Este legal ca APL să impună salubrizarea terenului său? // Законно ли местные органы власти требуют уборку территории?

Este legal ca APL să impună salubrizarea terenului sau?

           Prin actele emise de APL atribuțiile de salubrizare a terenului proprietate publică sunt transferate către agenții economici, fapt ce contravine art. 127 (3) al Constituției. precum și art. 75 (2) al Legii privind proprietatea publică locală nr. 436/2006.

          APL a folosit cuvintele ”teren aferent” ce reies din Legile nr. 1308/1997 și nr. 121/2007 în sensul salubrizării teritoriului din gestiunea APL. Însă „terenul aferent” este terenul din preajma obiectivului care urmează a fi privatizată sau cumpărată, dar nici de cum un teren spre salubrizare de către agentul economic.

          Astfel se constată un abuz și ilegalitate din partea APL, deoarece:

1.       Prin Actele emise de APL s-a distribuit agenților economici unele obligații care pot fi stabilite doar printr-o lege organică.

2.       Actele emise de APL obligă agenţii economici să întreprindă acțiuni de salubrizare pe un teren care nu îi aparține agentului economic.

3.       APL și-a transferat obligațiile ce îi revin conform Legii privind proprietatea publică locală nr. 436/2006 către agenții economici.

4.       Suplimentar informam ca Cancelaria de Stat nu a fost notificată asupra efectuării controlului de legalitate obligatoriu a dispoziției Primarului Chişinău nr. 919-d din 27.11.2018.  

          Cerem constatarea ilegalității actelor indicate mai jos!  

- Dispoziția Primarului General nr. 919-d din 27.11.2018 ”Cu privire la delimitarea teritoriilor pentru salubrizare”,          

- Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 05.12.2000 prin care s-a aprobat ”Regulamentul cu privire la salubrizarea teritoriul și menținerea ordinii sanitare în municipiul Chișinău”.  

************

Законно ли местные органы власти требуют уборку территории?

           Посредством решений местных органов власти полномочия по уборки территории, находящейся в государственной собственности, передаются экономическим агентам, что противоречит ст. 127 (3) Конституции, а также ст. 75 (2) Закона о местном публичном управлении № 436/2006.

          Местные органы власти использовали слова о прилегающей территории, вытекающие из Законов № 1308/1997 и № 121/2007 в смысле уборки территории из их собственности. Но прилегающая земля - это земля рядом с объектом, который будет приватизирован или куплен, но не как земля для уборки экономическим агентом.  

          Таким образом, со стороны местных органов власти существует злоупотребление и незаконность, поскольку:

1.       Актами, изданными местными органами власти, были распределены на экономических агентов некоторые обязательства, которые могут быть установлены только органическим законом.

2.      Документы, выдаваемые местными органами власти, обязывают экономических агентов убирать землю, которая не принадлежит экономическому агенту.

3.      Местные органы власти передали свои обязательства в соответствии с Закона о местном публичном управлении № 436/2006 экономическим агентам. 

4.       Кроме того, информируем, что Государственная канцелярия не была уведомлена об обязательном контроле законности распоряжения Примара Кишинева № 919-d от 27.11.2018.  

          Требуем признания незаконности указанных ниже актов!  

- Распоряжение генерального мэра № 919-d от 27.11.2018 «О разграничении территорий под санацию»,

- Решение Муниципального Совета Кишинэу № 4/11 от 05.12.2000 об утверждении «Положения об уборки территории и поддержании санитарного порядка в муниципии Кишинэу».    


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Татьяна Тунгус să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...