Inițiativa legislativă - propunere de lege ferenda pentru amendarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

PENSII_MILITARE_605_Moment.jpgStimați colegi, militari, polițiști, personal cu statut special, pensionari sau în activitate.

Va supun atenției domniilor voastre o propunere de actualizare a Legii nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat.

Scopul demersului este ca petiția intitulată  Inițiativa legislativă - propunere de lege ferenda pentru amendarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , publicată pe site-ul petitieonline.com, care a fost semnată deja de peste  800 de persoane, (dar 180 de semnaturi inca nu sunt confirmate de semnatari) să constituie un argument suficient de puternic pentru a declanșa procedura de actualizare a Legii pensiilor militare de stat.

Adresa web a petiției este:
https://www.petitieonline.com/iniiativa_legislativ_-_propunere_de_lege_ferenda_pentru_amendarea_legii_nr_2232015_privind_pensiile_militare_de_stat

Obiectivele petiției:

                       1) Revenirea la forma ințială a Legii nr.                          223/2015 și  abrogarea OUG. nr.       57/2015 și 59/2015, ordonanțe prin care a fost modificată legea în defavoarea  noastră;

   1. Înlăturarea inechităților din sistemul pensiilor militare de stat prin aplicarea principiului: la solde/salarii de funcții egale, grade egale și vechime egale - pensii egale;

   2. Reintroducea dreptului de opțiune pentru alegerea modalitării de calcul a pensiei militare de stat – modalitatea de calcul prevăzută de Legea 223/2015 sau modalitatea de calcul prevăzut de Legea 263/2010, fiecare pensionar având dreptul să opteze pentru modalitea de calcul mai avantajoasă;

   3. Actualizarea de îndată a pensiilor militare având ca bază de calcul valoarea de referință sectorială în cuantum de 605 lei aplicată magistraților si/sau stabilirea/actualizarea cuantumului soldei/salariului de functie folosit la baza de calcul prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată (1450 lei), fără sporuri si alte adausuri, stabilit prin hotarîri de guvern. 

   4. Actualizarea pensiilor militare de stat,,din oficiu, ori de câte ori se majorează cuantumul Valorii de Referință Sectorială, ori, după caz, se majorează valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, fara spopruri și alre adausuri.
   5. Reviziuirea la cerere a pensiei militare de stat pentru benficiarii care optează pentru modalitatea de calcul prevăzută de Legea 263/2010, privind sistemul public de pensii;

   6. Actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat ori de cîte ori se majorează solda/salariul de functie al militarilor, polițiștilor si funcționarilor cu statut special, ăn procentele stabilite la art. 29,30 si 108 și în funcție de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie. 

  Vă invit sa semnati petiția intrînd pe linkul: https://www.petitieonline.com/iniiativa_legislativ_-_propunere_de_lege_ferenda_pentru_amendarea_legii_nr_2232015_privind_pensiile_militare_de_statNumai împreună vom reuși.

Petitia este adresată: Guvernului României si Parlamentului României 

 Obiect :

Emiterea unei O.U.G pentru revenirea la forma inițială a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu amendamentele propuse prin pe petiție

In fapt: 

      Înlăturarea înechităților din sistemul pesiilor militare de stat prin aplicarea  principiului: la funcție și vechime egale, pensie egală, este o masură imperios necesara având în vedere diferențele mari existente între cuntumul pensiilor stabilite in condiții asemănătoare dar în perioade diferite de timp.

   Această situație a fost creată prin:

     1)Abrogarea/modificarea art. 60 alin. 1 din Legea 223/2015 (forma inițială) potrivit căruia ”1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.”.

        In felul acesta pensiile militare de stat au fost decuplate de la evoluția salarizarii personalului aflat în activitate.

      2) Pensiile militare de stat sunt calculate prin folosirea valorii de referință sectorială in cunatum de 197 lei, prevazuta intr-un act normativ aborgat. In acelasi timp, însă, pensiile magistratilor sunt calculate cu valoarea de referintă sectorială în cuantum de 605 lei, ceeace reprezinta o inechitate  flagrantă. 

    3) A fost inlăturat nejustificat dreptul de  opțiune în favoarea benficiarilor pensiei militare de stat pentru calcularea  pensiei militare de stat atât prin modalitatea prevazuta de Legea 223/2015 (media soldelor brute lunare din 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate),  cât si prin modalitatea de calcul prevazută de Legea nr. 263/2010 (punctajul mediu anual x valoarea punctului de pensie) , fiecare pesionar din sitem putând alege  modalitatea de calcul mai avantajoasă. 

       Continutul art 122, în forma în care a fost modificat prin OUG nr. 57/2015,  este  neconstituțional, întrucât a reglementat acest derept numai în favoarea celor ale căror drepturi de pensie se deschideau după data de 1 ianuarie 2016 și doar pentru o perioadă determinată, de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015. De la acest drept de optiune au fost excluși pensionarii ale caror drepturi de pensie s-au deschis înainte de 31 decembrie 2015.

”Articolul 122. Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, precum și urmașii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, cât și cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.(la 11-12-2015, Art. 122 a fost modificat de pct. 24 al art. 40 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.

  Prin urmare,dispozițiile din art. 122 în forma din OUG 57/2015 sunt neconstituționale în măsura în care limitează în mod discriminatoriu dreptul de optiune cu privire la modalitatea de calculare/recalculare/actualizare a pensiiilor militare de stat, fiind astfel incalcate dispozițiilor art. 4 alin. (2) coroborat cu art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituția României

     Potrivit art. 4 alin. (2) din Constituție „Romania este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială”, iar conform art 16 din Constitție „(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege

       După cum se poate observa, cele două dispoziții constituționale consacră principiile nediscriminării și ale egalității în drepturi ale cetățenilor țării.

     Nu exista nici o justificare rezonabilă de a limita dreptul de opțiune în privința alegerii libere a modalitații de calcul pentru stabilirea/recalcularea/actualizarea pensiei militare de serviciu. Tratamentul juridic diferențiat privind dreptul de optiune în privinta modalitatii de calcul a pensiei reprezintă o încalcare a principiului egalitatii în fata legii înscris în Constituție. Prin discriminare se crează un privilegiu pentru pensionarii militari/politisti/personal cu statut special al caror drept la pensie se deschide dupa intrarea în vigoare a Legii 223/2015. Acestia beneficiaza astfel de posibilitatea de a alege cuantumul mai avantajos de calculare a pensiei în vreme ce pensionarilor militari al caror drept s-a deschis înainte de intrarea în vigoare a Legii 223/2015 li se refuza acest drept.

   Într-un stat de drept, este umilitor si degradant uman pentru pensionarii militari al caror drept de pensie s-a deschis înainte de intrarea în vigoare a Legii 223/2015 să li se refuze dreptul de optiune în cadrul ”operațiunii” de recalculare a pensiilor. Aceasta este încă o dovada ca legiuitorul din 2015, prin OUG 57/2015, prin recalcularea din oficiu, a urmarit în mod special diminuarea pensiilor militarilor.

      Acest drept de optiune în privinta modalitatii de calcul, în temeiul pricipiilor egalitatii în drepturi si nediscriminarii, trebuia acordat tuturor pensionarilor militari la data intrarii în vigoare a legii 223/2015, cu atât mai mult în condițiile în care o bună parte pensionari militari ale caror pensii au fost revizuite în temeiul OUG nr.1/2011 sau a legii 263/2010, pe principiul contibutivitații, au fost mentinute în cuantumul stabilit pe baza punctajului mediu anual si a valorii punctului de pensie.

      Discriminarea nu este numai între pensionarii militari, ci si între pensionarii militari și pensionarii civili. Astfel, un pensionar civil va beneficia de majorarea pensiei ori de câte ori punctul de pensie se majorează, în vreme ce pensionarului militar, cu pensia ramasă în plată în cuantumul avantajos, stabilită pe modalitatea de calcul prevazută în Anexa 3 dn OUG 1/2011 va ramâne ”un reper fix”, după cum rezulta din practica instanțelor judecatorești si punctele de vedere ale caselor de pensii sectoriale, aceasta fiind consecința discriminării - pensie în ”reper fix”.

     Prin urmare, art. 122 din Legea 223/2015, penrtru a fi constituțional,  trebuie să aibă următorul continut:

        ”Art.122 (1) Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, precum și urmașii acestora, indiferent de data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, cât și cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonante de Urgență, sau de la data deschiderii dreptului de pensie, după caz,  pentru modul de calcul mai avantajos, prevazut de Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, sau pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.”

         Totodată se impune  modificarea art. 28, art. 30, art. 60 (în forma de baza a legii) art. 109 si art. 111 din Legea nr. 223/2015 în sensul asigurării claritații și predictibilitații acestor norme și corelarea  cu dispozițiile art. 122 din Legea 223/2015.

     Întrucât  dispozitiile din articolele menționate în precedent  sunt lipsite de claritate și predicitbilitate, instantele de judecata pronunță în mod constant  hotarîri de respingere a actiunilor avant ca obiect actualizarea pensiilor militare de stat.

     Citez din hotarări judecatorești și întâmpinari ale caselor de pensii sectoriale:

  1.”Instanța ia act de faptul că acest articol ( n.n. art. 111 din Legea 223/2015) prevede păstrarea ca element de referință a acelui cuantum aflat in plată la data stabilirii pensiei militare de stat în temeiul Legii nr. 223/2015 și nu folosirea în paralel a două metodologii de calcul, una din sistemul public de pensii și una din sistemul pensiilor militare de stat, și compararea lor permanentă.”

2. ”Odată ce pentru destinatarii Legii nr. 223/2015 s-a trecut la sistemul pensiilor militare de stat, singura pensie care se calculează este cea militară, reperul de aplicare fiind cuantumul în plată la data aplicării Legii nr. 223/2015.” și că acest reper este unul fix”.

      In pofida a ceea ce susțin instantele de fond, că Legea nr. 223/2015 nu permite folosirea în paralel în paralel a două metodologii de calcul, prin neclaritatea si lipsa de previzibilitate a normelor indicate în precedednt, este creat cadrul jurisdicțional de înfrângere a principiului securitații juridice, ceea ce contravine art. 1, alin (5) din Constituția Românei.

      In fapt, Legea 223/2015 acceptă, prin neclaritatea si lipsa de previzibilitate a normelor in discuție, două metodologii de calcul al pensiilor militare de stat și anume:

a) Metodologia prevazută în Anexa(3) art. 5 – 7 din OUG nr. 1/2011, pe baza căreia, așa cum susține instanța instanțele, la reclacularea pensiei militare de stat,”reperul de aplicare fiind cuantumul aflat în plată la data aplicării Legii nr. 223/2015” si că (...) acest cuantum ramâne fix (...)” deci nu se mai poate modifica prin actualizare, nici cu valoarea punctului de pensie și nici cu valoarea soldei de funcție în situația prevăzută de art. 60 în forma inițială din Legea 223/2015.

”Art 5(1) Cuantumul pensiei revizuite se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.(2) La determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.(3) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) este de 732,80 lei, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010.(4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplică prevederile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6(1) Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.(2) Stagiul complet de cotizare prevăzut la alin. (1) este de 20 de ani.

Art.(1) Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectivă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă.(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

  b) Metodologia prevazuta în art 28, coroborat cu art. 109 și 111 din Legea nr. 223/2015.

Art 28(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c) Amendament propus -  : ”cu exceptia pensiei militare stabilite pentru pentru beneficiarii care au optat pentru modalitatea de calcul prevăzută de Legea nr. 263/2010.

(...Art. 109(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011 ,cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art, 111 .În situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 și cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.(la 11-12-2015, Art. 111 a fost modificat de pct. 23 al art. 40 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. )

        Amendament propus: ”Alin 2) În situația în care se păstrează în plată cuantumul mai avantajos stabilit în modalitatea de calcul prevazuta de Legea 263/2019,  pensia se actualizează din oficiu ori de câte ori se majorează valorea punctului de pensie.”

   Normele din conținutul art 28, art. 30, art. 109 și art. 111 sunt neconstiționale întrucât nu îndeplinesc cerinţele calitative de previzibilitate, fiind neclare și imprecise și nu pot fi coroborate între ele în condițiile în care pensia păstrată în plată este cea în cuantumul avantajos beneficiarului, stabilit potrivit Anexei 3, art. 5-7 din OUG nr. 1/2011, cee ce ceea ce este contrar dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

      Pe de altă parte, aceste norme sunt neclare și lipsite de previzibilitate întrucât regimul pensiilor rămase în plată stabilite in baza Anexei 3 din OUG 1/2011 este reglementat confuz.

In art. 109 se arata ca « (...) pensiile revizuite în baza OUG nr. 1/2011 devin pensii militare de stat și se reclaculează potrivit prevederelor prezentei legi (...)» fiind neclar ce regim juridic li se aplică în conditiile în care baza de calcul nu este cea din art. 28. Confuzia si neclaritatea sunt evidente în raport cu dispozitiile art. 60 alin 1), în forma inițială a Legii nr. 223/2011:«Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie... »

          Este neclar cum poate fi aplicată acestă normă în situtia în care pensia aflata in plată în cuantumul avantajos, stabilita potrivit metodologiei din Anexa 3 din OUG nr. 1/2011, are drept elementul definitoriu al bazei de calcul punctajul mediu anual si nu solda/salariul de funcție.

        De asemenea, este neclar și nepredictibil cum se aplică art. 30 din Legea 223/2015, în cazul pensiilor rămase in plată în cuantumul mai avantajos stabilit prin metrodologia prevazută în Anexa 3 a OUG nr. 1/2011

”Articolul 30 Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28. ”

Amendament propus: ” cu exceptia pensiei recalculate si actualizate  pe baza punctajului mediu anual și a valorii punctului de pensie.” 

       Este neclar ce reprezinta 85% din baza de calcul prevazuta la art. 28, în condițiile în care, pensia păstrată în plată în cuantumul mai avantajos, stabilita potrivit metodologiei din Anexa 3 din OUG nr. 1/2011, are altă bază de calcul și anume punctajul mediu anual înmulțit cu valoarea punctului de pensie .

Este neclar dacă procentul 85% se aplică și pensilor păstrate în plată în cuantumul mai avantajos, stabilit potrivit Anexei 3 din OUG nr. 1/2011. Nu este exclusă ipoteza în care, la un moment dat, autoritatea care aplică Legea 223/2015 să decidă că dispozitiile art. 30 se aplică și la pensiile stabilite pe metodologia din Anexa 3 din OUG 1/2011, înfrângând astfel principiul securității juridice..

Pe de altă parte, norma de art. 111 din Legea nr.223/2015 este neclară si imprecisă deoarece nu face distincție între cele cele două categorii de elemente de referință enunțate în precedent :«punctajul mediu anual , înmulțit cu valoarea punctului de pensie» și «media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate » lăsând deschidă calea de a se ajunge la situația învocată de instantele de judecată, că ” (...) reperul de aplicare fiind cuantumul avut în plată la data aplicării Legii nr. 223/2015 (...) rămâne unul fix (...)”.

Consecința este «înghețarea» cuantumului pensiei la nivelul «reperului fix», situație ce contravine principiului securităţii juridice iar urmarea directă e ca titularii drepturilor de pensie militară nu sunt protejaţi contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecurităţi pe care a creat-o legiuitorul prin norma din art. 111 din Legea nr. 223/2015 .

Curtea Constituțională, prin Deciziile nr. 1 din 11 ianuarie 2012 (publicată în M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2012) şi nr. 494 din 10 mai 2012 (publicată în M. Of. nr. 407 din 19 iunie 2012) reţine că "orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite cerinţe calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat, iar lipsa de previzibilitate este contrară dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie și întrucât prevederile legale analizate nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie".

  Argumente în susținerea propunerii:

 1) Se înăltură în mare parte inechitațile din sistemul actual de pensii militare de stat întrucît prin reglementarea dreptului de optiune in favoarea unei anumite modalitați de calcul al pensiei, titularul pensiei are posibilitatea să opteze voluntar pentru modalitatea  ma avantajoasă : a) media  soldei/salariului de funcție in 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate; b)  punctajul mediu anual, ceea ce înseamnă că la venituri si vechimi  egale se opțin pensii egale..

2)Dreptul de opțiune pentru calculul pensiei pe baza principiului contributivitații va preveni ieșirile din sistem la împlinirea stagiului minim de activitate sau anticipat, interesul persoanelor în activitate fiind acela de a mări perioada de contributivitate specifică militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, întrucât astfel punctajul mediu anulal va creste în mod corepunzător și implicit cuantumul pensiei.

3) Se atenuiază semnificativ fenomenul negativ al avansărilor în funcție în ultimii 5 ani de activitate, pe criterii netransparente și pe mediocritate, doar pentru a se mări artificial baza de calcul prin raportare la solda/salariul de funcție.

4) Operatiunea de stabilire a cuantumului pensiilor pe modalitatea de calcul prevazuta de Legea. nr. 263/2010 presupune costuri relativ reduse sau de loc, având în vedere faptul ca în temeiul OUG nr.1/2011 au fost revizuite toate pensiile militare, pe principiul contributivității, iar la casele de pensii sectoriale există documentele cu punctajul mediu anulal realizat de pensionarii ale caror pensii au fost revizuite în baza OUG nr. 1/2011.

5) Va scădea presiunea societații civile fată de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special, precum și asupra puterii politice, manfiestă prin sintagma ”pensii nesimțite” și clamarea lipsei de voință a partidelor politice de a desființa ” pensiile speciale”.Este de notorietate că încercările de înlăturare a inechitaților din sistemul pensiilor militare de stat se află într-un impas permanent iar puterea (executivă si legiuitoare) este în confuzie și lipsită de voință efectivă când se pune problemea  pensiilor speciale. Această stare de fapt e de natură să creeze o stare de nemulțumire generală în rândul militarilor , polițiștilor, funcționarilor cu statut special, dar și în rândul societații civile. Impresia generală e ca nu există voința politică și nici soluții rezonabile care să rezolve problema printr-o delimitară clară a pensiilor militare de stat de pensiile speciale ale mgistraților.  Recent, ( in 30 decembrie 2021)  prin ordin al ministrului justiției, salariile si pensiile magistraților ( care sunt de fapt singurele pensii speciale) au fost marite, incepând cu 1 ianuarie 2022, cu 20% prin recacularea lor  pe baza valorii de referința sectorială în cuantum de 605 de lei,ceea ce a creat un val de nemultumire în rândul societății, in condițiile in care pensiile militare sunt calculate cu valoarea de referinta sectorială de 197 de lei si au fost majorate  incepând cu ianuarie 2022 doar cu 2,6% ( rata inflației). 

 6) Se va schimba percepția publică asupra ceea ce însemnă ”pensii militare” acestea fiind asociate în discursul public ”pensiil speciale”, în sensul că instituirea dreptului de opțiune pentru modalitatea de calcul prevăzut de legea 263/2010, în situația celor care opteaza, pensiile lor vor deveni pensii stabilite pe principiul contributivitații, acceptat în genere de întreaga societate.

 

Autor: Col(r) Leonte Tudor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Leonte va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...