Simplificări fiscale pentru afacerile mici // Налоговые упрощения для малого бизнеса

Cerem simplificări fiscale pentru afacerile mici:

1. Extinderea activității independente (art. 696-6913 Cod fiscal RM) pentru orice tip de afacere, conform practicii României (cap. II și VII din titlul IV al Legii 227/2015 privind Codul fiscal al României) cu scutirea de plată a CAS și PAM în condițiile obținerii venitului din anul precedent de până la 6 și 12 salarii minime (la fel conform practicii României).

2. Diminuarea impozitului pe venitul întreprinderilor mici (art. 541-544 Cod fiscal RM) când înregistrează venituri de până la 100 000 euro anual, conform practicii României (titlul III al Legii 227/2015 privind Codul fiscal al României), în următoarea formulă:

- 1% pentru întreprinderile care au peste 2 salariați;

- 2% pentru întreprinderile care au 1 salariat;

- 3% pentru întreprinderile care nu au salariați.

3. Mărirea plafonului TVA (art. 112 (1) Cod fiscal RM) minim pînă la 2 mln lei conform inflației de 69% în ultimii 6 ani. 

https://statbank.statistica.md/pxweb/application/calculatoripc/  

4. Excluderea calculului taxei de poluare a mediului din obligațiile business-ului (Legea privind plata pentru poluarea mediului 1540/1998), să fie făcut acest calcul de organele statului, așa cum era anterior.

***************

Требуем налоговых упрощений для малого бизнеса:

1. Расширение независимой деятельности (ст. 696-6913 Налогового кодекса РМ) для любого вида деятельности, аналогично практики Румынии (гл. II и VII из раздела IV Закона 227/2015 о Налоговом кодексе Румынии) с освобождением от социальных и медицинских взносов в случае получения дохода в прошлом году до 6 и 12 минимальных зарплат (тоже аналогично приктики Румынии).

2. Уменьшение налогоа на доходы малых предприятий (ст. 541-544 Налогового кодекса РМ) когда они получают доходы до 100 000 евро в год, аналогично практики Румынии (раздел III Закона 227/2015 о Налоговом кодексе Румынии), в следующем порядке:

- 1% для предприятий, имеющих более 2 работников;

- 2% для предприятий, имеющих 1 работника;

- 3% для предприятий, не имеющих работников.

3. Увеличение порога НДС (ст. 112 (1) Налогового кодекса РМ) минимум до 2 млн леев согласно инфляции в 69% за последние 6 лет.

https://statbank.statistica.md/pxweb/application/calculatoripc/  

4. Исключение обязательства расчета сбора за загрязнение среды из обязательств бизнеса (Закон о плате за загрязнение окружающей среды 1540/1998), этот расчет следует быть сделан государственными органами, как было раньше.


Elena Iavorscaia    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Elena Iavorscaia să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...