Interzicerea fumatului in spatiu privat închis sau semiinchis (apartament, balcon, etc.)

images_cms-image-000086050.jpg

În conformitate cu prevederile art.37 din Constituția Republicii Moldova, fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, la informaţii veridice privitoare la starea mediului natural, repararea daunelor pricinuite sănătăţii şi avutului unei persoane ca urmare a unor contravenţii ecologice.

Calitatea aerului care intră în proprietatea privată, trebuie să corespundă calității aerului atmosferic în localitățile urbane stabilite prin cadre normative (Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 „privind protecţia mediului înconjurător”, Legea nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997 „privind protecţia aerului atmosferic”, Legea nr.1536-XIII din 25 februarie 1998 „cu privire la activitatea hidrometeorologică”, Hotărârea Guvernului nr.301 din 24.04.2014 „cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia”).

Reieșind din prefața Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (încheiată la Geneva la 21 mai 2003 și ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.124 din 11.05.2007), ţigaretele şi alte câteva produse care conţin tutun sunt prelucrate în aşa fel încât să creeze şi să menţină dependenţa şi că mulţi dintre compuşii conţinuţi şi fumul pe care îl produc sunt activi din punct de vedere farmacologic, toxici, mutageni şi carcinogeni.

Aliniatele (1) și (2) din articolul 1 al Legii nr.278 din 14.12.2007 „privind controlul tutunului” coroborat cu Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, reglementează activitatea de control al tutunului, reducerea daunelor pentru sănătate generate de consumul produselor din tutun şi al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun.

Potrivit art.1 alin.(3) din legea precitată „scopul legii privind controlul tutunului este în asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei de consecinţele consumului produselor din tutun și al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun”.

În conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) din Legea nr.10 din 03.02.2009 „privind supravegherea de stat a sănătății publice„ „persoanele fizice au dreptul la un mediu de viaţă favorabil, care se asigură prin realizarea unui complex de măsuri de prevenire a acţiunii factorilor nefavorabili ai mediului înconjurător asupra omului, prin îndeplinirea de către toate persoanele fizice şi juridice a cerinţelor legislaţiei sanitare, prin respectarea actelor normative privind securitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor”.

Articolul 29 alin.(1) din legea precitată, stipulează că „persoanele fizice, în măsura în care capacitatea juridică le permite, sânt obligate să-şi protejeze sănătatea proprie, a familiilor şi a copiilor lor, să asigure educaţia pentru sănătate a copiilor, folosind posibilităţile oferite de societate şi ducând un mod de viaţă sănătos”.

Astfel, cetățenii trebuie să respecte legislația în domeniul protejării sănătății cetățenilor împotriva expunerii la fumul de tutun și a efectelor consumului de tutun; să aibă grijă de formarea la copii a unei atitudini negative față de consumul de tutun, precum și de neadmiterea lor în procesul de consum de tutun; să nu întreprindă acțiuni care implică o încălcare a drepturilor altor cetățeni asupra unui mediu de viață favorabil, și protejarea sănătății lor de expunerea la fumul de tutun și consecințele consumului de tutun.

Titularul dreptului de proprietate își exercită în putere proprie și interes propriu atribuțiile de posesie, folosință și dispoziție asupra bunurilor sale în limitele determinate de lege (art.500 Cod civil).

Potrivit art.127 alin.(2) al Constituției Republicii Moldova, „Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.

Mai mult ca atât, unul dintre principiile fundamentale privind proprietatea constă în faptul că  „proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului” (art.9 alin.(2) Constituția RM).

În virtutea dreptului de proprietate, proprietarul este îndreptățit să efectueze cu bunurile sale, în principiu, orice acțiune, dar realizarea prerogativelor proprietarilor în deplinătatea lor poate să se reflecte negativ asupra intereselor altor membri ai societății, precum și asupra societății în întregime.

Exercițiul dreptului de proprietate trebuie sa fie licit, adică să aducă utilități și favoruri titularului și acest exercițiu nu trebuie să aducă pagube materiale disproporționale alto membri ai societății sau să încalce drepturile acestora. Exercițiul unui drept nu poate fi privit ca licit, adică normal, decât în măsura în care el corespunde cu funcționarea socială și cu interesul economic cu care dreptul corespunde.

Articolul 46 alin.(5) din Constituția RM statuează că „dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului”.

Conform art.1 alin.(1) din Legea nr.75 din 30.04.2015 „cu privire la locuințe”„Dreptul la locuinţă constituie un drept fundamental, care face parte din dreptul la viaţă decentă al persoanei sau familiei”, iar art.5 alin.(6) din legea precitată, prevede că „Proprietarul locuinţei sau persoana căreia îi sânt grevate drepturile respective este obligată să întreţină locuinţa cu diligenţa unui bun proprietar, să nu admită deteriorarea acesteia, să respecte drepturile şi interesele legitime ale vecinilor, regulile de folosire a locuinţelor şi regulile de întreţinere a bunurilor proprietate comună din blocul locativ, aprobate de către Guvern (...).

Vecinătatea este o stare de fapt care regenerează anumite drepturi și obligații pentru proprietarii terenurilor sau ai altor bunuri imobile de unde se pot produce influențe reciproce. Pentru asemenea situații legea instituie pentru proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile obligația generală de ase respecta reciproc (art.586 Codul civil).

 „Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia” (art.587 alin.(1) din Codul civil).

Cetățenii care locuiesc într-o locuință au dreptul la un mediu favorabil, fără expunere la fumul de tutun și orice consecințe ale consumului de tutun, datorat fumatului vecinilor. Dreptul cetățeanului de a folosi spațiul de locuit în mod liber, inclusiv fumatul în el, trebuie să fie exercitat astfel încât consecințele consumului de tutun, adică fumul și mirosul emanat, să nu se extindă dincolo de spațiile (camera) persoanei fumătoare și să nu provoace neplăceri vecinilor.

Art.43 din Codul civil, prevede că „orice persoană fizică are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la libera exprimare, la nume, la onoare, demnitate și reputație profesională, la propria imagine, la respectarea vieții intime, familiale și private, la protecția datelor cu caracter personal, la respectarea memoriei și corpului său după deces, precum și la alte asemenea drepturi recunoscute de lege și care sânt insesizabile și inalienabile”.

În sensul normelor legale de mai sus, Vă aduc la cunoștință următoarea speță:

Citând zicala din popor că „Neamurile și vecinii sunt dați de Dumnezeu, prietenii ți-i alegi singur (despre responsabilitatea proprie la alegerea prietenilor), țin să menționez că am parte de un vecin (apartamentul de la etajul 7 al blocului locativ), care este un fumător și care fumează în apartament, la balcon, sau geam. Ultimul în timp ce fumează deschide geamul pentru ca imobilul sau încăperea să se ventileze (aerisească), sau mai bine zis ca fumul de tutun să iasă. În acest fel, fumul de tutun iese pe geamul din încăperea de la etajul 7 , și se ridică în sus, iar dacă geamul în locuința mea este deschisă sau întredeschisă, fumul de tutun intră în apartamentului meu.

Deoarece orice încăpere închisă, inclusiv apartamentul urmează a fi ventilat (aerisit), or,  aceasta este un obicei benefic pentru sănătate, ci și unul care asigură o locuință durabilă, dar și faptul că nici o normă juridică nu îngrădește accesul la folosirea aerului.

Astfel, ordicecîte ori vecinul fumează, fumul intră prin curenții de aer pe geamul apartamentului meu direct în imobil. În acest caz, eu și familia mea, direct am devenit consumatori pasivi de tutun. Pentru a scăpa pentru moment de disconfortul fumului de tutun, închideam geamul.

Deoarece problema și situația descrisă este una zilnică, țin să atrag atenția că sănătatea mea și a familiei mele a devin una afectată, or, conform statisticilor și informațiilor prezentate de Ministerul Sănătății fumatul pasiv este mai dăunător decât cel activ, iar un efect mult mai nociv îl are asupra mamelor gravide și copiilor minori.

În urma dialogurilor purtate cu veninul am solicitat ca ultimul să nu mai fumeze în apartamentul său, la balcon, sau geam, or, fumul de tutun în temeiul legii gravitației se ridică în sus, astfel acesta nimerind la mine în apartament. Totodată, i-a fost explicat faptul că pe peretele exterior este instalată o șfoară pentru urcarea hainelor, iar acestea din urmă fiind lăsate la uscat, sunt îmbibate de fumul de tutun.

Ultimul a refuzat să i-a careva măsuri, invocînd faptul că este proprietatea sa și face ce vrea.

Cu părere de rău, până la momentul de față, vecinul continuă să fumeze în apartamentul său, iar prin întreprinderea acțiunilor de deschidere a geamul pentru aerisirea/ventilarea imobilului permite ca fumul emanat să se extindă dincolo de spațiile (camera) în care fumează încălcând drepturilor mele în calitate de cetățean asupra unui mediu de viață favorabil, folosirii proprietății private după buna mea convingere și protejarea sănătății de expunerea la fumul de tutun și consecințele consumului de tutun.

În temeiul Legii nr.124 din 29.05.2015, publicată în Monitorul Oficial în data de 17.07.2015, au fost operate modificări și completări la Legea nr.278 din 14 decembrie 2007 „privind controlul tutunului”.

Astfel, în scopul protecției împotriva expunerii la fumul de tutun, fumatul este interzis (art.26 alin.(1) Legea nr.278 din 14 decembrie 2007):

a) în toate spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces;

b) în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învățământ, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente;

c) în raza de 10 m de la intrarea deschisă în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, și la locurile de muncă, de la ferestrele deschise şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă;

d) în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii;

e) pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen;

f) sub acoperișul staţiilor de transport public;

g) în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori.

În acest context au fost făcute ajustări, menite să asigure protecția împotriva expunerii la fumul de tutun doar în spațiile publice, dar nu și private.

În urma multiplelor sesizări și petiții adresate organelor de drept și autorităților publice privind intervenirea în cazul meu și aplanarea cauzei și/sau atragerea la răspundere a vecinului care încalcă flagrant drepturile și libertățile fundamentale ale omului consfințite de Constituție, am primit doar răspunsuri lipsite de rezultat și imposibilitatea de a interveni.

În lumina celor expuse:  SOLICITAM

1.      Suportul privind întreprinderea unor măsuri ce ar favoriza implicarea organelor de stat și a autorităților publice pentru aplanarea cauzei, fapt ce va duce la respectarea drepturilor omului la un mediu sănătos, dreptul de vecinătate etc.

2.      Prezentarea Parlamentului RM a proiectului privind modificarea unor legi (art.26 alin.(1) Legea nr.278 din 14 decembrie 2007, Codul Contravențional ș.a.) privind interzicerea fumatului:

- în spații închise sau spații private închise;

- în spații închise care au ferestre care sunt posibile de a fi deschise sau întredeschise;

- în spații închise care sunt în imediata apropiere de un alt spațiu închis (deasupra, lateral) unde se folosește fereastra pentru captarea aerului pentru spaţiile închise şi pentru locurile de muncă sau odihnă.

- la balcon sau în propria locuință, cu ferestrele deschise, în timpul orelor de masă şi odihnă, 

3.      Alte acțiuni sau informații ce sunt relevante cazului.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ivan VLAS să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...