Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

/ #34557 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-24 16:44

#34554: - Re: Re:  <= Nu ne contrazicem, este chiar Ok sa ne consultam. DACA POATE SA VINA CINEVA CU ADEVARUL MAI CLARIFICAT, DORESC CLARIFICARI...

 DECID PENTRU PUNCTELE DE LUCRU TOT CE ESTE IN PLANUL DE REORGANIZARE NECLARIFICAT SI CARE VOR APAREA IN BURSA DE VALORI BUCURESTI SI PE SITE-UL OLTCHIM PUBLICATE...PANA-N AGA OLTCHIM PE 9 MARTIE 2015, CLARIFICARI, DECIZII SI TOT CE APARE NECLARIFICAT SUPUSE LA VOT PENTRU  PLANUL DE REORGANIZARE CARE ESTE DEJA LA  JUDECATORUL-SINDIC, OK, PE CATEGORII DISTINCTE SE VA VOTA.

 "Pe 9 martie speram sa obtinem votul celor cinci categorii de creditori" ,a spus Piperea.

"Principalii trei creditori ai Oltchim sunt: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Electrica şi BCR."

Ministerul Economiei,PCC, AAAS, Electrica şi BCR.

 

 

 Art. 99. - (1) Abrogat
(2) Administratorului judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un anunț referitor la
acesta în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu
privire la plan în adunarea creditorilor, precum si a faptului că este admisibilă votarea prin corespondență.
(2¹) Sedinta adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare se va ține în
termen de 20 – 30 de zile de la publicarea anunțului. Planul de reorganizare, inclusiv anexele, se vor
comunica, în format electronic, scanat, prin grija administratorului judiciar, prin e-mail sau prin postare pe
site-ul acestuia.
(3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator
cu cel putin 5 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a
vota.
(4) Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de
exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe
cheltuiala solicitantului.

 

Art. 100. - (1) La începutul sedintei de vot, administratorul judiciar va informa creditorii prezenti despre
voturile valabile primite în scris.
(2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creante din care face parte creanta respectiva.
(3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
a) creante garantate;
b) creante salariale;
c) creante bugetare;
d) creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);
e) celelalte creante chirografare.

(4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca în categoria respectiva planul este acceptat
de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din acea categorie

AM LAMURIT, OK.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

DIN PARTEA SALARIATILOR FOSTI SI ACTUALI ESTE  PIPEREA REPREZENTANTUL CAT SI MINISTERULUI ECONOMIEI  REPREZENTANT,CONFORM LEGII 85/2006 PE CREANTELE SALARIALE

Art. 3

 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia.
Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

SECTIUNEA a 3-a
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. - (1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau, dupa caz,
de lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunarilor
creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului.
(2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevazute
expres de lege si ori de câte ori este necesar.
(3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor
detinând creante în valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.
Art. 14. - (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nula, cu exceptia cazului în care la
sedinta participa titularii tuturor creantelor.
(3) Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin împuterniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul
creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
(4) Daca legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin
care îsi exprima votul, semnata de creditor, sau înscrisul în format electronic caruia i s-a încorporat, atasat
ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace, pâna în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
(5) La sedintele adunarilor creditorilor, salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din
rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creantelor reprezentând salariile si alte drepturi
banesti ce li se cuvin.
(6) Deliberarile si hotarârile adunarii creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de
presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, precum si de administratorul judiciar sau de
lichidator, dupa caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la
dosarul cauzei, în termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor.
(7) Hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea
creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în
procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei,
care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

8) Cererea prevazuta la alin. (7) va fi depusa la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunarii
creditorilor si va fi solutionata în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a
administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului si a creditorilor. În cazul în care a fost constituit
comitetul creditorilor, va fi citat si presedintele acestuia.

Art. 16. - (1) Judecatorul-sindic poate desemna, în raport cu numarul creditorilor, un comitet format din 3-
5 creditori dintre cei cu creante garantate, bugetare si chirografare cele mai mari, prin valoare. Daca din
cauza numarului mic de creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet al
creditorilor, atributiile comitetului prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b) si f) vor fi exercitate de adunarea
creditorilor.
(2) Desemnarea se va face, prin încheiere, dupa întocmirea tabelului preliminar de creante.
(3) Pentru necesitatile procedurii, judecatorul-sindic va desemna, pe baza propunerii creditorilor, un
presedinte al comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana presedintelui astfel
desemnat, iar în lipsa, prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor.
(4) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5
creditori din cei cu creanțe garantate, bugetari și cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea
valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de
judecătorul-sindic.
(5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara, se va mentine comitetul desemnat anterior de judecatorulsindic.
La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor,
judecatorul-sindic va consemna, prin încheiere, modificarea componentei acestuia, astfel încât criteriile
prevazute la alin. (4) sa fie respectate în toate fazele procedurii.
(6) În cursul derularii procedurii, judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a
unui delegat al acestuia.