Тесты COVID - не льгота! // Testele COVID – nu sînt facilitate!

Ответ 29.1.3.1.38 ОБНП противоречит нормам Закона № 186/2008: расходы экономических агентов для проверки сотрудников тестами на COVID-19 не  представляют собой льготы работодателя, а являются расходами на охрану здоровья и безопасности труда работников.

*******

Răspunsul 29.1.3.1.38 din BGPF contravine prevederillor Legii nr. 186/2008: cheltuielile agenților economici pentru testarea angajaților cu teste COVID-19 nu reprezintă facilitatea angajatorului, ci sunt cheltuieli pentru sănătatea și securitatea în muncă a angajaților.

 Закон // Legea 186/2008

Работодатель обязан // Angajatorul e obligat:

  • адаптировать меры, необходимые для охраны здоровья и безопасности труда, с учетом меняющихся обстоятельств // să adapteze măsurile necesare pentru pentru sănătatea și securitatea în muncă, ţinînd seama de schimbarea împrejurărilor (10 (2)),
  • заменить опасные аспекты на безопасные или менее опасные // să înlocuiască aspectele periculoase prin nepericuloase sau mai puţin periculoase (10 (3) f)),
  • обеспечить приоритет коллективных мер защиты над индивидуальными  // acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală (10 (3) h)),
  • применить предупреждающие меры, повышающие уровень безопасности и улучшающих охрану здоровья работников // să aplice măsuri de prevenire care să ducă la îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor (10 (4) b)),
  • принимать решения о защитных мерах и об использовании защитных средств // să decidă care sînt măsurile de protecţie ce urmează a fi luate şi care este echipamentul de protecţie ce poate fi utilizat (13 b)).

 Налоговые последствия // Consecinţele fiscale:

  • финансовые средства, израсходованные работодателем для реализации мер по обеспечению охраны здоровья и безопасности труда, не подлежат налогообложению // mijloacele financiare cheltuite de către angajator pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă sînt deductibile (10 (6)),
  • меры, связанные с безопасностью, здоровьем и гигиеной труда, ни при каких обстоятельствах не влекут финансовых обязательств со стороны работников // măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o situaţie, obligaţii financiare din partea lucrătorilor (10 (7)).

Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Татьяна Тунгус să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...