Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

#26626 Re: Re: trezirea

2014-09-23 21:11

#26625: - Re: trezirea 

 Disponibilizatii au si ei babuinii lor, multi cu spirit de cernevisti si mari victorieni ratati precum oile ratacite si pregatite de taiere (mai mult rau fac decat sa realizeze ceva bun), DICULOIU FIIND UN MAIMUTOI PENSIONAR SI MINCINOS, CREAND SI EL NENOROCIRI... S-a mintit si deteliorat adevarul. Nu-i condamn nici pe angajati si nici pe disponibilizati, dar sincer S-A MANCAT SI SE MANANCA CACAT CU GALEATA, PRIMII SUNT LIDERII DE SINDICATE (care sunt foarteeee bineeeee platiti )...

SI DE AICI STITI TOTI CAM CE SE DORESTE SI SE INTAMPLA.

 


Musafir

#26627 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

2014-09-23 22:07

Parlamentul României

 

 

Lege nr. 304/2004

 

din 28/06/2004

Versiune actualizata la data de 01/02/2014

 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

http://www.scj.ro/legi/Legea%20304_.html

 

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.

    Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării drepturilor la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extranee.

 

   
TITLUL I
  Dispoziţii generale

 

   
CAPITOLUL I
  Principiile organizării judiciare

 

   Art. 1. - (1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

   (2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.

   (3) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.

   Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.

   (2) Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti:

   a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

   b) curţi de apel;

   c) tribunale;

   d) tribunale specializate;

   e) instanţe militare;

   f) judecătorii.

   Art. 3. - Competenţa organelor judiciare şi procedura judiciară sunt stabilite de lege.

   Art. 4. - (1) În activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

   (2) Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile legii.

   Art. 5. - Ministerul Justiţiei asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public.

 

   
CAPITOLUL II
  Accesul la justiţie

 

   Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.

   (2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.

   Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.

   (2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii.

   Art. 8. - Asistenţa judiciară internaţională se solicită sau se acordă în condiţiile prevăzute de lege, de tratatele internaţionale la care România este parte sau, după caz, pe bază de reciprocitate.

   Art. 9. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează ca instanţă de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinară.

 

   
CAPITOLUL III
  Dispoziţii generale privind procedura judiciară

 

   Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii.

   Art. 11. - Activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.

   Art. 12. - Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Pronunţarea hotărârilor se face în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

   Art. 13. - (1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio.

   (2) În cursul şedinţei de judecată, grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Părţile pot cere citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.

   (3) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului.

    ___________

    Art. 13. - a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   Art. 14. - (1) Procedura judiciară se desfăşoară în limba română.

   (2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă, în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile prezentei legi.

   (3) În cazul în care una sau mai multe părţi solicită să se exprime în limba maternă, instanţa de judecată trebuie să asigure, în mod gratuit, folosirea unui interpret sau traducător autorizat.

   (4) În situaţia în care toate părţile solicită sau sunt de acord să se exprime în limba maternă, instanţa de judecată trebuie să asigure exercitarea acestui drept, precum şi buna administrare a justiţiei, cu respectarea principiilor contradictorialităţii, oralităţii şi publicităţii.

   (5) Cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba română.

   (6) Dezbaterile purtate de părţi în limba maternă se înregistrează, consemnându-se în limba română. Obiecţiunile formulate de cei interesaţi cu privire la traduceri şi consemnarea acestora se rezolvă de instanţa de judecată până la încheierea dezbaterilor din acel dosar, consemnându-se în încheierea de şedinţă.

   (7) Interpretul sau traducătorul va semna pe toate actele întocmite, pentru conformitate, atunci când acestea au fost redactate sau consemnarea s-a făcut în baza traducerii sale.

   Art. 15. - Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de un apărător, ales sau numit din oficiu, potrivit legii.

   Art. 16. - (1) Hotărârile judecătoreşti trebuie respectate şi duse la îndeplinire în condiţiile legii.

   (2) Hotărârile judecătoreşti pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate conform dispoziţiilor legale.

    ___________

    Art. 16. - a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   Art. 17. - (1) În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou în complet de divergenţă, în condiţiile legii.

   (2) Completul de divergenţă se constituie prin includerea în completul de judecată a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă.

    ___________

    Art. 17. - a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   
TITLUL II
  Instanţele judecătoreşti

 

   
CAPITOLUL I
  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

   
SECŢIUNEA 1
  organizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

   Art. 18. - (1) În România funcţionează o singură instanţă supremă, denumită Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu personalitate juridică şi cu sediul în capitala ţării.

   (2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.

   (3) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are calitatea de ordonator principal de credite.

   (4) Cheltuielile necesare funcţionării se finanţează din bugetul de stat.

   Art. 19. - (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se compune din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 4 preşedinţi de secţii şi judecători.

    ___________

    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   (2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în 4 secţii - Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă, Secţia penală, Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Secţiile Unite, cu competenţă proprie.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   (21) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi 4 complete de 5 judecători.

    ___________

    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   (3) La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui acesteia, poate aproba înfiinţarea de complete specializate în cadrul secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în funcţie de numărul şi natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecărei secţii, precum şi de specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora.

    ___________

    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 71/2011 începând cu 01.10.2011.

 

   (4) Desemnarea judecătorilor în compunerea completelor competente să judece recursul în interesul legii, precum şi a completelor competente să soluţioneze sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se va realiza în funcţie de specializarea completelor de judecată din care aceştia fac parte.

    ___________

    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   Art. 20. - (1) În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează magistraţi-asistenţi, stabiliţi prin statul de funcţii.

   (2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprinde în structură Cancelaria, direcţii, servicii şi birouri, cu personalul stabilit prin statul de funcţii.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

   Art. 21. - Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege, precum şi recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel.

    ___________

    Art. 21. - a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   Art. 22. - Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă:

   a) în primă instanţă, procesele şi cererile date prin lege în competenţa de primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

   b) apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile de apel şi de Curtea Militară de Apel;

   c) contestaţiile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, de Curtea Militară de Apel şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

   d) apelurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel;

   e) recursurile în casaţie împotriva hotărârilor definitive, în condiţiile prevăzute de lege;

   f) sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept.

    ___________

    Art. 22. - a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   Art. 23. - (1) Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în raport cu competenţa fiecăreia, soluţionează:

   a) cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de procedură;

   b) conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege;

   c) orice alte cereri prevăzute de lege.

   (2) Abrogat prin punctul 5. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 24. - Completele de 5 judecători soluţionează cauzele în materie disciplinară potrivit legii şi alte cauze date în competenţa lor prin lege.

    ___________

    Art. 24. - a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   Art. 241. Abrogat prin punctul 7. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

    ___________

    Art. 241. a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

 

   Art. 25. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite pentru:

   a) Abrogată prin punctul 4. din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

   b) soluţionarea, în condiţiile prezentei legi, a sesizărilor privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

   c) sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare.

   Art. 26. - Dacă o secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie consideră că este necesar să revină asupra propriei jurisprudenţe, întrerupe judecata şi sesizează Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care judecă cu citarea părţilor din dosarul a cărui judecată a fost întreruptă. După ce Secţiile Unite s-au pronunţat asupra sesizării privind schimbarea jurisprudenţei, judecata continuă.

   Art. 27. - (1) La sfârşitul fiecărui an, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în Secţii Unite, stabileşte cazurile în care este necesară îmbunătăţirea legislaţiei şi le comunică ministrului justiţiei.

   (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie poate încuviinţa ca judecătorii să se informeze la sediul instanţelor asupra aspectelor privind aplicarea corectă şi unitară a legii, făcând cunoscută jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi să constate situaţii care justifică propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

   Art. 28. - (1) Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de preşedinte, vicepreşedinte şi colegiul de conducere.

   (2) Preşedintele reprezintă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în relaţiile interne şi internaţionale.

   (3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii, constituie Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de conducere participă managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii.

   Art. 29. - (1) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele atribuţii:

   a) aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă, precum şi statele de funcţii şi de personal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

   b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

    ___________

    Litera b) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 300/2011 începând cu 30.12.2011.

 

   c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi;

   d) organizează şi supraveghează rezolvarea petiţiilor, în condiţiile legii;

   e) propune proiectul de buget al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

   f) exercită alte atribuţii prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

   (2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este prezidat de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

   (3) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi.

   (4) Hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

   Art. 30. - Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte pentru:

   a) aprobarea raportului anual de activitate, care se dă publicităţii;

   b) aprobarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;

   c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.

 

   
SECŢIUNEA a 4-a
  Completele de judecată

 

   Art. 31. - (1) În materie penală, completele de judecată se compun după cum urmează:

   a) în cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul de judecată este format din 3 judecători;

   b) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format dintr-un judecător;

   c) pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel şi de Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format din 3 judecători;

   d) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul de judecată este format din 2 judecători.

   (2) În celelalte materii, completele de judecată se compun din 3 judecători ai aceleiaşi secţii.

   (3) Dacă numărul de judecători necesar formării completului de judecată nu se poate asigura, acesta se constituie cu judecători de la celelalte secţii, desemnaţi de către preşedintele sau vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin tragere la sorţi.

    ___________

    Art. 31. - a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   Art. 32. - (1) La începutul fiecărui an, în materie penală se stabilesc complete de 5 judecători formate numai din judecători din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

    ___________

    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   (2) În alte materii decât cea penală se stabilesc la începutul fiecărui an două complete de 5 judecători.

   (3) În compunerea completelor prevăzute la alin. (2) intră, de regulă, judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzei.

   (4) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie aprobă numărul şi compunerea completelor de 5 judecători, la propunerea preşedintelui Secţiei penale. Judecătorii care fac parte din aceste complete sunt desemnaţi, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

    ___________

    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   (5) Completul de 5 judecători este prezidat de preşedintele sau vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, atunci când acesta face parte din complet, potrivit alin. (4), de preşedintele Secţiei penale sau de decanul de vârstă, după caz.

    ___________

    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

 

   (6) Cauzele care intră în competenţa completelor prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi repartizate aleatoriu în sistem informatizat.

    ___________

    Art. 32. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

 

   Art. 33. - (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi prezidează Secţiile Unite, Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, precum şi Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Completul de 5 judecători şi orice complet în cadrul secţiilor, când participă la judecată.

    ___________

    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   (2) Abrogat prin punctul 7. din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

   (3) Preşedinţii de secţii pot prezida orice complet de judecată din cadrul secţiei, iar ceilalţi judecători prezidează prin rotaţie.

   Art. 34. - În cazul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă în Secţii Unite, la judecată trebuie să ia parte cel puţin două treimi din numărul judecătorilor în funcţie. Decizia poate fi luată numai cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

 

   
CAPITOLUL II
  Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile

 

   
SECŢIUNEA 1
  Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor

 

   Art. 35. - (1) Curţile de apel sunt instanţe cu personalitate juridică, în circumscripţia cărora funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

   (2) În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părţilor, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

 

   Art. 36. - (1) Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

   (2) În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti.

   (3) În cadrul tribunalelor funcţionează sec

continuare in link http://www.scj.ro/legi/Legea%20304_.html

 


Musafir

#26628 Re: Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

2014-09-24 06:38

#26627: - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

SECŢIUNEA a 2-a
  Parchetul Naţional Anticorupţie

 

   Art. 80. - (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii, îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României şi funcţionează pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   (2) Parchetul Naţional Anticorupţie se organizează ca structură autonomă în cadrul Ministerului Public şi este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   (3) Parchetul Naţional Anticorupţie are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.

   Art. 81. - (1) Parchetul Naţional Anticorupţie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic.

   (2) Parchetul Naţional Anticorupţie este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

   Art. 82. - (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   (2) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   (3) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este ordonator principal de credite.

   (4) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Parchetului Naţional Anticorupţie se asigură de la bugetul de stat.

   Art. 83. - (1) În cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie funcţionează colegiul de conducere, care hotărăşte asupra problemelor generale de conducere ale acestui parchet.

   (2) Colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie este constituit din procurorul general, unul dintre adjuncţii acestuia şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor.

   (3) Dispoziţiile art. 49 alin. (3) - (7) se aplică în mod corespunzător.

   Art. 84. - (1) Adunarea generală a procurorilor Parchetului Naţional Anticorupţie se convoacă de către procurorul general al acestui parchet, anual sau ori de câte ori este necesar.

   (2) Dispoziţiile art. 51 se aplică în mod corespunzător.

   Art. 85. - În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie emite ordine cu caracter intern.

   Art. 86. - (1) În cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie se pot înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet.

   (2) Sediul serviciilor teritoriale şi circumscripţia acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, de regulă, în localităţile în care îşi au sediul parchetele de pe lângă curţile de apel şi în raport cu circumscripţiile acestora.

   Art. 87. - (1) Parchetul Naţional Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.

   (2) Pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, procurorii trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest scop.

   (3) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).

   (4) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, a rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice.

   (5) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare pe calculator.

   (6) Comisia prevăzută la alin. (2) este numită prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi este formată din 3 procurori de la Parchetul Naţional Anticorupţie. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii.

   (7) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie.

   (8) Procurorii numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.

   (9) La data încetării activităţii în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.

   (91) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul să funcţioneze, potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul direcţiei.

    ___________

    Alineatul (91) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 56/2009 începând cu 04.06.2009.

 

   (10) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie sunt stabilite prin lege specială.

   (11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, se aplică în mod corespunzător.

   Art. 88. - Parchetul Naţional Anticorupţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Parchetului Naţional Anticorupţie.


Musafir

#26629 Constitutia Romaniei actualizata: ARTICOLUL 1 Statul român

2014-09-24 08:28

ARTICOLUL 1

Statul român

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

http://legeaz.net/constitutia-romaniei/

 


Musafir

#26630 CIUMPALACII din fruntea OLTCHIM ... mai rasfirati baieti, mai rasfirati!

2014-09-24 09:12

imagine preluata din GANDUL.

Fane chimistul

#26631 Re: Re: Re: trezirea

2014-09-24 10:04

#26626: - Re: Re: trezirea 

 CINE SA SE TREZEASCA ? DUMITRU ? chiar asa de prost il  crezi? acum se face ca doarme. dar e cu antenele la valcea. pentru ca dupa cate stim. se renegociaza contractul colectiv de munca.

Unde a fost invitat conform legii in calitate de observator fara drept de vot. dar ar putea sa isi informeze membrii de sindicat despre mersul negocierilor ,

-asa ca mai bine-i lasa in pace sa termine negocierea, apoi se plange ca nu il baga nimeni si pe el in seama, ne mai plimba un pic pe la valcea poate, ori pe la poarta DPB, si o sa ne spuna ca el a facut ieforturi supraomenesti sa ne salveze. da nu a vrut hotul de diculoiu,

 

 

 


Musafir

#26632 Re: DUMITRU ORDONANTA BAAAAAAAAAA !!!

2014-09-24 10:51

#4102: PJP - DUMITRU ORDONANTA BAAAAAAAAAA !!! 

 DUMITRE TI=AI ANGAJAT TOT NEAMU LA OLTCHIM.TE-AI CACIULIT PE LANGA ROIBU DOAR DOAR IL ANGAJEAZA SI PE FIITU PROASPAT SOMER DE LA CRIMAR PAMICO UNDE FUTEA VANTU.

APOI NE-AI TRAS IN TEAPA SI MAI AVETI TUPEU TU SI CARTOF SA MAI ZICETI CA NE-ATI APARAT DREPTURILE. CUM?????
UNDE E ORDONANTA DE LA PETROM. AI MANCAT-O FRIPTA CU CARTOFU SI MANOLE MARELE TAU PRIETEN DE MANGLE PSD-ISTUL LU NICOLESCU.
NE-AI MINTIT SI CU CCM OLTCHIM SA NU IL SEMNAM CA IL DAI IN JUDECATA PE ROIBU.
NE-AI TEPUIT DE NE=AI RUPT. DU-TEEEEEEEEEEEE BAAAAAAAAAAAAA !!!
NU UITA SA IL IEI SI PE CARTOF CU TINE PE FIITU FLORESCU, NORA TA FLOREASCA, FIISA CARTOFULUI - FOSTA VANZATOARE COMERCIALA PE CARE AI INSTALAT-O LA ECONOMIC, PE SECRETARA TA SI PE BARBACSU POMPIERU SI IN CAP DE LISTA PUNE-L SI PE MARELE TAU PRIETEN DE GRATARE CATELUSUL PIRVU EXECUTANTUL TAU ALA DE NE=A FACUT LISTELE DE DISPONIBILIZARI PE MANA CU TINE.
SA VA FIE RUSINEEEEEEEEEEEEEEE

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-24 11:16Musafir

#26634 Re: Re: CIUMPALACII din fruntea OLTCHIM ... mai rasfirati baieti, mai rasfirati!

2014-09-24 11:21


Musafir

#26635 Re: Re: CIUMPALACII din fruntea OLTCHIM ... mai rasfirati baieti, mai rasfirati!

2014-09-24 11:38

#26633: - Re: CIUMPALACII din fruntea OLTCHIM ... mai rasfirati baieti, mai rasfirati! 

 Voi faceti mistouri ieftine si proaste cu ei, ei fac mistouri cu voi pe banii vostrii. 

 


Musafir

#26636

2014-09-24 11:59

CA NISTE MUIERI PROASTE VA VAITATI.

MONICA TATOIU MAI LIPSEA DE AICI.

PUNETI MANA SI LUPTATI PENTRU DREPTURILE VOASTRE.

IN PERMANENTA DATI VINA PE ALTII, ALTCEVA NU SUNTETI IN STARE.


Musafir

#26637 SE PREFIGUREAZA MOARTEA COMBINATULUI CHIMIC – “OLTCHIM ESTE APROAPE DE INCHIDERE”

2014-09-24 12:22

VOCEA VALCII : SI IVASCHESCU PREVEDE MOARTEA COMBINATULUI CHIMIC – “OLTCHIM ESTE APROAPE DE INCHIDERE”

September 24, 2014  FLORIN FĂGEŢEANU
Fostul secretar de stat în Ministerul Muncii şi fost ministru interimar tot la „muncă”, Nicolae Ivăşchescu, a fost în vizită la Râmnicu Vâlcea pentru a analiza activitatea filialei judeţene a PMP .

 

Fostul pedelist crede că Vâlcea este foarte aproape de un colaps:
Judeţul Vâlcea este aproape în colaps economic, Oltchimul este aproape închis. Muncitorii disponibilizaţi trebuiau să-şi primească drepturile de mai bine de un an, drepturi pentru care s-au plătit taxele pentru bugetul de stat. Victor Ponta le promite oamenilor şi îi minte. Acesta este prim-ministrul României. Vreau să vorbesc şi de pârtia de schi care nu este terminată şi care nu are de jur-împrejur locuri de cazare pentru că nu a fost aprobat PUZ-ul din zonă. Poate domnul preşedinte Cîlea are puţin timp să se aplece şi asupra acestei probleme. Au fost 60.000 de persoane care au venit în această zonă anul trecut, nu e păcat să nu dezvoltăm pe orizontală această investiţie? “.

Nu va bateti joc.

#26638 Re: CIUMPALACII din fruntea OLTCHIM ... mai rasfirati baieti, mai rasfirati!

2014-09-24 12:26


Musafir

#26639 FĂRĂ PRECEDENT. 16 deputaţi au intrat în GREVA FOAMEI. Aurelian Mihai a fost transportat de urgenţă.

2014-09-24 12:47

http://www.romanialibera.ro/politica

FĂRĂ PRECEDENT. 16 deputaţi au intrat în GREVA FOAMEI. Aurelian Mihai a fost transportat de urgenţă la spital.

de Paul Filimon 24 septembrie 2014

 

UPDATE 15:32  Mesaj grup parlamentar PSD din Camera Deputaţilor: "Luăm act, cu îngrijorare, de starea de sănătate a domnului deputat Aurelian Mihai după cele opt zile de grevă a foamei, un gest care ne arată un om plin de empatie, de patriotism real, un om cu o capacitate de a-şi iubi semenii, calitate tot mai rar întâlnită. Îi transmitem, încă o dată, că suntem alături de el prin sprijinul dovedit de acţiunile noastre".

UPDATE 14:32  Bogdan Opriţa, Coordonatorul SMURD Bucureşti, a declarat că deputatul Aurelian Mihai a fost transportat cu o ambulanţă SMURD la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Opriţa a precizat că echipajul SMURD a vrut să îi facă un test de glicemie, însă deputatul a refuzat, cerând doar să fie dus la un spital, mai informează Mediafax.

_ _ _

16 deputaţi au anunţat, miercuri, că intră în greva foamei în semn de solidaritate cu parlamentarul Aurelian Mihai. Deputaţii spun că taxele consulare sunt prea mari şi că românii din străinătate sunt ignoraţi. Aurelian Mihaia a recurs la un asmenea gest în urmă cu opt zile, informează Digi 24.

Cei 16 deputaţi cer taxe consulare mai mici pentru românii din străinătate şi reclamă că românii din străinătate trebuie să dea foarte mulţi bani pentru diverse documente pe care trebuie să şi le procure de la ambasade.

 

Cei 16 mai spun că au fost ignoraţi nu doar de MAE şi de Guvern, ci şi de conducerea Camerei Deputaţilor, prin faptul că - spun ei - preşedintele acestei camere parlamentare nu a făcut „nici măcar un minim gest de decenţă” pentru a se interesa de soarta colegului lor sau de a pune pe ordinea de zi solicitarea lui Aurelian Mihai de a fi luate în serior problemele românilor din străinătate.


Musafir

#26640 Adrian Sobaru a intrat cu mașina în gardul Guvernului - primele imagini

2014-09-24 12:59

http://www.digi24.ro/

Fostul angajat al Adrian Sobaru, care în 2010 s-a aruncat de la balconul sălii de plen a Parlamentului într-o tentativă de sinucidere în semn de protest, a intrat miercuri cu maşina în gardul de la Palatul Victoria.

 
 

Actualizare 15:30: Primele imagini de la sediului Guvernului, unde Adrian Sobaru a intrat cu mașina în barieră. Fostul angajat al TVR a așteptat ca porțile mari din fier forjat să se deschidă, iar atunci când o mașină a ieșit din curtea Guvernului, acesta nu a mai stat pe gânduri și a accelerat. Bariera a fost distrusă, iar mașina lui Adrian Sobaru a suferit mai multe pagube. Reporterul Digi24 relatează că Adrian Sobaru nu a fost rănit.

Sobaru nu a oprit deloc la bariera de la intrare şi a strigat jandarmilor care l-au reţinut: „Vă place cum arată ţara asta?”, potrivit Mediafax.


 

Adrian Sobaru, care era la volanul unui autoturism Dacia Break, a intrat în forţă cu maşina într-una dintre barierele de la intrarea în curtea sediului Guvernului. După ce a rupt bariera, a intrat cu maşina în curtea Palatului Victoria, unde a mai mers câteva zeci de metri.

Fostul angajat al televiziunii publice a fost dus la Poliție pentru a fi audiat, pentru a se stabili dacă a existat intenție din partea lui Adrian Sobaru.

La şedinţa Camerelor Parlamentului din 23 decembrie 2010, electricianul TVR Adrian Sobaru s-a aruncat de la balconul sălii de plen a Parlamentului într-o tentativă de sinucidere în semn de protest, el strigând: "Boc, aţi luat drepturile copiilor".

Sobaru a căzut atunci de la o distanţă de cinci metri peste unul dintre pupitrele sălii de plen, pe care l-a şi rupt. El purta un tricou pe care scria "Ne-aţi ciuruit/Ne-aţi ucis viitorul copiilor noştri/ Ne puteţi lua viaţa şi banii, dar nu şi LIBERTATEA".

El mai este cunoscut și pentru că în luna mai a anului trecut a făcut greva foamei în fața sediului TVR.

sal pip

#26641 pentru arpechim

2014-09-24 13:27

de ce nu mergeti la dumitru si cartof sa le cereti socotaela ?voi scriti ei merg mai departe ,stiti voi caini latra ursu merge .


Musafir

#26642 Re: pentru arpechim

2014-09-24 13:29


Musafir

#26643

2014-09-24 13:30

ba cine i-a votat pe cei doi dumitru si cartof ?nu voi ?asa ca taceti din gura si treceti la apaudat .


Musafir

#26644 ESTE "ACTIV" DUMITRU! Dumitru aruncă bomba: chinezii ar vrea și CET-ul!

2014-09-24 13:36

 

 

#18401: - „Cîlea, te lepezi de Roibu?” 

Campania electorala a inceput si la OLTCHIM - ARPECHIM. 
Se fac si se masluiesc cartile.

Salariatii si disponibilizatii asteapta "electorata" guvernului pentru OLTCHIM: plata salariilor restante, plata salariilor compensatorii, privatizarea si restartarea combinatului la capacitate.

http://www.curieruldevalcea.ro

Vineri, 21 Martie 2014 01:00

Dumitru aruncă bomba: chinezii ar vrea și CET-ul!

Scris de  Marius Ciutacu


Marian Dumitru, liderul sindicatului Unirea, de la Arpechim, a venit la întâlnirea de ieri dimineață de la sediul Consiliului Județean cu o mulțime de dezvăluiri care mai de care mai suculente. 

Prima bombă aruncată de argeșean a fost legată de creditul de 15 milioane de euro obținut de fostul ministru al Economiei și bunul său amic, Andrei Dominic Gerea.
 
Dumitru l-a anunțat pe Cîlea că mai lipseau doar câteva zile, poate chiar ore pentru ca banii aceia să aterizeze la OLTCHIM, dar prețul instabilității politice a fost prea mare pentru chimiștii vâlceni. 

A doua știre importantă lansată de sindicalist a fost cea legată de interesul chinezilor și pentru CET Govora, în cadrul unui plan mai larg pentru un holding. 
Potrivit sindicaliștilor care l-au vizitat ieri pe Ion Cîlea, au mai rămas în cursa de privatizare chinezii de la Baota Petrochemical Group, respectiv Junlun Petroleum Co., care au cumpărat deja caietul de sarcini, clujeanul Ștefan Vuza și un grup de investiții din Transilvania.

 

 

1 comentariu

Link la comentariu  Vineri, 21 Martie 2014 07:42 postat de Victor

Si unităţile miniere de la Berbeşti nu le vrea nimeni în acest holding?Că tot vor fi externalizate.........


Musafir

#26645 ESTE "ACTIV" DUMITRU!

2014-09-24 13:41

#19700 Șpârle Sparle și șopârle, 09.04.2014

2014-04-12 20:24

 

#19699: SIPI - Firme capusa - clarificari Celentano

http://ziaruldevalcea.ro/2014/04/09

Dacă tăcea, Marian Dumitru filozof rămânea…. Cam aşa am putea spune despre liderul de sindicat de la Arpechim, cel care a dat un comunicat de presă stufos în apărarea prietenului său „de pahar” Marius Pîrvu, (fost!) director general la Oltchim. 

Aflând că este luat în vizor de ministrul Economiei, Marius Pîrvu a apelat în disperare de cauză la „căţeluşul” său Marian Dumitru, care rapid a emis un comunicat către ţară în care se spune: „Până la urmă eu cred că tot ceea ce se întâmplă la Oltchim este o sabotare a privatizării şi acuz de acest lucru actuala guvernare, cu domnul Niţă în frunte. 

Pentru că nu văd ce ar putea rezolva un alt director în cele 45 de zile, fără capital de lucru. Nu văd motivul pentru care schimbările acestea ar fi benefice, fie chiar şi politic”. 

Hai sictir, monşer Dumitru!


Musafir

#26646 Re: ESTE "ACTIV" DUMITRU! Dumitru aruncă bomba: chinezii ar vrea și CET-ul!

2014-09-24 13:50

#26644: - ESTE "ACTIV" DUMITRU! Dumitru aruncă bomba: chinezii ar vrea și CET-ul! 

 Care CINEZI?????? Voi nu intelegeti ca astia NU VIN LA LICITATII, INDIFERENT CARE SUNT ELE, NOI SUNTEM IN UNIUNEA EUROPEANA SI MEMBRII NATO, NU COMUNISTI.

IAR LICITATII IN LUNA DECEMBRIE SA LE FACA PIPEREA CU PIPEREA LA HOTEL HILTON, NU SE V-A PREZENTA NIMENI IDEM CA LA ULTIMA RE.RE.RE... (REPETITIA, REPETITIILOR, REPETENTIILOR CARE N-AU PLAN DE REORGANIZARE SI TABEL PLATI CREANTE FINAL APROBAT JUDECATORUL-SINDIC), ATATA TIMP CAT UN RAHAT DE  OM NITA A CONFISCAT IMPREUNA CU AMICUL SAU PONTA SI AERUL DE-L RESPIRAM.

In ceea ce priveste disponibilizatii au procese deschise in instanta. La prefectura sau consiliul judetean  aproape continuu (NUMAI MINCIUNI, MUUULTA GARGARA SI DEZINFORMARE AU PRIMIT, TOTUL COSTA PE BANI, MULTI FIIND NAVETISTI...!!!!!!)au pichetat pana au sarit astia sa le ceara autorizatii si sa-i ameninte sa nu mai stea pe acolo, pentru ca...

La Oltchim daca merg, nu-i lasa decat in parcare. Fug de ei si le raspund in doi peri toti. LA FEL CUM S-A PROCEDAT CU ZIARISTII CAND A FOST PONTA PE SUSTA, COMPLETATA CU MINCIUNA COLOSALA A MINISTREI DE DIALOG SOCIAL, CARE A PRECIZAT CA, EA N-A MAI VENIT PENTRU CA A FOST PAPITOIUL  PAPUSAR LA VALCEA SI A PREFERAT SA FUGA ACASA LA EA IN CLUJ,  PAPITOIUL INSA N-A VORBIT CU DISPONIBILIZATII CI CU CONDUCEREA OLTCHIM SI FRAIERII CARE AU CASCAT GURA,  CEI DIN SINDICATE, MARII  LIDERI CU BOLOVANI IN LOC DE CAP, I-AU PUPAT..., PENTRU  CA SITUATIA A RAMAS MUUUUULT  MAI REA DE CAT ERA...HUUUUUUUUUUUUUUUU JIGODIILOR.

Multi vin de la KM distanta pentru a fi prezenti la prefectura ori platforma chimca si acolo dau de moacele acre si indiferente la tot ceea ce se intampla, NISTE MINCINOSI IN INDOLENTA SI NESIMTIREA CARACTERISTICA, FACANDU-SE MIEI DOAR IN FATA CAMEREI DE FILMAT SI IMBATAND AUDIENTA CU MINCIUNI ABURIND DISPONIBILIZATII SI PE TOTI... (INCLUSIV CONDUCEREA SINDICATELOR FACAND ACESTE FAPTE NEMERNICE FATA DE FOSTII SALARIATI. HUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!! )

Cand a fost greva foamei a disponibilizatilor, tovarasul Cilea cu Persu si alti comunisti  PSD au uschit-o tip-til cu madam Dobrete pe langa grevisti in campanie electorala pentru EUROPARLAMENTARE, tupeul si nesimtirea a atins cote maxime cand madam candidat PSD a inceput prin oras si judet sa trambiteze despre Oltchim, ea nestiind despre ce vorbeste fiind total paralela,  o profesoara habarnista de situatie, minciuna fiind politica si la usile oamenilor pentru vot.

In Oltchim nici nu doresc sa informeze si sa se indrepte spre a respecta legile, SINDICATELE SUNT DE TOATA JENA SI MINT IN CONTINUU SI IMBARLIGA CU FAPTELE LOR PENTRU A DEBUSOLA SI INCURCA MAI RAU SOARTA DISPONIBILIZATILOR CAT SI A ANGAJATILOR.

A trecut un an si patru luni de la disponibilizare, ori situatia s-a inrautatit si MINCIUNA A CAPATAT NIVEL DE EBOLA GENERALA, INCLUSIV SI PENTRU CEI ANGAJATI CARE NICI NU OBSERVA SI REPETA ISTORIA.

DISPONIBILIZATII AU FACUT ABSOLUT TOATE EFORTURILE PE TOATEE CAILE SI INCA CONTINUA !!!!!!

PRESA SI MASS-MEDIA NU MAI AU VOIE  SI PRIMESC INFORMATII TRUNCHIATE SAU DE LOC, ORI LE CENZUREAZA PE MOTIV DE  BAU, BAU INCLUSIV DE LA PIPEREA ORDIN,  ULTIMA DATA ROTAINDU-SE PE FACEBOOK PUBLIC ( DUPA A STERS RAPID ) SI TURBAND LA UN ZIARIST DIN VALCEA CA-I STRICA LUI LINISTEA.

 UMILINTA SI SANATATEA PUSA LA BATAIE IN FATA UNOR NULITATI.

 Si pe aceasta petitie exista informatiile postate anterior. Se confirma tot ceea ce v-am scris.


Musafir

#26647 Re: Re: ESTE "ACTIV" DUMITRU! Dumitru aruncă bomba: chinezii ar vrea și CET-ul!

2014-09-24 15:28

#26646: - Re: ESTE "ACTIV" DUMITRU! Dumitru aruncă bomba: chinezii ar vrea și CET-ul! 

  CINE SA SE TREZEASCA ? DUMITRU ? chiar asa de prost il  crezi? acum se face ca doarme. dar e cu antenele la valcea. pentru ca dupa cate stim. se renegociaza contractul colectiv de munca.

Unde a fost invitat conform legii in calitate de observator fara drept de vot. dar ar putea sa isi informeze membrii de sindicat despre mersul negocierilor ,

-asa ca mai bine-i lasa in pace sa termine negocierea, apoi se plange ca nu il baga nimeni si pe el in seama, ne mai plimba un pic pe la valcea poate, ori pe la poarta DPB, si o sa ne spuna ca el a facut ieforturi supraomenesti sa ne salveze. da nu a vrut hotul de diculoiu,

 

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-24 15:43


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-24 15:52


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-24 16:35