Dreptul popoarelor autohtone. Dreptul de a fi părinte.

Solicitare  ÎN REGIM DE URGENȚĂ

 

Stimați politicieni, 

Aleși ai poporului român, 

Știut fiind că ,,Identitățile popoarelor indigene sunt adesea strâns legate de teritoriile și de limbile lor,, adică exact cu ceea ce este poporul român în continuitatea milenară în vatra vechii Europe (https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/08/08/international-day-of-the-world-s-indigenous-peoples-9-august-2022-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/) ,


Vă rugăm să luați act de prezentul document prin care o parte a poporului român vă cere să îl reprezentați conform principiilor de mai jos, în sensul apărării drepturilor naturale, civile, constituționale și să organizați informări și referendumuri locale privind schimbările majore impuse prin tratate al căror conținut și repercusiuni nu a fost adus la cunoștința poporului, ba mai mult, aceste informatii au fost eludate în mod continuu.
Totodată solicităm să ne aduceți la cunoștință acțiunile programate în sensul celor de mai sus. În esență este vorba de:

-Proiectul de lege 145/2023 care este o condiționare mascată a dreptului natural de a fi părinte și drept consecință dreptul statului de a interveni (a lua) copiii sub pretextul nealinierii la politica guvernamentală ( impunerea vaccinarilor, spatiu locativ, datorii etc). Amintim că în România nu există obligativitate a vaccinării, obligativitate care ar încălca drepturile cetățenilor de a dispune de propriul corp. PROIECTUL ESTE IN FAZA DE VOT PARLAMENTAR MIERCURI, 19 APRILIE 2023!

-implementarea tehnologiei 5G și 5G+, ca vector de control a informatiei și a vieții personale a oamenilor;


-implementarea măsurilor legislative care duc catre ,, orașele de 15 minute,,, concept care se dorește a fi implementat și la nivel de comune (vezi PL-x nr 47/2023, în curs de vot parlamentar);


-vânzarea ultimilor active ale României (Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-X 143/2023);


-modificarea legii executorului judecătoresc prin Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000.


Cele trei propuneri legislative sunt descrise pe larg la sfârșitul prezentului document.


Vă adresăm această solicitare ÎN REGIM DE URGENȚĂ în numele:
1-principiilor constituționale ale Art. 1 și Art. 2;
2-a principiului autodeterminării națiunilor sau a popoarelor, drept consacrat prin intermediul celor două Pacte Internaționale ale Organizației Națiunilor Unite, și anume Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice (PIDCP), respectiv Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PIDESC), care au comun Art. 1 paragrafele 1, 2 și 3 și care prevăd că:
-„Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele (la autodeterminare). În baza acestui drept ele se bucură de libertatea de a își determina propriul lor sistem politic și de a își urmări propria dezvoltare pe planurile economic, social și cultural”;
-„Toate popoarele au posibilitatea, în conformitate cu propriile scopuri, să dispună în mod liber de resursele și bogățiile lor naturale, însă fără a aduce atingere vreunei obligații ce-și are obârșia în cooperarea internațională în materie economică, fundamentată pe principiul interesului reciproc, și în dreptul internațional. În nici o situație un popor nu poate fi privat de mijloacele sale de trai”;
-„Statele Părți la prezenta Convenție, inclusiv acelea responsabile de administrarea teritoriilor neautonome și a celor aflate sub tutelă (neguvernate în mod suveran și independent), vor înlesni realizarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele și îl vor respecta, în conformitate cu prevederile Cartei ONU”
3-în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului (1948), art. 21 prin care se stabilește că: „voința poporului va fi cea care va sta la baza autorității guvernamentale a statului” și intenției înscrise în preambul ,, că drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluție extremă, la revoltă împotriva tiraniei și asupririi,,
4-dreptului la autodeterminare a popoarelor indigene, drept regăsit în Declarația privind Drepturile Popoarelor Indigene la Art. 3: „dreptul la autodeterminare al Popoarelor Indigene”, drept ce poate fi exercitat în conformitate cu dreptul internațional. Cu toate că Declarația nu are forță juridică obligatorie din punctul de vedere al principiilor dreptului internațional, nu există un consens general, fundamentat pe însușirea aproape unanimă a acestei Declarații de către state, în ceea ce privește recunoașterea dreptului la autodeterminare al popoarelor indigene.
Vă solicităm de asemenea să ne spijiniți în vederea unui vot negativ în Parlamentul României sau în cadrul comisiilor parlamentare precum și demararea tuturor diligențelor politice pentru a stopa impunerea altor legi, anticonstituționale, ce decurg din Tratatele și Acordurile semnate până acum de România.
Urgența imediată se răsfrânge asupra a patru propuneri legislative distopice prin care se urmărește:

1-Proiectul de lege 145/2023 care este o condiționare mascată a dreptului natural de a fi părinte și drept consecință dreptul statului de a interveni (a lua) copiii sub pretextul nealinierii la politica guvernamentală ( impunerea vaccinarilor, spatiu locativ, datorii etc). Amintim că în România nu există obligativitate a vaccinării, obligativitate care ar încălca drepturile cetățenilor de a dispune de propriul corp. PROIECTUL ESTE IN FAZA DE VOT PARLAMENTAR MIERCURI, 19 APRILIE 2023!


2- Implementarea unor măsuri anticonstituționale prin pierderea drepturilor umane precum dreptul la libertatea de mișcare/viață privată cu consecințe și impact decisiv asupra desfășurarii vieții in general. Este vorba de PL-x nr 47/2023 privind asa zisa "mobilitate urbană durabilă", care ascunde o condiționare tiranică, neconstituțională și antidemocratică, care permite crearea așa-ziselor "orașe de 15 minute", permițând controlul discreționar al statului asupra modului în care cetățenii se deplasează, ba chiar și asupra spațiului de locuit și numărul de rezidenți la hectar. Obiectivele asumate la nivel de orașe prin PNRR, document realizat de fostul ministru USR, Cristian Ghinea se vor a se extinde inclusiv la nivel de comune, atâta timp cât un deputat USR a depus un amendament care extinde o parte dintre aceste prevederi în acest sens. Dorim și avem dreptul deplin și inalienabil să ne mișcăm în țara noastră cănd, unde și cum dorim, fără restricții și suprataxe, conform drepturilor și libertăților consfințite (iar nu daruite! ) de Constitutie.


3- Guvernul PSD-PNL-UDMR susține adoptarea unui proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-X 143/2023). Constatăm că acest proiect de lege înseamnă înstrăinarea bunurilor proprietate publică și deci încalcă prevederile Art. 136 a Constituției României care stipulează astfel:
-alin. (1) Proprietatea este publică sau privată;
-alin. (2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale;
-alin. (3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice;
-alin. (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.
Proiectul guvernamental înseamnă cedarea celor 240 de regii autonome și a celor peste 1.000 de întreprinderi cu capital de stat cum ar fi: Nuclearelectrica, CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Romsilva, Portul Constanța și altele către multinaționale sau alte organisme private internaționale în condițiile în care Statul Român nu mai are nici un control asupra acestora (a se consulta și Acordul cu CFI din 1991). https://www.petitieonline.com/ajunge_vrem_dezbateri_parlamentare_pentru_renegocierea_cu_corporaia_financiar_internailnal_legea_28_1991
Prin urmare, subscriem motivațiilor petiției on-line asumată de domnul parlamentar Dumitru Coarnă (Le cerem deputatilor sa nu voteze PL-X 143/2023) precum și intervențiilor politice legate de propunerea legislativă de mai sus având în vedere că bunurile proprietate publică potrivit Constituției, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, motiv pentru care nu pot fi listate pe piețele reglementate.
Subliniem de asemenea că art. 868 din Codul civil dispune foarte clar la alin (1) și (2) că Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local, respectiv că Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.
Atragem atenția că prezenta propunere legislativă încalcă Art. 1 și 2 a Constituției, având in vedere că se propune modificarea Art. 2 incluzând ,,Standarde de bună guvernanță corporativă cuprinse in Principiile OCDE precum și în ghidul OCDE privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice,, Altfel spus, România introduce în legislație norme a unei entități supranaționale, demers total anti constituțional. De pe pagina oficială a MAE aflăm chiar că, România ,,va trebui să internalizeze peste 250 de instrumente juridice la nivelul legislației, politicilor și practicilor interne,,.


4- Modificarea legii executorului judecătoresc prin Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 și care a fost în dezbatere publică din data de 19.09.2022, data de la care in termen de 10 zile calendaristice se puteau formula propuneri, sugestii sau opinii.
Deoarece prin aceste modificări se aduc atingere drepturilor românilor cu implicații majore de interes național, considerăm ca nu s-au facut suficiente demersuri astfel ca opinia publică să își poată formula opiniile. Mai mult, observăm că aceste modificări trec în regim de urgență spre votul parlamentar.
Din Expunerea de motive reținem că ,, a fost eliminată condiția cetățeniei române pentru accesul în profesie, potrivit proiectului urmând a putea deveni executor judecătoresc orice cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene, cu domiciliul sau reşedinţa în România,,.


Conchidem că prezentele proiecte legislative sunt un ,,asalt,, asupra legislației interne cu rezultat aproape imediat în pierderea drepturilor naturale, constituționale și implicit pierderea exercitării suveranității României.


Stimați aleși ai poporului,
Vă rugăm să aveți în vedere conexiunea celor trei propuneri legislative cu impact direct asupra vieții, bunurilor și libertății românilor, printre care vă numărați și domniile voastre împreună cu familiile, amintindu-vă că tot ce înseamnă facturi de utilități au titlu executoriu, că cedând toate resursele corporațiilor străine, prețurile vor crește atăt de mult, încât ne vor lua proprietățile cu ajutorul factorilor externi prin mijlocirea executorilor străini. Dacă mai adăugăm și adoptarea de curând a Legilor Justitiei tabloul României suverane descrise în Constituție se prabușește complet.


În numele libertății individuale, a datoriei pe care fiecare om o are față de viitorul copiilor, vă rugăm nu cedați acestui asalt. 


Vă atenționăm prin prezenta solicitare că se restrâng inacceptabil drepturi și libertăti, încalcându-se următoarele articole din Constituția României, codul civil, Declarația drepturilor omului și chiar a codului penal, fiind răspunzători în fața legii interne și internaționale de rezultatele implementării hotărârilor aflate în curs de vot parlamentar:
1. Constituția României:
Art. 11 (3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.
Art. 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
Art. 31 (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal,
Precum și Articolele 22, 23, 26, 29 (2), 31(2), 33 (2) și (3), 34 și 35.
2. Codul civil
Art. 58. – (1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la onoare şi reputaţie, dreptul la respectarea vieţii private, precum şi dreptul la propria imagine.
Art. 61. – (1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege. (2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.
Art. 64. – (1) Corpul uman este inviolabil. (2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică şi psihică. Nu se poate aduce atingere integrităţii fiinţei umane, decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.
(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, după caz, sau în scopuri medicale ori de cercetare ştiinţifică, efectuate în condiţiile legii.
Articolul 67– Nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică, decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.
Art. 71 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute de art. 75.
Art. 72. – (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. (2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
Art. 74. - Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private săvârşite prin orice mijloace tehnice sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări.
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
Art. 73. – (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.
Art. 75. – (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
3. Declarația drepturilor omului
ART. 1 Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi generale
ART. 3 Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate si la securitatea persoanei sale.Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în servitute: sclavajul si comerțul cu sclavi sunt, interzise sub toate formele lor.
ART. 5 Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
ART. 7 Toti oamenii sunt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecție a legii.
Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declarație și împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.
ART. 22 Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptățită ca prin efortul național și colaborarea internațională, tinindu-se seama de organizarea și resursele fiecărei țări, să obțină realizarea drepturilor economice, sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității sale.
ART. 25 1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuință, îngrijirea medicală, precum și serviciilor sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boala, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa.
ART. 30 Nici o dispozitie a prezentei Declarații nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvîrși vreun act îndreptat spre desființarea unor drepturi sau libertăți enunțate în prezenta declarație.
Prin votarea propunerilor de mai sus pot deveni incidente urmatoarele articole din Codul penal: 194-Vătămarea corporală; Articolul 195-vătămări cauzatoare de moarte; Articolul 208-Hărțuirea; Articolul 212-Supunerea la muncă forțată sau obligatorie; Articolul 226-Violarea vieții private; Articolul 244-Înșelăciunea și multe altele.
Noi, parte a societații civile vă cerem să faceți tot posibilul pentru a se respecta Constituția și drepturile umane, prin acțiunile ce le veți demara.
Azi 11 Aprilie 2023
PS - recomandăm să preluați petiția și să o depuneți în forma scrisă la primării, partide, Guvern, Parlament etc. caz în care vă rugăm să ne remiteți nr. de înregistrare și o adresă de contact. Succes! 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Luiza Volf să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...