Simplificarea procedurii de atestare

                                           Domnului Dan Perciun,

ministrul Educației și cercetării

  PETIȚIE                                                  

      Stimate Domnule Ministru,

      Subsemnații, cadre didactice, membri ai comunității educaționale din RM, solicităm respectuos simplificarea procedurii de confirmare a gradului didactic superior pentru angajații care au un stagiu de muncă de cel puțin  20 de ani fără întrerupere.

      Este demonstrat deja faptul că deficitul de cadre didactice este într-o creștere constantă în ultimii ani în Republica Moldova. Dacă în luna septembrie a anului 2019, conform datelor statistice,  deficitul de cadre didactice era de aproximativ 2.174, de 2 ori mai mult faţă de anul 2015, actualmente, acest număr este de aproximativ 7000 de persoane.

     Cauzele majore sunt două: volumul foarte mare de muncă, nemăsurat și nemăsurabil, și salariul  mic. Zilnic, profesorii îşi petrec o mare parte a timpului la locul de muncă, fiind implicați în multe și diverse activități atât instructiv-educative, cât şi relaționale: cu alţi colegi de serviciu: profesori, manageri, cu părinții, copiii etc., toate acestea  solicitând un mare efort psihic, emoțional și  intelectual.

      Pregătirea și organizarea lecțiilor necesită mai multe ore de studiu, iar realizarea propriu-zisă a activităților de predare presupune analiza manualelor, a diverselor lucrări de specialitate, pregătirea materialelor didactice, elaborarea sarcinilor pentru diverse activități individualizate pentru elevi, a tezelor și a evaluărilor,  selectarea strategiilor de învățare eficientă, etc.

     Activitățile adiacente, cum ar fi: dirigenția, implicarea în diferite comisii de evaluare la examene, la  olimpiade naționale și internaționale  (de obicei, desfășurate în weekenduri), pregătirea elevilor pentru participarea la  concursuri naționale și internaționale, pregătirea  activităților extrașcolare cu elevii, organizarea ședințelor individuale cu părinții etc. sunt  și ele extenuante, suprasolicitante. Lucrul și responsabilitățile profesorului însă nu se termină nici pe departe la școală, în cele 35 ore de muncă prevăzute de p.27 din Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic. Activitățile de predare și cele adiacente lor, presupun mult mai mult timp, lucru ce duce la încălcarea dreptului la muncă și protecția muncii, prevăzut în art.43 punctul (3) al Codului Muncii, care prevede durata săptămânii de muncă de cel mult 40 de ore.

       Reforma educației prin care trece sistemul educațional din R. Moldova impune și ea niște restructurări, ajustări de conținuturi,  de orar, de regim de muncă și documentație. Prin urmare, profesorii trebuie să participe constant la diverse formări, cursuri, traininguri, pentru a fi în pas cu schimbările actuale.

       Cât privește procesul de atestare, complex și, deseori irelevant, induce fiecărui profesor o  stare de stres pe parcursul a 4 ani, punctul culminant fiind chiar anul conferirii sau confirmării gradului didactic.  Fiecare profesor, în decursul acestor 4 ani, trebuie să numere credite și să adune dovezi, făcând copii la fiecare certificat sau diplomă obținută atât de el,  cât și de elevii săi (procedură birocratică dificilă și inutilă în conturarea profilului profesional al pedagogului),  demonstrând, în așa mod, atât calitatea activităților cât și profesionalismul său. Astfel, în anul susținerii atestării cadrului didactic, elevii și calitatea orelor nu mai sunt o prioritate pentru profesor, acesta centrându-și toată energia în vederea pregătirii rapoartelor, prezentărilor, dosarelor, produselor etc.         

    Odată fiind obținut gradul didactic superior, necesitatea confirmării acestuia este lipsită de sens dat fiind faptul că profesorii sunt permanent antrenați în activități de formare continuă. Această neîncredere în capacitățile profesionale a profesorului știrbește din imaginea sa și încalcă demnitatea omului, care este o valoare supremă garantată de Constituția RM în articolul 1, aliniatul (3).

       Revenind la ideea că actualmente  sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu o lipsă de  circa 7000 de cadre didactice, ținem să accentuăm faptul că cei care au mai rămas în sistem se confruntă cu o problemă mare, suprasolicitarea, care le afectează grav sănătatea fizică și psiho-emoțională, provocându-le sindromul arderii profesionale.

       Având în vedere cauzele enunțate mai sus, considerăm că regulamentul de atestare necesită o revizuire stringentă, fapt pentru care solicităm MEC să ia în considerație următoarele aspecte stipulate în regulamentul de atestare în vigoare:

      *Conform p. 5 din cadrul de referință al atestării din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice atestarea este benevolă. Acest aspect vine în contradicție cu p.16 al aceluiași regulament, care introduce conceptul de termen de valabilitate pentru gradele didactice deținute, iar în cazul neconfirmării acestora, din varia motive, se revine la gradul deținut anterior, respectiv se pierde.

     * P. 21 din regulamentul de atestare stipulează că doar personalul didactic care confirmă un stagiu de 30 de ani în învățământ își păstrează gradul deținut.

       Considerăm că aceste aspecte contravin principiilor flexibilității și periodicității atestării din dispozițiile generale al Regulamentului de atestare și al articolului 134 din Codul Educației, privind Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific punctul d) care prevede: să solicite, din proprie iniţiativă, acordarea de grade didactice şi titluri ştiinţifice.

       Solicităm simplificarea procedurii de confirmare a gradului didactic superior pentru cadrele didactice cu un stagiu de muncă de cel puțin 20 de ani de activitate neîntreruptă. Acesta să fie menținut în baza unei evaluări instituționale de către Comisia de atestare prin excluderea subpunctelor c, f, g din punctul 74 al Regulamentului de atestare în vigoare care prevede următoarele:

     ”74.  Gradul didactic superior este confirmat ca urmare a examinării:

   a) materialelor aferente procesului de atestare;

    b) prezentării a 2 ore publice/ activități de asistență psihopedagogică (individuală sau de grup pentru cadrele didactice din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică)/ activități metodice (pentru metodiști), apreciate cu calificativele „bine” sau „foarte bine” (în anul atestării);

   c) prezentării unei comunicări la seminarele metodologice/ conferințe, mese rotunde, traininguri, sesiuni de formare la nivel raional/ municipal/ republican (pe parcursul a 5 ani de activitate);

   d) publicării a 2 articole cu caracter didactic în reviste de specialitate/ culegeri de articole sau a 2 lucrări științifice (pe parcursul a 5 ani de activitate);

   e) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare și metodologiei cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale (pe parcursul a 5 ani de activitate);

   f) rezultatului susținerii probei Interviul de evaluare a competențelor profesionale în cadrul ședinței Comisiei raionale/ municipale de atestare

   g) rezultatului susținerii probei practice – prezentarea produsului/ proiectului din practică educațională în cadrul ședinței Comisiei raionale/ municipale de atestare.

    Noile prevederi ar permite cadrelor didactice să acorde mai mult timp de calitate atât elevilor, cât și procesului de predare în ansamblu, ar fi motivante atât pentru tinerii specialiști, cât și pentru cei cu experiență, determinându-i să rămână în sistem și să contribuie la  îmbunătățirea  procesului instructiv-educativ.

     În virtutea argumentelor de mai sus, cerem respectuos MEC să reconsidere necesitatea confirmării gradului didactic superior, analizând experiența și practica din țările europene, inclusiv din România, unde nu este practicată această procedură de confirmare a  gradului didactic.

     Semnatarii acestei petiții speră că vocea lor va fi auzită și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru revizuirea procesului de atestare prin debirocratizare începând cu anul următor de studii.

Cu respect,

grupul de inițiativă, colectivul profesoral al LCI " Prometeu-Prim"


Grupul de inițiativă, colectivul profesoral al IPÎ LCI ”Prometeu Prim”    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Grupul de inițiativă, colectivul profesoral al IPÎ LCI ”Prometeu Prim” va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...