DA Servicii Sociale !

DA Servicii Sociale ! Semnează Petiția

prin care cerem Guvernului să aloce

mai multe fonduri pentru dezvoltarea de servicii sociale !  

                                                                                SERVICII SOCIALE Asistat Social

                                                                                                                = Dreptul la o Viață Demnă

Confederația Caritas România și ONGurile active în sectorul social Te invită să sustii petiția prin care solicităm Guvernului României să crească cu 0,3% pe an din PIB până în 2020 bugetul disponibil la nivel central pentru servicii sociale.

Ce sunt serviciile sociale

În Uniunea Europeană, serviciile sociale au un rol decisiv în îmbunătățirea calității vieții și asigurarea protecției sociale. Acestea includ: securitate socială, servicii de ocupare și formare profesională, locuințe sociale, îngrijirea copilului, îngrijirea pe termen lung și serviciile de asistență socială. În România, Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 definește serviciile sociale ca “ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.”

Cu toate acestea…

- Bugetul alocat serviciilor sociale în România nu a depășit niciodată 0,6% din PIB (media in UE variază între 2,2 – 2,5% din PIB)
- Organizațiile neguvernamentale (ONGuri / asociații și fundații) acreditate ca furnizori de servicii sociale (și care reprezintă 49% din totalul furnizorilor), au acces limitat la finanțare publică
- ONGurile furnizează servicii sociale grupurilor vulnerabile acolo unde Guvernul și autoritatea publică locală nu au capacitatea să răspundă nevoii de asistență socială
- Pentru a menține și a oferi în continuare aceste serviciii, ONGurile fac eforturi uriașe pentru a strânge fondurile necesare
- Donatorii și partenerii internaționali s-au retras treptat începând cu 2007, anul aderării României la UE
- Organizațiile internaționale care au continuat să sprijine financiar serviciile sociale și după 2007 ne întreabă: PÂNĂ CÎND? CE FACE GUVERNUL?

Iar, situația din România este alarmantă:


- 40% din populația României se află în risc de sărăcie si excluziune socială (al doilea cel mai mare % din UE 28)
- 48,5% este rata de sărăcie a copiilor
- 17,7% este rata de sărăcie la populația încadrată în muncă (angajații săraci)
- 23,1% este rata șomajului la tinerii sub 25 de ani
- 7,3% este rata șomajului
- 28,9% reprezintă populația afectată de deprivare materială severă


În acest context, dezvoltarea serviciilor sociale trebuie sa devină o prioritate! La nivel european, serviciile sociale reprezintă un mijloc vital pentru atingerea obiectivelor de bază ale UE, cum ar fi coeziunea socială, economică și teritorială, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și creșterea economică.


“Asistații social” ai României sunt persoane care vor să trăiască și să muncească în DEMNITATE!
Doar cu ajutorul vostru creăm premiza unei baze de susținere pentru a convinge Guvernul să crească cu 0,3% pe an din PIB până în 2020 bugetul pentru serviciile sociale.
Semnează Petiția: DA Servicii Sociale !

***

În România, serviciile sociale funcţionează şi sunt finanţate descentralizat, pe principiul autonomiei locale și pot fi furnizate separat sau împreună cu alte servicii conexe, precum prestaţii sociale, servicii de sănătate şi educaţie. Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de către furnizorii privaţi non-profit (ONGuri / asociaţii și fundaţii) ar contribui la incluziunea activă a persoanelor defavorizate şi ar crea locuri de muncă. Astfel, investiția în servicii sociale generează un impact pozitiv pe termen lung, iar eficienţa cheltuielii publice ar fi mult mai mare decât în cazul prestaţiilor sociale.

În funcție de scopul serviciului, serviciile sociale sunt:


- De asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei
- De îngrijire personală
- De recuperare și reabilitare
- De inserție / reinserție socială

Serviciile sociale pot fi acordate:


- La domiciliul beneficiarului
- În centre de zi
- În centre rezidențiale, cu cazare pe perioadă determinată sau nedeterminată
- La domiciliul / sediul specialistului care acordă serviciul
- În comunitate

Vizionează cîteva modele de servicii sociale:
Serviciul de Îngrijire la Domiciliu / Caritas Alba Iulia
https://www.youtube.com/watch?v=N6LYjGbNOrw

Serviciul de Dezvoltare a Competenței Mișcării / Caritas Alba Iulia
https://www.youtube.com/watch?v=R_x45vD6ZwI

Serviciul de integrare profesională a tinerilor seropozitivi / Alături de Voi România
https://www.youtube.com/watch?v=84WyD7GKCGg


Servicii pentru persoane adulte cu dizabilități intelectuale / Pentru Voi, Timișoara
https://www.youtube.com/watch?v=G2y6MvMofKM

Servicii sociale si medicale / Caritas Iași
https://www.youtube.com/watch?v=cef9NlWIx4s

Serviciul Centru de zi – grădinița Don Bosco pentru copii din familii defavorizate / Caritas Satu Mare
https://www.youtube.com/watch?v=5kJySnK9SBg


Serviciu Centru de zi pentru copiii cu dizabilități / Caritas București
https://www.youtube.com/watch?v=D4WdV-yuo1Q

Studii de caz / beneficiari de servicii sociale
https://www.youtube.com/watch?v=BkRsZDq7YuY
https://www.youtube.com/watch?v=xcZzNWmHJC4

Testimoniale  condiții de muncă în România / Caritas România
https://www.youtube.com/watch?v=8ymjlWbSfKI

Testimonial angajată Centrul de zi Periam / Caritas Timișoara
https://www.youtube.com/watch?v=DF443nozg5I

Voluntari francezi pentru copiii defavorizati din Romania/Caritas Timisoara
https://www.youtube.com/watch?v=oLgVCFjLOTA

 

Bibliografie:


1.    Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=794
2.    Gabriela Dima (coorodnator , Serviciile sociale în România. Rolul actorilor economiei sociale, Institutul de Economie Socială, București 2013
3.    Legea Asistenţei Sociale Nr. 292 din 20 decembrie 2011. Emitent Parlamentul României http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf
4.    http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_Romania
5.    Rezultatele analizei documentare. Sectorul Incluziune Socială și Combaterea Sărăciei (Mai 2013) http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/Dezbateri%20parteneriale/Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/7.Social%20inclusion_23%20mai.pdf
6.    http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Brief-on-poverty-mapping-in-Romania-2014-03-04a-ro.pdf


Confederatia Caritas Romania    Contactați autorul petiției