Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE OLTCHIM.

/ #34558 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-24 17:44

#34554: - Re: Re:  

 Art. 17. - (1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii:
a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditorilor cu privire la continuarea
activitatii debitorului si la planurile de reorganizare propuse;
b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre
creditori în dosar conditiile numirii si sa recomande adunarii creditorilor astfel de numiri;
c) sa ia cunostinta despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator, sa le analizeze
si, daca este cazul, sa faca contestatii la acestea;
d) sa întocmeasca rapoarte, pe care sa le prezinte adunarii creditorilor, privind masurile luate de
administratorul judiciar sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri;
e) sa solicite, în temeiul art. 47 alin. (5), ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, facute de debitor în dauna
creditorilor, atunci când astfel de actiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.
(2) Comitetul creditorilor se întruneste lunar si, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului,
dupa caz, ori a cel putin 2 dintre membrii sai, ori de câte ori este necesar.
(3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc în prezenta administratorului judiciar/lichidatorului si
vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va retine pe scurt continutul deliberarilor, precum si hotarârile
luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din totalul numarului de membri ai
acestuia.
(5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla, datorita interesului propriu, în conflict de interese
cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedura, acesta se va abtine de la vot.
(6) Împotriva actiunilor, masurilor si deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula
contestatie la adunarea creditorilor, în termen de 5 zile de la luarea acestora.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 102. - (1) Când sentinta care confirma un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este
reorganizata în mod corespunzator; creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt
modificate astfel cum este prevazut în plan. În cazul intrarii în faliment ca urmare a esuarii planului sau a
unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarâre definitiva si irevocabila împotriva
debitorului. Pentru executarea silita a acestor creante, calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de
confirmare a planului.

(2) Creditorii conserva actiunile lor, pentru întreaga valoare a creantelor, împotriva codebitorilor si a
fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.
(3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, în conditiile art. 94, a
expirat, judecatorul-sindic va dispune începerea de îndata a procedurii falimentului, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) si
alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în
care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze în programul de
plati cum va fi asigurata aceasta plata.
(5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale

SECTIUNEA a 6-a
Reorganizarea
Art. 103. - (1) În urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul îsi va conduce activitatea sub
supravegherea administratorului judiciar si în conformitate cu planul confirmat, pâna când judecatorul-sindic
va dispune, motivat, fie încheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia
debitorului în activitatea comerciala, fie încetarea reorganizarii si trecerea la faliment, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(2) Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea
administratorului judiciar. Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni
în conducerea activitatii ori în administrarea averii debitorului, cu exceptia si în limita cazurilor expres si
limitativ prevazute de lege si în planul de reorganizare.
(3) Debitorul va fi obligat sa îndeplineasca, fara întârziere, schimbarile de structura prevazute în plan.
Art. 104. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 38, judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa
dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, drept conditie pentru îndatorirea furnizorului de a-i
presta serviciile sale în timpul desfasurarii procedurii prevazute în prezenta sectiune. O astfel de cautiune nu
va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si neachitate ulterior deschiderii procedurii.
Art. 105. - (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii
sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul
special pot solicita oricând judecatorului-sindic sa aprobe intrarea în faliment, în conditiile art. 107 si
urmatoarele.
(2) Înregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pâna când
judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, prin încheiere.
Art. 106. - (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa
prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior
aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul ori,
dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultarii rapoartelor.
(2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers
al activitatii, în vederea recuperarii acestora, potrivit art. 102 alin. (4), care va fi avizata de comitetul
creditorilor.
(3) În termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. (1), comitetul creditorilor
va putea convoca adunarea generala a creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de
administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.