Crearea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în Bălți / Создание системы селективного сбора отходов в Бэлць

[RO | РУ ниже]

În conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, semnatarii prezentei petiții, solicităm elaborarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, pentru asigurarea unui trai decent și un mediu de viață sănătos.

Un management adecvat al deșeurilor conduce după sine o serie de beneficii, unele dintre ele fiind menționate și în Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

 • Minimizarea folosirii solului pentru deșeuri reduce riscul de poluare a apelor subterane, dar și de la suprafață, a aerului atmosferic și a terenului aferent, ce poate fi folosit cu scop de recreere sau în agricultură;
 • Gestionarea eficientă a deșeurilor îmbunătățește sănătatea publică, minimizând focarele de infecții și emanări de bioxid de carbon;
 • Implicarea directă a comunității în funcționarea acestui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, facilitează educarea locuitorilor municipiului în direcția protecției mediului înconjurător și participării civice cetățenești;
 • Creșterea viabilității economice a managementului durabil de deșeuri solide la nivel de municipiu, prin obţinerea noilor surse de venituri din acţiunile de reducere a emisiilor de bioxid de carbon asociate cu degradarea deşeurilor.

Din 1972 până la momentul actual, toate deșeurile municipiului Bălți sunt evacuate la poligonul de depozitare de la Țambula și Bilicenii Noi, ce nu corespunde cerințelor legislației de protecție a mediului. Gunoiştea este localizată în zona de protecție a râului Ciulucul Mare, cu ieşirea apelor subterane la suprafață, neamenajată după cerințele necesare, ce ar exclude influența negativă asupra mediului înconjurător. Mai mult de atât, din cauza încălcării tehnologiei de depozitare, are loc incendierea de sine stătătoare a gunoiului cu emisie în atmosferă a substanțelor toxice. La momentul actual aproape toate deșeurile produse de locuitorii municipiului sunt transportate de întreprinderea municipală „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi” către gunoiștea municipală, iar urne pentru colectarea separată a unor deșeuri o au niște agenți economici și o serie de instituții de învățământ din municipiu, ce au fost instalate de către ONG-urile din Bălți prin finanțări externe. 

Conform sursei datelor proiectului pilot al Autorităților publice locale din Chișinău și compania ABS Recycling, 16% din deșeurile menajer poate fi reciclat, iar acest coeficient poate crește până la media europeană de reciclare de 47%, dacă s-ar evita contaminarea deșeurilor. Respectiv aceste procente de deșeuri vor fi valorificate economic, fără a aduce un impact negativ mediului și sănătății publice, fiind depozitate la gunoiștea municipală. În urma acestor observații, conchidem că locuitorii municipiului Bălți au nevoie într-un timp cât mai scurt posibil de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor pentru a soluționa sau diminua problemele enumerate mai sus și pentru a crește conștiința ecologică a populației.

Prezenta petiție este semnată de cetățenii care urmăresc responsabilizarea tuturor organelor administrației publice locale în privința aplicării unor soluții constructive urgente.

În conformitate cu art.11 „Atribuțiile autorităților administrației publice locale” și art.14 „Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor” din legea nr. 209 din 29-07-2016 privind deșeurile, a obiectivelor Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 și a nr. 6 „Construcția liniei de sortare a gunoiului” din Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă pentru mun.Bălți (PAEDC) 2016 - 2030 aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/2 din 11.03.2016, cerem crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, în conformitate cu actele normative, prin elaborarea planului de management al deșeurilor la nivel de municipiu. În crearea acestuia, cerem să se ia în calcul următoarele particularități:

 • La fiecare 6 luni, prezentarea raportului privind stadiul îndeplinirii cerințelor locuitorilor municipiului şi măsurile pe care autorităţile le iniţiază în vederea îndeplinirii acestora.
 • Colaborarea dintre societatea civilă și Autoritățile Publice Locale să fie un factor esențial în elaborarea respectivului sistem, în scopul asigurării transparenței APL și participării cetățenești.

Link de acces către evenimentul de mobilizare comunitară la Bălți (27 februarie) aici.

--------------------------------------------------------------

РУ

В соответствии с Административным Кодексом Республики Молдова  № 116 от 19.07.2018, лица, подписавшие петицию, жители муниципия Бэлць, просят разработать систему выборочного сбора мусора, чтобы обеспечить достойный образ жизни и здоровую среду обитания.

Адекватное управление отходами влечет за собой ряд преимуществ, некоторые из которых также упоминаются в Стратегии управления отходами в Республике Молдова на 2013-2027 годы.

 • Сведение к минимуму использования почвы для отходов снижает риск загрязнения грунтовых вод, а также поверхностей, атмосферного воздуха и связанных с ними земель, которые могут использоваться для отдыха или в сельском хозяйстве;
 • Эффективное управление отходами улучшает здоровье населения, сводя к минимуму вспышки инфекций и выбросы углекислого газа;
 • Прямое участие сообщества в функционировании этой системы выборочного сбора отходов  способствует обучению жителей муниципалитета в направлении защиты окружающей среды и гражданского участия;
 • Повышение экономической жизнеспособности устойчивого управления твердыми отходами на муниципальном уровне за счет получения новых источников доходов от действий по сокращению выбросов углерода связанных с деградацией отходов.

С 1972 года до настоящего времени все отходы муниципалитета Бэлць сбрасываются на свалку местностей Цамбула и Биличений Ной, что не соответствует требованиям законодательства об охране окружающей среды. Свалка расположена в охраняемой зоне реки Чулукул Маре, с выходом грунтовых вод на поверхность, не устроена согласно необходимым требованиям, что исключило бы негативное воздействие на окружающую среду. Более того, из-за нарушения технологии хранения происходит самостоятельное сжигание мусора с выбросами в атмосферу токсичных веществ. В настоящее время почти все отходы, производимые жителями муниципалитета вывозятся муниципальным предприятием «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» в муниципальную свалку, а урны для раздельного сбора мусора имеют только некоторые экономические агенты и ряд образовательных учреждения, которые были установлены НПО из Бэлць за счет внешнего финансирования.

Согласно источнику пилотного проекта местных публичных властей в Кишиневе и компании ABS Recycling, 16% бытовых отходов могут быть переработаны, и этот коэффициент может увеличиться до среднего европейского показателя переработки в 47%, если не допустить загрязнения отходов. Соответственно, этот процент отходов будет экономически эксплуатироваться, не оказывая отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Следуя этим наблюдениям, мы делаем вывод, что жители Бэлць нуждаются в системе избирательного сбора мусора в короткие сроки, чтобы решить или уменьшить перечисленные выше проблемы и повысить экологическую осведомленность населения.

Данное ходатайство подписывают граждане стремящиеся привлечь внимание всех представителей органов местного публичного управления и которые настаивают на применение неотложных конструктивных решений.

В соответствии со ст.11 „Полномочия органов местного публичного управления” и ст.14 „Реутилизация и рециркуляция отходов” закона № 209 от 29-07-2016 об отходах, целях Стратегии управления отходами в Республике Молдова на 2013-2027 г. и но. 6 «Строительство линии сортировки мусора» из Плана действий по устойчивой энергетике и климату муниципалитета Бэлць (PAEDC) на 2016–2030 годы, утвержденного решением муниципального совета Бэлць No. 2/2 от 11.03.2016, просим создание эффективной системы комплексного управления муниципальными отходами путем сбора, поэтапного обеспечения условий для раздельного сбора, транспортировки, переработки и окончательного удаления отходов в соответствии с законодательными и нормативными актами, утвержденными Правительством, путем разработки плана управления отходами на муниципальном уровне. При ее создании мы просим учитывать следующие особенности:

 1. Каждые 6 месяцев представление отчета о стадии выполнения требований жителей муниципалитета и мерах, которые власти инициируют для их выполнения.
 2. Сотрудничество между гражданским обществом и местными публичными властями должно быть важным фактором при разработке соответствующей системы, чтобы обеспечить прозрачность деятельности МПВ и участия граждан.

Mutruc Laurențiu (Fridays For Future Bălți)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mutruc Laurențiu (Fridays For Future Bălți) să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...