complexe și integrate pentru a își atinge potențialul maxim de dezvoltare. Elevul/prescolarul beneficiază de curiculum diferențiat și programe speciale, desfășoară între 80 și 90% din activitățile de învățare în spații dedicate în cadrul unităților de învățământ, în grupuri reduse, și participă la activități limitate de educație generală, în funcție de propriul profil.

e) Sprijinul special de nivel 5 este o formă de educație specială, iar responsabilitatea principală pentru implementarea lui revine cadrului didactic din unitățile de învățământ special. Este asigurat acelor elevi ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv.

În învățământul antepreșcolar, educația specială se va organiza sub forma grupelor de intervenție timpurie, pentru copiii cu surdocecitate/dizabilități senzoriale multiple, asigurându-se terapii specifice de recuperare și compensare, precum și servicii specializate de asistenţă socială, medicale, psihologice, consiliere, audiometrie, ortofonie, corelate și potrivite nevoilor educaționale specifice. Modul de organizare, terapiile și serviciile de intervenție timpurie se vor reglementa prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.

Centrul Național pentru Educație Incluzivă va forma cadre didactice din învățământul de masă în vederea dobândirii comptențelor specifice activităților didactice realizate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Pentru nivelurile 1-2 se va asigura o finanțare majorată cu 75% față de costul standard/ antepreșcolar/preșcolar/elev, iar pentru nivelurile 3-4 se va asigura o finanțare majorată cu 100%.

292127127_5296611487112921_5073896474157931434_n.jpg

 Ceea ce a pornit inițial ca o „poveste” *(așa cum relatează unul dintre promotorii acestor modificări), a dus la comprimarea legislativă a prevederilor întregului învățământ special și special integrat actual în cadrul Capitolului V. EDUCAȚIA SPECIALĂ ȘI EDUCAȚIA INCLUZIVĂ *(art. 48 - 55 din Proiectul Legii învățământului preuniversitar aflat în dezbatere publică). 

292081393_5296611457112924_2450485653543494833_n.jpg

Așa cum se poate observa, se intenționează ca Educația specială și educația incluzivă să se bazeze exclusiv pe sistemul celor 5 niveluri de sprijin aplicabile Învățământului preuniversitar obligatoriu, începând cu grupa mică din învățământul preșcolar:

  • sprijinul incluziv general de nivel 1 - pentru preșcolarul/elevul cu dizabilități/nevoi speciale/tulburări specifice de învăţare ușoare și pe care cadrul didactic îl poate oferi singur, în condiții de predare obișnuite, în unitatea de învățământ de masă;
  • sprijin incluziv de nivel 2/3/4 - ca forme de educație incluzivă cu activități de sprijin pentru preșcolarul/elevul cu dizabilități/nevoi speciale, oferite de către mini-echipe profesionale / specialiști *(desfășurate în spații educaționale din unitățile de învățământ de masă);
  • sprijin special de nivel 5 - ca formă de educație specială este asigurat acelor preșcolari/elevi ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv *(responsabilitate principală pentru implementare revine cadrului didactic din unitățile de învățământ special).

Practic, întregul învățământ special, așa cum există și funcționează în prezent școlile speciale, dar mai ales centrele școlare de educație incluzivă care școlarizează elevi și preșcolari atât cu deficiențe ușoare și moderate, cât și pe cei cu deficiențe grave, severe, profunde și/sau asociate, riscă să fie redus la: „desfășurarea activităților cu preșcolarii/elevii ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv” *(N.R.: restul tuturor celorlalți elevi și preșcolari cu CES fiind automat integrați în învățământul de masă, pentru a beneficia de unul dintre nivelurile 1-4 de sprijin incluziv!).

...nu cumva, din dorința de reducere a discriminării pozitive rezultată ca efect al segregării școlare a elevilor cu CES înmatriculați în prezent în învățământul special, se obține tocmai reversul medaliei: discriminarea negativă a TUTUROR preșcolarilor / elevilor ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv”?! *(și implicit: adâncirea faliei socio-educaționale dintre elevii și preșcolarii cu CES "integrabili", beneficiari ai unuia dintre nivelurile 1-4 ale sistemului de sprijin și respectiv, cei "NEintegrabili", dacă îmi este permisă această asumpție?)

Altfel spus: sub care auspicii vom accepta impunerea în viitoarea legislație a segregării școlară a „preșcolarilor/elevilor ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv”, din moment ce aceștia nu își vor mai putea exprima și manifesta nici măcar speranța legitimă la o educație incluzivă, singura șansă de "incluziune școlară" rămânându-le exclusiv cea a sprijinului special de nivel 5 specific educației realizată exclusiv în cadrul unităților de învățământ special?

Imagine-300x188.jpg

Statul garantează drepturile și îndatoririle ce le revin părinților, ori tuturorilor / reprezentanților legali ai minorilor, în ceea ce privește alegerea parcursului educțional al elevilor și preșcolarilor, îndeosebi al copiilor cu CES, potrivit:

În acest context, solicităm sprijinul tuturor celor care împărtășesc opinia potrivit căreia integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă trebuie să rămână un DREPT și nu o OBLIGAȚIE!

Ne dorim ca viitoarea legislație să încurajeze și să permită o integrare funcțională a elevilor cu CES în efectivele școlare din unitățile de învățământ de masă, în funcție de opțiunile părinților / tutorilor / reprezentanților legali, exprimate în beneficiul direct al elevilor și preșcolarilor cu CES, dar și în concordanță cu realitățile sistemului educațional din România.

Echipele noastre de profesori itineranți și de sprijin sunt și vor rămâne ferm angajate în acest proces de integrare FUNCȚIONALĂ a elevilor cu CES în învățământul de masă, indiferent de cadrul legislativ, însă... sunt oare TOATE școlile din România pregătite pentru acest deziderat și pentru a implementa (subit) o asemenea reformă?! Vorbim despre:

- inexistența spațiilor fizice necesare pentru crearea „cabinetelor de asistență psihopedagogică”, precum și a unei „camere resursă pentru educația specială” *(prevăzute de art. 19 alin. (8) privind organizarea viitoarei „rețele școlare”);

- numărul redus al „specialiștilor” încadrați la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, normați la nivelul „cabinetelor de asistență psihopedagogică” și al „camerelor-resursă pentru educație specială” (prevederi impuse potrivit art. 53 alin. (2) privind reglementarea „Educației speciale și a educației incluzive”);

- lipsa fondurilor necesare acoperirii contravalorii voucherelor educaționale necesar a fi acordate, în cazul în care toate aceste activități și serviciile educaționale nu pot fi asigurate gratuit în cadrul sistemului de învățământ de stat *(reglementări stabilite potrivit art. 53 alin. (3)-(4) privind reglementarea „Educației speciale și a educației incluzive”).

images_(6)24.jpeg

În prezent, atât școlile speciale, cât și C.Ș.E.I.-urile sunt o OPȚIUNE pentru școlarizarea copiilor cu CES, în conformitate cu potențialului individual al elevilor și preșcolarilor, potrivit certificatului de orientare școlară și profesională eliberat în funcție de nivelul de deficiență ușoară, moderată, gravă, severă, profundă și/sau asociată... ȘI NE DORIM CA ACEASTĂ „OPȚIUNE” SĂ EXISTE ÎN CONTINUARE!

Dacă sunteți beneficiar direct sau indirect al educației speciale și al educației incluzive, dacă sunteți dascăl, părinte sau pur și simplu dacă doriți să amplificați la nivel național ecoul inițiativei noastre, fiți parte a acestei echipe multi-disciplinare, prin semnarea petiției noastre: Lăsați PĂRINȚILOR opțiunea de a decide: integrarea și incluziunea copiilor cu CES - „OBLIGAȚIE” vs. „RESPONSABILITATE”! Implică-te pentru garantarea unui mediu educațional favorabil tuturor copiilor!

Orice alte propuneri de modificare sau completare a Proiectului Legii învățământului preuniversitar, față de cele exprimate în draftul echipei noastre, cu privire strict la „educația specială și educația incluzivă”, sau la oricare dintre celelalte articole incidente din Proiectul aflat în dezbatere publică, vă rugăm să le exprimați în scris către inițiatorii acestei petiții *(fie folosind formularul din structura-tip pusă la dispoziție, fie sub orice altă formă), iar eventualele sugestii pe care le puteți avea, vă rugăm să ni le transmiteți la datele de contact disponibile în următoarele pagini:

  1. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș, website: https://www.csei-caransebes.ro/contact 
  2. Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora” Reșița, website: https://cseia.ro/contact/ 

logo81.png

Vă mulțumim, anticipat, pentru implicare!

...echipa!


Albulescu Cristian-Valentin    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Albulescu Cristian-Valentin să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...