Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34565 Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

2015-02-24 20:55

Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

CAPITOLUL V
Drepturile si obligaiile profesionale ale practicienilor în insolvena
Art. 38. - (1) Practicienii în insolvena au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub
forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaie a acestora.
(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta
gradul de complexitate a activitaii depuse:
a) numarul de salariai ai debitorului;
b) riscul privind conflictele de munca;
c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;
d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;
e) valoarea creanelor, numarul debitorilor;
f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant si,
respectiv, de pârât;
g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;
h) natura activelor, atractivitatea pe piaa, riscurile legate de conservarea lor;
i) nivelul de lichiditai aflate la dispoziia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniiale de
lichidare.
(3) Depunerea sau acceptarea de catre practicianul în insolvena, în mod repetat, a unei oferte de
onorariu care nu ine seama de prevederile alin. (2) constituie concurena neloiala si se sancioneaza
conform prevederilor art. 40.
(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observaie este stabilit de judecatorul-sindic la
deschiderea procedurii de insolvena, în temeiul criteriilor prevazute la alin. (2). Acesta va putea fi
modificat de adunarea creditorilor care va ine seama în mod obligatoriu de prevederile alin. (2).
(5) Plata onorariilor practicienilor în insolvena - administratori judiciari sau lichidatori ori a
cheltuielilor de procedura se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor si
standardelor de cost ce se vor stabili de catre Adunarea reprezentanilor permaneni a UNPIR.
Art. 39. - (1) Atunci când practicianul în insolvena considera necesar, organele de poliie,
jandarmerie sau ali ageni ai forei publice, dupa caz, îi acorda concursul la îndeplinirea efectiva a
atribuiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.
(2) Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instana de judecata în cazurile privind
desfasurarea unor activitai de genul celor prevazute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara
sau lichidare, sunt efectuate de catre practicieni în insolvena definitivi si compatibili

(3) UNPIR va proceda la întocmirea listei cu practicienii definitivi si compatibili care au dreptul de a
întocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica
instanelor de judecata.
Art. 40. - În exerciiul atribuiilor sale practicianul în insolvena se abine de la orice fapta de
concurena neloiala si de la orice practica anticoncureniala, astfel cum sunt prevazute acestea în
Statut si în Codul de etica profesionala, sub sanciunea suspendarii sau excluderii din profesie.
Art. 41. - (1) Atribuiile legale ale practicianului în insolvena, precum si cele stabilite exclusiv în
sarcina sa de judecatorulsindic în procedurile de insolvena nu pot fi exercitate prin reprezentare.
(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate
numai de persoane care au calitatea de practician în insolvena compatibil.
(3) Practicianul în insolvena poate fi totusi asistat de avocat în exerciiul acestor atribuii si poate da
mandat de reprezentare, în condiiile legii, pentru încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori
procesuale ce nu presupun exerciiul atribuiilor exclusive ale practicianului în insolvena.
(4) Sunt atribuii exclusive ale practicianului în insolvena:
a) notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creane, formularea contestaiilor la declaraiile de
creana;
b) convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, acionarilor sau asociailor ori ale membrilor
debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atribuii în sarcina altor persoane;
c) vânzarea bunurilor din averea debitorului, precum si orice proceduri aferente acestora;
d) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, în condiiile si în termenele prevazute
de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) supravegherea operaiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f) conducerea, integrala sau în parte, a activitaii debitorului, atunci când legea sau judecatorulsindic
fixeaza aceasta sarcina practicianului în insolvena;
g) încheierea de tranzacii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renunarea la garanii
reale, în condiiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;
i) semnarea bilanului de lichidare;
j) introducerea de aciuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna
creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operaiunilor comerciale încheiate de
debitor si a constituirii de garanii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
k) elaborarea si susinerea rapoartelor periodice în procedura insolvenei;
l) elaborarea de expertize privind activitai cuprinse în procedurile de insolvena, la cererea
judecatorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmarire penala.
(5) În cazul societailor profesionale, raspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine
administratorilor acestora si se sancioneaza potrivit prevederilor Statutului.

Raspunsuri

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34566 Re: Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

2015-02-24 20:57:13

#34565: BREAKING NEWS OLTCHIM: - Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa 

 Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

Art. 42. - (1) Practicienii în insolvena raspund, în desfasurarea activitaii lor, disciplinar,
administrativ, civil sau penal, dupa caz.
(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, sa
se asigure profesional, prin subscrierea unei poliie de asigurare valabile, care sa acopere
eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte
consecina activitaii practicianului în insolvena pe perioada exercitarii calitaii sale.
(3) Este exceptat de la obligaia prevazuta la alin. (2) practicianul în insolvena care este acoperit, în
alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau în Confederaia Elveiana,
de o asigurare de raspundere profesionala ori de o garanie echivalenta. Daca valoarea poliei de
asigurare este mai mica decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau daca echivalena este doar
pariala, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garanie suplimentara.
(4) Proba asigurarii de raspundere profesionala sau a garaniei prevazute la alin. (3) se face cu
actul doveditor eliberat de instituiile de credit sau asiguratorii stabilii în alt stat membru al Uniunii
Europene, al Spaiului Economic European sau în Confederaia Elveiana.
(5) Este interzis practicianului în insolvena, sub sanciunea revocarii din funcie si a repararii
eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate
prin contractul de asigurare.
(6) Limita minima a valorii poliei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.
(7) În cazul neîndeplinirii obligaiei prevazute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda,
dupa caz, un termen de graie de 30 de zile de catre consiliul de conducere al filialei.
(8) Nerespectarea obligaiei de asigurare de raspundere profesionala în termenul prevazut la alin.
(2) sau (7) duce la suspendarea calitaii de membru al UNPIR pe o perioada de maximum 6 luni.
Aceeasi masura se va lua si în cazul în care poliele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt
reînnoite la data expirarii lor.
(9) Neîndeplinirea obligaiei de asigurare profesionala pâna la expirarea sanciunii suspendarii
atrage radierea din Tabloul UNPIR. Masura radierii va fi comunicata practicianului.
Art. 43. - Membrii UNPIR au obligaia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua,
organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligaii constituie abatere
si se va sanciona cu suspendarea din activitate.
Art. 44. - (1) Membrii UNPIR au obligaia sa plateasca cotizaia anuala si contribuia pe transe de
venituri stabilite prin Statut. Societaile profesionale si filialele acestora au obligaia plaii taxei anuale
stabilite prin Statut.
(2) Neplata cotizaiei anuale si a contribuiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o
perioada de 3 luni, iar neplata acestora pâna la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea
din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societaile profesionale în termenul stabilit prin Statut
atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni a asociatului sau a asociailor coordonatori.
(3) Practicienii în insolvena incompatibili vor plati cotizaia anuala redusa cu 33% faa de cea platita
de practicienii compatibili.
Art. 45. - Societaile profesionale de practicieni în insolvena, membre ale UNPIR, au obligaia sa
comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite în componena asociailor, colaboratorilor
sau a angajailor lor care au aceasta calitate, precum si orice modificare a contractului de societate, în
termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumba, în mod corespunzator, si
cabinetelor individuale, respectiv IPURL.