O SCRISOARE DESCHISĂ DE LA UN GRUP DE CETĂȚENI ROMÂNI PREOCUPAT DE RĂZBOI ŞI GENOCID ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI CONSECINȚELE SALE TERIBILE PENTRU ÎNTREAGA LUME adresată NAȚIUNILOR UNITE, UNESCO

Screenshot_20231031-084540_Facebook.jpgAceasta petitie este o continuare a semnalarii unor documente importante ale Parlamentului European și O.N.U. pe care o gasiti aici: https://www.petitieonline.com/dreptul_popoarelor_autohtonepalestina

De data aceasta am inteles sa ne pozitionam la nivel international deoarece Statul Român are acțiuni ambigue fata de genocidul ce se desfasoara in Fasia Gaza. Este de inteles ca tot ce se intampla acolo va avea un impact care nu poate fi evaluat in acest moment, dar cu siguranta va atrage românii intr-un razboi ce nu le apartine.

Am decis deci sa formulam o scrisoare deschisa adresata ONU, UNESCO DAR SI ALTOR ORGANISME INTERNATIONALE, scrisoare redata mai jos, inclusiv in limba engleza. 

Le multumim anticipat tuturor care inteleg sa semneze acest mesaj, care este in definitiv UN MESAJ DE PACE INTRE POPOARE.

 

O SCRISOARE DESCHISĂ DE LA UN GRUP DE CETĂȚENI ROMÂNI
PREOCUPAT DE RĂZBOI ŞI GENOCID ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
ȘI CONSECINȚELE SALE TERIBILE PENTRU ÎNTREAGA LUME
adresată
NAȚIUNILOR UNITE, UNESCO și altor INSTITUȚII INTERNAȚIONALE
mdc@un.org; malu@un.org; ohchr-InfoDesk@un.orgoh; chr-media@un.org; ohchr-civilsociety@un.org;ohchr-unvfvt@un.org;rombu@unhcr.org; eie@unesco.org; dl.roumanie@unesco-delegations.org; sg@8cnr-unesco.ro, cristina.butescu@cnr-unesco.ro.

MOTTO :
”Dacă războiul pornește din mințile oamenilor, tot acolo trebuie să se găsească și pacea…”. Amos Oz (prozator și eseist israelian contemporan)


Cu ocazia diferendelor din Orientul Mijlociu unde s-a intervenit ilegitim pe baza unor inovaţii juridice dificil de argumentat,
Apreciind în mod pozitiv pozitia secretarului general ONU Antonio Guterrez privind situatia din Israel- fășia Gaza bazata pe adevarul istoric recent si in aceladi timp, dezavuînd cererea demisiei acestuia de catre ambasadorul Israelului la ONU- Gilda Herdan;
Și știind că pacea nu poate fi garantată decât prin acţiunea concertată a întregii comunităţi internaţionale, realitate oglindita in Preambulul Constituţiei U.N.E.S.C.O.: „din moment ce războaiele încep în minţile oamenilor, tot în minţile oamenilor trebuie să se contureze şi apărarea păcii”;
Apreciind în mod obiectiv pledoaria pentru respectarea dreptului internaţional a fostului președinte al Ligii Națiunilor in 1930 si 1931, diplomat, jurist, profesor universitar și om politic român, membru al Academiei Române, românul Nicolae Titulescu, calitate în care nu întamplator a militat contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari și mici, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii,
Luând la cunostință actul emis la data de 12 iulie 2023 și anume Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile cu Autoritatea Palestiniană (2021/2207(INI), ce reitereaza ca solutie de terminare a conflictului coexistența a doua state,
Luând la cunoștință ultima acțiune a Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale (CERD) privind aplicarea unui plan imediat și complet de încetarea focului și oferirea ajutorului financiar și umanitar necesar palestinienilor din Fâșia Gaza ocupată,
(https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/occupied-gaza-strip-un-committee-calls-immediate-ceasefire-and-urges-end).
Noi, un grup de cetateni români, apolitici, de orientari religioase diferite, urmasi ai civilizației traco-geto-dacice care a promovat o cultură a păcii, a respectului și a iubirii, civilizație din care s-au inspirat popoarele Europei inclusiv in întemeierea legislației lor; un popor care și-a urmat calea în credința stramoșească; care nu a inființat colonii și nu a asuprit popoare; un popor care este exemplu de integrare a naționalităților conlocuitoare la nivel european; un popor care doreste raporturi interstatale normale prin promovarea intereselor legitime ale fiecărei naţiuni dar și întărirea forţelor progresului în lume bazat pe respectarea drepturilor naturale și sociale si în sens mai larg respectarea drepturilor popoarelor autohtone,
Vă rugăm să vă aplecați atenția asupra celor două sugestii ale noastre și anume:
1. Necesitatea urgentă și imperativă ca organizațiile internationale, mai ales UNESCO și ONU să facă toate diligențele necesare pentru stoparea oricărui razboi, ocupație militară sau economică asupra oricărui popor sau stat, diligențe care să ducă mai cu seamă la oprirea imediată la oprirea genocidului poporului palestinian și implicit instaurarea PĂCII;
2. Completarea CONVENŢIEI PENTRU PREVENIREA ŞI REPRIMAREA CRIMEI DE GENOCID în privința pedepselor formulate în art. VII, deoarece, realmente, această formă nu poate opri genocidul în formă incipientă. În opinia noastră ar trebui introdus un articol care să conțină pedepse pre-judiciare pe care state terțe le pot lua,
Sugestii ce au ca bază:
1. Principiul autodeterminării națiunilor sau a popoarelor, drept consacrat prin intermediul celor două Pacte Internaționale ale Organizației Națiunilor Unite, și anume Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice (PIDCP), respectiv Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PIDESC), care au comun Art. 1 paragrafele 1, 2 și 3 și care prevăd că:
-„Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele (la autodeterminare). În baza acestui drept ele se bucură de libertatea de a își determina propriul lor sistem politic și de a își urmări propria dezvoltare pe planurile economic, social și cultural”;
-„Toate popoarele au posibilitatea, în conformitate cu propriile scopuri, să dispună în mod liber de resursele și bogățiile lor naturale, însă fără a aduce atingere vreunei obligații ce-și are obârșia în cooperarea internațională în materie economică, fundamentată pe principiul interesului reciproc, și în dreptul internațional. În nici o situație un popor nu poate fi privat de mijloacele sale de trai”;
-„Statele Părți la prezenta Convenție, inclusiv acelea responsabile de administrarea teritoriilor neautonome și a celor aflate sub tutelă (neguvernate în mod suveran și independent), vor înlesni realizarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele și îl vor respecta, în conformitate cu prevederile Cartei ONU”
2-respectarea Declarației universale a drepturilor omului (1948), art. 21 prin care se stabilește că: „voința poporului va fi cea care va sta la baza autorității guvernamentale a statului” și intenției înscrise în preambul ,, că drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluție extremă, la revoltă împotriva tiraniei și asupririi,,
3-respectarea dreptului la autodeterminare a popoarelor indigene, drept regăsit în Declarația privind Drepturile Popoarelor Indigene la Art. 3: „dreptul la autodeterminare al Popoarelor Indigene”, drept ce poate fi exercitat în conformitate cu dreptul internațional,, si implicit -Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP), adoptată de Adunarea Generală a ONU la 13 decembrie 2007
4--Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la încălcarea drepturilor popoarelor indigene în lume, inclusiv acapararea de terenuri (2017/2206(INI)-P8_TA(2018)0279
5-Faptul ca ,,Identitățile popoarelor indigene sunt adesea strâns legate de teritoriile și de limbile lor,, (https://www.consilium.europa.eu/ro/press/pressreleases/2022/08/08/international-day-of-the-world-s-indigenous-peoples-9-august-2022-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/) ,
In sprijinul cerințelor noastre vă aducem aminte următoarele:
-Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia sa 96 (I) din 11 decembrie 1946, a declarat că genocidul este o crimă la adresa dreptului ginţilor;
-Dreptul la pace, ca parte componentă a drepturilor de solidaritate, se regăsește în „Declaraţia cu privire la dreptul popoarelor la pace”, declaraţie prin care se subliniază obligaţiile fiecărui stat pentru menţinerea păcii, adoptată în noiembrie 1984, de către Adunarea Generală a O.N.U. Conform acestui document politica statelor nu trebuie să mai favorizeze ameninţările cu războiul, trebuie să renunţe la forţa în relaţiile internaţionale şi să aplice prevederile Declaraţiei asupra dreptului la pace a popoarelor.
-În cadrul Națiunilor Unite din 1999, a existat un moment remarcabil când ,,conform notelor luate de observatorul UNESCO, „delegatul SUA a spus că pacea nu trebuie ridicată la categoria drepturilor omului, altfel va fi foarte dificil să înceapă un război”. Observatorul a fost atât de uimit încât a cerut delegatului american să-și repete observația. „Da”, a spus el, „pacea nu trebuie ridicată la categoria drepturilor omului, altfel va fi foarte dificil să pornească un război”.
-Pacea este in corelatie directa cu capacitatea statelor si a popoarelor de a-si exercita dreptul la autodeterminare și stiind ca Dreptul popoarelor la autodeterminare a apărut în Europa după Primul Război Mondial, din nevoia de protecție a drepturilor naționalităților. Acesta a susținut lupta împotriva colonialismului și a fost atestat de Carta Organizației Națiunilor, de Declarația asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale din 1960, de Pactele internaționale privind drepturile omului și Declarația privind principiile de drept internațional din anul 1970. În fine, Carta de la Paris din anul 1990 și Actul Final de la Helsinki din anul 1975 reglementează egalitatea suverană a statelor, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială, neamestecul în treburile interne, egalitatea în drepturi și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, între aceste principii existând o strânsă legătură.
-Este necesară respectarea practicii relaţiilor internaţionale care presupune, în special, încetarea cursei înarmărilor şi educarea oamenilor în spiritul păcii, toleranţei şi respectului reciproc, al colaborării şi solidarităţii umane („Declaraţia asupra pregătirii omenirii să trăiască în pace, adoptata de catre Adunarea Generală a O.N. U. în anul 1978).
-Caracterul juridic al dreptului păcii este dat de recunoaşterea acestuia în documente internaţionale, precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948: "Orice persoană are dreptul la o orânduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta Declaraţie pot fi deplin înfăptuite" (art. 28).Un alt document ce consacră dreptul la pace este Cartea africană a drepturilor omului, art. 23 prevăzând că "toate popoarele au dreptul la pace şi la securitate",
-,,Dreptul la pace al statelor şi popoarelor este un drept fundamental şi imperativ. Nu este o optiune. Pacea este „condiția creației”, iar creația aparține omului. Prin urmare, omul este cel pentru care menținerea păcii și securității internaționale are o importanță relevantă. De aceea, orice ființă umană, dar și orice popor are un important DREPT LA PACE.
-Pacea mai este si ,,condiţia esenţialã a vieţii; de dobândirea, menţinerea şi consolidarea ei depind dezvoltarea normalã a naţiunilor, realizarea obiectivelor de progres şi civilizaţia întregii umanităţi. Pacea este condiţia creaţiei, premisa fundamentalã a marilor descoperiri ale geniului uman, garanţia folosirii lor în scopul propãşirii tuturor popoarelor. Numai pacea poate sã asigure omului climatul firesc, necesar afirmãrii şi dezvoltãrii sale multilaterale. Pacea reprezintã condiţia existenţei, a liniştii şi siguranţei pe planeta noastră.,,¹
-,,Viaţa în sine, aparţinând ca oricăruia dintre noi este de neconceput fără pace, fără acea clipă de maximă intensitate şi trăire la care fiecare are dreptul, atât ca individ cât şi ca naţiune. În literatura politică, filozofică precum şi în studii juridice se argumentează că popoarele au un drept la pace, că acest drept are o însemnătate covârşitoare şi că respectarea lui este obligatorie pentru toţi.²
--Spusele Monseniorului Silvano Maria Tomasi, observatorul permanent al Sfântului Scaun la sediul ONU din Geneva cu ocazia celei de a 23-a sesiune a Consiliului Drepturilor Omului cum ca „Pacea e un drept de care toţi ar trebui să se bucure, condiţie care face posibil progresul uman integral”, „Pacea este esenţială pentru existenţa tuturor celorlalte drepturi” a continuat monseniorul, ,,iar respectarea drepturilor fundamentale duce la adevărata pace bazată pe libertate, dreptate şi fraternitate. Reprezentantul Sfântului Scaun a definit războiul ca pe un „faliment al omului şi alumanităţii”, „ o iluzie că se poate apăra sau construi o societate sănătoasă sau mai bună provocând altora suferinţe de nedescris”. „Distrugându-l pe celelălat, se distruge umanitatea însuşi”, a spus monseniorul Tomasi care a insistat că doar valorile păcii, chiar dacă sunt „mai puţin spectaculoase, mai răbdătoare, mai respectoase pentru celălalt şi mai modeste”, pot să construiască o societate cu adevărat umană.,,³
-,,Dreptul internaţional actual este nu numai un drept al păcii, ci şi un drept cu profund caracter umanitar, ,Negarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului nu este numai o tragedie individuală şi personală, dar creează, de asemenea premizele neliniştilor sociale şi politice aruncând seminţele violenţei şi conflictului în şi între societăţi şi naţiuni,,⁴
-,,Toate statele recunosc astăzi necesitatea instituirii unui cod al dreptului păcii, astfel încât regimul juridic să se bazeze pe norme imperative - de jus cogens și să fie universal şi exclusiv, fără putinţa de a se deroga de la el prin acorduri inter se. Conceptul de jus cogens este bazat pe acceptarea valorilor fundamentale şi superioare din sistem , iar pacea este una dintre acestea. El reflectă, de asemenea, influenţa gândirii Dreptului Natural (Comun). Variate exemple care au în conţinutul lor jus cogens au fost aduse, în special în discuţiile în chestiune de Comisia Internaţională ca de exemplu nelegala folosire a forţei, a genocidului, a comerţului cu sclavi, a pirateriei.,,⁵

¹Mazilu, Dumitru, Dreptul păcii , Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006, pp.5-8
²Tomescu, Mădălina- Jus cogens – între teoria și practica relațiilor internaționale - Ed. Cartea Universitară, București, 2005, p. 183
³http://documents.tips/documents/definitia-normei-imperative-juscogensefectele-normelor-imperative.html
⁴INTERFERENŢA DINTRE DREPTURILE OMULUI ŞI DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Autor Ioan SABĂU-POP
⁵https://worldbeyondwar.org/ro/pacea-dreptului-omului/

Inițiatorii prezentului demers internațional:
Luiza-Tanța Volf, coordonator a Campaniei pentru Viață în România
Simona Panaitescu, consultant a Campaniei pentru Viață în România
George Bănulescu, coordonator al Grupului informal 15 Mai 2020
Prezentul mesaj este sustinut și de către următorii cetățeni: Anca Koman, Constantin și Maria Pușcalău, Elena Volf, Geanina Hagima, Lenuța Moisă, Luiza Andreea Herman, Mihail Luțu, Petru Sidorov, Sabeer și Violeta-Laura Sabeer, Ionela Dîrmină.

În numele tuturor semnatarilor,
Luiza-Tanța Volf, azi 30 Oct.2023

 

 AN OPEN LETTER FROM A GROUP ROMANIAN CITIZENS
CONCERNED BY THE WAR AND THE GENOCIDE IN THE MIDDLE EAST
AND ITS TERIBLE WORLDWIDE CONSEQUENCES
addressed to
THE UNITED NATIONS, UNESCO and other INTERNATIONAL INSTITUTIONS


MOTTO :
”If war arises from human minds, there should peace be find also. Amos Oz (Israeli author)

On the occasion of the recent Middle East conflicts, where illegitimate interventions based on hardly justifiable juridical innovations, have occurred,
Positively appreciating the UN General Secretary Antonio Gutierrez position concerning the situation in Israel Gaza strip, position that was based on late historical truths and, on the other hand, dismissing the request for his resignation that was addressed by the Israeli Ambassador to the UN, Gilda Herdan,
Acknowledging that peace cannot be saveguarded other than through the concerted action of the entire international community, reality that is mirrored in the Preamble to the UNESCO Constitution: since the wars start in the minds of men, in their minds should also be found the defense of peace”,
Abiding to the pledge of respecting international law of the late president of the League of Nations (1930 – 1931), diplomat, jurist, university professor, politician and member of the Romanian Academy, the Romanian Nicolae Titulescu, who also fought against the rise of revisionism in Europe and for the preservation of the borders established through peace treaties, for good neighborly relations between small and big states, for respecting the sovereignty and equality of all states in their international relations, for collective security and prevention of all aggressive acts,
Acknowledging the 12th of July 2023 Recommendation of the European Parliament addressed to the Council, the Commission and the Vice-president of the Commission/ High Representative of the EU for Foreign Affairs and the security policy regarding the relations with the Palestinian Authority (2021/2207(INI), indicating the coexistence of two states as the solution of ending the conflict,
We, a group of apolitical Romanian citizens with various religious creeds, descendants of the Traco-Getic-Dacian civilization which promoted a culture of peace, respect and love that inspired European peoples in founding their own legislative systems, a people which diligently followed the path of its ancient faith, which never founded colonies or oppressed other people, and now, as members of a nation that is a model of integration of various minorities at an European level, which desires normal relations between stated involving the promotion of the legitimate interests of each nation, but also the necessary strengthening of the forces of progress in the world that are based on respecting the natural and social rights of the people and, at large, on respecting the human rights of the native peoples,
We kindly ask you to give attention to our following two considerations:
There is an urgent and imperative necessity of having all relevant international organizations, and particularly the UN, exercising all diplomatic efforts necessary to stop any and all wars, military and economic occupations of any peoples or states, efforts meant to lead with priority to stopping the genocide of the Palestinian people, the Israeli military occupation and to the restoration of peace;
There is an urgent necessity to complete THE CONVENTION FOR THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE as regards to the punishments described in art. VII, for indeed, this formulation cannot address stopping genocide in its incipient form. In our view, a new article referring to pre-judicial measures that third party states can use against the perpetrator appears to be necessary. Also a concerted international effort to apply the prescriptions of this crucial international document in all areas of conflict today, is urgently required.
Our considerations are based on:
1. The Principle of Nations and Peoples Self-Determination, a right consecrated through two International Covenants of the UN, namely the International Covenant on Civil and Political Rights (PIDCP), respectively the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (PIDESC), that have in common Art. 1, paragraphs 1, 2, 3 stipulating that:
“All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.;
All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.
The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.
2. According to the Universal Declaration of Human Rights (1948), art. 21, which states that the will of the people shall be the basis of the authority of government and the intention specified in the preamble that Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law”
3. Respecting the right to self-determination of the indigenous populations, a right to be found in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples art. 3: the right to self-determination of the Indigenous Peoples, a right that can be exercised according to international law and implicitly, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly of the UN on the 13th of December 2007
4—The EU Parliament Resolution of July 3, 2018 regarding the violation of the rights of indigenous people in the world, including land grabbing (2017/2206(INI)-P8_TA(2018)0279)
5-The fact that ,, Indigenous peoples identities are often closely linked to their lands and to their languages. ,

Also, in support of our requests, please allow us to remind you the following:
-The 96 Resolution (I) of December 11, 1946 of the UN General Assembly, has declared that “genocide is a denial of the right to existence of entire human groups.
-The right to peace, as part of the solidarity rights can be found in The Declaration on the Right of Peoples to Peace (UN General Assembly, November 1948) as also, a declaration that emphasizes the obligations of each state in regards to maintaining peace. According to this document, the policies of states should not contain war threats anymore, should give up on the use of force in international relationships and should apply the stipulations of The Declaration on the Right of Peoples to Peace. Various newer UN resolutions consolidate even more this historic act and its application.
-In 1999 at the UN, there was a remarkable moment when according to the notes taken by the UNESCO observer, the US delegate said that peace should not be raised at the level of human right, otherwise it will be difficult to start a war, The observer was so amazed that he demanded the American delegate to repeat his observation. Yes said he, peace should not be raised at the level of human right, otherwise it will be very difficult to start a war.
-Peace stands in direct correlation with the capacity of states to exercise their right to self-determination. The Right of Peoples to Self-determination appeared in Europe after the First World War, due to the need to protect the rights of minorities. This supported the fight against colonialism and was attested by the UN Charter (Art. 1(2)), by the 1960 Declaration on the independence of the colonial countries and peoples, by the International Covenants regarding human rights and the 1970 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations. Finally, the 1990 Paris Charter and the 1975 Helsinki Final Act declare the sovereign equality of the states, the inviolability of borders, the territorial integrity, the non-intervention in the internal affairs of another state, the equality in rights and the right of the peoples to self-determination (all these principles being in a strong mutual interdependance).
- Respecting the practice of international relations, especially as it concerns the imperatives of stopping the arms race and educating people in the spirit of peace, tolerance and mutual respect, cooperation and human solidarity, which are all most necessary (The Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace, adopted by the UN General Assembly in 1978)
-The juridical character of the right to peace is given by its acknowledgment in international documents such as the 1948 Universal Declaration of Human Rights: Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized. (art. 28).
Another document consecrating the right to peace is the African Chart of Human Rights, art. 23 stipulating that all peoples have the right to peace and security,
-The right to peace of states and peoples is a fundamental and imperative right. It is not an option. Peace is the condition of creation and the human being cannot create without peace. Consequently, the issue of maintaining peace and international security is a matter of the highest importance for the human being. Therefore, each individual and any people are entitled to the RIGHT TO PEACE.
-Peace is also the essential condition of life; on its achievement, maintenance and consolidation depend the normal development of nations, the realization of the objectives of progress and civilization of the entire humanity. Peace is the condition of creation, the fundamental premise of the great discoveries of human genius, the guarantee of using them so to support the increasing well-being of all peoples. Only peace can ensure the natural climate necessary to humans affirmation and multilateral development. Peace represents the condition of existence, calm and safety on our planet.
-,,Life itself pertaining to any of us is inconceivable without peace, without that experience of highest intensity and feeling that each one has the right to, both as an individual and as nation. In the political and philosophical literature, as also in juridical studies we find justified that the people have the right to peace, that this right has got an overwhelming importance and respecting it is mandatory to all.
-The affirmations of Monsenior Silvano Maria Tomasi, the permanent observer of the Holy Seat to the UN European Office in Geneva, on the occasion of the 23rd session of the Council of Human Right, such as Peace is a right that all should enjoy, a condition that makes the integral human progress possible, Peace is essential to the existence of all other rights continue the Monsenior, and respecting the fundamental rights leads to the true peace, based on liberty, justice and fraternity.”
-The representative of the Holy Seat defined war as a bankruptcy of man and humanity, an illusion that a healthier or better society can be defended or built by causing other people unimaginable suffering. Destroying the other one, humanity itself is destroyed, said Monsenior Tomasi, who insisted that only the values of peace, even though they are less spectacular, more patient, more respectful towards the other one and more humble”, “can build a truly humane society.
-,,The actual international law is not only a right of peace, but also a right with a profoundly humanitarian character”, Negating the fundamental rights and freedoms of the human being is not only an individual and personal tragedy, but also creates the premises of social and political unrest, spreading the seeds of violence and conflict in and between societies and nations.
-All the states admit today the necessity of instituting a code of the right to peace, so that the juridical system should be based on imperative norms de jus cogens that are meant to be universal and exclusive, allowing no derogation through inter se accords. The jus cogens concept is based on the acceptance of the fundamental and superior values of the system, and peace is one of these. This also reflects the influence of thinking the Natural (Common) Right. Various examples that contain jus cogens were especially brought into discussion by the International Commission, such as the illegal use of force, genocide, slave trading, piracy
Thank you very much for taking the time to read this our message.
Please receive our most sincere appreciation and support for all your efforts dedicated to serving the cause of peace, progress and well-being of all people, all nations, and finally, the entire humanity.

 


Luiza Volf, Campania pentru Viață în România- e-mail luiza_volf@yahoo.com, tel.0726801713    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Luiza Volf, Campania pentru Viață în România- e-mail luiza_volf@yahoo.com, tel.0726801713 va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...