Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#34554 Re: Re:

2015-02-24 16:20

#34551: CREANTELE OLTCHIM. - Re:  

 Nu te contrazic, nu sunt in masura sa iti raspund dar ei decid pentru masa credala , adica pentru creantele anterioare datei de instalare a starii de insolventa, daca decid doar ei

Raspunsuri

Acest articol a fost șters de către autor (Arata detaliile)

2015-02-24 16:27:56


CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

#34557 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-24 16:44:37

#34554: - Re: Re:  <= Nu ne contrazicem, este chiar Ok sa ne consultam. DACA POATE SA VINA CINEVA CU ADEVARUL MAI CLARIFICAT, DORESC CLARIFICARI...

 DECID PENTRU PUNCTELE DE LUCRU TOT CE ESTE IN PLANUL DE REORGANIZARE NECLARIFICAT SI CARE VOR APAREA IN BURSA DE VALORI BUCURESTI SI PE SITE-UL OLTCHIM PUBLICATE...PANA-N AGA OLTCHIM PE 9 MARTIE 2015, CLARIFICARI, DECIZII SI TOT CE APARE NECLARIFICAT SUPUSE LA VOT PENTRU  PLANUL DE REORGANIZARE CARE ESTE DEJA LA  JUDECATORUL-SINDIC, OK, PE CATEGORII DISTINCTE SE VA VOTA.

 "Pe 9 martie speram sa obtinem votul celor cinci categorii de creditori" ,a spus Piperea.

"Principalii trei creditori ai Oltchim sunt: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Electrica şi BCR."

Ministerul Economiei,PCC, AAAS, Electrica şi BCR.

 

 

 Art. 99. - (1) Abrogat
(2) Administratorului judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un anunț referitor la
acesta în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu
privire la plan în adunarea creditorilor, precum si a faptului că este admisibilă votarea prin corespondență.
(2¹) Sedinta adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare se va ține în
termen de 20 – 30 de zile de la publicarea anunțului. Planul de reorganizare, inclusiv anexele, se vor
comunica, în format electronic, scanat, prin grija administratorului judiciar, prin e-mail sau prin postare pe
site-ul acestuia.
(3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator
cu cel putin 5 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a
vota.
(4) Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de
exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe
cheltuiala solicitantului.

 

Art. 100. - (1) La începutul sedintei de vot, administratorul judiciar va informa creditorii prezenti despre
voturile valabile primite în scris.
(2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creante din care face parte creanta respectiva.
(3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
a) creante garantate;
b) creante salariale;
c) creante bugetare;
d) creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);
e) celelalte creante chirografare.

(4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca în categoria respectiva planul este acceptat
de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea categorie

AM LAMURIT, OK.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

DIN PARTEA SALARIATILOR FOSTI SI ACTUALI ESTE  PIPEREA REPREZENTANTUL CAT SI MINISTERULUI ECONOMIEI  REPREZENTANT,CONFORM LEGII 85/2006 PE CREANTELE SALARIALE

Art. 3

 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia.
Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

SECTIUNEA a 3-a
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. - (1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau, dupa caz,
de lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunarilor
creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului.
(2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevazute
expres de lege si ori de câte ori este necesar.
(3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor
detinând creante în valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.
Art. 14. - (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nula, cu exceptia cazului în care la
sedinta participa titularii tuturor creantelor.
(3) Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin împuterniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul
creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
(4) Daca legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin
care îsi exprima votul, semnata de creditor, sau înscrisul în format electronic caruia i s-a încorporat, atasat
ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace, pâna în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
(5) La sedintele adunarilor creditorilor, salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din
rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creantelor reprezentând salariile si alte drepturi
banesti ce li se cuvin.
(6) Deliberarile si hotarârile adunarii creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de
presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, precum si de administratorul judiciar sau de
lichidator, dupa caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la
dosarul cauzei, în termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor.
(7) Hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea
creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în
procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei,
care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

8) Cererea prevazuta la alin. (7) va fi depusa la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunarii
creditorilor si va fi solutionata în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a
administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului si a creditorilor. În cazul în care a fost constituit
comitetul creditorilor, va fi citat si presedintele acestuia.

Art. 16. - (1) Judecatorul-sindic poate desemna, în raport cu numarul creditorilor, un comitet format din 3-
5 creditori dintre cei cu creante garantate, bugetare si chirografare cele mai mari, prin valoare. Daca din
cauza numarului mic de creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet al
creditorilor, atributiile comitetului prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b) si f) vor fi exercitate de adunarea
creditorilor.
(2) Desemnarea se va face, prin încheiere, dupa întocmirea tabelului preliminar de creante.
(3) Pentru necesitatile procedurii, judecatorul-sindic va desemna, pe baza propunerii creditorilor, un
presedinte al comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana presedintelui astfel
desemnat, iar în lipsa, prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor.
(4) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5
creditori din cei cu creanțe garantate, bugetari și cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea
valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de
judecătorul-sindic.
(5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara, se va mentine comitetul desemnat anterior de judecatorulsindic.
La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor,
judecatorul-sindic va consemna, prin încheiere, modificarea componentei acestuia, astfel încât criteriile
prevazute la alin. (4) sa fie respectate în toate fazele procedurii.
(6) În cursul derularii procedurii, judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a
unui delegat al acestuia.

 

CREANTELE OLTCHIM.

#34558 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-24 17:44:40

#34554: - Re: Re:  

 Art. 17. - (1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii:
a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditorilor cu privire la continuarea
activitatii debitorului si la planurile de reorganizare propuse;
b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre
creditori în dosar conditiile numirii si sa recomande adunarii creditorilor astfel de numiri;
c) sa ia cunostinta despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator, sa le analizeze
si, daca este cazul, sa faca contestatii la acestea;
d) sa întocmeasca rapoarte, pe care sa le prezinte adunarii creditorilor, privind masurile luate de
administratorul judiciar sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri;
e) sa solicite, în temeiul art. 47 alin. (5), ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, facute de debitor în dauna
creditorilor, atunci când astfel de actiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.
(2) Comitetul creditorilor se întruneste lunar si, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului,
dupa caz, ori a cel putin 2 dintre membrii sai, ori de câte ori este necesar.
(3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc în prezenta administratorului judiciar/lichidatorului si
vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va retine pe scurt continutul deliberarilor, precum si hotarârile
luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din totalul numarului de membri ai
acestuia.
(5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla, datorita interesului propriu, în conflict de interese
cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedura, acesta se va abtine de la vot.
(6) Împotriva actiunilor, masurilor si deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula
contestatie la adunarea creditorilor, în termen de 5 zile de la luarea acestora.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 102. - (1) Când sentinta care confirma un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este
reorganizata în mod corespunzator; creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt
modificate astfel cum este prevazut în plan. În cazul intrarii în faliment ca urmare a esuarii planului sau a
unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarâre definitiva si irevocabila împotriva
debitorului. Pentru executarea silita a acestor creante, calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de
confirmare a planului.

(2) Creditorii conserva actiunile lor, pentru întreaga valoare a creantelor, împotriva codebitorilor si a
fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.
(3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, în conditiile art. 94, a
expirat, judecatorul-sindic va dispune începerea de îndata a procedurii falimentului, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) si
alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în
care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze în programul de
plati cum va fi asigurata aceasta plata.
(5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale

SECTIUNEA a 6-a
Reorganizarea
Art. 103. - (1) În urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul îsi va conduce activitatea sub
supravegherea administratorului judiciar si în conformitate cu planul confirmat, pâna când judecatorul-sindic
va dispune, motivat, fie încheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia
debitorului în activitatea comerciala, fie încetarea reorganizarii si trecerea la faliment, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(2) Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea
administratorului judiciar. Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni
în conducerea activitatii ori în administrarea averii debitorului, cu exceptia si în limita cazurilor expres si
limitativ prevazute de lege si în planul de reorganizare.
(3) Debitorul va fi obligat sa îndeplineasca, fara întârziere, schimbarile de structura prevazute în plan.
Art. 104. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 38, judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa
dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, drept conditie pentru îndatorirea furnizorului de a-i
presta serviciile sale în timpul desfasurarii procedurii prevazute în prezenta sectiune. O astfel de cautiune nu
va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si neachitate ulterior deschiderii procedurii.
Art. 105. - (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii
sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul
special pot solicita oricând judecatorului-sindic sa aprobe intrarea în faliment, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(2) Înregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pâna când
judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, prin încheiere.
Art. 106. - (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa
prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior
aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul ori,
dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultarii rapoartelor.
(2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers
al activitatii, în vederea recuperarii acestora, potrivit art. 102 alin. (4), care va fi avizata de comitetul
creditorilor.
(3) În termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. (1), comitetul creditorilor
va putea convoca adunarea generala a creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de
administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.