LEGEA DE ABILITARE a Guvernului 195/2021 e NECONSTITUȚIONALĂ! Vrem SESIZAREA CCR!

Screenshot_2021-07-17-08-20-30-1.png

CĂTRE INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI petitio@avp.ro

DOAMNEI AVOCAT AL POPORULUI, RENATE WEBER

Subiect: sesizarea CCR cu privire la prevederile neconstituționale din Legea nr.195/2021

  Subsemnata, PETRUȚ NICOLETA-MONICA, împreună cu semnatarii petiției on-line intitulată «LEGEA DE ABILITARE a Guvernului 195/2021 e NECONSTITUȚIONALĂ! Vrem SESIZAREA CCR! », pe care am publicat-o la linkul https://www.petitieonline.com/legea_de_abilitare_a_guvernului_195-2021_e_neconstitutionala_vrem_sesizarea_ccr

ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României şi în Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002, cu modificările ulterioare.

Cu respect, vă solicităm ca, în temeiul dispozițiilor art.146 lit.d) din Consituţia României şi ale art.15 alin.(1) lit.i) din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituției Avocatul Poporului, să apreciați asupra necesității exercitării prerogativei de sesizare a Curții Constituționale a României (CCR) cu excepția de neconstituționalitate a Legii nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, pentru a constata că ESTE NECONSTITUȚIONALĂ ÎN ANSAMBLUL SĂU.
⏩ Legea nr.195/2021 a fost adoptată în Camera Deputaților la data de 30 iunie 2021 şi a fost promulgată la data de 8 iulie 2021: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19378 .
⏩ Legea nr.195/2021, privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe simple până în data de 31 august 2021, este în vigoare din data de 12 iulie 2021, iar Guvernul poate să legifereze, inclusiv prin afectarea drepturilor şi libertăților fundamentale, fiindcă numai ordonanțele de urgență au restricții privind legiferarea: https://lege5.ro/gratuit/ha2dsnzqgq3a/legea-nr-195-2021-privind-abilitarea-guvernului-de-a-emite-ordonante
⏩ Noi, cetățenii români onești, AM AJUNS ÎN SITUAȚIA DE A NE BAZA PE AVOCATUL POPORULUI ȘI PE CURTEA CONSTITUȚIONALĂ PENTRU A FI CORECTATE ABERAȚIILE LEGISLATIVE pe care le adoptă Guvernul României și Parlamentul României, încălcând nu doar normele constituționale, ci și norme morale cum sunt buna-credință și bunul-simț.
⏩ RISCUL NESESIZĂRII Curții Constituționale de către Avocatul Poporului, va putea determina abuzuri inimaginabile din partea actualului Guvern al României.

⏩ De asemenea, vă rugăm să constatați că este necesară o DECIZIE DE REFERINȚĂ A CURȚII CONSTITUȚIONALE CU PRIVIRE LA LEGILE DE ABILITARE A GUVERNULUI PENTRU A EMITE ORDONANȚE,  prin care să fie stabilite coordonatele constituționale la care legiuitorul ordinar să fie obligat să se raporteze atunci când legiferează acest tip specific de lege, pentru care există o reglementare prea sumară, raportat la importanța acestui tip de act normativ, ce este dată atât prin procedura transferului de putere, cât şi de efectele pe care le generează pe toate planurile în statul român, fiind absolut necesară identificarea şi explicarea principiilor constituționale obligatoriu de aplicat şi de respectat. Controlul de constituționalitate, asupra legii criticate, este o oportunitate concretă pentru stabilirea cadrului constituțional în care să fie adoptate astfel de legi, cu consecința adoptării unor ordonanțe constituționale, prin care Guvernul să nu îşi poată depăşi rolul pe care i l-a creat legiuitorul constituțional.

⏩ Vă rugăm să constatați că, având în vedere „antecedentele” de neconstituționalitate ale Guvernului României, începând din luna martie 2020, depășind cu mult inclusiv limitele prezumției de bună-credință la adoptarea unor ordonanțe de urgență, se impune o maximă vigilență în legătură cu prevederile LEGII nr.195/2021, PRIVIND ABILITAREA GUVERNULUI DE A EMITE ORDONANŢE SIMPLE începând din data de 12 iulie 2021 până în data de 31 august 2021.
⏩ Nu dezvoltăm foarte mult motivele de neconstituționalitate, ci le vom indica sumar, bazându-ne pe profesionalismul dumneavoastră, pe buna-credință și pe experiența dobândită inclusiv în perioada martie 2020 - iulie 2021.
⏩ Așadar, indicăm prevederile din Legea nr.195/2021 pe care le considerăm ca fiind vădit neconstituționale, sperând că, împreună cu echipa dvs. veți analiza temeinic atât prevederile pe care le indicăm, cât și celelalte prevederi din cuprinsul Legii nr.195/2021.
⏩ Nu ezităm să afirmăm că, bazându-se pe posibila relaxare a vigilenței cetățenilor din această perioadă de vară și în contextul stării de alertă, e posibil ca guvernanții să își permită să recurgă la abuzuri grave în ceea ce privește reglementările pe care parlamentarii le-au permis, prin includerea unor prevederi ambigue în cuprinsul Legii nr.195/2021.
⏩ În consecință, considerăm că Instituția Avocatul Poporului și Curtea Constituțională au rămas singurele speranțe ale cetățenilor români onești, în calea avalanșei de abuzuri și ilegalități pe care parlamentarii și guvernanții le-au comis bazându-se pe imunitatea pe care o au pe perioada mandatelor lor.

⏩ Chiar dacă Legea nr.195/2021, privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, NU îi are ca destinatari direcți pe cetățeni, totuși, este o lege ce trebuie să respecte rigorile de claritate, precizie și previzibilitate ale oricărei legi, așa cum Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa. Ba mai mult, ordonanțele Guvernului adoptate în temeiul legii de abilitare, îi au ca destinatari direcți pe cetățenii care trebuie să înțeleagă, din legea de abilitare a Guvernului, CARE ESTE ABILITAREA CONCRETĂ, adică, CE COMPETENȚE CONCRETE I-A ACORDAT PARLAMENTUL GUVERNULUI PENTRU ADOPTAREA ORDONANȚELOR PE PERIOADA VACANȚEI PARLAMENTARE.

⏩ În scopul respectării principiilor constituționale și a deciziilor CCR, anumite limite ar trebui să fie impuse de către Parlament direct în legea de abilitare a Guvernului.
Cuprinsul Legii nr.195/2021 ne lasă impresia că tot ceea ce NU au fost capabili parlamentarii să reglementeze, au pasat Guvernului, care poate să facă orice vrea.
Fără să pretindem că am fi făcut o analiză temeinică a fiecărei prevederi din Legea nr.195/2021, prima impresie este aceea că niciuna dintre prevederi nu respectă principiul legalității din perspectiva clarității, preciziei și previzibilității. Astfel, pare chiar evidentă lipsa de predictibilitate a fiecărei prevederi din această lege de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe.
De asemenea, precizăm că nu am verificat respectarea procesului legislativ din Camerele parlamentare, motiv pentru care vă rugăm să analizați chiar posibilitatea existenței unor vicii de constituționalitate ce afectează legea în ansamblul său.
Totuși, selectăm câteva prevederi a căror neconstituționalitate o considerăm evidentă, din cauză că nu există vreun indiciu clar, precis și previzibil în ceea ce privește posibilitatea de reglementare a Guvernului.
Prin delegarea unor competențe de legiferare de la legiuitorul ordinar către legiuitorul delegat, s-ar fi impus stabilirea unor limite concrete, atât în ceea ce privește intervenția legiuitorului delegat în cuprinsul actelor normative ce sunt indicate explicit în cuprinsul legii de abilitare, cât și cu privire la limitele de reglementare în actele normative ce se încadrează într-un întreg domeniu de legiferare, fără nici măcar să fie indicate concret actele normative în care Guvernului i se acordă posibilitatea de a interveni.
Așadar, se constată că nu sunt impuse limite nici măcar cu privire la modalitatea de intervenție, adică, dacă intervenția în actul normativ să se realizeze prin modificare, prin completare, prin abrogare sau nici nu este menționată interdicția abrogării anumitor prevederi din actele normative în care Guvernul poate interveni.
ÎN OPINIA NOASTRĂ, O ASTFEL DE LEGE DE ABILITARE NU POATE GENERA DECÂT UN NOU HAOS LEGISLATIV NAȚIONAL, CEEA CE AR IMPUNE CONSTATAREA NECONSTITUȚIONALITĂȚII LEGII ÎN ANSAMBLUL SĂU.
CONSIDERĂM CĂ, ÎN LEGEA CRITICATĂ, SE REMARCĂ NEINDICAREA UNOR LIMITE CLARE ÎNTRE CARE SĂ SE ÎNCADREZE GUVERNUL ATUNCI CÂND VA ADOPTA ORDONANȚE.
Disp. art.115 alin.(1)-(2) din Constituția României NU POT FI CONSIDERATE IZOLATE, CI ESTE NECESAR SĂ FIE COROBORATE CU PREVEDERILE CONSTITUȚIONALE ÎN CARE SUNT STABILITE PRINCIPII CONCRETE CE TREBUIE RESPECTATE LA ADOPTAREA ORICĂREI LEGI.

   Cu referire la precizările făcute, prezentăm câteva SELECȚII RELEVANTE DIN LEGEA nr.195 din 8 iulie 2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 678 din 9 iulie 2021 (data intrarii in vigoare: 12 iulie 2021):
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. 1
În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2021, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:
I. Finanţe şi economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
4. modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
....................
6. reglementări privind conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare;
8. modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
..............
12. modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
13. modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice;
14. modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
15. reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naţionale de dezvoltare din România;
.....................
II. Dezvoltare, lucrări publice şi administraţie:
......................
3. aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea şi realizarea obiectivului de investiţii „Cartierul pentru justiţie“, precum şi a lucrărilor de interes public naţional şi de utilitate publică aferente acestuia, necesare funcţionării sistemului judiciar.
III. Afaceri interne:
- stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni.
..........................
V. SĂNĂTATE:
1. modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
2. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
4. modificarea şi completarea altor acte normative, cu putere de lege, în domeniul sănătăţii;
5. reglementări în domeniul investiţiilor în sănătate.
..........................
VII. Mediu, ape şi păduri:
................
2. reglementări privind regimul deşeurilor;
..................
4. reglementări privind depozitarea deşeurilor;
5. modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
.........................
XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.”

👉 În contextul actual al stării de alertă, de remarcat este că unele dintre prevederile reglementate ambiguu SUNT CU REFERIRE LA DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, în care Guvernului i s-a dat posibilitatea să reglementeze orice, fără vreun control imediat, ci cu posibilitatea intrării în vigoare a reglementării prin simpla publicare a ordonanței în Monitorul Oficial, CEEA CE ESTE EXTREM DE PERICULOS, AVÂND ÎN VEDERE PRACTICILE NECONSTITUȚIONALE PE CARE NI LE-A TOT OFERIT ACTUALUL GUVERN.
Așadar, consider că AU FOST ÎNCĂLCATE PRINCIPIUL LEGALITĂȚII PREVĂZUT ÎN ART.1 ALIN.(5) DIN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, prin lipsa clarității, lipsa preciziei și lipsa previzibilității normelor legale, precum și PRINCIPIUL RESPECTĂRII DECIZIILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE.
● Principiul legalității presupune existența unor norme de drept intern suficient de accesibile și în același timp precise și previzibile în aplicarea lor. Din această perspectivă, principiul legalității implică o obligație pozitivă a legiuitorului de a reglementa prin texte clare și precise. Cerința de claritate a legii vizează caracterul neechivoc al obiectului reglementării, cea de precizie se referă la exactitatea soluției legislative alese și la limbajul folosit, în timp ce previzibilitatea legii privește scopul și consecințele pe care le antrenează.
● Aşadar, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, respectiv să fie clar, precis şi previzibil (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.584 din 17 august 2010, Decizia nr.743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 16 august 2011, Decizia nr.1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2012, Decizia nr.447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.674 din 1 noiembrie 2013, Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014).
● Prin Decizia nr.51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016, paragrafele 39-42, Curtea Constituțională a statuat cu privire la obligaţia legiuitorului de a edicta norme clare, precise şi previzibile.
● În consecinţă, prevederile ce trebuie supuse controlului constituționalității nu respectă exigenţele constituţionale care privesc calitatea legii, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii; ambiguitatea redacţională a normelor juridice din actul normativ, ce trebuie supuse controlului de constituționalitate invocat, este evidentă, ceea ce determină serioase îndoieli cu privire la efectele pe care acestea le produc (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia Curții Constituționale nr.619 din 11 octombrie 2016).
Prin urmare, consider că este evidentă încălcarea principiului obligativității deciziilor Curții Constituționale reglementat de prevederile art.147 alin.(4) din Constituție, potrivit cărora ”Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”
Dezvoltând textul constituțional, Curtea Constituțională a statuat pe cale jurisprudențială (Decizia CCR nr.873/2010) că ”atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art.147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept şi, în consecinţă, aşa cum a statuat şi în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009), atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională în considerentele şi dispozitivul prezentei decizii.”
De altfel, potrivit Deciziei Plenului Curții Constituționale nr.1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta.
În consecință, așa cum a statuat instanța de contencios constituțional în jurisprudența sa (Decizia 414/2010 și Decizia 415/2010), atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice urmează să respecte cele stabilite de către Curtea Constituțională în considerentele și dispozitivul deciziilor sale.
Din această perspectivă, Legea nr.195/2021, pe care Parlamentul a adoptat-o pentru abilitarea Guvernul României în scopul de a adopta ordonanțe, în calitate de legiuitor delegat pe perioada vacanței parlamentare, trebuie supusă controlului de constituționalitate deoarece prezintă grave vicii de constituționalitate, din moment ce legiuitorul nu s-a supus obligației de a respecta principiul legalității și deciziile Curții Constituționale.
În consecință, vă rugăm să constataţi că motivele de neconstituționalitate prezentate sunt fondate și, în considerarea argumentelor expuse, în scopul respectării Constituţiei României şi a legilor statului român, vă rugăm să analizaţi aspectele sesizate şi să constataţi că este necesară sesizarea Curții Constituționale.

Cu stimă!


~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~


NICOLETA-MONICA PETRUŢ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez NICOLETA-MONICA PETRUŢ să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...