Pentru încetarea influenței Bisericii Ortodoxe Române în educație

Asociaţia SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ Bucureşti
Buzău, str. Democraţiei nr. 42, tel. 0747 034431
emfilia@yahoo.com

Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă Nr. 97/22.02.2015

 

Stimate Domnule Ministru,


Prin adresa nr. 29703/16.02.2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a solicitat inspectoratelor şcolare ca până la data de 06.03.2015 să asigure punerea în practică a dispoziţiilor Deciziei 669/2014 a Curţii Constituţionale şi astfel să informaze elevii şi părinţii că în situaţia în care doresc să îşi exercite dreptul de a participa la orele confesionale de religie trebuie să adreseze unităţii de învăţământ o solicitare scrisă. Prin aceeaşi adresă M.E.C.S. a transmis inspectoratelor şcolare un model de cerere, anunţând că acesta va fi pus la dispoziţia părinţilor/elevilor majori.

Acţiunea M.E.C.S. vine în exercitarea rolului pozitiv prin care, ca autoritate a statului, este nu numai îndreptăţită dar şi obligată să pună în aplicare demersuri în vederea respectării drepturilor constituţionale a celor care doresc studierea Religiei în şcolile publice.

În aceeaşi măsură, este cât se poate de evidentă, acum, asimetria cu privire la modul în care M.E.C.S. tratează diferite categorii de cetăţeni şi pe copiii acestora, egali de altfel în faţa legii -- conform prevederilor Constituţiei României, ale actelor şi tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei naţionale.

În primul rând, niciodată în cei 20 de ani de când studierea disciplinei confesionale Religie a fost reglementată prin prevederi ale legii educaţiei, Ministerul Educației și Cercetării Științifice nu a întreprins vreo acţiune pentru a informa elevii şi părinţii că au dreptul constituţional şi legal de a nu frecventa această disciplină, pentru a transmite inspectoratelor ce şi cum trebuie făcut, sau pentru a concepe un model de cerere pe care să îl pună la dispoziţia celor interesaţi.

Mai mult, din studiile pe care Asociaţia noastră şi alte organizaţii neguvernamentale cu obiect de activitate în domeniu le-au întreprins, a rezultat că nici cadrele didactice, inclusiv directorii şi inspectorii şcolari, nu erau informate corect cu privire la dreptul copiilor de a nu frecventa disciplina confesională Religie.

În al doilea rând, aşa cum a fost concepută, adresa nr. 29703 a M.E.C.S. preia din dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale doar aspectele care confirmă caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al Religiei, fără să menţioneze cele mai importante precizări, cu referire la modalitatea de înscriere a copiilor pentru ora de Religie.

În motivarea deciziei, Curtea Constituţională confirmă caracterul de disciplină facultativă al Religiei, subliniind că obligativitatea este a şcolii de a oferi această disciplină şi nu a elevului de a îi urma cursurile, subliniindu-se că manifestarea liberă a opţiunilor implică în mod necesar iniţiativa proprie a persoanei în sensul frecventării disciplinei Religie.

Toate acestea vin în contextul deciziei nelegale a M.E.C.S de amânare a aplicării dispoziţiilor obligatorii ale deciziei Curţii Constituţionale şi al susţinerii de către M.E.C.S. a propunerilor inadmisibile, din punct de vedere legal, ale Bisericii Ortodoxe Române cu privire la modificarea legii educaţiei.

Deşi adresa expediată de M.E.C.S. nu abordează chestiuni ce ţin de conţinutul materiei ce se studiază la orele de religie, ci chestiuni de drept constituţional, cel puţin doi dintre semnatari au studii de teologie ortodoxă, fiind astfel în conflict de interese: Gabriel Liviu Ispas, secretar general adjunct al M.E.C.S., care a deţinut şi funcţia de director al compartimentului juridic în cadrul M.E.C.S., şi Cătălin Pîslaru.

De asemenea, la dezbaterea pentru modificarea legii învăţământului din cadrul Comisiei pentru învăţământ a Camerei Deputaţilor, din data de 17.02.2015, deşi se discutau aspecte ce ţin de procedura înscrierii elevilor la ora de religie în conformitate cu dispoziţiile Deciziei nr. 669/2014 a Curţii Constituţionale, reprezentanta M.E.C.S., doamna secretar de stat Preoteasa Liliana, care a suţinut propunerea inadmisibilă a Bisericii Ortodoxe Române, nu a venit însoţită de un jurist, cum ar fi fost de aşteptat, ci tot de un absolvent de studii teologice ortodoxe, Moşoiu Romeo.

Din informaţiile care ne-au fost transmise, unităţile de învăţământ au transmis aceste formulare nelegal, direct prin învăţători, diriginţi, sau chiar profesori de religie, la clasă ori la şedinţele cu părinţii, colectând totodată formularele semnate, fapte ce contravin dispoziţiilor imperative ale legislaţiei privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, constituind totodată un abuz în serviciu, sancţionat penal.

Astfel, aşa cum Asociaţia v-a adus la cunoştinţă şi prin petiţia expediată în data de 04.02.2015, transmisă şi tuturor inspectoratelor şcolare, în conformitate cu prevederile art. 12 din O.G. 27/2002, aprobată prin Legea 233/2002, „funcţionarilor publici şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă le este interzis să primească petiţiile direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal”.

De asemenea, conform art. 4 al aceluiaşi act normativ „conducătorii instituţiilor publice sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor”.

Formularele de cerere nu pot fi distribuite decât prin serviciul Registratură, iar înregistrarea acestora se face personal, în cadrul aceluiaşi serviciu. Distribuirea formularelor în mod direct de către diriginţi sau învăţători generează abuzuri şi contravine prevederilor legale şi dispoziţiilor deciziei Curţii Constituţionale, mai ales în condiţiile în care reprezentanţii cultelor religioase au fost invitaţi la şedinţele inspectoratelor şcolare unde au îndemnat directorii unităţilor publice de învăţământ să influenţeze exprimarea opţiunii părinţilor sau a elevilor majori, în sensul depunerii cererii pentru participarea la ora confesională, facultativă, Religie, săvârşind infracţiunea de instigare la nerespectarea legii, cum s-a întâmplat la şedinţa I.S.J. Buzău, din data de 19.02.2015, la care reprezentantul Asociaţiei a fost prezent.

Astfel, la şedinţa cu directorii unităţilor publice de învăţământ din subordine, organizată de I.S.J. Buzău şi anunţată pe site-ul instituţiei, a fost invitat Episcopul Buzăului şi Vrancei care, într-un discurs de peste 30 de minute, a îndemnat directorii unităţilor publice de învăţământ să influneţeze exprimarea opţiunii părinţilor sau a elevilor majori, în sensul depunerii cererii pentru participarea la ora confesională, facultativă, Religie, săvârşind infracţiunea de instigare la nerespectarea legii, motiv pentru care Asociaţia va depune un denunţ penal. Reprezentantului Asociaţiei, cadru didactic în subordinea I.S.J. Buzău şi titular al Deciziei 669 a Curţii Constituţionale, nu i s-a permis luarea cuvântului, deşi a insistat, încălcându-se prevederile Legii 52/2003 a transparenţei decizionale.

Sunt foarte multe cazurile în care elevi sau părinţi ai acestora ne-au adus la cunoştinţă acţiuni de influenţare, presiune sau ameninţare din partea învăţătorilor, diriginţilor, profesorilor de religie, sau chiar a directorilor, pentru completarea formularului, fapte ce constituie abuz în serviciu şi încălcarea dreptului la libertatea de conştiinţă, de asemenea sancţionate penal. Asociaţia îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă persoanele şi unităţile de învăţământ responsabile, cât şi inspectoratele şcolare şi Ministerul Educației și Cercetării Științifice, dacă, în urma sesizării, abuzurile semnalate nu sunt oprite şi remediate.   

În unele dintre cazurile pe care Asociaţia le-a sesizat direct, unităţile de învăţământ s-au conformat imediat, respectând prevederile legale şi distribuind formularele numai prin serviciul Registratură, care au fost înregistrate în acelaşi fel.

Cum toate cele semnalate probează grava nerespectare a unor principii de drept şi încălcarea unor prevederi constituţionale, după explicarea lor clară prin Decizia 669/2014 a Curţii Constituţionale, prin prezenta, vă rugăm ca de urgenţă să transmiteţi tuturor inspectoratelor şcolare şi astfel tuturor unităţilor publice de învăţământ din subordine, ca punerea la dispoziţie a cererilor tip pentru participarea la orele confesionale facultative de Religie şi înregistrarea acestora să se facă în conformitate cu prevederile legale, numai prin serviciul Registratură de unde fiecare părinte sau elev major le poate ridica şi unde, de asemenea, fiecare părinte sau elev major le poate înregistra.

De asemenea, vă rugăm să transmiteţi în mod clar instrucţiuni cu privire la caracterul facultativ al completării şi depunerii formularului şi să exprimaţi în mod explicit interdicţia oricărui tip de influenţare, ameninţare sau obligare în luarea unei decizii cu privire la completarea sau nu a formularului.


Vă asigurăm că demersurile Asociaţiei vin în direcţia întăririi sistemului de protecţie a drepturilor copilului – şi în special a dreptului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie.

Vă stăm la dspoziţie cu orice informaţie de care aveţi nevoie şi de asemenea suntem dispuşi să vă oferim sprijinul dacă veţi aprecia că vă este necesar.

Vă mulţumim!

Cu consideraţie,

Emil Moise

Preşedinte al Colegiului Director

Prezenta petiţie este susţinută de organizaţiile neguvernamentale şi persoanele menţionate în continuare.

Gabriel Andreescu – Preşedinte, Centrul de Studii Internaţionale, Beth Ciesielski – director executiv, Centrul pentru Conştiinţă Critică, Liviu Andreescu – Facultatea de Adminstraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti, Popescu Adriana, Elena Banu, Răzvan Florentin Banu, Igor Antip – jurnalist, Bucuresti, Sava Cristian – student, Zaharia Vasile-Ciprian, Alexandra Gina Groza, Gerhard Craciun, Timisoara, Alina Guțuleac – grafician, Timișoara, Raluca Popescu – psiholog, Bucuresti, Enache Stelian Cosmin, București, Lăcrămioara Tala – Bucureşti, Corina Băluţă – Bucureşti, Rîşnoveanu Daniel – student, București, Răzvan Adrian Burcea – Titu, judeţ Dâmboviţa, Alexandru Niculae