Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 15:37


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 15:54Musafir

#26453 Creanţe în procedura insolvenţei

2014-09-17 16:00

abcdef abcdef

creanţe în procedura insolvenţei, sume de bani pe care debitorul supus procedurii insolvenţei le datorează creditorilor săi. C.p.i. pot fi de mai multe feluri:

creanţe salariate, creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitor şi angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidator.

i) creanţe chirografare - creanţele persoanelor care nu beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului; aceste creanţe pot fi curente la data deschiderii procedurii, dar şi creanţe noi, aferente activităţilor curente în perioada de observaţie; ii) creanţe garantate - creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de persoanele beneficiare ale garanţiilor reale; iii) creanţe salariate — creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitor şi angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidator; iv) creanţe bugetare - creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Pentru a putea fi introdusă cererea creditorului, creanţa acestuia trebuie să atingă o valoare — prag (unanumit cuantum minim). Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat. Categoria de creanţe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei respective: i) o reducere a cuantumului creanţei; ii) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului; iii) valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a B.N.R., dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanţe; I. Cerere de admitere a creanţelor în procedura insolvenţei. Cu excepţia salariaţilor, ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii; cererile de creanţe vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori, precum şi la exercitarea votului în adunarea generală a creditorilor.

Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii. Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. Toate creanţele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul judiciar sau creditori (art. 66 din Legea nr. 85/2006).

Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege.
Titularii creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii, inclusiv creanţele a căror valorificare este condiţionată de executarea în prealabil a debitorului principal, vor fi îndreptăţiţi să voteze şi să participe la distribuiri numai după îndeplinirea condiţiei respective. Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de faliment. Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. în acest scop, administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea să poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare. II. înscrierea în tabelul de creanţe. Creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanţe. Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii.

O creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Nici o reducere a sumei creanţei prevăzute în tabelul de creanţe nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creanţe ale debitorilor, până ce creditorul nu a fost deplin satisfăcut, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate acţiunile cu debitorii, va depăşi totalul sumei care îi este datorată, acesta va trebui să restituie sumele primite în plus, care vor fi reînscrise ca fonduri în averea debitorilor, proporţional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat (art. 70 din Legea nr. 85/2006). Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plată parţială pentru creanţa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanţa înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la
despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. în acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a creanţei sale, cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. Codebitorul sau fidej uşorul debitorului, care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia un drept de garanţie, concură la masa credală, pentru a face posibilă realizarea garanţiei sale, dar preţul obţinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată (art. 71 din Legea nr. 85/2006). III. Tabelul preliminar. Urmare a verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului, precizând că sunt: chirografare, garantate, cu priorităţi, sub condiţie sau nescadente şi arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul judiciar. La creanţele garantate se vor arăta titlul din care izvorăşte garanţia, rangul acesteia şi motivele pentru care creanţele au fost trecute parţial în tabel sau au fost înlăturate. Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodată, afişat de grefă la uşa instanţei, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare, şi va fi comunicat debitorului. După afişare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunările creditorilor. Odată cu afişarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele.

Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe. Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată. La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorul-sindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate să admită, în tot sau în parte, înscrierea creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor împotriva averii debitorului. Dacă se admite
creanţa fără dreptul de preferinţă pretins, aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanţii. Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinţă contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanţe (art. 73). IV. Tabelul definitiv. După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra, de îndată, la tribunal şi va avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia - garantată sau negarantată - a fiecărei creanţe. După înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată (art. 74). După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor (5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului definitiv) şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, doi sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. Judecarea contestaţiei se va face de judecătorul-sindic, după citarea contestatorului, a creditorului care deţine creanţa contestată, dacă acesta nu este chiar contes-tatorul, a administratorului judiciar/lichidatorului, a membrilor comitetului creditorilor şi a oricărei alte părţi interesate, după caz. Până la judecarea irevocabilă a contestaţiei, judecătorul-sindic va putea declara creanţa sau dreptul de preferinţă contestat ca admis numai provizoriu (art. 75 Legea nr. 85/2006).

Titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase. Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acţiune sau excepţie (art. 76).
Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului constituie infracţiunea prevăzută de art. 146 din Legea nr. 85/2006 şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

http://legeaz.net/dictionar-juridic/creante-in-procedura-insolventei


Musafir

#26454 Petiţie către Guvern: Foştii salariaţi ai Oltchim, cer salarii compensatorii

2014-09-17 16:40

http://www.curierulnational.ro/

19. Joi, 12 Iunie 2014

 

Peste 260 de foşti angajaţi ai combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, disponibilizaţi colectiv în vara anului trecut, au semnat, joi, o adresă pe care o vor trimite premierului, ministrului Economiei şi ministrului Muncii, cărora le cer să îi ajute să îşi primească salariile compensatorii.
 

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 16:51


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 16:53


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 17:56


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 17:58


SA NU MI SPUNE TI MIE PICASSO? HAIDE TI FRATILOR PE TRADATORII OLTCHIMULUI

#26459 Re: Re: nu va vom ierta mizeriilor de OLTCHIM;piperea,talpasanu,popescu v,mardare,cernev si sugaciul

2014-09-17 18:00

SPER CA INTELEGI MESAJUL PIPEREAAAAAAAAA

#26460 Re: Re: Re: nu va vom ierta mizeriilor de OLTCHIM;piperea,talpasanu,popescu v,mardare,cernev si suga

2014-09-17 18:01


Musafir

#26461 Re: Re: nu va vom ierta mizeriilor de OLTCHIM;piperea,talpasanu,popescu v,mardare,cernev si sugaciul

2014-09-17 18:03

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 18:06Musafir

#26463 ATENTIE! JOI SE JUDECA SVO CU SLO - RECLAMANT SVO, RECLAMAGIU CERNEV.

2014-09-17 18:20

OBIECTUL PROCESULUI: SVO A RECLAMAT FAPTUL CA SLO NU MAI ESTE SINDICAT REPREZENTATIV.

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 2923/288/2013*
Data inregistrarii 23.04.2014
Data ultimei modificari: 10.09.2014
Sectie: CIVILA
Materie: Civil
Obiect: alte cereri
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
SINDICATUL VICTORIA OLTCHIM RECLAMANT / Apelant / Petent
SINDICATUL LIBER OLTCHIM Intimat / Parat / RECLAMAT

 

Şedinţe

19.09.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: Civ C11
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

Musafir

#26464 SINDICATUL LIBER OLTCHIM

2014-09-17 18:28

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 2999/90/2013
Data inregistrarii 21.03.2013
Data ultimei modificari: 05.10.2013
Sectie: I CIVILA
Materie: Litigii de muncă
Obiect: obligaţie de a face
Stadiu procesual:

Fond

Părţi

NumeCalitate parte

SINDICATUL LIBER OLTCHIM

Salariati angajati si disponibilizati

Reclamant
SC OLTCHIM SA Pârât

SC OLTCHIM SA PRIN ROM INSOLV

SC OLTCHIM SA - CU SEDIUL ALES LA BDO

Pârât

 

SC OLTCHIM SA - CU SEDIUL ALES LA BDO

 

 

Şedinţe

27.09.2013
Ora estimata: 08:00
Complet: C.M.A.S. 3
Tip solutie: Alte cauze
Solutia pe scurt: În temeiul art. 36 din legea insolvenţei nr.85/2006, constată intervenită suspendarea de drept a judecării prezentei cauze
Document: Încheiere - Suspendare    27.09.2013

 


Căi atac

Nu există informaţii.

Citare prin publicitate

 

 


Musafir

#26465 Re: Re: nu va vom ierta mizeriilor de OLTCHIM;piperea,talpasanu,popescu v,mardare,cernev si sugaciul

2014-09-17 18:29

#26458: PT TINE ORDINARULE DE GHIOCA,AM ALT FEL DE MINCARE - Re: nu va vom ierta mizeriilor de OLTCHIM;piperea,talpasanu,popescu v,mardare,cernev si sugaciul de  

 Domnule Fota , ai dreptate poti sa-mi faci si mie ce ii faci lui Diculoiu, adica ce-i face Badea motanului Felix (limbi in partea dorsala a corpului)

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 18:39


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 19:06


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 19:07


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 19:11


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-09-17 19:13Musafir

#26471 STATUL NU REUȘEȘTE SĂ PREIA RAFINĂRIA ARPECHIM DE LA OMV PETROM

2014-09-18 05:41

http://epitesti.ro/

În ciuda mai multor demersuri ale autorităţilor centrale, preluarea la stat de la OMV Petrom a rafinăriei Arpechim Piteşti pentru privatizarea sa ulterioară alături de Oltchim şi Divizia Petrochimică Bradu a combinatului vâlcean este în impas.

Marius Pârvu, noul șef al Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, a fost în trecut director și la petrochimia piteşteană şi la Oltchim. Din această perspectivă Pârvu poate vorbi în cunoştinţă de cauză despre mult discutatul proces de privatizare a “pachetului” Oltchim-petrochimie-rafinăria Arpechim.

“Eu am avut discuţii cu premierul pe această temă şi ştiu că se fac eforturi, dar negocierile cu OMV pentru preluarea la stat a rafinăriei din Piteşti sunt îngreunate de condiţiile impuse de FMI şi Uniunea Europeană. Aceste organisme nu vor ca statul să preia rafinăria, dar li s-a explicat că este vorba doar de o preluare de scurtă durată, până la privatizarea efectivă. La Oltchim s-a mai pornit o linie de producţie, aşa încât eu sunt, totuși, optimist.”, spune Marius Pârvu.

Viitor somer

#26472 ..totusi

2014-09-18 06:11

Stai linistit Dl.Parvu!Ti-ai gasit servici.Mai rau este de noi ceilalti.


Musafir

#26473 Re: STATUL NU REUȘEȘTE SĂ PREIA RAFINĂRIA ARPECHIM DE LA OMV PETROM

2014-09-18 07:25


Musafir

#26474 Şpârle şi şopârle, 18.09.2014

2014-09-18 08:42

http://ziaruldevalcea.ro/2014/09/18

Şpârle şi şopârle, 18.09.2014 

Potrivit unor precizări de ultim moment ale administratorilor judiciari de la Oltchim, Secţia Oxoalcooli NU a fost repornită, ci se află doar în probe. „În momentul repornirii efective a Secţiei Oxoalcooli urmează a fi emis un comunicat de presă”, anunţa oficial zilele trecute conducerea Oltchim. Aproape toată presa a scris la începutul lunii septembrie că Secția de oxoalcooli, închisă acum trei ani, a fost repornită, iar în acest fel producția societății vâlcene va ajunge astfel la 40% din capacitate, față de 25% cât a fost până acum.

• Am aflat motivul real pentru care consilierul local Ionuţ Nuică a „pendulat” în ultimele zile între PSD şi UNPR. Ionuţ, fiul preşedintelui PRM Vâlcea, Ion Nuică, a aruncat cu nisip în ochii opiniei publice, atunci când a emis un scurt comunicat de presă, în care spunea: „Cu privire la articolele apărute în ultima săptămână, în presa locală, doresc să vă informez că nu mi-am depus demisia din cadrul formaţiunii politice din care fac parte, respectiv UNPR, şi îmi voi exercita mandatul de consilier municipal până la expirarea acestuia în cadrul formaţiunii politice menţionate anterior”. Se pare că cineva l-a informat pe Nuică jr. că nu este bine să părăsească partidul lui Gabriel Oprea, întrucât acest lucru… este imposibil, asta pentru că există Alianţa PSD-UNPR-PC, care prevede că este interzisă migrarea membrilor de partid între cele trei formaţiuni politice. Punct!

• Gigi Matei, primarul interimar al Râmnicului, va avea în curând o imensă surpriză. Agenția Națională de Integritate a fost sesizată de colegii din PSD Vâlcea în legătură cu afacerile dubioase puse în scenă de vremelnicul primar Gigi Matei.

• „Un miracol s-a produs în aceste zile la Spitalul Județean Vâlcea“ – scrie www.criterii.ro. Farmacia spitalului, care stătea de obicei goală, a primit toate medicamentele necesare, așa încât bolnavii nu mai sunt nevoiți să le facă vânzare farmaciilor de la poartă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din vremuri de mult apuse.

• În aceste zile, sunt în plină desfăşurare negocierile secrete pentru desemnarea persoanei care îl va înlocui pe Dumitru Persu din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea. În cărţi pentru a ocupa acest fotoliu, din partea alianţei PNL-PDL plus cei trei „fugari” de la UNPR şi PP-DD, era Ştefan Prală, însă acesta este mult prea ocupat în ultima perioadă cu pregătirile pentru nunta fiicei sale. În aceste condiţii, cele mai mari şanse pentru a-i lua lua locul „dinozaurului bolşevic” Dumitru Persu le are avocatul Petre Grigore, fost consilier judeţean UNPR. Pentru a putea fi inclus în şedinţa ordinară a CJ Vâlcea din luna octombrie, proiectul de hotărâre, plus toate formalităţile legale, trebuie urgentat de consilierii judeţeni ai alianţei ACL.

• Victor Avram va fi în curând schimbat din funcția de director la Oltchim. Atât administratorii judiciari, cât și administratorul special, s-au convins de (in)competența lui Avram.


Musafir

#26475

2014-09-18 12:00

cand se sesizeaza astia ,sa te arda?