Pentru exceptarea ANMCS (legea 185/2017) care ne obliga la un contract civil fara a cunoaste taxele ce provin din acesta

Obligațiile instituite prin Legea 185/2017 se adresează următoarelor subiecte de drept:

-     unități sanitare - entități cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenței medicale, la orice nivel al acesteia, indiferent de forma de proprietate;

-    unități sanitare din ambulatoriu - entități cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu;

- medici dentisti.

Din aceste definiții reiese faptul că prevederile legii se vor aplica tuturor furnizorilor de servicii medicale, deci tuturor medicilor care își exercită profesia în mod independent, indiferent de forma de organizare: cabinet medical individual, cabinetele medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă, societate cu raspundere limitată, etc.

Obligațiile prevăzute de actul normativ ce face obiectul prezentei analize sunt deosebit de oneroase pentru medicii care își exercită profesia independent.   Aplicarea Legii 185/2017 presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.  Depunerea unei documentatii la A.N.M.C.S, ceea ce implică înscrierea și dovada de achitare a taxei de acreditare, o taxă al cărei cuantum este în prezent necunoscut.   2.  Formarea și respectiv angajarea personalului cu atributii de management calificat. 3.  Încheierea unui contract cu un furnizor de consultanță recunoscut de A.N.M.C.S . 4.  Solicitarea evaluării – numai atunci cand unitatea evaluată indeplineste toate conditiile cerute de lege, inclusiv sa existe o structura de management al calitatii sau atributiile structurii sa fie indeplinite de reprezentant legal sau de persoane desemnate (angajati) de catre acesta care au absolvit cursul de management calitate A.N.M.C.S.

5.  Activitatea de evaluare – este obligatoriu a se pune la dispozitia echipei de evaluare documentele necesare validarii informatiilor care confirma indeplinirea cerintelor din standardele de acreditare.

6.   Presedintele A.N.M.C.S dispune reluarea procesului si incadrarea unitatii evaluate intr-o alta categorie de acreditare in urma analizei de catre structura raportului de evaluare.

7.   În situația în care raportul de evaluare a fost pozitiv și unitatea acreditata, urmează următoarele etape:

-   Monitorizarea, semnificând urmarirea conformitatii unitatii acreditate cu cerintele standardelor si cu alte prevederi legale pe toata perioada de valabilitate a acreditarii in etape succesiv

-    Verificarea nivelului indicatorilor de monitorizare a acreditarii

-    Eveniment advers

-    Eveniment santinela/catastrofic

-    Eveniment “Near miss”

-    Vizita de monitorizare – la sediul unitatii  

 

Monitorizarea se va efectua:

1.      Anual – de catre RZM - raport intermediar de etapa de monitorizare (birou responsabil zonal)

2.      Semestrial

3.      Vizita inopinata – in orice moment pe durata acreditarii

4.      Permanent  a fenomenelor adverse aparute

5.      Permanent a structurilor aprobate ale unității sanitare.

   În situația în care în urma monitorizării se constata neconformitati se va întocmi planul de indeplinire a criteriilor (cerintelor) de monitorizare in maxim 3 luni de la comunicare – unitatea trebuie sa remedieze neconformitatile si sa transmita RZM masurile indeplinite – daca nu s-a indeplinit 75% se initiaza vizita de monitorizare (anuntata, minim 2 angajati A.N.M.C.S) efectuându-se un raport, în maxim 5 zile de la finalizarea vizitei.

  Daca raportul final contine neconformitati neremediabile și in situatia indeplinirii a mai putin de 75% din grila de validare raportul final de etapa de monitorizare va propune initierea reevaluarii, ceea ce înseamnă reluarea integrală a procedurii.  

  După cum bine se știe, în prezent,  exista deja obligativitatea efectuării unei evaluări  substanțiale de catre CJAS care este menită a asigura tocmai calitatea serviciilor medicale ale cărei criterii implică, printre altele, obligativitatea încheierii unei polițe de asigurare de malpraxis pentru un risc asigurat în cuantum de până la 100.000 Euro. De asemenea, pentru avizarea DSP este necesară îndeplinirea unor condiții deodebit de exigente, referitoare, printre altele, la aparatura folosită în unitate, inclusiv servicii de mentenanță furnizate de entități acreditate agreate de CJAS. Cele expuse mai sus reprezintă în prezent condiții obligatorii pentru încheierea contractului de furnizare servicii medicale cu CJAS.  Colegiul Medicilor din Romania impune tuturor medicilor obligativitatea efectuarii a 200 de ore de educatie medicala continua pe parcursul a 5 ani, aceasta semnificand un numar mediu de 40 de ore anuale. Prin Legea 185/2017 se impun obligații suplimentare exagerate față de cerințele deja solicitate la încheierea contractului, care de altfel asigură calitatea serviciilor medicale furnizate.

  Astfel, în prezent există deja structuri de control care asigură calitatea serviciilor medicale. ANMCS, ca instituție nouă a fost constituită in mod inutil și abuziv, prin reavizarea unor evaluari controlate pana acum de Direcția de Sănătate Publică si casele de asigurări de sănătate.

  Din actul normativ ce face obiectul prezentei nu reies în mod clar și neechivoc implicațiile financiare pe care le presupune evaluarea și acreditarea reglementată (taxe de avizare si acreditare, dacă deplasarile in teritoriu sunt suportate de beneficiar, inclusiv transport, cazare si diurna, etc.). Foarte important este faptul că din textul legii nu reies în mod clar nici  criteriile si normele de evaluare și acreditare, care nu au fost precizate până la acest moment. Se poate intui însă, din cuprinsul actului normativ, că prin această reglementare se impune crearea unor structuri în cadrul formelor de exercitare a profesiei de medic care împovărează bugetul de salarii și necesită încheierea de contracte extrem de costisitoare cu diferite societăți de consultanță.

   Legea 185/2017, în concluzie, nu îndeplinește exigențele de claritate și predictibilitate pe care trebuie să le îndeplinească orice act normativ pentru a se asigura stabilitatea sistemului legislativ și a activității reglementate.

  La data de 22.11.2017 a fost publicat pe pagina de internet ANMCS anunț consultare publică – Prima ediție a standardelor de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu.

  Chiar de la o primă analiză, este evident pentru orice persoană, chiar și specialist, că aceste standarde au fost elaborate în așa fel încât să poată fi înțelese doar de un grup mic de specialiști, și anume cei acreditați de ANMCS în vederea acordării de consultanță și a evaluării, astfel incat medicii sunt obligați de facto să apeleze la firme de consultanță cu onorarii substanțiale fie și numai pentru a înțelege aceste standarde.

   În aceste condiții, aplicarea prevederilor Legii 185/2017 formelor de exercitare a profesiei de medic care prestează servicii de medicină de familie, medicină de specialitate și ambulatoriu clinic de specialitate cu și fără spitalizare de zi este în mod evident nerealistă, urmarea foarte probabilă și evidentă a acestui fapt fiind falimentarea în lanț a cabinetelor medicale individuale și a uităților sanitare mici și medii. În cel mai bun caz, aplicarea prevederilor acestui act normativ va rezulta în final la scăderea calității actului medical, generându-se cheltuieli care nu sunt necesare și nici sustenabile financiar de unitățile în discuție, precum și birocrația, ceea ce va duce fără îndoială la scăderea timpului petrecut în cadrul consultațiilor cu pacienții, aspect esențial pentru furnizarea unui act medical de calitate.

   Astfel, în loc a se îndeplini dezideratul Legii 185/2017, și anume asigurarea calității în sistemul de sănătate, calitatea actului medical va scădea, ca urmare a faptului că peste 70% din cabinetele medicale vor fi nevoite să renunțe la exercitarea profesiei în acest mod, din cauza costurilor excesive și a birocrației pe care le implică îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actul normativ în discuție.

   În realitate, astfel, aplicarea legii în discuție reprezintă o ingerință în exercitarea liberă a profesiilor medicale, precum și a dreptului la muncă, drept garantat prin Constituția României la art. 41.  

  În concluzie, solicităm exceptarea formelor de exercitare a profesiei de medic care prestează servicii de medicină de familie, medicină de specialitate și ambulatoriu clinic de specialitate cu și fără spitalizare de zi de la aplicarea prevederilor Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.            

Având în vedere că un număr de medici s-au înscris electronic sau scriptic pe listele și în bazele de date gestionate de casele județene de asigurări de sănătate în vederea evaluării pentru acreditare, fără a avea cunoștință despre costurile implicate de această procedură, vă solicităm a li se acorda acestora posibilitatea de a se retrage de pe aceste liste, respectiv din aceste baze de date.


SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI SI PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ    Contactați autorul petiției