Petiție în sprijinul științelor umaniste din România

Petiție în sprijinul științelor umaniste din România 

Științele umaniste au oferit valorile și reperele civilizației europene. Ele au format conștiința, identitatea și libertatea omului modern. Ele oferă o perspectivă analitică asupra evoluției societății și asupra transformărilor suferite de civilizația contemporană. Ele au contribuit la identitatea României moderne și analizează adaptarea acesteia la lumea secolului XXI. Cercetarea din domeniul științelor umaniste contribuie nu doar la cultura universală, ci și la capacitatea societății de a reflecta critic asupra trecutului și prezentului, precum și de a decide în cunoștință de cauză asupra direcțiilor viitoare de evoluție, ca și asupra formelor prin care această evoluție poate fi modelată spre binele oamenilor.

Decizia recentă a Ministerului Cercetării și Inovării (MCI) de a nu include în Consiliile sale consultative reprezentanți ai științelor umaniste denotă o viziune îngustă asupra cercetării. Ea trădează tendința de a reduce până la dispariție finanțarea cercetărilor din domenii precum filologia, istoria, filosofia, teologia, artele și studiile culturale, domenii care au contribuit esențial la modernitatea românească și la integrarea țării în Uniunea Europeană. Prezența cercetătorilor din domeniile umaniste în aceste Consilii ale MCI este necesară, deoarece ei aduc o perspectivă reflexivă importantă, care folosește tuturor celorlalte științe fundamentale. Alături de excluderea experților străini din evaluarea proiectelor de cercetare, această decizie defectuoasă a MCI blochează comunicarea profesională la standarde internaționale și abandonează evaluarea corectă a proiectelor de finanțare din toate ariile de cercetare unui clientelism local.

Cerem Ministerului următoarele:

1. numirea prin concurs cu juriu internațional în Consiliile MCI a unor cercetători umaniști neangajați politic, cu reprezentarea tuturor disciplinelor umaniste (filologie, istorie, filosofie, teologie, arte, studii culturale).

2. alocarea pentru cercetarea umanistă a unui buget de minimum 10% din bugetul pentru cercetare gestionat de către UEFISCDI, proporțional cu ponderea cercetătorilor umaniști în comunitatea științifică românească.

3. folosirea evaluărilor internaționale în jurizarea proiectelor de cercetare.

Notă: Petiția a fost inițiată de către Alexander Baumgarten (filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca); Cristian Ciocan (filosofie, Universitatea București); Arleen Ionescu (filologie, UPG Ploiești); Bogdan Murgescu (istorie, Universitatea București); Flavius Solomon (istorie, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași).

 

Petition in support of the Humanities in Romania

The Humanities have provided the values and landmarks of European civilization. They have fashioned the conscience, the identity and the freedom of modern man. They constantly subject to critical judgement the contemporary evolution of our civilization. They have contributed to the identity of modern Romania and they analyse its adaptation to the 21st century world. The research in the Humanities contributes not only to universal culture but also to our society’s ability to reflect critically on the past and the present as well as to decide accordingly on the future directions of evolution, as well as on all ways through which this evolution can be modelled for people’s benefit.

The recent measure by the Romanian Ministry of Research and Innovation to set up consultative councils that do not include  researchers in the Humanities reflects a narrow vision on research. This decision betrays the tendency to phase out funding research in fields like philology, history, philosophy, theology and cultural studies, fields that contributed essentially to Romania’s modernity and to the integration of the country in the European Union. The presence of the researchers in the Humanities in these councils is necessary, since they bring an important reflexive perspective that is useful for all the other fundamental sciences. Apart from the exclusion of foreign experts from the assessment of research projects, the present faulty decision of the Ministry of Research and Innovation hinders professional communication at an international level and relinquishes correct procedures for the evaluation of funding for projects from all fields to local clientelism. 

We require from the Romanian Ministry of Research and Innovation the following:

1.       - the nomination in these councils, through a competition overseen by an international jury, of researchers in the Humanities who are not politically involved in these councils and who will represent all humanist disciplines (philology, history, philosophy, theology, cultural studies).

2.       - the allocation of a budget for research in the Humanities of at least 10 % from the UEFISCDI research budget, on a par with the number of researchers in the Humanities in the scientific community.

3.       - the use of international assessments in adjudicating over research projects.  


Alexander Baumgarten; Cristian Ciocan; Arleen Ionescu; Bogdan Murgescu; Flavius Solomon    Contactați autorul petiției