VREM AER CURAT!

POZIȚIE COMUNĂ CU PRIVIRE LA DEGRADAREA MEDIULUI ȘI A CALITAȚII AERULUI DIN TIMIȘOARA ȘI DIN LOCALITĂȚILE CONURBANTE ȘI AFECTAREA SĂNĂTĂȚII LOCUITORILOR

În atenția instituțiilor publice cu responsabilități pe linia protecției mediului și a sănătății și care prin activitatea şi politicile lor pot influenţa calitatea mediului, implicit a aerului din Timişoara şi localitățile conurbante.

Instituția Prefectului Județului Timiș 
Consiliul Județean Timiș
Consiliul Local al Primăriei Municipiului Timişoara
Primăria Municipiului Timișoara
Primăria Dumbrăvița
Garda de Mediu
Agenţia Locală pentru Protecţia Mediului
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Direcția de Sănătate Publică Timiș
Serviciul de urgență 112

Subscrisele:
Asociatia CivicTm cu sediul în Timişoara, Piața Mărăști nr. 1-2, sc. B, et. V, ap. 13, jud. Timiș, reprezentată de Dana Lazăr, în calitate de președinte.
Asociația Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile, cu sediul în Timișoara, str. Madrid nr.22, reprezentată de Aida Szilagyi, în calitate de președinte

Ne exprimăm indignarea cu privire la fenomenul degradării continue a mediului ambiental și a calității aerului din oraşul Timişoara, din localitățile limitrofe municipiului Timișoara și îngrijorarea legată de efectele aceste degradări asupra sănătății cetățenilor.

În ultimii ani asistăm cu mare îngrijorare la o degradare continuă a mediului ambiental, însemnând concentrarea tot mai accentuată de noxe în aer, scăderea continuă a calităţii aerului, diminuarea spațiilor verzi şi a numărului de arbori, îngrijirea precară a acestora, acumularea de deşeuri, mizerie și praf în spaţiile publice, în cartiere, pe străzi și trotuare. Rezultatul degradării continue a mediului are efecte, uneori iremediabile, asupra sănătății locuitorilor, cunoscut fiind faptul că în ultimii ani, conform statisticilor, au explodat afecțiunile pulmonare, cardiovasculare și cancerale în regiune.

Toate acestea sunt rezultatele directe ale administrării ineficiente a oraşului, al managementului defectuos al serviciilor publice şi al lipsei de viziune pe termen lung a administrației publice locale şi judeţene.

Mai mult decât atât, lipsa de reacţie din partea instituţiilor menite să vegheze la prezervarea calităţii mediului, respectiv APM Timiş şi ARPM Vest, nu poate decât să ridice noi semne de întrebare.

În calitate de cetăţeni şi reprezentând organizaţii care militează pentru drepturile civice și pentru protejarea mediului, spunem un NU hotărât lipsei de responsabilitate de care dau dovadă autorităţile, ne cerem dreptul legal la un mediu şi la un aer curat și invocăm:

ART. 35 din Constituţia României - Dreptul la mediu sănătos
“(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.”
Și prevederile Articolului nr. 5, 6 și 7 din cu OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare
“Art. 5. - Statul recunoaște tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop:
a) accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului;
c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaţiei şi a normelor de mediu, eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Art. 6. 
(1) Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru programe de protecţie a mediului şi colaborează cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului pentru realizarea acestora.
Art. 7. Coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi instituţiilor abilitate prin prezenta lege pentru domeniile lor de responsabilitate”

Solicităm Autorităţilor Locale, Judeţene şi Instituţiilor de Resort să acționeze de îndată pentru:

 • Adoptarea unei viziuni coerente pentru un oraş (comune) și un mediu curate;
 • Adoptarea de măsuri și soluții care să garanteze protejarea sănătății cetățenilor și a mediul înconjurător;
 • Transparentizarea deciziei publice. Consultarea societăţii civile în cadrul proiectelor cu un potenţial impact de mediu şi indirect asupra sănătăţii populaţiei;
 • Controlul modului în care Primăria Timişoara şi Primăriile localităţilor conurbante îşi îndeplinesc obligaţiile referitoare la protecţia mediului în relaţie cu gestionarea curăţeniei oraşului, a deșeurilor, a limitării transportului motorizat și a încurajării mijloacelor de transport nepoluante, a îngrijirii zonelor verzi și a menținerii capitalului biovegetal al orașului;
 • Renunțarea la instalația de valorificare energetică, dacă se dorește cu adevărat atingerea țintelor de reciclare asumate la nivel naţional şi european și evitarea penalităților asociate unui potențial infringement;
 • Respectarea recomandărilor Comisiei UE exprimate prin COM 34/2017, privind evitarea folosirii fondurilor publice pentru investiții în construirea instalațiilor de tipul energie-din-deșeuri (Waste-to-Energy), întrucât sunt ineficiente, costisitoare și mai poluante pe termen lung;
 • Respectarea obligațiilor legale privind consultarea publică, nediscriminatorie, a tuturor părților interesate, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale în luarea deciziilor importante pentru orașe și comune;
 • Limitarea transportului individual motorizat prin descurajarea deţinerii de autovehicole pesonale (taxare mai ridicată, parcări amenajate plătite în toate zonele, limitarea accesului în zonele centrale);
 • Investiţii în transportul în comun, cu precădere în sisteme de transport nepoluante, pentru ca acesta să devină o alternativă reală la transportul individual motorizat; 
 • Extinderea procesului de monitorizare continuă a calității aerului pentru toate zonele rezidențiale și cele destinate activităților recretative situate în mediul urban sau rural;
 • Intensificarea procesului de transparentizare publică a datelor obținute în cadrul monitorizării calității aerului prin diversificarea surselor de acces la aceste informații;
 • Efectuarea unor studii periodice privind impactul pe care poluarea aerului îl are asupra sănătății umane prin raportarea la riscurile identificate în procesul de măsurare continuă a calității aerului și publicarea acestor studii;
 • Controlul şi verificarea severă a tuturor companiilor industriale, de transport privat sau public, de asigurare a curăţeniei oraşului, ridicare a deşeurilor și întreţinere a spaţiilor verzi, în legătură cu modul în care îşi desfășoară activităţile şi performanţa echipamentelor, mijloacelor şi vehicolelor utilizate;

Semnatarii prezentului document vă solicită să întreprindeți toate demersurile administrative și legale care se impun pentru implementarea măsurilor solicitate de noi, astfel încât dreptul la un mediu curat și la sănătate să ne fie ocrotit în mod efectiv.

În situația contrară, vom face toate demersurile necesare pentru a determina autoritățile administraţiilor publice locale, agențiile locale şi teritoriale de mediu să întreprindă măsurile necesare pentru a proteja calitatea aerului și sănătatea populației.

Refuzăm să fim victimele nepăsării, ale incompetenţei şi ale lipsei de responsabilitate!

Avem dreptul la un mediu curat!

Semnatari,

CIVIC TM
Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

 

 

 

 

 

 


Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...