PASTRAREA SI CONSOLIDAREA ISTORIEI CA DISCIPLINA LA GIMNAZIU

Domnule Ministru,

Noi, studenţii de la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, am urmărit cu mare atenţie dezbaterea publică pe tema revizuirii planurilor-cadru pentru învăţământul gimnazial.

I.

Am luat act de principalele propuneri de modificare pentru aria curriculară „Om şi societate”, care pot fi rezumate astfel:

1.       În cele 3 variante lansate în dezbatere publică de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei pe 23 decembrie 2015, sunt alocate 2 ore pe săptămână unor aşa-zise discipline socio-umane (educaţie pentru drepturile copilului; educaţie interculturală; educaţie pentru cetăţenie democratică şi la educaţie economică) şi istoriei, distribuite astfel: 1 oră „discipline socio-umane” + 1 oră istorie. Excepţii apar în toate cele 3 variante, la clasa a VIII-a, şi în varianta a treia, la clasa a V-a, unde distribuţia este de 1 oră discipline socio-umane + 2 ore istorie.

2.       În varianta propusă de Tincuţa Apăteanu, Florin Colceag, Radu Gologan, Manuela Prajea, Marian Staş şi Ştefan Vlaston, sunt alocate din nou 2 ore pe săptămână, de această dată unui conglomerat de module care poartă titlul vag „educaţie pentru societate”. În această situaţie, avem distribuţia următoare: 2 ore „educaţie pentru societate” + 0 ore de istorie.

Am constatat cu îngrijorare că modificările propuse ignoră două condiţii esenţiale pentru ca noile conţinuturi curriculare să fie viabile:

1.       Disciplinele din curriculumul școlar trebuie să aibă o bază academică solidă, adică să fie fundamentate pe științe cu un obiect de studiu bine delimitat și cu metode de cercetare validate. Această condiție nu reprezintă doar o reflecție teoretică în domeniul epistemologiei, ci are și o deosebită componentă practică: pentru fiecare dintre disciplinele din curriculumul școlar sunt necesare cadre didactice pregătite în domeniu, precum și un for științific superior care să poată stabili în mod legitim un trunchi comun de cunoștințe și competențe de bază.

2.       Obiectivele axiologice și cognitive asumate de sistemul educativ pentru fiecare ciclu școlar trebuie atinse prin introducerea în curriculumul școlar a acelor discipline care sunt cele mai adecvate aptitudinilor cognitive ale elevilor la vârsta respectivă. Ignorarea desăvârșită a acestor condiții esențiale în variantele de revizuire a planurilor-cadru dovedesc din punctul nostru de vedere că respectivele propuneri sunt simple artificii care ar introduce în învățământul românesc noi forme fără fond. Încheiem acest punct al petiţiei noastre cu concluzia că, pentru binele învăţământului românesc, nu putem fi de acord cu improvizaţiile care sunt propuse pentru aria curriculară „Om şi societate”.

II.

Dincolo de toate cuvintele frumoase rostogolite de-a valma pentru a fundamenta modificări lipsite de substanţă, noi suntem pe deplini convinşi că orice revizuire a planurilor-cadru trebuie să aibă la bază principii clare şi să ţintească spre obiective concrete şi realiste. Din punctul nostru de vedere, în timpul ciclului gimnazial prioritare ar trebui să fie 3 direcţii, în această ordine:

1. consolidarea în rândul elevilor a unui set de valori care să garanteze în timp dezvoltarea lor ca indivizi cu caractere puternice şi cetăţeni responsabili şi implicaţi, ataşaţi de comunitatea politică din care fac parte;

2. formarea unei minime culturi generale uniforme, deopotrivă sub aspectul cunoştinţelor şi competenţelor, care să se constituie într-un pilon de bază al coeziunii sociale;

3. constituirea celor dintâi premise pentru ca elevii să opteze pentru o orientare în carieră cât mai adecvată propriilor lor individualităţi, urmând însă ca pregătirea de specialitate, din ce în ce mai diferenţiată, să se desfăşoare intensiv în ciclurile liceal şi universitar.

III.

În condiţiile în care:

- elevii trec treptat în ciclul gimnazial de la stadiul operaţiunilor concrete la stadiul operaţiunilor formale dezvoltate, astfel încât exemplul concret şi experimentul încă au o valoare educativă mai mare decât enunţul teoretic abstract;

- istoria, prin exemplele pe care le oferă, poate furniza acele repere şi modele a căror lipsă este reclamată acut astăzi de societatea românească;

- valenţele morale ale studiului istoriei au fost dovedite de-a lungul secolelor;

- spre deosebire de lunga serie de pseudo-discipline socio-umane propuse în variantele de revizuire înaintate din decembrie până astăzi, istoria este puternic individualizată academic drept o disciplină cu tradiţie, dar mereu flexibilă şi deschisă spre abordări inter- şi transdisciplinare

considerăm că istoria este disciplina umanistă care serveşte cel mai eficient direcţiilor nr. 1 şi nr. 2 identificate mai sus ca prioritare pentru învăţământul gimnazial.

Nu prin suprimarea sau subreprezentarea istoriei în planurile-cadru de învăţământ vom elimina neajunsurile actuale ale predării acestei discipline, care împiedică la momentul actual un real progres în direcţiile nr. 1 şi nr. 2, ci printr-o regândire a programelor şcolare la disciplina istorie astfel încât: -          ca obiectiv să nu mai primeze însuşirea nediscriminată a unor cunoştinţe, ci dezvoltarea morală armonioasă a elevilor, stimularea responsabilităţii lor civice şi a ataşamentului lor faţă de comunitate, iniţierea procesului de dezvoltare treptată a gândirii critice şi a rigurozităţii logice a raţionamentelor;

-          ca metode să nu mai primeze cele subsumate transmiterii unidirecţionale a conţinuturilor, ci acelea care stimulează la elev dorinţa de a autoînvăţa.

IV.

Din considerentele expuse mai sus

SOLICITĂM

1.       În cazul revizurii planurilor-cadru pentru învăţământul gimnazial la aria curriculară „Om şi societate”, aceasta să nu se opereze conform variantelor amintite la pct. I al prezentei petiţii, ci în sensul introducerii a 2 ore de istorie pe săptămână la clasele V-VII şi 3 ore de istorie pe săptămână la clasa a VIII-a, conform tabelului de mai jos:

Aria curriculară/disciplina                        Clasa     V     VI     VII    VIII

 III. Om şi societate                                              4-5   4-5    4-5    6-7

Istorie                                     TC                              2      2              3

Geografie                                TC                              1      1       1        2

Religie*                                   TC                              1      1       1        1

Opţional                                   CDS                         0-1   0-1   0-1    0-1

*Disciplina Religie se studiază în trunchiul comun, în conformitate cu LEN.  

2.       Revizuirea planurilor-cadru să fie însoţită de o revizuire a programelor şcolare în sensul dezvoltat de noi la pct. III, astfel încât istoria să poată îndeplini în sistemul educaţional românesc şi obiectivele de formare morală şi cetăţenească pentru a căror atingere se propune inoportun în alte variante de modificare introducerea unor pseudo-discipline socio-umane.    


Liviu-Mihail Iancu; Dragoş Hălmagi    Contactați autorul petiției
Facebook