- Renunțarea la relocarea “Şcoala Gimnaziala „Ion Agârbiceanu” – Cluj-Napoca”, în sediul “Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” alături de multe alte unități de învățământ,

-          Renunțarea la relocarea “Şcoala Gimnaziala „Ion Agârbiceanu” – Cluj-Napoca”,  în sediul “Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” alături de multe alte unități de învățământ, -          Asigurarea unei informări corecte a părinților și elevilor cu privire la procesul de desfasurare a  activitatii “Şcoala Gimnaziala „Ion Agârbiceanu” – Cluj-Napoca, furnizarea informatiilor intr-o maniera transparenta -          Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității școlare -          Suplimentarea spatiilor aferente astfel incat activitarea sa se desfasoare la sediu -          Găsirea unei modalităţi astfel încât toate clasele sa îşi desfăşoare activitatea in perimetrul unităţii pentru care s-a făcut înscrierea având in vedere faptul ca legea permite desfăşurarea de cursuri după-amiaza, iar aceastǎ soluţie este aplicatǎ cu succes la alte unităţi de învăţământ   Din aceeași perspectivă, prezintă importanță si dispozițiile Ordinului nr. 5090 din 30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de  învățământ  particular,  precum  și  emiterea  avizului  conform  în  vederea  organizării  rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, art. 25 alin. 1 prevede că organizarea rețelei școlare se realizează anual, iar la alin. 2 se arată că unitățile de învățământ vor desfășura proces educațional în alte locații numai după constatarea respectării, în spațiile respective, a cerințelor standardelor, corespunzător nivelurilor/specializărilor pentru care unitățile. Iar Astfel, art. 22¹ alin.  (9)Procesul de reorganizare se finalizează cel mai târziu, până la începutul noului an şcolar.   Având in vedere si făcând referire la şedinţa cu părinţii care a avut loc in data de 08.09.2021 la sediul scolii “Şcoala Gimnaziala „Ion Agârbiceanu” – Cluj-Napoca” Str. Grădinarilor nr.1, 400192 Cluj-Napoca, cu directoarea scolii respectiv învăţătoarele repartizate , in care părinţii claselor pregătitoare au fost anunţaţi verbal de conducerea scolii de faptul ca din cauza lipsei spațiului pentru desfășurarea activităților școlare, toţi elevii claselor pregătitoare (12 clase a cate aproximativ 26 de elevi)  își vor desfășura cursurile la “Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, cu sediul în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj Napoca, România, fǎrǎ a exista vreo altǎ explicaţie, indicarea temeiului şi/sau a procedurii urmate, a persoanelor semnatare (conducerea școlii nu poate fi consideratǎ ca indicând persoana decidentǎ), fata de cele de mai sus menţionate  precizam următoarele neconformităţi: -          “Regulament-Cadru din 2020”: CAPITOLUL I: Drepturile părinţilor sau reprezentanţilor legali  “Art. 157 (2)Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.” Părinţii nu au fost anunţaţi de modificările care vor urma, nu s-a pus la dispoziţie un protocol pentru a se prezenta concret modul in care se va desfăşura activitatea in conformitate cu “Art. 157 (3)În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.” “Art. 187 (1)În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.” “Unitatea de învăţământ având următoarele obligaţii: a)să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; c)să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare; d)să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;”   -          LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) – Republicată: “ Art. 47 (1)Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. (2)Părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor legali, le revine responsabilitatea de a asigura cele mai bune condiţii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării copiilor; părinţii sunt obligaţi să le asigure copiilor locuinţă, precum şi condiţiile necesare pentru creştere, educare, învăţătură, pregătire profesională, precum şi un mediu de viaţă sănătos.” “SECŢIUNEA 3: Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei Art. 94 (1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi economic. (2) Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educaţională, neglijarea emoţională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare. Art. 95 - Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât şi în instituţiile care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de învăţământ, precum şi în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. Art. 52 (1)Ministerul Educaţiei Naţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: a)facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii; SECŢIUNEA 4: Educaţie, activităţi recreative şi culturale: Art. 51 (1)Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. (2)Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare.   -          ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:   (2)Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor. (3)Unităţile de învăţământ şcolarizează în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii/elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.   -           ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar   “Art. 14 (1)Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza procesului - verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de către preşedinte. (2)Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învăţământ. (3)Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ. (4)Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”   -          METODOLOGIE din 10 martie 2021 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022: “Art. 3 (1)Inspectoratele şcolare pot decide reconfigurarea circumscripţiilor şcolare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte situaţii justificate, cum ar fi eliminarea segregării şcolare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidenţă. (3)Pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate sunt afişate la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (7)Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinţilor referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar. Directorul unităţii de învăţământ desemnează o persoană care răspunde la solicitările părinţilor. CAPITOLUL III: Alegerea unităţii de învăţământ la care va fi înscris copilul   Art. 9 (1)Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată. (3)În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferenţă între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasă. (2)Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt următoarele: a)existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b)existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; c)existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; d)existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. (3)În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate la alin. (2). (4)În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc acelaşi număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menţionată la alin. (2). (5)Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menţionate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. (2)Criteriile specifice de departajare se fac publice, la data menţionată în Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ. După această dată, modificarea ori adăugarea altor criterii specifice de departajare este interzisă.   CAPITOLUL IV: Informarea publicului privind procedura de înscriere   Art. 12 (1)Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură: a)instituirea şi funcţionarea unei linii telverde, care va funcţiona până la data de 4 iunie 2021, la care părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali şi alte persoane interesate pot obţine gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar; b)afişarea tuturor informaţiilor referitoare la înscrierea în învăţământul primar, inclusiv circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare, la fiecare unitate de învăţământ din judeţ, precum şi pe site-ul inspectoratului şcolar. (2)Inspectoratele şcolare postează pe site-ul instituţiei, pe prima pagină, la rubrica "Înscrierea în învăţământul primar 2021", următoarele date: a)informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare pentru fiecare unitate de învăţământ: denumirea şi adresa unităţii de învăţământ, străzile/adresele arondate unităţii de învăţământ, numărul de clase pregătitoare alocate, adresa site-ului unităţii de învăţământ (pentru unităţile care au site), în format standard; b)informaţii cu privire la linia telverde, instituită la nivelul inspectoratului şcolar: numărul de telefon telverde, data de la care acesta este funcţional, programul de funcţionare, alte informaţii utile; c)Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi calendarul înscrierii; d)modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere; e)criteriile de departajare generale şi specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opţiuni pentru respectiva unitate de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri libere. (4)Toate unităţile de învăţământ în care se va desfăşura activitatea clasei pregătitoare în anul şcolar 2021-2022 au obligaţia de a oferi informaţii referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi de a organiza acţiuni de promovare a ofertei şcolii pe site sau prin afişare la avizierul şcolii. (5)Fiecare unitate de învăţământ încarcă pe site-ul propriu, pe lângă denumirea şi adresa unităţii de învăţământ, străzile/adresele arondate unităţii de învăţământ, numărul de clase pregătitoare alocate, modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere, criteriile de departajare generale şi specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opţiuni pentru respectiva unitate de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri libere, precum şi alte informaţii care să permită părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului "Şcoala după şcoală", fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare. Pentru asigurarea protecţiei datelor personale, în fotografiile care sunt postate pe site nu trebuie să apară persoane.   Relocarea va face obiectul unui protocol semnat de şcoală, Inspectorat.   Cu discriminare şi încălcare a egalităţii de şanse la educaţie, cei 303 elevi înscrişi în clasele pregătitoare au fost efectiv expulzaţi din şcoalǎ, fǎrǎ a exista un temei legal al acestei așa-zise relocări şi cu grava încălcare a legii.   Având în vedere circumscripţia mare a școlii, numărul final al elevilor înscrişi în clasa pregătitoare a fost de 303, desi locurile disponibile (conform informaţiile publicate pe site)erau 110 locuri in 5 clase.   În ceea ce priveşte pretinsa lipsǎ a spaţiului, facem următoarele precizări:  – la momentul la care s-a solicitat aprobarea a 12 clase pregătitoare era necesarǎ suplimentarea spatiilor aferente altor 7 clase/spatii, având in vedere faptul ca in anul 2020 un număr de 5 clase au finalizat clasa IV, sau găsirea acelei modalităţi astfel încât toate clasele sa îşi desfăşoare activitatea in perimetrul unităţii pentru care s-a făcut înscrierea având in vedere faptul ca legea permite desfăşurarea de cursuri după-amiaza, iar aceastǎ soluţie este aplicatǎ cu succes la alte unităţi de învăţământ   Totodată, în ceea ce priveşte informarea parintilor aceasta nu a fost facuta nici măcar la finalizarea primului ciclu de înscriere, bazǎ legalǎ (hotărârea Consiliului de Administraţie care nu a fost afişată si adusa la cunoştinţa persoanelor afectate de cele menţionate), constituie un act de discriminare a elevilor înscrişi. Unitatea a realizat o campanie dezinformare atâta timp cat pe site-ul unităţii nu s-a menţionat faptul ca unitatea îşi va desfăşura activitatea in sistem pavilion ar nu a fost afişată acea hotărâre de consiliu de administraţie, criteriul de selecţie a acestei unităţi fiind la alegerea părinţilor in baza circumscripţiei şcolare a unităţii de învăţământ, apropierea de casa, locuri de munca, fraţi in aceiaşi unitate, condiţii igienico-sanitare, dotări, facilităţile de care beneficiază copii.  Nu s-a realizat informarea in scris din timp a persoanelor implicate si asupra cărora aceste schimbări vor avea consecinţe. În România dreptul la educație este un drept fundamental consacrat prin art. 32 din Constituție, precum şi la nivel internațional, prin Convenția cu privire la drepturile copilului, care se axează pe 4 principii fundamentale: ne discriminarea (art. 2), interesul superior al copilului (art.3), viața, supraviețuirea și dezvoltarea copilului (art. 6), respectarea opiniilor copilului (art. 12).               Menţionăm totodată faptul ca pe fisa de înscriere nu era menţionată posibilitatea de relocare a elevilor.             Având in vedere cele  mai sus menţionate solicitam găsirea unei soluţii astfel încât clasa pregătitoare sa îşi desfăşoare activitatea conform fisei de înscriere depusa pentru Şcoala Gimnaziala „Ion Agârbiceanu” – Cluj-Napoca cu sediul Str. Grădinarilor nr.1, 400192 Cluj-Napoca si totodată fiind autorizată de Ministerul Educaţiei  pentru desfăşurarea activităţii la aceasta adresa.


parintiiag@gamil.com    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez parintiiag@gamil.com să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...