Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#36352 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (1)

2015-04-20 07:28

http://www.impactreal.ro/2015041919084

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (1)

Data publicarii: 19-04-15

• Societatea a înregistrat capitaluri proprii negative de 2,8 miliarde de lei şi venituri din exploatare de 645,4 milioane de lei

Miercuri, 29 aprilie 2015, va avea loc o importantă şedinţă ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, acţionarii fiind chemaţi să aprobe, printre altele, situaţiile financiare consolidate ale combinatului chimic vâlcean, încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi raportului auditorului financiar, aferente anului trecut. Situaţiile financiare consolidate elaborate de SC Oltchim SA pentru exerciţiul financiar aferent anului 2014 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană. SC Oltchim SA este o societate pe acţiuni cu domiciliul în România, iar societăţile afiliate incluse în situaţiile financiare aferente anului 2014 au sediul social în România. Situaţiile financiare consolidate la şi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 se referă la SC Oltchim SA şi filiala sa, SC Sistemplast SA. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate s-a făcut prin însumarea situaţiilor financiare ale societăţilor SC Oltchim SA şi SC Sistemplast SA, iar la firmele asociate s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social.

Sistemplast a avut relaţii de colaborare cu Oltchim, dar şi cu alte societăţi


Rezultatul net înregistrat de SC Oltchim SA în situaţiile financiare consolidate aferente anului trecut, 458,69 milioane de lei, se prezintă astfel: pierdere netă înregistrată de SC Oltchim SA - 459,32 milioane de lei; profit net înregistrat de SC Sistemplast SA - 853.000 de lei; cotă parte din rezultatul înregistrat de societăţile asociate - minus 228.000 de lei. Dacă se analizează pierderea curentă în anul 2014 rezultă, comparativ cu anul 2013, o reducere a acesteia cu 602,83 milioane de lei, respectiv cu 56,7%. Pierderea înregistrată de SC Oltchim SA în anul 2014 a fost determinată de funcţionarea la capacitate redusă a instalaţiilor, respectiv 24,26%, cauza majoră fiind lipsa capitalului de lucru pentru finanţarea activităţii de producţie. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este în valoare de 7,7 milioane de lei, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA (94,4%), SC Charity Holdings SA (5,2%), alţi acţionari (0,4%). SC Sistemplast SA şi-a completat obiectul de activitate cu efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii. Aceasta este principala activitate desfăşurată de societate în anul 2014. SC Sistemplast SA a avut relaţii de colaborare atât cu SC Oltchim SA, cât şi cu alte societăţi. Principalii indicatori economico-financiari realizaţi în anul 2014 de SC Sistemplast SA au fost: venituri din exploatare - 7,73 milioane de lei, cheltuieli - 6,87 milioane de lei, profit - 862.000 de lei. Profitul înregistrat în anul 2014 este determinat de preluarea pe venituri a provizionului constituit pentru valoarea activelor neutilizate (clădire) în anii anteriori. SC Oltchim SA mai deţine participaţii cu procente sub 50% la următoarele societăţi comerciale: SC Euro Urethane SRL (41,28%) şi SC Oltquino SA (46,64%). Pentru societăţile asociate, la care SC Oltchim SA deţine între 20% şi 50% din capitalul social, la întocmirea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană, se are în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. SC Euro Urethane SRL este o societate la care SC Oltchim SA deţine 41,28% din capitalul social, restul de 58,72% fiind deţinut de PCC SE. Obiectul de activitate este fabricarea toluendiizocianatului, prestare servicii de realizare protecţii pentru piese, instalaţii şi mijloace transport. În prezent, societatea este pe investiţii. SC Euro Urethane SRL are un capital social de 59,72 milioane de lei, active de 58,82 milioane de lei şi datorii de 16.000 de lei. SC Oltquino SA este o societatemixtă înfiinţată în data de 19 decembrie 1994, având ca acţionari SC Oltchim SA - cu 46,64% din acţiuni, Inquinosa Spania cu 52,99% din acţiuni, dar şi persoane fizice spaniole, cu 0,37%. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea produselor chimice. SC Oltquino SA are un capital social de peste 2 milioane de lei, active de 4,57 milioane de lei, datorii de 317.000 de lei, iar în 2014 a realizat venituri totale de 1,22 milioane de lei şi a înregistrat o pierdere de 419.000 de lei.

Raspunsuri


Musafir

#36353 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

2015-04-20 07:33:51

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

Data publicarii: 19-04-15

Oltchim nu a realizat evaluarea activelor imobilizate la justa valoare

Societatea de audit PKF Finconta SRL a auditat recent situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA şi ale filialelor sale, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare, la 31 decembrie 2014, precum şi situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA se referă la: total capitaluri proprii negative - 2,835 miliarde de lei; venituri din exploatare - 645,46 milioane de lei; pierderea netă a perioadei - 458,69 milioane de lei (din care, activitatea curentă - 189,67 milioane de lei şi ajustări suplimentare pentru deprecierea activelor - 269 de milioane de lei). Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2013, emis la data de 27 martie 2014, SC PKF Finconta SRL a fost în imposibilitatea exprimării unei opinii, ca urmare a faptului că nu a putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la principiul continuităţii activităţii, soldurile de deschidere a exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, reevaluarea activelor imobilizate şi beneficiile angajaţilor la pensionare. Datorită faptului că soldurile iniţiale contribuie la determinarea rezultatului global şi a fluxurilor de trezorerie, societatea de audit nu a putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, ca urmare a aspectelor menţionate. La 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA prezintă active imobilizate în sumă de 792,1 milioane de lei, rezerve din reevaluare, în sumă de 213,76 milioane de lei şi o datorie de impozit amânat, recunoscută pentru rezervele din reevaluare care urmează să devină taxabile în viitor, în sumă de 34 de milioane de lei. Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Oltchim SA a procedat la reevaluarea tuturor activelor imobilizate deţinute de aceasta, aşa cum rezultă din raportul de reevaluare datat 20 iulie 2013 şi emis de un evaluator independent, având ca dată de referinţă, pentru determinarea valorii juste a acestora, 30 aprilie 2013. Rezultatele reevaluării, conform raportului menţionat mai sus, au fost înregistrate de SC Oltchim SA la data de 31 decembrie 2013. În plus, la 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA a înregistrat ajustări pentru depreciere aferente activelor imobilizate nefuncţionale, astfel încât acestea să fie reflectate la valoarea de lichidare stabilită de evaluator la data de 30 aprilie 2013. Potrivit auditorului independent, societatea nu a realizat o evaluare la valoarea justă a activelor imobilizate, la data de 31 decembrie 2014. De asemenea, având în vedere obligaţiile SC Oltchim SA cu privire la conformarea cu normele de mediu în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, societatea ar fi trebuit să recunoască pe seama activelor valoarea actualizată a cheltuielilor estimate pentru decontarea obligaţiei. Având în vedere cele menţionate mai sus,
SC PKF Finconta SRL nu putea cuantifica impactul unor eventuale ajustări ale valorilor aferente activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2014, a rezervelor din reevaluare şi a datoriei de impozit amânat, raportate de SC Oltchim SA la 31 decembrie 2014 şi asupra impactului acestora în situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2014 şi în situaţia consolidată a rezultatului global, la aceeaşi dată.


Auditorul pune la îndoială capacitatea Oltchim de a-şi continua activitatea

Potrivit raportului de audit privind situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pe 2014, societatea a calculat şi înregistrat provizioane privind datoriile faţă de angajaţii săi la data pensionării acestora, conform contractului colectiv de muncă, în sumă de 10,27 milioane de lei, dar Ordinul nr. 1286/2012 cere ca un astfel de provizion să fie calculat de un specialist în calcule actuariale. Societatea de audit nu a fost în măsură să estimeze impactul unor eventuale ajustări suplimentare asupra rezultatului reportat, asupra altor elemente de capitaluri proprii, precum şi asupra provizioanelor privind datoriile faţă de angajaţii SC Oltchim SA. În opinia auditorului, cu excepţia efectelor unor ajustări, situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate de Uniunea Europeană. Auditorul atrage atenţia asupra notei 32 a acestor situaţii financiare consolidate, care specifică faptul că SC Oltchim SA este în curs de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu şi că trebuie să realizeze investiţii în valoare de peste 37 de milioane de euro în vederea obţinerii autorizaţiei, pentru a se conforma legislaţiei privind proiecţia mediului. Realizarea acestor investiţii este dependentă de sursele de finanţare pe care le va putea contracta SC Oltchim SA. Situaţiile financiare consolidate nu includ ajustări care ar putea rezulta din această incertitudine. La data de 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA înregistra capitaluri proprii negative în sumă de 2,835 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 458,69 milioane de lei, iar datoria curentă netă era de 3,679 miliarde de lei. Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, prin prisma planului de reorganizare judiciară care a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 9 martie 2015, de toate categoriile de creditori, şi care urmează a fi confirmat şi aprobat de judecătorul sindic. Planul de reorganizare judiciară a SC Oltchim SA a fost aprobat cu agrearea unor plăţi parţiale a datoriilor societăţii către creditorii acesteia, în conformitate cu un scadenţar convenit, care continuă pe o perioadă de trei ani. Planul de reorganizare judiciară se bazează pe ipoteze şi o proiecţie de fluxuri de numerar viitoare şi depinde de evenimente care pot sau nu să apară, incluzând: vânzarea patrimoniului SC Oltchim SA către un investitor; reînnoirea contractelor existente şi câştigarea unor contracte adiţionale; contractarea unor noi credite pentru redeschiderea unor linii de producţie existente; dar şi investiţii de mediu, pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. În aceste circumstanţe, există o incertitudine referitoare la evenimente şi condiţii care pot pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a continua activitatea şi, prin urmare, există un risc ca societatea să nu poată plăti datoriile, în conformitate cu planul de reorganizare propus şi aprobat de creditori. Situaţiile financiare nu reflectă ajustările, dacă există, în valorile contabile prezentate, care ar putea fi înregistrate dacă SC Oltchim SA nu ar realiza planul de reorganizare propus. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor SC Oltchim SA acele aspecte pe care trebuie să le raporteze într-un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, SC PKF Finconta SRL nu acceptă şi nu îşi asumă responsabilitatea decât faţă de SC Oltchim SA şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit.