Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #36353 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

2015-04-20 07:33

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

Data publicarii: 19-04-15

Oltchim nu a realizat evaluarea activelor imobilizate la justa valoare

Societatea de audit PKF Finconta SRL a auditat recent situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA şi ale filialelor sale, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare, la 31 decembrie 2014, precum şi situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA se referă la: total capitaluri proprii negative - 2,835 miliarde de lei; venituri din exploatare - 645,46 milioane de lei; pierderea netă a perioadei - 458,69 milioane de lei (din care, activitatea curentă - 189,67 milioane de lei şi ajustări suplimentare pentru deprecierea activelor - 269 de milioane de lei). Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2013, emis la data de 27 martie 2014, SC PKF Finconta SRL a fost în imposibilitatea exprimării unei opinii, ca urmare a faptului că nu a putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la principiul continuităţii activităţii, soldurile de deschidere a exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, reevaluarea activelor imobilizate şi beneficiile angajaţilor la pensionare. Datorită faptului că soldurile iniţiale contribuie la determinarea rezultatului global şi a fluxurilor de trezorerie, societatea de audit nu a putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, ca urmare a aspectelor menţionate. La 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA prezintă active imobilizate în sumă de 792,1 milioane de lei, rezerve din reevaluare, în sumă de 213,76 milioane de lei şi o datorie de impozit amânat, recunoscută pentru rezervele din reevaluare care urmează să devină taxabile în viitor, în sumă de 34 de milioane de lei. Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Oltchim SA a procedat la reevaluarea tuturor activelor imobilizate deţinute de aceasta, aşa cum rezultă din raportul de reevaluare datat 20 iulie 2013 şi emis de un evaluator independent, având ca dată de referinţă, pentru determinarea valorii juste a acestora, 30 aprilie 2013. Rezultatele reevaluării, conform raportului menţionat mai sus, au fost înregistrate de SC Oltchim SA la data de 31 decembrie 2013. În plus, la 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA a înregistrat ajustări pentru depreciere aferente activelor imobilizate nefuncţionale, astfel încât acestea să fie reflectate la valoarea de lichidare stabilită de evaluator la data de 30 aprilie 2013. Potrivit auditorului independent, societatea nu a realizat o evaluare la valoarea justă a activelor imobilizate, la data de 31 decembrie 2014. De asemenea, având în vedere obligaţiile SC Oltchim SA cu privire la conformarea cu normele de mediu în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, societatea ar fi trebuit să recunoască pe seama activelor valoarea actualizată a cheltuielilor estimate pentru decontarea obligaţiei. Având în vedere cele menţionate mai sus,
SC PKF Finconta SRL nu putea cuantifica impactul unor eventuale ajustări ale valorilor aferente activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2014, a rezervelor din reevaluare şi a datoriei de impozit amânat, raportate de SC Oltchim SA la 31 decembrie 2014 şi asupra impactului acestora în situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2014 şi în situaţia consolidată a rezultatului global, la aceeaşi dată.


Auditorul pune la îndoială capacitatea Oltchim de a-şi continua activitatea

Potrivit raportului de audit privind situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pe 2014, societatea a calculat şi înregistrat provizioane privind datoriile faţă de angajaţii săi la data pensionării acestora, conform contractului colectiv de muncă, în sumă de 10,27 milioane de lei, dar Ordinul nr. 1286/2012 cere ca un astfel de provizion să fie calculat de un specialist în calcule actuariale. Societatea de audit nu a fost în măsură să estimeze impactul unor eventuale ajustări suplimentare asupra rezultatului reportat, asupra altor elemente de capitaluri proprii, precum şi asupra provizioanelor privind datoriile faţă de angajaţii SC Oltchim SA. În opinia auditorului, cu excepţia efectelor unor ajustări, situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate de Uniunea Europeană. Auditorul atrage atenţia asupra notei 32 a acestor situaţii financiare consolidate, care specifică faptul că SC Oltchim SA este în curs de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu şi că trebuie să realizeze investiţii în valoare de peste 37 de milioane de euro în vederea obţinerii autorizaţiei, pentru a se conforma legislaţiei privind proiecţia mediului. Realizarea acestor investiţii este dependentă de sursele de finanţare pe care le va putea contracta SC Oltchim SA. Situaţiile financiare consolidate nu includ ajustări care ar putea rezulta din această incertitudine. La data de 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA înregistra capitaluri proprii negative în sumă de 2,835 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 458,69 milioane de lei, iar datoria curentă netă era de 3,679 miliarde de lei. Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, prin prisma planului de reorganizare judiciară care a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 9 martie 2015, de toate categoriile de creditori, şi care urmează a fi confirmat şi aprobat de judecătorul sindic. Planul de reorganizare judiciară a SC Oltchim SA a fost aprobat cu agrearea unor plăţi parţiale a datoriilor societăţii către creditorii acesteia, în conformitate cu un scadenţar convenit, care continuă pe o perioadă de trei ani. Planul de reorganizare judiciară se bazează pe ipoteze şi o proiecţie de fluxuri de numerar viitoare şi depinde de evenimente care pot sau nu să apară, incluzând: vânzarea patrimoniului SC Oltchim SA către un investitor; reînnoirea contractelor existente şi câştigarea unor contracte adiţionale; contractarea unor noi credite pentru redeschiderea unor linii de producţie existente; dar şi investiţii de mediu, pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. În aceste circumstanţe, există o incertitudine referitoare la evenimente şi condiţii care pot pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a continua activitatea şi, prin urmare, există un risc ca societatea să nu poată plăti datoriile, în conformitate cu planul de reorganizare propus şi aprobat de creditori. Situaţiile financiare nu reflectă ajustările, dacă există, în valorile contabile prezentate, care ar putea fi înregistrate dacă SC Oltchim SA nu ar realiza planul de reorganizare propus. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor SC Oltchim SA acele aspecte pe care trebuie să le raporteze într-un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, SC PKF Finconta SRL nu acceptă şi nu îşi asumă responsabilitatea decât faţă de SC Oltchim SA şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit.