Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Acest articol a fost șters de către autor (Arata detaliile)

2015-02-24 17:02


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-24 17:07


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-24 17:13Musafir

#34554 Re: Re:

2015-02-24 17:20

#34551: CREANTELE OLTCHIM. - Re:  

 Nu te contrazic, nu sunt in masura sa iti raspund dar ei decid pentru masa credala , adica pentru creantele anterioare datei de instalare a starii de insolventa, daca decid doar ei

Acest articol a fost șters de către autor (Arata detaliile)

2015-02-24 17:21


Acest articol a fost șters de către autor (Arata detaliile)

2015-02-24 17:27


CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

#34557 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-24 17:44

#34554: - Re: Re:  <= Nu ne contrazicem, este chiar Ok sa ne consultam. DACA POATE SA VINA CINEVA CU ADEVARUL MAI CLARIFICAT, DORESC CLARIFICARI...

 DECID PENTRU PUNCTELE DE LUCRU TOT CE ESTE IN PLANUL DE REORGANIZARE NECLARIFICAT SI CARE VOR APAREA IN BURSA DE VALORI BUCURESTI SI PE SITE-UL OLTCHIM PUBLICATE...PANA-N AGA OLTCHIM PE 9 MARTIE 2015, CLARIFICARI, DECIZII SI TOT CE APARE NECLARIFICAT SUPUSE LA VOT PENTRU  PLANUL DE REORGANIZARE CARE ESTE DEJA LA  JUDECATORUL-SINDIC, OK, PE CATEGORII DISTINCTE SE VA VOTA.

 "Pe 9 martie speram sa obtinem votul celor cinci categorii de creditori" ,a spus Piperea.

"Principalii trei creditori ai Oltchim sunt: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Electrica şi BCR."

Ministerul Economiei,PCC, AAAS, Electrica şi BCR.

 

 

 Art. 99. - (1) Abrogat
(2) Administratorului judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un anunț referitor la
acesta în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu
privire la plan în adunarea creditorilor, precum si a faptului că este admisibilă votarea prin corespondență.
(2¹) Sedinta adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare se va ține în
termen de 20 – 30 de zile de la publicarea anunțului. Planul de reorganizare, inclusiv anexele, se vor
comunica, în format electronic, scanat, prin grija administratorului judiciar, prin e-mail sau prin postare pe
site-ul acestuia.
(3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator
cu cel putin 5 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a
vota.
(4) Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de
exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe
cheltuiala solicitantului.

 

Art. 100. - (1) La începutul sedintei de vot, administratorul judiciar va informa creditorii prezenti despre
voturile valabile primite în scris.
(2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creante din care face parte creanta respectiva.
(3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
a) creante garantate;
b) creante salariale;
c) creante bugetare;
d) creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);
e) celelalte creante chirografare.

(4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca în categoria respectiva planul este acceptat
de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea categorie

AM LAMURIT, OK.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

DIN PARTEA SALARIATILOR FOSTI SI ACTUALI ESTE  PIPEREA REPREZENTANTUL CAT SI MINISTERULUI ECONOMIEI  REPREZENTANT,CONFORM LEGII 85/2006 PE CREANTELE SALARIALE

Art. 3

 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia.
Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

SECTIUNEA a 3-a
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. - (1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau, dupa caz,
de lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunarilor
creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului.
(2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevazute
expres de lege si ori de câte ori este necesar.
(3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor
detinând creante în valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.
Art. 14. - (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nula, cu exceptia cazului în care la
sedinta participa titularii tuturor creantelor.
(3) Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin împuterniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul
creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
(4) Daca legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin
care îsi exprima votul, semnata de creditor, sau înscrisul în format electronic caruia i s-a încorporat, atasat
ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace, pâna în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
(5) La sedintele adunarilor creditorilor, salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din
rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creantelor reprezentând salariile si alte drepturi
banesti ce li se cuvin.
(6) Deliberarile si hotarârile adunarii creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de
presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, precum si de administratorul judiciar sau de
lichidator, dupa caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la
dosarul cauzei, în termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor.
(7) Hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea
creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în
procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei,
care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

8) Cererea prevazuta la alin. (7) va fi depusa la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunarii
creditorilor si va fi solutionata în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a
administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului si a creditorilor. În cazul în care a fost constituit
comitetul creditorilor, va fi citat si presedintele acestuia.

Art. 16. - (1) Judecatorul-sindic poate desemna, în raport cu numarul creditorilor, un comitet format din 3-
5 creditori dintre cei cu creante garantate, bugetare si chirografare cele mai mari, prin valoare. Daca din
cauza numarului mic de creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet al
creditorilor, atributiile comitetului prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b) si f) vor fi exercitate de adunarea
creditorilor.
(2) Desemnarea se va face, prin încheiere, dupa întocmirea tabelului preliminar de creante.
(3) Pentru necesitatile procedurii, judecatorul-sindic va desemna, pe baza propunerii creditorilor, un
presedinte al comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana presedintelui astfel
desemnat, iar în lipsa, prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor.
(4) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5
creditori din cei cu creanțe garantate, bugetari și cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea
valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de
judecătorul-sindic.
(5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara, se va mentine comitetul desemnat anterior de judecatorulsindic.
La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor,
judecatorul-sindic va consemna, prin încheiere, modificarea componentei acestuia, astfel încât criteriile
prevazute la alin. (4) sa fie respectate în toate fazele procedurii.
(6) În cursul derularii procedurii, judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a
unui delegat al acestuia.

 

CREANTELE OLTCHIM.

#34558 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-24 18:44

#34554: - Re: Re:  

 Art. 17. - (1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii:
a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditorilor cu privire la continuarea
activitatii debitorului si la planurile de reorganizare propuse;
b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre
creditori în dosar conditiile numirii si sa recomande adunarii creditorilor astfel de numiri;
c) sa ia cunostinta despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator, sa le analizeze
si, daca este cazul, sa faca contestatii la acestea;
d) sa întocmeasca rapoarte, pe care sa le prezinte adunarii creditorilor, privind masurile luate de
administratorul judiciar sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri;
e) sa solicite, în temeiul art. 47 alin. (5), ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, facute de debitor în dauna
creditorilor, atunci când astfel de actiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.
(2) Comitetul creditorilor se întruneste lunar si, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului,
dupa caz, ori a cel putin 2 dintre membrii sai, ori de câte ori este necesar.
(3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc în prezenta administratorului judiciar/lichidatorului si
vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va retine pe scurt continutul deliberarilor, precum si hotarârile
luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din totalul numarului de membri ai
acestuia.
(5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla, datorita interesului propriu, în conflict de interese
cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedura, acesta se va abtine de la vot.
(6) Împotriva actiunilor, masurilor si deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula
contestatie la adunarea creditorilor, în termen de 5 zile de la luarea acestora.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 102. - (1) Când sentinta care confirma un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este
reorganizata în mod corespunzator; creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt
modificate astfel cum este prevazut în plan. În cazul intrarii în faliment ca urmare a esuarii planului sau a
unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarâre definitiva si irevocabila împotriva
debitorului. Pentru executarea silita a acestor creante, calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de
confirmare a planului.

(2) Creditorii conserva actiunile lor, pentru întreaga valoare a creantelor, împotriva codebitorilor si a
fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.
(3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, în conditiile art. 94, a
expirat, judecatorul-sindic va dispune începerea de îndata a procedurii falimentului, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) si
alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în
care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze în programul de
plati cum va fi asigurata aceasta plata.
(5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale

SECTIUNEA a 6-a
Reorganizarea
Art. 103. - (1) În urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul îsi va conduce activitatea sub
supravegherea administratorului judiciar si în conformitate cu planul confirmat, pâna când judecatorul-sindic
va dispune, motivat, fie încheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia
debitorului în activitatea comerciala, fie încetarea reorganizarii si trecerea la faliment, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(2) Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea
administratorului judiciar. Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni
în conducerea activitatii ori în administrarea averii debitorului, cu exceptia si în limita cazurilor expres si
limitativ prevazute de lege si în planul de reorganizare.
(3) Debitorul va fi obligat sa îndeplineasca, fara întârziere, schimbarile de structura prevazute în plan.
Art. 104. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 38, judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa
dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, drept conditie pentru îndatorirea furnizorului de a-i
presta serviciile sale în timpul desfasurarii procedurii prevazute în prezenta sectiune. O astfel de cautiune nu
va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si neachitate ulterior deschiderii procedurii.
Art. 105. - (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii
sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul
special pot solicita oricând judecatorului-sindic sa aprobe intrarea în faliment, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(2) Înregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pâna când
judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, prin încheiere.
Art. 106. - (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa
prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior
aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul ori,
dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultarii rapoartelor.
(2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers
al activitatii, în vederea recuperarii acestora, potrivit art. 102 alin. (4), care va fi avizata de comitetul
creditorilor.
(3) În termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. (1), comitetul creditorilor
va putea convoca adunarea generala a creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de
administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.

CREANTELE OLTCHIM.

#34559 Situația salariilor la Oltchim "începe să se normalizeze"

2015-02-24 18:59

Situația salariilor la Oltchim "începe să se normalizeze"

http://www.romania-actualitati.ro

Vor mai fi concedieri la Oltchim, anunţă reprezentanţii firmelor care administrează în prezent combinatul, dar nu concedieri masive ca în martie 2013.

Situaţia salariilor şi a plăţilor compensatorii pe care trebuie să le facă Oltchim va începe să se normalizeze în următoarele luni, promit administratorii judiciari ai combinatului chimic vâlcean aflat în procedură de insolvenţă.

 

În momentul de faţă, societatea are datorii faţă de salariaţi în valoare de 50 de milioane de euro, iar faţă de personalul disponibilizat de peste 8 milioane şi jumătate de euro.

 

Aceşti bani vor începe să fie plătiţi eşalonat începând cu luna aprilie a acestui an.

 

Vor mai fi concedieri la Oltchim, anunţă reprezentanţii firmelor care administrează în prezent combinatul, nu concedieri masive ca în martie 2013, dar totuşi impuse de condiţiile pentru continuarea activităţii.

 

La momentul actual există un plan de redresare în trei ani, iar primele rezultate se văd deja, la doi ani de la intrarea în insolvenţă, spune unul dinre administratorii judiciari, Nicolae Bălan: "De la minus 4 milioane am ajuns pe medie 300 în ultimele trei luni şi 700.000 în acest an.

 

"În legătură cu planul, caracteristica principală este continuarea activităţii.

 

"Avem două variante de redresare în funcţie de modul în care vor funcţiona capacităţile de producţie.

 

"Până la sfârşitul anului este posibil să apară un investitor.

 

"Se poartă discuţii cu investitori, însă nu au venit până în acest moment cu nimic concret", afirmă unul dintre administratorii judiciari, Nicolae Bălan.

 

CREANTELE OLTCHIM.

#34560 Piperea: Oltchim a iesit din „coma” si poate fi vandut

2015-02-24 19:03

Piperea: Oltchim a iesit din „coma” si poate fi vandutAvocatul Gheorghe Piperea a anuntat, ieri, ca, potrivit celor mai recente rezultate economice, Oltchim a iesit din „coma” si se afla in „covalescenta”, iar dupa ce va fi creat „Oltchim 2”, combinatul valcean va putea fi vandut in acest an unor investitori.

Avocatul Gheorghe Piperea, partener coordonator al RomInsolv SPRL, unul din administratorii judiciari ai combinatului din Ramnicu Valcea, a precizat ca planul de reorganizare a Oltchim va fi discutat de creditori in martie. Suma recomandata de evaluatori pentru vanzarea combinatului este de 307 milioane euro, dar mai sunt multe de facut pana la momentul tranzactiei. „Metoda prin care incercam sa obtinem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui Oltchim 2, in care sa se treaca toate activele, licentele, autorizatiile, plus personalul, in asa fel incat sa poata fi cumparate partile sociale de un investitor”, a spus Piperea.
 

Suma este destul de mica, iar unii creditorii trebuie sa accepte intre 70% si 30% (sau nimic) din totalul creantelor, care se ridica la 800 milioane euro, primii trei creditori fiind AAAS, Electrica si BCR.
Musafir

#34561

2015-02-24 19:29

handicapti,ai tu prin batatura,BOULE.Si,apropo,LA DRACU SA SE DUCA CEEA CE AI TU MAI SCUMP IN CASA,IDIOTULE.

 

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34562 Satul de vacanţă al Oltchim, în paragină

2015-02-24 21:17

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social

 

Situație dezastruoasă în satul de vacanță al combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea. Complexul de agrement unde își petreceau zilele libere angajații este închis din 2012 și a ajuns în paragină. Combinatul nu poate vinde complexul de agrement, pentru că face parte din pachetul care trebuie privatizat.

 

În toate camerele satului de vacanță Oltchim, mobilierul este vechi, a apărut igrasia, iar clădirile trebuie renovate. Baza de agrement a fost ridicată acum mai bine de două decenii. Proprietatea de aproape 5.000 de metri pătrați a fost construită pentru a găzdui manifestări ca Zilele Oltchimului, dar și pentru a le oferi angajaților o variantă de a-și petrece zilele libere.

Satul de vacanţă Oltchim Râmnicu Vâlcea cuprinde mai multe clădiri care oferă 10 locuri de cazare, dar are şi două săli de mese, două foişoare, precum şi o piscină. Din păcate, toate acestea sunt închise din anul 2012, când Oltchim a intrat în insolvență.

Oamenii din zonă spun că, demult, satul de vacanţă era foarte frumos şi că veneau mulţi vizitatori, dar că acum e pustiu, “s-a ales praful”.

Terenul de 5.000 de metri pătraţi este al combinatului, dar construcţiile sunt ale Sindicatului.

„Şi noi, Primăria, având în vedere că se află pe teritoriul localităţii, am fi interesaţi să o avem în patrimoniu, dar localităţile au bugetele foarte limitate şi nu avem bani pentru asemenea investiţii”, a declarat George Popolan, primarul comunei Dăești.

Terenul pe care se află satul de vacanță a fost evaluat la 50.000 de euro, iar clădirile și anexele valorează 200.000 de euro.

 


Musafir

#34563

2015-02-24 21:19

bai,jigodie,care injuri disponibilizatii,are dreptate cel de la 34561.Ei te-au tinut la munca,ca tu ai fost un cacat bolnav.De unde ai venit, GHIOLBANE,in OLTCHIM?


Musafir

#34564 Re:

2015-02-24 21:33

#34561: -  

 CUI AI SCRI MA,LA MATA SAU LA TACTO DE HANDICAPATI?

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34565 Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

2015-02-24 21:55

Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

CAPITOLUL V
Drepturile si obligaiile profesionale ale practicienilor în insolvena
Art. 38. - (1) Practicienii în insolvena au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub
forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaie a acestora.
(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta
gradul de complexitate a activitaii depuse:
a) numarul de salariai ai debitorului;
b) riscul privind conflictele de munca;
c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;
d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;
e) valoarea creanelor, numarul debitorilor;
f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant si,
respectiv, de pârât;
g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;
h) natura activelor, atractivitatea pe piaa, riscurile legate de conservarea lor;
i) nivelul de lichiditai aflate la dispoziia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniiale de
lichidare.
(3) Depunerea sau acceptarea de catre practicianul în insolvena, în mod repetat, a unei oferte de
onorariu care nu ine seama de prevederile alin. (2) constituie concurena neloiala si se sancioneaza
conform prevederilor art. 40.
(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observaie este stabilit de judecatorul-sindic la
deschiderea procedurii de insolvena, în temeiul criteriilor prevazute la alin. (2). Acesta va putea fi
modificat de adunarea creditorilor care va ine seama în mod obligatoriu de prevederile alin. (2).
(5) Plata onorariilor practicienilor în insolvena - administratori judiciari sau lichidatori ori a
cheltuielilor de procedura se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor si
standardelor de cost ce se vor stabili de catre Adunarea reprezentanilor permaneni a UNPIR.
Art. 39. - (1) Atunci când practicianul în insolvena considera necesar, organele de poliie,
jandarmerie sau ali ageni ai forei publice, dupa caz, îi acorda concursul la îndeplinirea efectiva a
atribuiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.
(2) Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instana de judecata în cazurile privind
desfasurarea unor activitai de genul celor prevazute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara
sau lichidare, sunt efectuate de catre practicieni în insolvena definitivi si compatibili

(3) UNPIR va proceda la întocmirea listei cu practicienii definitivi si compatibili care au dreptul de a
întocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica
instanelor de judecata.
Art. 40. - În exerciiul atribuiilor sale practicianul în insolvena se abine de la orice fapta de
concurena neloiala si de la orice practica anticoncureniala, astfel cum sunt prevazute acestea în
Statut si în Codul de etica profesionala, sub sanciunea suspendarii sau excluderii din profesie.
Art. 41. - (1) Atribuiile legale ale practicianului în insolvena, precum si cele stabilite exclusiv în
sarcina sa de judecatorulsindic în procedurile de insolvena nu pot fi exercitate prin reprezentare.
(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate
numai de persoane care au calitatea de practician în insolvena compatibil.
(3) Practicianul în insolvena poate fi totusi asistat de avocat în exerciiul acestor atribuii si poate da
mandat de reprezentare, în condiiile legii, pentru încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori
procesuale ce nu presupun exerciiul atribuiilor exclusive ale practicianului în insolvena.
(4) Sunt atribuii exclusive ale practicianului în insolvena:
a) notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creane, formularea contestaiilor la declaraiile de
creana;
b) convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, acionarilor sau asociailor ori ale membrilor
debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atribuii în sarcina altor persoane;
c) vânzarea bunurilor din averea debitorului, precum si orice proceduri aferente acestora;
d) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, în condiiile si în termenele prevazute
de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) supravegherea operaiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f) conducerea, integrala sau în parte, a activitaii debitorului, atunci când legea sau judecatorulsindic
fixeaza aceasta sarcina practicianului în insolvena;
g) încheierea de tranzacii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renunarea la garanii
reale, în condiiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;
i) semnarea bilanului de lichidare;
j) introducerea de aciuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna
creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operaiunilor comerciale încheiate de
debitor si a constituirii de garanii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
k) elaborarea si susinerea rapoartelor periodice în procedura insolvenei;
l) elaborarea de expertize privind activitai cuprinse în procedurile de insolvena, la cererea
judecatorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmarire penala.
(5) În cazul societailor profesionale, raspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine
administratorilor acestora si se sancioneaza potrivit prevederilor Statutului.

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34566 Re: Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

2015-02-24 21:57

#34565: BREAKING NEWS OLTCHIM: - Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa 

 Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

Art. 42. - (1) Practicienii în insolvena raspund, în desfasurarea activitaii lor, disciplinar,
administrativ, civil sau penal, dupa caz.
(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, sa
se asigure profesional, prin subscrierea unei poliie de asigurare valabile, care sa acopere
eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte
consecina activitaii practicianului în insolvena pe perioada exercitarii calitaii sale.
(3) Este exceptat de la obligaia prevazuta la alin. (2) practicianul în insolvena care este acoperit, în
alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau în Confederaia Elveiana,
de o asigurare de raspundere profesionala ori de o garanie echivalenta. Daca valoarea poliei de
asigurare este mai mica decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau daca echivalena este doar
pariala, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garanie suplimentara.
(4) Proba asigurarii de raspundere profesionala sau a garaniei prevazute la alin. (3) se face cu
actul doveditor eliberat de instituiile de credit sau asiguratorii stabilii în alt stat membru al Uniunii
Europene, al Spaiului Economic European sau în Confederaia Elveiana.
(5) Este interzis practicianului în insolvena, sub sanciunea revocarii din funcie si a repararii
eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate
prin contractul de asigurare.
(6) Limita minima a valorii poliei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.
(7) În cazul neîndeplinirii obligaiei prevazute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda,
dupa caz, un termen de graie de 30 de zile de catre consiliul de conducere al filialei.
(8) Nerespectarea obligaiei de asigurare de raspundere profesionala în termenul prevazut la alin.
(2) sau (7) duce la suspendarea calitaii de membru al UNPIR pe o perioada de maximum 6 luni.
Aceeasi masura se va lua si în cazul în care poliele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt
reînnoite la data expirarii lor.
(9) Neîndeplinirea obligaiei de asigurare profesionala pâna la expirarea sanciunii suspendarii
atrage radierea din Tabloul UNPIR. Masura radierii va fi comunicata practicianului.
Art. 43. - Membrii UNPIR au obligaia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua,
organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligaii constituie abatere
si se va sanciona cu suspendarea din activitate.
Art. 44. - (1) Membrii UNPIR au obligaia sa plateasca cotizaia anuala si contribuia pe transe de
venituri stabilite prin Statut. Societaile profesionale si filialele acestora au obligaia plaii taxei anuale
stabilite prin Statut.
(2) Neplata cotizaiei anuale si a contribuiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o
perioada de 3 luni, iar neplata acestora pâna la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea
din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societaile profesionale în termenul stabilit prin Statut
atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni a asociatului sau a asociailor coordonatori.
(3) Practicienii în insolvena incompatibili vor plati cotizaia anuala redusa cu 33% faa de cea platita
de practicienii compatibili.
Art. 45. - Societaile profesionale de practicieni în insolvena, membre ale UNPIR, au obligaia sa
comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite în componena asociailor, colaboratorilor
sau a angajailor lor care au aceasta calitate, precum si orice modificare a contractului de societate, în
termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumba, în mod corespunzator, si
cabinetelor individuale, respectiv IPURL.

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34567 Statul vrea să obţină 300 de milioane de euro din privatizarea Oltchim!

2015-02-24 22:57

Statul vrea să obţină 300 de milioane de euro din privatizarea Oltchim!

Planul de reorganizare prevede ca Oltchim să se împartă în două: compania veche să rămână cu activele neviabile, precum cantina sau terenul de sport, iar cea nouă, Oltchim II, cu cele productive, cu licenţele, autorizaţiile şi personalul. Aşa, administratorii judiciari, speră să atragă interesul investitorilor.

În momentul de faţă, combinatul funcţionează la o treime din capacitate.Luna trecută, profitul operaţional a depăşit 700 de mii de euro, dublu faţă de media lunară din ultima parte a anului trecut. Chiar dacă cifrele s-au îmbunătăţit, administratorii judiciari spun că restructurările trebuie să continue.Acum, în combinat, lucrează 2.300 de oameni.Autorităţile au încercat de mai multe ori să-l vândă, însă de fiecare dată fără succes.Administratorii judiciari promit plata integrală a restanţelor salariale. În plus, fiecare disponibilizat va primi 12 salarii compensatorii.- See more at: http://stiri.tvr.ro/

 


Musafir

#34568 Re: Re: Re: SI NU O MAI DATI CU DICULOIU CA ATI FURAT O RAU CERNEVISTILOR

2015-02-24 22:59

#34525: - Re: Re: SI NU O MAI DATI CU DICULOIU CA ATI FURAT O RAU CERNEVISTILOR 

 Iar va dus dumitru cu presul. sa semnati ca sinteti de acord cu planul lui piperea.

V-a facut inca odata. Cati dintre voi ati citit planul? sa stiti ce ati semnat. sa-l comparati cu ce scrie in legea insolventei. sa vedeti inadvertentele. 

V-ati taiat singuri craca de sub picioare imputernicind pe piperea sa dispuna cum crede el de cuviinta sa faca cu banii vostri.  si nu cum spune legea insolventei,

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34569 Oltchim, pe profit. Îl vrea cineva?

2015-02-24 23:11

Administratorul judiciar al uzinei, Gheorghe Piperea speră să poată vinde uzina în acest an.

Încă un rând de declaraţii optimiste privind viitorul uzinei chimice din partea administratorilor judiciari, dar şi de emoţii pentru cei aproximativ 2.200 de angajaţi de la Oltchim. Pe data de 9 martie adunarea creditorilor Oltchim se va pronunţa asupra planului de organizare elaborat de administratori,  urmând ca în jur de 23 martie acesta să fie supus aprobării judecătorului sindic. Lipsa aprobării va însemna lichidarea uzinei. Planul de reorganizare a fost definitivat la începutul acestei luni de către avocatul Piperea şi celălalt administrator, respectiv  BDO Business Restructuring, însă poate fi consultat doar de către creditori.

Potrivit lui Gheorghe Piperea există şanse ca uzina să îşi găsească cumpărător în acest an. Aceasta după patru tentative eşuate anul trecut. Metoda aleasă este însă aceeaşi, anume cea care presupune spargerea actualei afaceri Oltchim într-o entitate profitabilă care să fie vândută şi o alta care va prelua toate problemele şi care va fi lichidată.

Planul de reorganizare a Oltchim (OLT) va fi discutat de creditori în martie, suma recomandată de evaluatori pentru vânzarea combinatului din Râmnicu Vâlcea fiind de 307 milioane euro, a spus ieri avocatul Gheorghe Piperea, care speră că tranzacţia va avea loc până la finele anului.

„Metoda prin care încercăm să obţinem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui SPV, acelui Oltchim 2, în care să se treacă toate activele, licenţele, autorizaţiile, plus personalul, în aşa fel încât să poată fi cumpărate părţile sociale de un investitor“, a declarat acesta marţi. Piperea a afirmat că situaţia actuală a companiei s-a îmbunătăţit semnificativ, iar Oltchim nu mai este „un pacient bolnav, în stare de comă“, ci unul „în convalescenţă“.

În 2014 nu mai puţin de patru licitaţii pentru Oltchim s-au încheiat fără ca vreo ofertă să fie depusă, deşi foarte mulţi investitori s-au arătat interesaţi.

Anul 2014 a fost un an de amânări pentru combinatul chimic Oltchim, aflat în insolvenţă din ianuarie 2013, în condiţiile în care nu mai puţin de patru licitaţii publice au fost făcute pentru găsirea unui investitor, însă nimeni nu a depus ofertă, deşi o sumedenie de investitori roiau pe lângă companie. Ce s-a schimbat însă de atunci? De ce ar fi acum vânzarea un succes?  Explicaţia o poate reprezenta rezultatele operaţionale mai bune ale producătorului. Combinatul funcţionează în prezent la 30% din capacitate şi generează lunar un rulaj de 15 milioane euro şi un EBITDA de peste 700.000 euro, iar peste 70% din producţie pleacă la export. Comparativ, în vara anului 2012, când funcţiona la o capacitate de 80%, compania avea pierderi lunare de cinci milioane de euro, potrivit sursei citate.

„Eu personal am văzut lucrurile acestea, în aşa fel încât să nu fiu considerat un fel de Dănilă Prepeleac. Nu m-am dus cu mârţoaga la iarmaroc ca s-o vând pe trei gâşte. Dacă am văzut că nu există posibilitatea să vinzi mârţoaga, am zis că mă întorc acasă şi încerc s-o fac să arate mult mai bine, ca să pot să o vând la un preţ corect“, a spus Piperea.

Dacă va fi aprobat, planul prevede o perioadă de reorganizare de trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an.

Compania are datorii de 800 milioane euro, primii trei creditori fiind AAAS (statul) , Electrica şi BCR.

Cifra de afaceri a Oltchim a crescut anul trecut cu 25%, la 141,19 milioane euro, în principal ca urmare a majorării exporturilor, dar şi reducerii preţurilor la ţiţei, iar combinatul chimic a avut din octombrie profit EBITDA lunar pozitiv, pentru prima dată în ultimii trei ani.

Motivele de îndoială ale scepticilor

De partea cealaltă există numeroase voci care spun că procedura de privatizare aleasă şi planul de reorganizare elaborat sunt greşite.  „Eu chiar am avut speranţe cu acest plan  de reorganizare. Din păcate, nu are nimic nou faţă de ce am tot auzit de doi ani încoace. Achitarea creanţelor salariale, care constă în plăţile compensatorii pentru disponibilizaţi şi plata salariilor restante de trei luni, se va face, conform planului, în termen de trei ani. Nu se vorbeşte de eşalonare, de nici un fel de termen. Pentru plata aceasta şi parţial a celorlalte creanţe se merge pe trei variante de lucru. Prima variantă se referă la vânzarea acelui mul-discutat Oltchim SPV, la o licitaţie care să pornească de la 307 milioane euro sumă minimă, asta în condiţiile în care s-a dovedit că nu există investitori interesaţi de aşa ceva. Au fost cinci licitaţii eşuate. Ce să mai sperăm? A doua variantă este reconversia creanţelor în acţiuni, în aşa fel încât societatea să devină bancabilă, să se atragă fonduri şi să se mărească cifra de afaceri. Nici la această variantă nu este nimic concret, doar nişte dorinţe expuse acolo. În fine, în a treia variantă de lucru se spune despre vânzare de bunuri, active, imobile, fier vechi... La această variantă nici nu este mult de comentat, fiecare înţelege ce înseamnă“,  afirmă liderul  sindical de la Oltchim, Mihai Diculoiu.  

http://www.romanialibera.ro/economie/

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34570 Plan de reorganizare pentru Oltchim

2015-02-24 23:16

Plan de reorganizare pentru Oltchim

Planul de reorganizare a Oltchim a fost depus la Tribunalul Vâlcea, urmând ca, la începutul lunii martie, să fie discutat cu creditorii, au anunţat administratorii combinatului, aflat în insolvenţă. Aceştia au punctat faptul că Oltchim nu va intra în faliment, chiar dacă sunt presiuni ca acest lucru să se întâmple.

“Oltchim funcţionează pe principii sănătoase, are securizate materiile prime, are piaţă de desfacere”, a declarat avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre adminsitratorii judiciari ai combinatului. El a precizat că Planul de reorganizare prevede suma recomandată de evaluatori pentru vânzarea combinatului din Râmnicu Vâlcea ca fiind de 307 milioane de euro.

“Metoda prin care încercăm să obţinem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui SPV, acelui Oltchim 2, în care să se treacă toate activele, licenţele, autorizaţiile, plus personalul, în aşa fel încât să poată fi cumpărate părţile sociale de un investitor”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Gheorghe Piperea, partener coordonator al RomInsolv SPRL, unul din administratorii judiciari ai combinatului din Râmnicu Vâlcea.

În prezent, combinatul funcţionează la 30% din capacitate şi generează lunar un rulaj de 15 milioane euro şi un EBITDA de peste 700.000 euro, iar peste 70% din producţie pleacă la export. Comparativ, în vara anului 2012, când funcţiona la o capacitate de 80%, compania avea pierderi lunare de cinci milioane de euro, potrivit sursei citate.

Piperea a spus că, pe 9 martie, este planificată adunarea creditorilor pentru votul asupra planului de reorganizare. “Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, foszl AVAS, Electrica şi BCR sunt principalii trei creditori ai Oltchim”, a spus Piperea. “Am acordat un grad de recuperare de 70% creditorilor garantaţi, 100% pentru creanţele salariale, cu 30% m-am dus la creditorii esenţiali, indispensabili, iar pentru bugetari este o diferenţă care se calculează luând în calcul toate aceste valori. Creditorii chirografari nu primesc nimic în această ipoteză, pentru că toate celelalte creanţe sunt semnificative”, a arătat Niculae Bălan, partener coordonator în cadrul BDO Business Restructuring SPRL, celălalt administrator judicar al Otchim. În total, tabelul creditorilor totalizează 800 milioane euro.

Planul de reorganizare prevede vânzarea combinatului, dar, în cazul în care nu se produce acest lucru, administratorii sunt hotărâţi să continue activitatea la Oltchim, chiar şi cu redeschiderea unei alte secţii, cea de PVC.

Combinatul chimic este controlat de stat prin Ministerul Economiei, care deţine 54,8% din acţiuni, şi se află în insolvenţă din ianuarie 2013.

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34571 Piperea: Sper să vindem Oltchim în 2015. Nu m-am dus cu mârţoaga la iarmaroc s-o vând pe trei gâşte

2015-02-24 23:19

Piperea: Sper să vindem Oltchim în 2015. Nu m-am dus cu mârţoaga la iarmaroc s-o vând pe trei gâşte

Planul de reorganizare a Oltchim va fi discutat de creditori în martie, suma recomandată de evaluatori pentru vânzarea combinatului din Râmnicu Vâlcea fiind de 307 milioane de euro, a declarat avocatul Gheorghe Piperea, partener coordonator al RomInsolv SPRL, unul din administratorii judiciari ai combinatului. Piperea speră că tranzacţia va avea loc până la finele anului.

„Metoda prin care încercăm să obţinem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui SPV, a acelui Oltchim 2, în care să se treacă toate activele, licenţele, autorizaţiile, plus personalul, în aşa fel încât să poată fi cumpărate părţile sociale de un investitor“, a declarat marţi Gheorghe Piperea. Avocatul a afirmat că situaţia actuală a companiei s-a îmbunătăţit semnificativ, iar Oltchim nu mai este „un pacient bolnav, în stare de comă“, ci unul „în convalescenţă“. Combinatul funcţionează în prezent la 30% din capacitate şi generează lunar un rulaj de 15 milioane de euro şi un EBITDA de peste 700.000 de euro, iar peste 70% din producţie pleacă la export. Comparativ, în vara anului 2012, când funcţiona la o capacitate de 80%, compania avea pierderi lunare de cinci milioane de euro, potrivit sursei citate. „Eu personal am văzut lucrurile acestea, în aşa fel încât să nu fiu considerat un fel de Dănilă Prepeleac. Nu m-am dus cu mârţoaga la iarmaroc ca s-o vând pe trei gâşte. Dacă am văzut că nu există posibilitatea să vinzi mârţoaga, am zis că mă întorc acasă şi încerc s-o fac să arate mult mai bine, ca să pot să o vând la un preţ correct“, a spus Piperea. El a precizat că adunarea creditorilor a fost convocată la 9 martie pentru votul asupra planului de reorganizare, asumat de întreaga echipă implicată în acest proces. „Pe 9 martie sperăm să obţinem votul celor cinci categorii de creditori“, a afirmat avocatul. Dacă va fi aprobat, planul prevede o perioadă de reorganizare de trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. Suma recomandată de un evaluator pentru vânzarea businessului Oltchim, în baza planului de reorganizare, este de 307 milioane de euro, a arătat avocatul, care speră ca o tranzacţie să fie finalizată până la sfârşitul acestui an. Costurile necesare pentru crearea SPV sunt estimate la aproape 1,5 milioane de euro. „Am acordat un grad de recuperare de 70% creditorilor garantaţi, 100% pentru creanţele salariale, cu 30% m-am dus la creditorii esenţiali, indispensabili, iar pentru bugetari este o diferenţă care se calculează luând în calcul toate aceste valori. Creditorii chirografari nu primesc nimic în această ipoteză, pentru că toate celelalte creanţe sunt semnificative“, a arătat Niculae Bălan, partener coordonator în cadrul BDO Business Restructuring SPRL, celălalt administrator judicar al Otchim. Tabelul creanţelor totalizează 800 milioane euro, primii trei creditori fiind AAAS, Electrica şi BCR. Oltchim a anunţat în ianuarie că planul de reorganizare a companiei va prevede vânzarea către un cumpărător eligibil. Autorităţile au încercat de mai multe ori, în ultimii ani, să privatizeze compania, dar demersurile au eşuat, cel mai recent anul trecut, din lipsă de oferte. Combinatul chimic este controlat de stat prin Ministerul Economiei, care deţine 54,8% din acţiuni, şi se află în insolvenţă din ianuarie 2013. Cifra de afaceri a Oltchim a crescut anul trecut cu 25%, la 141,19 milioane euro, în principal ca urmare a majorării exporturilor, dar şi reducerii preţurilor la ţiţei, iar combinatul chimic a avut din octombrie profit EBITDA lunar pozitiv, pentru prima dată în ultimii trei ani.

Citeste mai mult: adev.ro/nk9y57


Musafir

#34572 Re: Re: Re: Re: SI NU O MAI DATI CU DICULOIU CA ATI FURAT O RAU CERNEVISTILOR

2015-02-24 23:20

#34568: - Re: Re: Re: SI NU O MAI DATI CU DICULOIU CA ATI FURAT O RAU CERNEVISTILOR 

 NU POTI SA LE MAI IMPLEMENTEZI LA NISTE BABUINI CEVA IN CAPETELE ALEA RETARDATE NIMIC,S AU INVATA DE 2 ANI SA STEA DEGEABA SI S AU CONSOLAT PRIN FAPTUL CA VOR PLECA ACASA,ATIT AU EI IN CAPATINII,DAR NU GINDESC CIT DE RAU LE VA FI SAU NE VA FII.   LE AU PLACUT SA I TRADEZE UNI BORFASII SI SA LE FACA JOCURILE,ASTA E, NE MERITAM SOARTA.


Musafir

#34573 Re: Re: Re: Re: SI NU O MAI DATI CU DICULOIU CA ATI FURAT O RAU CERNEVISTILOR

2015-02-24 23:44

#34568: - Re: Re: Re: SI NU O MAI DATI CU DICULOIU CA ATI FURAT O RAU CERNEVISTILOR 

  Iar va dus dumitru cu presul. sa semnati ca sinteti de acord cu planul lui piperea.

V-a facut inca odata. Cati dintre voi ati citit planul? sa stiti ce ati semnat. sa-l comparati cu ce scrie in legea insolventei. sa vedeti inadvertentele. 

V-ati taiat singuri craca de sub picioare imputernicind pe piperea sa dispuna cum crede el de cuviinta sa faca cu banii vostri.  si nu cum spune legea insolventei,

BREAKING NEWS OLTCHIM:

#34574 Statul vrea 300 mil. € pentru Oltchim

2015-02-25 00:15

Planul de reorganizare a Oltchim (OLT) va fi discutat de creditori în martie, suma recomandată de evaluatori pentru vânzarea combinatului din Râmnicu Vâlcea fiind de 307 milioane euro, a declarat avocatul Gheorghe Piperea, care speră că tranzacţia va avea loc până la finele anului.

Administratorul judiciar al combinatului: Nu mă duc cu mârţoaga la iarmaroc s-o vând pe trei gâşte.

"Metoda prin care încercăm să obţinem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui SPV, acelui Oltchim 2, în care să se treacă toate activele, licenţele, autorizaţiile, plus personalul, în aşa fel încât să poată fi cumpărate părţile sociale de un investitor", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Gheorghe Piperea, partener coordonator al RomInsolv SPRL, unul din administratorii judiciari ai combinatului din Râmnicu Vâlcea.

Piperea a afirmat că situaţia actuală a companiei s-a îmbunătăţit semnificativ, iar Oltchim nu mai este "un pacient bolnav, în stare de comă", ci unul "în convalescenţă".

Combinatul funcţionează în prezent la 30% din capacitate şi generează lunar un rulaj de 15 milioane euro şi un EBITDA de peste 700.000 euro, iar peste 70% din producţie pleacă la export.

Comparativ, în vara anului 2012, când funcţiona la o capacitate de 80%, compania avea pierderi lunare de cinci milioane de euro, potrivit sursei citate.

"Eu personal am văzut lucrurile acestea, în aşa fel încât să nu fiu considerat un fel de Dănilă Prepeleac. Nu m-am dus cu mârţoaga la iarmaroc ca s-o vând pe trei gâşte. Dacă am văzut că nu există posibilitatea să vinzi mârţoaga, am zis că mă întorc acasă şi încerc s-o fac să arate mult mai bine, ca să pot să o vând la un preţ corect", a spus Piperea.

El a precizat că adunarea creditorilor a fost convocată la 9 martie pentru votul asupra planului de reorganizare, asumat de întreaga echipă implicată în acest proces.

"Pe 9 martie sperăm să obţinem votul celor cinci categorii de creditori", a afirmat avocatul.

Dacă va fi aprobat, planul prevede o perioadă de reorganizare de trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an.

Suma recomandată de un evaluator pentru vânzarea business-ului Oltchim, în baza planului de reorganizare, este de 307 milioane euro, a arătat avocatul, care speră ca o tranzacţie să fie finalizată până la sfârşitul acestui an.

Costurile necesare pentru crearea SPV sunt estimate la aproape 1,5 milioane euro.

"Am acordat un grad de recuperare de 70% creditorilor garantaţi, 100% pentru creanţele salariale, cu 30% m-am dus la creditorii esenţiali, indispensabili, iar pentru bugetari este o diferenţă care se calculează luând în calcul toate aceste valori. Creditorii chirografari nu primesc nimic în această ipoteză, pentru că toate celelalte creanţe sunt semnificative", a arătat Niculae Bălan, partener coordonator în cadrul BDO Business Restructuring SPRL, celălalt administrator judicar al Otchim.

Tabelul creanţelor totalizează 800 milioane euro, primii trei creditori fiind AAAS, Electrica şi BCR.

Oltchim a anunţat în ianuarie că planul de reorganizare a companiei va prevede vânzarea către un cumpărător eligibil.

Autorităţile au încercat de mai multe ori, în ultimii ani, să privatizeze compania, dar demersurile au eşuat, cel mai recent anul trecut, din lipsă de oferte.

Combinatul chimic este controlat de stat prin Ministerul Economiei, care deţine 54,8% din acţiuni, şi se află în insolvenţă din ianuarie 2013.

Cifra de afaceri a Oltchim a crescut anul trecut cu 25%, la 141,19 milioane euro, în principal ca urmare a majorării exporturilor, dar şi reducerii preţurilor la ţiţei, iar combinatul chimic a avut din octombrie profit EBITDA lunar pozitiv, pentru prima dată în ultimii trei ani.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 25.02.2015

http://www.zf.ro/zf-news/statul-vrea-300-mil-pentru-oltchim-13882662

 


Musafir

#34575

2015-02-25 06:58

la ce servesc tabelele semnate la Pitesti ?