Retragerea Noului Cod Deontologic al CMSR care incalca drepturile constitutionale ale medicilor stomatologi

    Patronatul Societăților de Stomatologie,Implantologie și Tehnică dentară( PSSITD), România, face un apel în vederea atenționării tuturor factorilor de decizie în cadrul  structurilor județene și naționale ale CMSR în vederea amânării cu 6 luni a punerii în aplicare a noii variante a Codului Deontologic al medicului stomatolog care ar trebui să intre în vigoare la 01.01.2022 ,amânarea solicitată în vederea readucerii lui în dezbatere în interiorul corpului medical stomatologic .   

 Luând la cunoștință de adresa CMSR către Colegiile Teritoriale privind ședința Consiliului Național din data de 17.12.2021 în care pe ordinea de zi se află ca prim punct" Aprobarea  măsurilor de punere în aplicare a unor dispoziții din Noul Cod deontologic " vă  solicităm și de asemenea reinterăm disponibilitatea noastră de a participa constructiv la aceste dezbateri din data de 17.12.2021,dezbateri care ar trebui  popularizate la nivelul fiecărui Colegiu Teritorial care în cadrul ședințelor de Adunare Generală Teritorială pentru a permite tuturor colegilor să contribuie cu  amendamente și propuneri  de îmbunătățire a unor prevederi  întrucât există unele aspecte  în acest noul Cod care ar putea influența negativ pe viitor calitatea noastră de medici stomatologi în cadrul CMSR.    

    Codul deontologic este una dintre cele mai importante reglementări ale medicului stomatolog si care ar trebui să ne ofere siguranță și totodată responsabilitate,la fel obligațiile profesionale în relațiile cu pacienții,relațiile între și cu colegii din corpul medical dar și  cu autoritățile statului.    Pentru acest fapt, luându-se în considerare că în ultimii 2 ani am avut parte de multe provocări din punct de vedere medical și economic din cauza pandemiei,  au apărut situații fără precedent în modul de desfășurare a actului medical stomatologic.

  Pe fondul crizei epidemiologice , au apărut de asemenea  diverse reglementări cu privire la modul de desfășurare a activității stomatologice (de ex:Ordinul 1761/2021)și altele , reglementări care au darul de a crea o stare de nemulțumire generală în rândul medicilor stomatologi și care nu vor duce la creșterea calităţii actului medical ci dimpotrivă, va avea ca efect scăderea adresabilității pacienţilor prin creșterea costurilor tratamentelor stomatologice dar asociat cu fenomenul dispariției activității multor cabinete medicale stomatologice. 

  Împreună cu alte asociații , organizații profesionale și în numele a peste 8500 de semnatari care s-au alăturat demersului nostru prin semnarea petiției de suspendare a ordinului 1761 elaborate de către PSSITD , vrem să contribuim la crearea unui cadru legislativ cu reglementări care să fie in folosul corpului medical stomatologic si bineînțeles ca beneficiar final pacientul.    

   Sumar- notă de fundamentare a susținerii suspendării acestui  Nou Cod Deontologic   care intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022 în  Colegiul Medicilor Stomatologi România       

   Demersul CMSR de a adopta acest nou cod deontologic care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022, trebuie să respecte principiul legalității și principiul proporționalității, ca măsurile dispuse de ordinul profesional să nu poată fi calificate ca reprezentând un exces de putere ori de câte ori se poate vorbi de situații precum cele în care: măsurile dispuse nu urmăresc un scop legitim, deciziile nu sunt adecvate scopului legitim urmărit, în sensul că depășesc ce este necesar pentru atingerea acestui scop, nu există o justificare rațională a măsurilor dispuse, prin deciziile respective se limitează exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale fără a motiva corespunzător raportul adecvat între măsura dispusă și scopul legitim urmărit.Din datele pe care le avem, CMSR nu a comunicat în ce scop s-ar impune fie modificarea și  / sau completarea Codului deontologic al medicului dentist, în vigoare din 2010, fie, așa cum s-a dorit, abrogarea acestuia și înlocuirea cu un act normativ nou și nici care este motivația acestei inițiative,nu a existat nici un raport de necesitate și de oportunitate în acest sens,corespondența profesională cu Ministerul sănătății și nici o consultare în teritoriu cu medicii practicieni,neexistand votul Adunărilor Generale Teritoriale în acest sens.     

  CMSR ,în acest caz ,în vederea adoptării regulamentelor interne,avea obligația de a respecta prevederile actelor normative în baza cărora i s-a stabilit acea competență de către Ministerul Sănătății iar în acest caz a fost încălcat principiul ierarhiei actelor normative, aspect îngrijorător în desfășurarea legalității din cadrul acestui organism profesional.De asemenea, se stabilește în Recomandarea UE nr. 7 / 2007  că trebuie reparate daunele provocate prin acte nelegale sau acte date din neglijență, criterii pe care din păcate le-ar putea îndeplini acest cod deontologic  adoptat în forma actuală.Parcurgând textul adoptat putem să deducem că se urmărește îngrădirea, restrângerea sau chiar anularea unor drepturi ale medicilor stomatologi și chiar ale furnizorilor de servicii stomatologice, prin acest nou cod deontologic.        

       În principiu, toate chestiunile pe care acest nou cod deontologic le reglementează sunt deja prevăzute și reglementate în alte acte normative, de la Codul deontologic în vigoare la lege (L. nr. 95 / 2006, L. nr. 46 / 2003, Codul civil, Codul fiscal), acte normative secundare precum ordine emise de ministrul sănătății (OMS nr. 1411 / 2016, OMS nr. 1410 / 2016), chiar decizii emise anterior de CMSR ( decizia 15 / 2016, decizia nr. 36 / 2009),iar acest nou cod deontologic le încalcă.În forma actuală noul cod deontologic încalcă cel puțin o serie de drepturi constituționale, precum: 

    - libertatea de exprimare - art. 30 alin. (2) din Constituția României - cenzura de orice fel este interzisă;

Ne referim la modul în care este reglementat conținutul site-urilor și paginilor de socializare personale ori ale cabinetului (art. 85 alin 8- 12 din proiectul noului cod deontologic). În temeiul legii responsabilitatea pentru conținut revine exclusiv proprietarului. 

   - dreptul la informare - art. 31 alin. (1) din Constituția României - Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit;

Ne referim la art. 85 alin. (7) din proiectul noului cod deontologic deoarece cel mai frecvent, prin intermediul site-urilor, blog-urilor ori paginilor de socializare, are loc informarea cu privire la serviciile oferite de cabinete, informații care țin de prevenție și de dreptul de informare al pacientului. 

   - dreptul la ocrotirea sănătății - art. 34 alin. (2) din Constituția României - Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice;Prin limitarea posibilității de informare a pacientului, se creează premizele unei igiene deficitare și o degradare a sănătății orale la nivel colectiv.   

- dreptul la muncă - art. 41 alin.(1) din Constituția României - Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă;Susținem că alegerea formei de organizare, orele de lucru, colaborările între entitățile economice etc. trebuie să țină cont în primul rând de disponibilitățile medicilor, respectiv de nevoile furnizorilor de servicii de stomatologie, iar conținutul normelor legale care reglementează astfel de convenții aparțin dreptului muncii, dreptului civil, dreptului fiscal.   

- dreptul la proprietate privată - art. 44 alin. (1- 2) din Constituția României -  Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate.Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular;Site-urile și paginile de socializare ale medicilor respectiv cabinetelor reprezintă proprietate privată pentru care există contracte separate cu furnizorii respectivi de servicii.  

  - libertatea economică - art. 45 din Constituția României - Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate;Atâta timp cât finanțarea activității cabinetelor se face din fonduri private ale pacienților, sunt aplicabile legile și reglementările economice în relația cu aceștia respectiv cu entități terțe, în condițiile legilor speciale pentru piața de servicii medicale private.

Normele deontologice sunt menite să stabilească principii morale și să traseze limite etice dar nu pot anula libertatea economică  sau cu atât mai mult să o limiteze.    - nivelul de trai - art. 47 din Constituția României - Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent;

Prin propunerea îngrădirii unor drepturi se va putea ajunge la scăderea nivelului de trai al personalului cabinetelor stomatologice și la scăderea nivelului de trai și a calității vieții pacienților,chiar desființarea unor cabinete medicale stomatologice cu efecte dramatice asupra vieții private a medicilor în cauză.   

- retragerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți - art. 53 -din Constituția României - Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav;

Ne referim aici la prezentul proiect de cod deontologic în ansamblul său dar în special la prevederile art. 87 coroborat cu art. 91 din acest proiect, care creează premisele unor grave încălcări ale reglementărilor legale ale profesiei de medic stomatolog și posibilitatea ca aceste norme să se aplice discreționar.     Subliniem faptul că nu contestăm sub nici o formă atributul ordinului profesional, în speță CMSR, de a stabili și reglementa regimul de publicitate a activităților medico-dentare, în temeiul art. 512 lit. (j) din L. nr. 95 / 2006 și susținem că sunt necesare norme deontologice și în acest domeniu dar acestea trebuie elaborate în concordanță deplină cu principiul rule of law, în acord cu realitățile economice ale pieței, cu justă măsură în așa fel încât să nu prejudicieze nici micii, nici marii jucători (furnizori de servicii stomatologice) și nu în ultimul rând, cu grija pentru interesul superior al pacientului, care este singurul în drept să își aleagă în mod liber medicul.   

Pentru toate aceste motive solicităm conducerii CMSR retragerea de îndată a acestui Nou Cod Deontologic, arătând  faptul că în prezent, în baza actualului Cod deontologic în vigoare din 2010 există reglementări și pârghii suficiente pentru a se interveni în conformitate cu legile în vigoare, impunându-se doar  corectarea articolelor neconstituționale din Codul deontologic aflat în vigoare și nu elaborarea unui alt Cod Deontologic care încalcă mult mai multe legi aflate în vigoare în statul român .


Patronatul societatilor de stomatologie,implantologie si tehnica dentara    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Patronatul societatilor de stomatologie,implantologie si tehnica dentara să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...