Remunerarea prof. prim. de la clasele cu pred. în lb. minorităţi

Remunerarea profesorilor pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale prin plata cu ora

 

Din Art. 3/a  „Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt:  a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare” din Legea educaţiei naţionale putem deduce pe baza principiul echităţii că legea vrea să elimină discriminarea în procesul de învăţământ.

Din acest considerent au fost întroduse articolelele de mai jos:

45/17 „(17) În finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, costul standard per elev şi per preşcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecţie, luând în considerare predarea în limba minorităţii naţionale sau a limbii minorităţii naţionale. În cazul acestor unităţi se are în vedere izolarea lingvistică, geografică şi numărul redus de elevi şi preşcolari, precum şi elevii prevăzuţi la alin. (7). Acelaşi coeficient se aplică şi în cazul unităţilor şcolare cu predare în limba română, în condiţii similare.”

- 104/4 „(4) Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per elev/preşcolar. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/preşcolar se face de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile prezentei legi şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar cuprinde reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai partenerilor sociali şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe baza unei formule de finanţare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului care ia în considerare costul standard per elev/preşcolar, numărul de elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare şi alţi factori.”

- şi 263/6 „(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.”

Art. 263/6 din lege este explicit: Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi şi nu „pot fi remuneraţi” prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română. Aici legea nu precizează dacă trebuie luate numai orele efectiv ţinute peste orele prevăzute în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română sau nu, pentru că articolele 247/c şi 262/3/b precizează că norma didactică este un post de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar.

Dacă facem o comparaţie cu planurile cadru în vigoare  OMEN 3371/2013; OMEC 5198/2004 şi 4686/2003 reies următoarele:

a) dacă nu ţinem cont de articolele 18/3; 263/5; 263/7 din Legea educaţiei în care sunt reglementate predarea orelor de religie, limbi străine şi educaţie fizică un post de profesor primar cu  nr. ore pe săptămână este alcătuită în

clase                  secţia română                        minorităţi naţionale              ore diferenţă

cl. preg.                      19                                           22                                            3

cl. I.                            20                                           24                                            4

cl. a II-a                     18-20                                     22-24                                      4

cl. a III-a                    19-22                                     23-26                                      4

cl. a IV-a                     21-24                                     25-28                                      4

Deci un profesor primar în secţiile minorităţilor naţionale pentru un post de învăţător ţine cu 3-4 ore mai mult comparat cu un profesor primar din secţia română.

b) dacă ţinem cont de articolele 18/3; 263/5; 263/7 din Legea educaţiei în care sunt reglementate predarea orelor de religie, limbi străine şi educaţie fizică un post de profesor primar cu  nr. ore pe săptămână este alcătuită în

clase                    secţia română                        minorităţi naţionale              ore diferenţă

cl. preg.                      15-16                                      18-19                                      3

cl. I.                            16-17                                      20-21                                      4

cl. a II-a                     15-17                                      19-21                                      4

cl. a III-a                   14-17                                      18-21                                       4

cl. a IV-a                    16-19                                      20-23                                       4

Şi în acest caz un profesor primar în secţiile minorităţilor naţionale pentru un post de învăţător ţine cu 3-4 ore mai mult comparat cu un profesor primar din secţia română.

Din aceste exemple putem concluziona că învăţătorii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale predau 3-4 ore în plus faţă de semenii lor în clasele cu predare în lb. română. Tocmai deaceea a fost introdus un coeficient mărit pe costul standard per elev pentru minorităţi şi art. 263/6 în Legea educaţiei naţională.

Neplătitrea acestor ore contravine  principiului echităţii formulată în art. 3/a din Legea educaţiei naţională şi face o discriminare negativă pe bază de etnie ce cotravine chiar Constituţiei României Art. 6. alin. 2 „(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea si exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni romani.”


Prof. primari minorități - Ditrău    Contactați autorul petiției