Transparență decizională în Consiliul Comunal Lalova

Dragi consăteni, în ultima perioadă de timp se simte tot mai accentuat lipsa prezenței localnicilor în adoptarea deciziilor de către Consiliul Comunal Lalova, care se prezumă a activa în folosul comunității. Se simte o iminentă necesitate de a implica activ fiecare locuitor al comunei Lalova în procesul decizional și în viața comunei, pentru a putea acționa ca și un organism unic în rezolvarea problemelor comunei și ale fiecărui în parte, și mai ales, pentru a percepe corect necesitățile fiecărui. 

Prin această petiție cerem publicarea în locurile publice și pe paginile web oficiale a avizelor și a proiectelor de decizii, precum și a deciziilor adoptate și transmiterea în direct sau plasarea înregistrărilor video a ședințelor consiliului.

Petiția are la bază temeiul legal: prevederile articolului 8 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, alin. (2) În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii. alin. (3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ - teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.

Articolul 16. Convocarea consiliului local (6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) prin presa locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afişare.  

Articolul 17. Transparenţa şedinţelor     (1) Şedinţele consiliului local sînt publice.     (2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.     (3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:     a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;     b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei;     c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;     d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.    (4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor , a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul:     a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local;     b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate;     c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii;     d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi informaţionale.     (5) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.


Fracțiunea PDM a Consiliului Comunal Lalova    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Fracțiunea PDM a Consiliului Comunal Lalova să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook