Pentru Brukenthal si cultura romana

Petiție pentru Muzeul Brukenthal și pentru cultura română

 

Vă invităm să citiți și să semnați această petiție adresată Ministrului Culturii din România. guvernului român, președinției, membrilor comisiilor de cultură din Parlament și oricui se simte responsabil pentru soarta culturii române

În ultimele zile, am aflat despre evacuarea muzeelor de la Galați, Oradea și Brașov din fostele lor clădiri. Aceste frumoase reședințe, rechiziționate în timpul regimului comunist, au fost retrocedate, în cele din urmă, proprietarilor lor de drept. În consecință, muzeele însele au fost mutate în blocuri, cazărmi, sau nicăieri. Nu există bani pentru muzee noi și nu există legi în România care să protejeze patrimoniul cultural în astfel de situații, deși colecțiile muzeelor sunt proprietate de stat.

La inceputul lunii aprilie, Palatul Brukenthal (un complex de șase muzee) din Sibiu a trebuit să-și închidă temporar porțile pentru public, din cauza lipsei de fonduri de la buget. Între timp, s-au primit banii necesari de la Ministerul Culturii, care îi vor permite să funcționeze în continuare - dar cât timp pâna când situația se va repeta?

Samuel von Brukenthal, guvernatorul Habsburg al Transilvaniei, a adunat prima dintre colecțiile muzeului în jurul anului 1790, deschisă publicului în 1817, făcând din acest minunat muzeu una dintre cele mai vechi instituții de acest gen din România. Construit între 1778-1788 ca reședință particulară, complexul muzeal de azi găzduiește peste 1.000 de lucrări ale unor artiști ca Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens și Titian, și expune adesea lucrări de artă contemporană ale unor artiști locali, create în mod expres pentru muzeu.

Sub-finanțarea culturii este cronică în România. Muzeul Brukenthal este sub-finanțat de cinci ani și i s-a cerut în mod absurd să se auto-finanțeze. O instituție culturală, mai ales una de talia Brukenthalului, NU ar trebui să se auto-finanțeze, mai ales că veniturile cerute au crescut în ultimii cinci ani. Bugetul destinat culturii în România este cel mai mic, și totuși, când e nevoie de tăieri, ele se fac de aici, mai mult decât din alte părți. Legea managementului cultural este bună în sine, dar sistemul de contabilitate datează din anii șaizeci, iar mentalitățile și atitudinea sunt staliniste.

Muzeul Brukenthal, distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural - Europa Nostra - în 2010, atrage mii de vizitatori zilnic. Doar pe 5 aprilie, au fost înregistrați 4.000 de vizitatori, în ciuda recentei închideri parțiale. Este o instituție mai mult decât viabilă, care trăiește și respiră bogăția culturii, istoriei, folclorului și legendei.

Nu este o coincidență faptul că Sibiul a fost ales Capitala Culturală europeană în 2007. Orașul este cunoscut nu doar pentru faptul că găzduiește cel mai vechi muzeu din țară, ci și primul spital din România (1292), prima farmacie (1494), tot aici fiind tipărită și prima carte în limba română (1544). Prima mentiune documentara pentru Sibiu datează din vremurile romanilor, iar orașul a fost fondat pe vestigiile unei vechi așezări, probabil slave, la mijlocul secolului al XII-lea. Prima mențiune despre cetate datează din 1191, iar Sibiul este oraș din 1366.

Rușinoasa situație recentă de la Brukenthal, si evacuarile muzeelor din alte parti din tara, in curs sau iminente, sunt legate de soarta în declin rapid a culturii române, care va continua în absența unei restructurări totale a sistemului învechit care persistă și acum. Facem apel la o dezbatere publică despre soarta culturii române in secolul XXI, la care să participe Ministerul Culturii, muzeele, instituțiile culturale, ONG-urile, pentru:

a) a discuta despre adoptarea și aplicarea legilor care să protejeze patrimoniul cultural

b) a defini cursul reformelor atât de disperat necesare în acest domeniu vital pentru viitorul României.

Trebuie să spargem zidul de tăcere și indiferență. Trebuie să arătăm că ne pasă de cultură.

 

Petition for the Brukenthal Museum and for Romanian Culture

We invite you to read and sign this petition addressed to the Minister of Culture of Romania, the Romanian government, the presidency, members of the Romanian Parliament's culture commissions, and to whoever feels responsible for the fate of Romanian culture:

In recent days, the eviction of museums in Galati, Oradea and Brasov from their former homes have come to our attention. These beautiful residences were requisitioned under the communist regime and have at last been returned to their rightful owners. As a result,  the museums themselves have been relegated to apartment blocks, army barracks or nowhere at all. There is no money for new museums and there are no laws in Romania that protect cultural heritage in such a situation, even though the collections are state property.

Early in April, the lovely Brukenthal Palace (a complex of six museums) in Sibiu had to temporarily close its doors to the public due to lack of funds through budget cuts. It has since received a sum from the Ministry of Culture which should keep it going for a little while – but for how long and will it happen again?

Samuel von Brukenthal, the Habsburg governor of Transylvania, established the first of the museum's collections in around 1790 which were officially opened to the public in 1817 making this lovely museum the oldest institution of its kind in Romania. Built between 1778-1788 as a private home, the modern day museum complex is home to over 1,000 works of art by artists such as Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens and Titian, and often includes contemporary works commissioned by local artists especially for the museum.

The under-budgeting of culture is chronic in Romania. The Brukenthal Museum has been under-financed for the last five years, and has been absurdly requested to self-finance. A cultural institution, especially one such as the Brukenthal, should NOT have to self-finance, especially when the revenues demanded have increased over the last five years. The budget put aside for culture in Romania is the lowest, and still cuts are made from it more than any other budget. The law of cultural management itself is a good one, but the accounting system dates back to the ‘60s whilst mentality and attitude smacks of the Stalin era.

The Brukenthal Museum, awarded the European Union Prize for Cultural Heritage - Europa Nostra - in 2010, draws thousands of visitors every day. On 5th April alone, 4,000 visitors were counted despite its partial closure. It is a more than viable institution that lives and breathes the richness of culture, history, folk-lore and legend.

It is not by coincidence that Sibiu was elected European Culture Capital in 2007. As well as being known for the oldest museum in the country, Sibiu was also home to the first hospital in Romania (1292), the first pharmacy (1494) and the printing of the first book in the Romanian language (1544). The first documented mention for Sibiu dates back to Roman times and the city was founded on the site of an old settlement, probably Slavic, in the mid-XII century. The first mention of the fortress dates from 1191 and Sibiu has been a city in itself since 1366.

The shameful situation recently seen at the Brukenthal along with the evictions underway or looming in other parts of the country are part and parcel of the rapidly declining fortunes of Romanian culture, which will continue unless there is a complete overhaul of the antiquated system currently in place. We call for a public debate on the fate of Romanian culture in the 21st century, involving the Ministry of Culture, museums, cultural institutions and NGOs to:

 

a)     discuss the adoption and application of laws that would protect the country’s cultural heritage

b)     define the course of reforms so desperately needed in this vital sector for the future of Romania.

We must put an end to the silence and indifference. We must show that culture matters.

 

Bittschrift für das Brukenthalmuseum und die rumänische Kultur

 

Wir bitten Sie, diese an das Kulturministerium Rumäniens, an die rumänische Regierung, das Präsidentschaftsamt, die Mitglieder der Kulturausschüsse des Parlaments sowie an all jene, die sich für das Schicksal der rumänischen Kultur verantwortlich fühlen, gerichtete Petition zu lesen und zu unterzeichnen.

In den letzten Tagen haben wir herausgefunden, dass weitere Museen sprich Galatz, Großwardein und Kronstadt, die ursprünglichen Gebäuden verlassen mussten. Diese schönen Gebäuden wurden während des komunistischen Regimes zurückgegeben, schließlich heutzutage an ihren jeweiligen Inhaber rückübertragen. Folglich wurden die oben erwähnten Museen dazu gezwungen den Wohnsitz zu verlassen und sich selbst nach Wohnblocks, Kasernen oder jedwelchen Orten umzuschauen. Geld ist knapp, dadurch gibt es keine Möglichkeit neue Museen zu bauen. Mehr hinaus gibt es innerhalb Rumäniens kein Gesetz, wodurch unsere kulturelle Erbe geschützt werden kann, ohwohl die genannten Sammlungen dem Staat angehören.

An Anfang April, das schöne Brukenthalpalais (insgesamt sechs Museen umfassend) aus Hermannstadt musste seine Tore für die Besucher teilweise schließen, weil es an Geld vom Budget fehlte. In der Zwischenzeit hat das Brukenthalpalais eine Geldsumme von dem Ministerium für Kultur erhalten. Diese sollte für eine Weile ausreichen – aber für wie lange und wie oft wird sich das wiederholen, weiß keiner Bescheid!

Samuel von Brukenthal, Habsburgs Gouverneur von Siebenbürgen, trug die erste Sammlung des Museums um das Jahr 1790 zusammen, und 1817 war diese bereits dem Publikum zugänglich und machte das Museum zu einer der ältesten einschlägigen Einrichtungen auf dem Gebiete Rumäniens. Errichtet zwischen 1778-1788 als privater Wohnsitz, beherbergt der Museumskomplex gegenwärtig über 1.000 Werke von Künstlern wie Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens und Tizian und stellt oft speziell für das Museum angefertigte Arbeiten von lokalen Hermannstädter Gegenwartskünstlern aus.

Die Unterfinanzierung der Kultur ist ein chronisches Übel in Rumänien. Das Brukenthalmuseum ist seit fünf Jahren unterfinanziert und wurde absurderweise aufgefordert, sich selbst zu finanzieren. Eine Kultureinrichtung, dazu eine von der Größe des Brukenthals, sollte sich NICHT selbst finanzieren, vor allem auch da die geforderten Einnahmen in den letzten fünf Jahren gestiegen sind. Das in Rumänien für die Kultur bestimmte Budget ist das kleinste, und trotzdem wird es, sooft Kürzungen notwendig sind, als erstes und in größerem Ausmaße als jene anderer Bereiche gekürzt. An sich ist das Kulturmanagementgesetz gut, aber das Buchhaltungssystem stammt aus den 1960er Jahren, während Mentalität und Haltung stalinistisch sind.

Das Brukenthalmuseum, das 2010 den Preis der Europäischen Union für Kulturerbe Europa Nostra erhalten hat, zieht täglich Tausende von Besuchern an. Allein am 5. April wurden 4.000 Besucher verzeichnet – trotz der teilweisen Schließung. Es ist eine mehr als lebensfähige Einrichtung, die den Reichtum von Kultur, Geschichte, Folklore und Legende vermittelt.

Es ist kein Zufall, dass Hermannstadt für das Jahr 2007 zur Europäischen Kulturhauptstadt gekürt wurde. Die Stadt ist nicht bloß für das älteste Museum des Landes bekannt – hier gibt es auch das älteste Krankenhaus Rumäniens (1292), die erste Apotheke (1494) und ebenfalls hier wurde das erste Buch in rumänischer Sprache gedruckt (1544). Zum ersten Mal wurde das Gebiet um das heutige Sibiu in einer Urkunde aus dem Jahre 1191 unter dem Namen Praepositum Cibiniensem erwähnt,  obwohl das Gebiet bereits im 3. Jahrhundert von einer romanisierten Bevölkerung besiedelt gewesen war. Der Ort ist seit 1366 eine Stadt.

Sowohl die schändliche rezente Situation des Brukenthalmuseums als auch die laufenden Aussiedlungen der Museen in anderen Teilen des Landes, sind mit dem rapiden Niedergang der rumänischen Kultur, der aber fortfahren wird, eng verbunden. Das ist eine Folge des veralteten Systems, das jetzt noch besteht, welches neugestaltet werden muss. Wir rufen auf zu einer öffentlichen Debatte über das Schicksal der rumänischen Kultur im XXI. Jahrhundert, an der das Kulturministerium, die Museen, die Kultureinrichtungen und NGO-s teilnehmen sollten, für:

a)   die Durchsetzung von Gesetzen, in Rahmen dessen das kulturelle Erbe geschützt werden kann

b)  die Bestimmung der Richtung der verzweifelt notwendigen Reformen für diesen so vitalen Bereich für die Zukunft Rumäniens

Wir müssen die Mauer des Schweigens und der Gleichgültigkeit niederreißen. Wir müssen zeigen, dass uns Kultur etwas wert ist.

 

Pétition pour le Musée Brukenthal et pour la culture roumaine

 

Nous vous invitons à lire et à signer cette pétition, adressée au Ministre roumain de la Culture, au gouvernement roumain, à la Présidence, aux membres des commissions de culture du Parlement roumain et à quiconque se sent responsable du sort de la culture roumaine.

Ces derniers jours, des nouvelles concernant l'évacuation des musées de Galati, Oradea et Brasov nous sont parvenues. Ces jolies résidences, réquisitionnées au temps du régime communiste, ont été finalement retournées à leurs propriétaires de droit. En conséquence, les musées eux mêmes ont été relégués dans des immeubles d'appartements, dans des casernes militaires, ou nulle part. Il n'y pas d'argent pour de nouveaux musées et il n'y pas de lois en Roumanie pour protéger le patrimoine culturel dans une telle situation, même si les collections sont la propriété de l'état.

En debut avril, le magnifique Palais Brukenthal (un complexe de six musées) de Sibiu a dû fermer ses portes au public, du moins  partiellement, faute de fonds budgétaires. Entre temps, il a reçu une somme du Ministère de la Culture, qui devrait lui suffire pour quelque temps, - mais pour combien de temps, et est-ce que cette situation ne va pas se répéter?

Samuel von Brukenthal, nommé gouverneur de la Transylvanie en 1777, monta la première des collections du musée vers 1790.  La collection fut exposée au grand public en 1817, ce qui fait de ce charmant musée l'une des plus anciennes institutions de ce genre de Roumanie.

Construit entre 1778-1788 comme résidence privée, le complexe muséal d'aujourd'hui rassemble plus de 1,000 œuvres de maîtres tels Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens et Titien, et expose souvent des œuvres d'art contemporain créées par des artistes locaux spécialement pour le musée.

Le sous-financement de la culture est chronique en Roumanie. Le Musée Brukenthal est sous-financé depuis cinq années, et aussi absurde que cela puisse être, on lui a demandé de s’autofinancer. Une institution culturelle, surtout de la taille du Brukenthal, NE DEVRAIT PAS être obligée de s'autofinancer, d’autant plus que les demandes de revenus ne cessent de monter depuis cinq ans. Bien que la part du budget destinée à la culture en Roumanie soit la plus faible de toutes, c’est celle que le gouvernement ne cesse de diminuer. La loi régissant la gestion du patrimoine est louable, mais la comptabilité date des années soixante et les mentalités et l'attitude sont staliniennes.

Le Musée Brukenthal, qui s’est vu décerner le Prix de l'Union Européenne pour le Patrimoine Culturel - Europa Nostra – en 2010, reçoit des milliers de visiteurs chaque jour. Rien que le 5 avril, il a enregistré 4,000 visiteurs, en dépit de la récente clôture partielle. L'institution est plus que viable, car elle vit et respire la richesse de la culture, de l'histoire, du folklore et de la légende.

Ce n'est pas une coïncidence que Sibiu ait été élue Capitale Culturelle Européenne en 2007. La ville est connue non seulement parce qu'elle abrite le plus ancien musée du pays, mais aussi le premier hôpital de Roumanie (1292), la première pharmacie (1494), et c'est aussi ici que fut imprimé le premier livre en langue roumaine (1544). La premiere mention documentaire pour Sibiu date des temps des Romains, et la ville fut fondée sur les vestiges d'un ancien site, probablement slave, au milieu du XIIème siècle. La première mention de la forteresse date de 1191, et Sibiu est une ville depuis 1366.

La honteuse situation récente du Brukenthal, ainsi que les évacuations en cours ou imminentes dans d'autres parts du pays, sont liées à l’effritement soutenu de la culture roumaine qui ne cessera de continuer tant que le système vétuste qui régit le pays à l’heure actuelle reste en place. Nous faisons appel à un débat public sur le sort de la culture roumaine au XXIème siècle, qui devrait impliquer le Ministère de la Culture, les musées, les institutions culturelles, les ONG, pour:

a) discuter l'adoption et l'application de lois qui protégent le patrimoine culturel

b) définir le cours des réformes si désespérément nécessaires dans ce secteur si vital pour le futur de la Roumanie.

Il faut mettre fin au silence et à l’indifférence. Il faut montrer que la culture compte.

 

English version: Sair Jay

Romanian version: Roxana Dascalu

German version: Michael Astner, Oana Lăzăroiu

French version: Roxana Dascalu, Cecilia Nicholas