Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#36353 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

2015-04-20 07:33

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

Data publicarii: 19-04-15

Oltchim nu a realizat evaluarea activelor imobilizate la justa valoare

Societatea de audit PKF Finconta SRL a auditat recent situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA şi ale filialelor sale, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare, la 31 decembrie 2014, precum şi situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA se referă la: total capitaluri proprii negative - 2,835 miliarde de lei; venituri din exploatare - 645,46 milioane de lei; pierderea netă a perioadei - 458,69 milioane de lei (din care, activitatea curentă - 189,67 milioane de lei şi ajustări suplimentare pentru deprecierea activelor - 269 de milioane de lei). Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2013, emis la data de 27 martie 2014, SC PKF Finconta SRL a fost în imposibilitatea exprimării unei opinii, ca urmare a faptului că nu a putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la principiul continuităţii activităţii, soldurile de deschidere a exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, reevaluarea activelor imobilizate şi beneficiile angajaţilor la pensionare. Datorită faptului că soldurile iniţiale contribuie la determinarea rezultatului global şi a fluxurilor de trezorerie, societatea de audit nu a putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, ca urmare a aspectelor menţionate. La 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA prezintă active imobilizate în sumă de 792,1 milioane de lei, rezerve din reevaluare, în sumă de 213,76 milioane de lei şi o datorie de impozit amânat, recunoscută pentru rezervele din reevaluare care urmează să devină taxabile în viitor, în sumă de 34 de milioane de lei. Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Oltchim SA a procedat la reevaluarea tuturor activelor imobilizate deţinute de aceasta, aşa cum rezultă din raportul de reevaluare datat 20 iulie 2013 şi emis de un evaluator independent, având ca dată de referinţă, pentru determinarea valorii juste a acestora, 30 aprilie 2013. Rezultatele reevaluării, conform raportului menţionat mai sus, au fost înregistrate de SC Oltchim SA la data de 31 decembrie 2013. În plus, la 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA a înregistrat ajustări pentru depreciere aferente activelor imobilizate nefuncţionale, astfel încât acestea să fie reflectate la valoarea de lichidare stabilită de evaluator la data de 30 aprilie 2013. Potrivit auditorului independent, societatea nu a realizat o evaluare la valoarea justă a activelor imobilizate, la data de 31 decembrie 2014. De asemenea, având în vedere obligaţiile SC Oltchim SA cu privire la conformarea cu normele de mediu în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, societatea ar fi trebuit să recunoască pe seama activelor valoarea actualizată a cheltuielilor estimate pentru decontarea obligaţiei. Având în vedere cele menţionate mai sus,
SC PKF Finconta SRL nu putea cuantifica impactul unor eventuale ajustări ale valorilor aferente activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2014, a rezervelor din reevaluare şi a datoriei de impozit amânat, raportate de SC Oltchim SA la 31 decembrie 2014 şi asupra impactului acestora în situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2014 şi în situaţia consolidată a rezultatului global, la aceeaşi dată.


Auditorul pune la îndoială capacitatea Oltchim de a-şi continua activitatea

Potrivit raportului de audit privind situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pe 2014, societatea a calculat şi înregistrat provizioane privind datoriile faţă de angajaţii săi la data pensionării acestora, conform contractului colectiv de muncă, în sumă de 10,27 milioane de lei, dar Ordinul nr. 1286/2012 cere ca un astfel de provizion să fie calculat de un specialist în calcule actuariale. Societatea de audit nu a fost în măsură să estimeze impactul unor eventuale ajustări suplimentare asupra rezultatului reportat, asupra altor elemente de capitaluri proprii, precum şi asupra provizioanelor privind datoriile faţă de angajaţii SC Oltchim SA. În opinia auditorului, cu excepţia efectelor unor ajustări, situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate de Uniunea Europeană. Auditorul atrage atenţia asupra notei 32 a acestor situaţii financiare consolidate, care specifică faptul că SC Oltchim SA este în curs de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu şi că trebuie să realizeze investiţii în valoare de peste 37 de milioane de euro în vederea obţinerii autorizaţiei, pentru a se conforma legislaţiei privind proiecţia mediului. Realizarea acestor investiţii este dependentă de sursele de finanţare pe care le va putea contracta SC Oltchim SA. Situaţiile financiare consolidate nu includ ajustări care ar putea rezulta din această incertitudine. La data de 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA înregistra capitaluri proprii negative în sumă de 2,835 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 458,69 milioane de lei, iar datoria curentă netă era de 3,679 miliarde de lei. Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, prin prisma planului de reorganizare judiciară care a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 9 martie 2015, de toate categoriile de creditori, şi care urmează a fi confirmat şi aprobat de judecătorul sindic. Planul de reorganizare judiciară a SC Oltchim SA a fost aprobat cu agrearea unor plăţi parţiale a datoriilor societăţii către creditorii acesteia, în conformitate cu un scadenţar convenit, care continuă pe o perioadă de trei ani. Planul de reorganizare judiciară se bazează pe ipoteze şi o proiecţie de fluxuri de numerar viitoare şi depinde de evenimente care pot sau nu să apară, incluzând: vânzarea patrimoniului SC Oltchim SA către un investitor; reînnoirea contractelor existente şi câştigarea unor contracte adiţionale; contractarea unor noi credite pentru redeschiderea unor linii de producţie existente; dar şi investiţii de mediu, pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. În aceste circumstanţe, există o incertitudine referitoare la evenimente şi condiţii care pot pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a continua activitatea şi, prin urmare, există un risc ca societatea să nu poată plăti datoriile, în conformitate cu planul de reorganizare propus şi aprobat de creditori. Situaţiile financiare nu reflectă ajustările, dacă există, în valorile contabile prezentate, care ar putea fi înregistrate dacă SC Oltchim SA nu ar realiza planul de reorganizare propus. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor SC Oltchim SA acele aspecte pe care trebuie să le raporteze într-un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, SC PKF Finconta SRL nu acceptă şi nu îşi asumă responsabilitatea decât faţă de SC Oltchim SA şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit.

Raspunsuri


Musafir

#36354 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (3)

2015-04-20 07:38:29

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (3) 

 Oltchim a realizat anul trecut investiţii de numai 7 milioane de lei


Oltchim SA este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată - Bursa de Valori Bucureşti - drept pentru care, conform OMF nr. 1286/2012, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, deţinând aport la capitalul social al altor societăţi, denumite filiale sau asociaţi, este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate. În cursul anului 2014, SC Oltchim SA a pus în funcţiune obiective de investiţii, în sumă totală de peste 7 milioane de lei, situaţia pe principalele obiective prezentându-se astfel: reabilitare electrolizoare la Electroliza cu membrană - 4,34 milioane de lei; modernizare a instalaţiei Oxo brut - 1,38 milioane de lei; modernizarea vagoanelor - cisternă - 715.000 de lei; utilizarea hidrogenului excedentar - 562.000 de lei, etc. În cursul anului 2015, realizarea investiţiilor este strâns legată de resursele financiare pe care le va atrage SC Oltchim SA. O dată cu preluarea activelor de petrochimie de la Arpechim, instalaţiile tehnologice ale societăţii au două amplasamente, respectiv Platforma Industrială Râmnicu Vâlcea şi Platforma Industrială Bradu-Piteşti. Premisele alegerii amplasamentului SC Oltchim SA au constat în existenţa în zonă a multiplelor resurse naturale (sare, calcar, cărbune, sursa de apă Olt). 67% din instalaţiile care funcţionează în cadrul societăţii sunt noi şi au fost puse în funcţiune în perioada 2002-2012. Pentru restul instalaţiilor se efectuează periodic revizii şi reparaţii capitale, astfel încât ele să aibă asigurate toate condiţiile de funcţionare în siguranţă, dat fiind specificul de pericol deosebit din instalaţiile chimice. Din punct de vedere al stării fizice şi al menţinerii în funcţiune a acestor instalaţii, gradul de uzură stabilit conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi utilajelor este apreciat la circa 30%. Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă, estimată în ani, a activelor. Pentru achiziţiile efectuate în anul 2014, duratele de viaţă sunt cele stabilite de normele legale în vigoare. Terenurile nu se amortizează, deoarece se presupune că au o durată de viaţă nelimitată. SC Oltchim SA are constituite ipoteci şi gajuri asupra activelor corporale, la data de 31 decembrie 2014, care constau în terenuri, construcţii, echipamente tehnologice şi mijloace de transport, cu o valoare de 866 de milioane de lei (valoare de inventar, minus amortizare) pentru facilităţile de descoperire de cont, împrumuturile pe termen scurt şi lung şi datorii faţă de furnizorii principali şi AAAS. Întocmirea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/1 octombrie 2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), adoptate de Uniunea Europeană. Situaţiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii. Analizând activele imobilizate la valoarea rămasă netă, se constată o scădere a acestora faţă de anul precedent cu 398,84 milioane de lei, de la 1,19 miliarde de lei, la 792,22 milioane de lei. Comparând valoarea activelor circulante ale SC Oltchim SA la finele anului 2014 cu cea de la sfârşitul anului 2013 se constată o scădere cu 7,85 milioane de lei.

Datoriile totale au crescut anul trecut cu 11,88 milioane de euro

Conform raportului administratorului special al SC Oltchim SA privind situaţiile financiare consolidate, datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2014 sunt în valoare de 3,744 miliarde de lei, echivalent a 835,5 milioane de euro, înregistrând o creştere cu 53,26 milioane de lei, echivalentul a 11,88 milioane de euro, faţă de finele anului precedent. Ca urmare a intrării societăţii în procedura insolvenţei, datoriile înregistrate la 30 ianuarie 2013 (data intrării în insolvenţă) şi regăsite în evidenţa contabilă la 31 decembrie 2014 (3,454 miliarde de lei) sunt înscrise în tabelul definitiv al creanţelor SC Oltchim SA, iar modul în care vor fi onorate va fi stabilit prin planul de reorganizare, conform Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei. Obligaţiile curente ale societăţii faţă de principalii furnizori de materii prime şi materiale se achită fie prin plăţi directe din încasările curente, fie prin compensare cu livrări de produse finite. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA de recuperat de la bugetul de stat (TVA de recuperat înregistrat de societate la sfârşitul anului trecut era de 11,72 milioane de lei). La societăţile în insolvenţă, compensarea se efectuează numai după finalizarea controlului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). În cadrul datoriilor privind salariile, suma de 38,27 milioane de lei reprezintă salarii compensatorii, sume nete, aferente personalului disponibilizat. Cifra de afaceri realizată în anul 2014 de SC Oltchim SA este de 627,53 milioane de lei, echivalent 141,2 milioane de euro. Valoarea exportului realizat este de 100 de milioane de euro, respectiv 71% din cifra de afaceri. Rezultatele înregistrate de societate în anul 2014 confirmă faptul că s-a reuşit creşterea, lună de lună, a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie şi, implicit, creşterea cifrei de afaceri. Creşterea producţiei s-a reflectat în majorarea cifrei de afaceri cu 129,57 milioane de lei, respectiv 26%, de la 497,95 milioane de lei în anul 2013, la 627,53 milioane de lei, în anul 2014. Gradul de participare a diverselor activităţi de producţie la realizarea acestor venituri este relativ constant, fără modificări de structură semnificative. Activităţile de bază, petrochimie şi clorosodice, concentrează în anul 2014 circa 94% din veniturile din produse finite, cu o creştere a ponderii produselor vândute din activitatea de petrochimie de 11% (70% în anul 2014, faţă de 59%, în anul 2013). De remarcat este faptul că, în urma asocierii cu RCS&RDS, în semestrul al II-lea al anului 2014, a fost repornită instalaţia Oxo-alcooli, veniturile obţinute din vânzarea produselor specifice acestei instalaţii, în special octanol, ridicându-se la 22 de milioane de lei, cu o pondere de 4% în totalul veniturilor din vânzarea produselor finite. Veniturile din vânzarea produselor finite obţinute la Secţia Materiale de Construcţii au scăzut cu circa 90% în 2014 faţă de 2013, ponderea lor în total diminuându-se de la 9% în 2013, la numai 1% în 2014, ca urmare a închirierii acestei activităţi către Dynamic Selling Group. Variaţia veniturilor din vânzarea de produse finite poate fi determinată de modificări ale preţurilor medii de vânzare, de creşterea sau de diminuarea cantităţilor vândute sau de un mix între acestea, în vederea stabilirii gradului în care preţurile medii şi cantităţile vândute au influenţat, împreună, veniturile înregistrate.

Societatea a generat anul trecut un flux de numerar negativ de 418.000 de lei

În ceea ce priveşte produsul poliol, raportul conducerii SC Oltchim SA observă că influenţa majoră este dată de creşterea cantităţii vândute în 2014 (33.433 de tone) faţă de 2013 (19.955 de tone), aceasta influenţând pozitiv veniturile cu 90,28 milioane de lei. Luând în calcul şi variaţia favorabilă de preţ, obţinem o creştere totală de 104,35 milioane de lei a veniturilor din vânzarea poliolului 48-3MB. Cheltuielile totale efectuate în anul 2014 de SC Oltchim SA sunt în sumă de 1,11 miliarde de lei, echivalentul a 250,65 milioane de euro. Din analiza fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea societăţii a generat în anul 2014 un flux de numerar total negativ, în valoare de 418.000 de lei. Din analiza pe activităţi a fluxurilor de trezorerie de la SC Oltchim SA rezultă că activitatea de exploatare (producţia) a generat un flux de numerar pozitiv atât în anul 2014 (3,1 milioane de lei), cât şi în anul 2013 (9,4 milioane de lei). Cheltuielile cu investiţiile efectuate au diminuat totuşi un surplus de numerar din exploatare, ca urmare a faptului că societatea nu a reuşit contractarea de finanţări de la instituţiile bancare. Din cauza capitalurilor proprii negative şi a stării de insolvenţă începând cu 30 ianuarie 2013, societatea nu a putut contracta finanţări în condiţii financiare rezonabile care să permită păstrarea controlului afacerii, necesare în principal pentru asigurarea capitalului de lucru (materii prime şi utilităţi), astfel încât producţia să fie ridicată peste pragul de rentabilitate. În aceste condiţii, SC Oltchim SA a înregistrat pierdere şi în anul 2014 (459,32 milioane de lei pierdere netă). Principala cauză care a condus la înregistrarea de pierderi din activitatea operaţională a fost funcţionarea la capacitate redusă, determinată de lipsa finanţărilor. SC Oltchim SA a funcţionat în medie la 24,23% din capacitate în 2014 şi la 20,69% în 2013, cu implicaţii în neacoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, ca urmare a cheltuielilor convenţional constante. După intrarea în insolvenţă, sursele de finanţare folosite de societate au fost credit-furnizor acordat de o parte dintre partenerii săi şi avansuri de la o parte dintre clienţi. De asemenea, s-a reuşit valorificarea rapidă a producţiei realizate şi, implicit, autofinanţarea. Funcţionarea în condiţiile actuale asigură plata în fiecare lună a drepturilor salariale aferente unei luni, precum şi plata integrală a materiilor prime, utilităţilor etc. Fluxurile de trezorerie sunt monitorizate zilnic de departamentele financiar şi comercial, iar previziunile de încasări şi plăţi sunt actualizate zilnic, pentru a gestiona cât mai bine lichidităţile, în condiţiile dificultăţilor financiare cu care se confruntă societatea şi pentru a se asigura încasarea la scadenţă a tuturor creanţelor născute după declararea insolvenţei. De asemenea, se realizează în permanenţă analiza privind prioritizarea plăţilor, astfel încât să nu fie periclitată funcţionarea societăţii. Creşterea sumelor de încasat de la clienţi în cursul anului 2014 se datorează dezvoltării relaţiilor comerciale cu clienţi cărora SC Oltchim SA le acordă termen de plată, aceste creanţe fiind cesionate furnizorilor de materii prime, în schimbul achiziţiei cu plata la termen. Suma de 38,34 milioane de lei din soldul clienţilor interni şi externi la 31 decembrie 2014 se regăseşte şi în datoriile curente ale SC Oltchim SA, pentru care se operează compensări.