PETIŢIE CONTRA VACCINĂRII OBLIGATORII ÎMPOTRIVA HPV

 Având în vedere faptul că Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a elaborat un proiect de legi, conform căruia intenţionează să introducă vaccinul contra papilomavirus uman (HPV) ca vaccin obligatoriu în calendarul naţional de vaccinare din 2019 şi că acest vaccin va fi obligatoriu pentru fetiţe începînd cu vîrsta de 10 ani, noi, subsemnaţii, ne adresăm deputaţilor din Parlament, Guvernului Republicii Moldova şi Ministerulului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu solicitarea de a anula includerea în calendarul vaccinărilor obligatorii pentru copii a vaccinului "Gardasil"(HPV) din următoarele motive:

1.    Conform cercetărilor general acceptate (a se vedea, de exemplu, declaraţia Dr.Diane Harper, professor la Universitatea Missouri-Kansas City School of Medicine: https://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Harper), 95% din femeile infectate cu HPV niciodată nu au cancer cervical (de col uterin), ceea ce înseamnă că nu este nevoie de o vaccinare obligatorie pentru toată lumea.

2.    Vaccinul Gardasil de la HPV poate proteja numai împotriva anumitor tipuri de agenţi patogeni, ce nu garantează protecţia de restul agenţilor patogeni..

3.    Vaccinul este valabil pentru o perioadă limitată de timp, prin urmare, vaccinarea fetiţilor de 10 ani nu are sens, deoarece acest HPV este transmis sexual.

4.    Există diverse complicaţii din urma vaccinului Gardasil, inclusiv şi cu character letal, pentru care în ţările dezvoltate este prevăzută o compensaţie materială substanţială.

5.    În ţara noastră, nu este recunoscut faptul existenţii cărorva complicaţii după injectarea oricăror vaccinuri: părinţii nu primesc nici o compensaţie şi nu li se acordă niciun ajutor. Prin urmare, nimeni nu poate garanta părinţilor că, după vaccinarea obligatorie cu vaccinul Gardasil, copiii lor nu vor rămâne cu sechele pe viaţă sau nu vor muri, şi, dacă se întâmplă acest lucru, li se va aloca o compensaţie monetară adecvată.

6.    În alte ţări, cum ar fi Kazahstan, Japonia etc. Vaccinarea cu vaccinul Gardasil a fost suspendată tocmai din cauza numeroaselor plângeri de la părinţii ai căror copii au avut de suferit.  

Cerem, de asemenea, o dezbatere publică deschisă pe această temă, invitând organizaţiile obşteşti implicate în această problemă şi alţi activişti.

26 iulie 2019

____________________________________________________________________             (Перевод на русский язык )

Принимая во внимание тот факт, что Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной защиты  разработало законопроект, согласно которому намерено внести вакцину от вируса папилломы человека в качестве обязательной в Национальный Календарь Прививок с 2019 года и то, что данная вакцина будет обязательной для девочек начиная с 10 лет, мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к депутатам Парламента, Правительству Республики Молдова и к Министерству Здравоохранения, Труда и Социальной защиты  с требованием отменить включение в календарь обязательных прививок для детей прививки «Гардасил» от ВПЧ по следующим причинам:

1.      Согласно общепризнанным исследованиям (см. , например, заявление доктора медицины Дианы Харпер https://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Harper  ) у 95% женщин,  которые заражены ВПЧ, не возникает рак, значит нет необходимости в обязательной прививке для всех.

2.      Вакцина «Гардасил» от ВПЧ может защитить лишь от определённых видов возбудителей болезни, что не гарантирует защиту от множества других.

3.      Вакцина действует в течение ограниченного  периода времени, поэтому вакцинация девочек 10 лет является бессмысленной, поскольку  этот ВПЧ передаётся половым путём. 

4.      Существуют различные осложнения от вакцины «Гардасил», в том числе с летальным исходом,  за которые в развитых странах предусмотрена  существенная денежная компенсация.

5.      В нашей стране вообще официально не признаётся факт возникновения  осложнений после введения каких-либо прививок: родители не получают никакой компенсации и им не оказывается никакая помощь. Поэтому никто может гарантировать родителям, что после обязательной вакцинации  прививкой «Гардасил» их дети не останутся калеками или не умрут, а если это случится, им будет выделена соответствующая денежная компенсация.

6.      В других странах, таких как Казахстан, Япония и т.д. вакцинация прививкой «Гардасил» была приостановлена как раз из-за возникновения многочисленных жалоб родителей, дети которых пострадали.  

Мы также требуем проведения открытых публичных дебатов на эту тему с приглашением общественных организаций, занимающихся этим вопросом, и прочих активистов.

26 июля 2019 г.


CENTRUL INDEPENDENT DE INFORMARE    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe CENTRUL INDEPENDENT DE INFORMARE să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook