Infiintarea de piete volante in Oradea

FE4B2E8A-E444-4105-8E30-31D8EBB74A11.jpeg

Scriem această petiție pentru a ne arăta sprijinul pentru înființarea piețelor volante în Oradea. Credem că aceste piețe vor fi o resursă vitală pentru producătorii locali, care au întâmpinat dificultăți în a-și vinde produsele în ultimii ani. Majoritatea bunicilor și părinților noștri au avut acces la alimente proaspete și sănătoase din grădinile lor și din piețele locale. Cu toate acestea, lumea modernă de astăzi a făcut dificil pentru mulți oameni să obțină aceeași calitate a alimentelor pe care le consumau înainte.
Înțelegem că au existat unele persoane care au opus rezistență în jurul acestui subiect, dar credem că este necesar să insistăm asupra punerii în funcțiune a acestor piețe, deoarece ne dorim ca toată lumea din Oradea - în special copiii - să aibă acces la opțiuni alimentare sănătoase la prețuri rezonabile, astfel încât să poată crește puternici și sănătoși.
Vă îndemnăm să susțineți această petiție pentru ca vocile noastre să fie auzite!


PROIECT DE HOTARARE

 

privind aprobarea înfiinţării, organizării şifuncţionării unor pieţe volante în municipiul Oradea si a Regulamentului de Functionare a pietelor volante

 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanţeiGuvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002, Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată, Legii nr.12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Codului Civil;

Având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 / 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, actualizat;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 724/2013 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şiDezvoltării Rurale privind atestarea produselor tradiţionale,  actualizat;

 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), alin. (7) si art.139 alin. (3) si a art. 196 alin. (1) dinOrdonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea unor pieţe volante în municipiul Oradea, amplasate în locațiile identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre in termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a piețelor volante organizate de Municipiul Oradea, Anexa 1 la acest material.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniului Imobiliar.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 

- Instituția Prefectului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Directia Patrimoniului Imobiliar

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PIEŢELOR VOLANTEORGANIZATE DE MUNICIPIUL ORADEA

 

 

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

 

Art. 1. Denumirea pieţei. (1) Pieţele organizate deMunicipiul Oradea este denumită în continuare ca atare sau „piaţa volantă”. Aceasta transpune în practică politica publică a Municipiului Oradea de susţinere a lanţurilor scurte alimentare, de vânzare directă a produselor agricole locale şi de promovare a alimentaţiei sănătoase şi producţiei agricole locale.

(2) Scopul înfiinţării pieţelor este valorificarea şi desfacereaproduselor agricole şi agroalimentare locale/ tradiţionale, la preţde producător şi stimularea producătorilor în comercializarea/vânzarea directă a produselor obţinute în ferma/ gospodăriaproprie.
(3) Obiectivul - Promovare produselor alimentare tradiționale autentice, locale, în vederea dezvoltării micilor producători și a activităților acestora si accesul oradenilor si turistilor la aceste produse.

Art. 2. Locatiile de desfasurare a pieţei. Piaţele volante seorganizează şi funcţionează în municipiul Oradea in urmatoarele locatii:

- Sala Sporturilor „Antonio Alexe” - exterior
- Platou acoperis Piata Rogerius
- Piateta Nufarul-Mc Donalds
- Cetatea Oradea
- Piata Unirii (Parc 1 Decembrie daca sunt evenimente in Pta Unirii)
- Cartier Grigorescu

 

Art. 3. Pieţele volante vor fi înfiinţate, se organizează şi funcţionează conform prezentului regulament, care stabileşte regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerţ cuamănuntul în cadrul acestora şi cerinţele minime de dotare necesare realizării acestor activităţi, în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru facilitarea vânzării direct către consumatori a produselor agricole şi agroalimentare locale şi/sau tradiţionale produse în fermele/ gospodăriile proprii ale producătorilor agricoli.

Art. 4. Beneficiari. (1) Beneficiarii organizării şidesfăşurării pieţei volante sunt comercianţii – producătorii din judeţul Bihor, iar în limita locurilor disponibile, şi din alte judeţedin ţară, aceştia din urmă achitând o taxă stabilită în condiţiileprezentului regulament.

(2) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiilede mai jos se definesc

astfel:

- Piaţa volantă este definită ca o structură de vânzare clardelimitată, dotată cu standuri și

vitrine frigorifice dotate corespunzător, având utilităţile asigurate(apa, canal, electricitate), destinată comerţului cu amănuntulcătre consumatorii;

- Producători - persoane fizice şi juridice ce desfăşoară oactivitate de producţie și procesare de produse agricole primareîn mod individual sau în orice formă asociativă; aceştia pot fi:
a) Producători agricoli – persoane fizice: deţinători de atestate de producător valabile, care deţin şi carnete de comercializare aproduselor din sectorul agricol pentru toate produselecomercializatedocumente eliberate de autorităţile competente, în condiţiile legii, indiferent că sunt înscrişi sau nu într-o formăasociativă (grup de producători, asociaţii de producători,cooperative agricole);
b) Producători agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cumodificările şi completările ulterioare, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/ gospodărie, sau produse obținute prin procesarea exclusivă a materiei primă produsă înferma proprie și care deţin cod de înregistrare

 

9

 

fiscală cu activitate principală cultivare/ producţie și fac dovada deținerii de animale și/sau terenuri cultivate conform cerințelor prezentului regulament;

c) Producători locali organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderileindividuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şicompletările ulterioare, care comercializează produse obţinute în unitatea proprie, care deţin cod de înregistrare fiscală cuactivitate principală producţie și fac dovada obținerii produselor din utilizarea de materie primă locală obținută de la producătorii agricoli definiți la lit. a) și b)
d) materie primă locală – reprezintă ingredientul principal al unui produs utilizat în rețeta de fabricație, care provine de la producători agricoli din județul Bihor așa cum au fost definiti lalit. a) și b), proveniență demonstrată cu documente doveditoare: fila carnet de comercializare pentru producătorii definiți la lit. a) respectiv contract și factură pentru producătorii definiți la lit. b).,documente disponibile permanent la punctul de comercializare.

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 

 

- Producătorii din județul Bihor care desfăşoară activităţiagricole şi comercializează produsele, realizate în sau din ferma/gospodăria/unitatea proprie;
- Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: locuitorii judeţuluiBihor;
- Trasabilitate - caracteristica unui sistem de a evidenția parcursul invers până la originea materiei prime, pe baza unordocumente și înregistrări succesive;Activitate economică însectorul agricol - activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă;

- Produse perisabile – produse care se strică, se alterează ușor (în anumite condiţii de temperatură şi păstrare): carne,produse din carne, lapte, produse procesate din lapte, ouă, etc.

- Punct de vânzare – un spațiu delimitat și numerotat corespunzător în cadrul pieței volante, echipat corespunzătorsectorului în care este amplasat și operat de unul sau doiproducători.

Art. 5. Piaţa volantă va funcţiona în baza Autorizaţiei de funcţionare emisă de Primăria Municipiului Oradea şi aautorizațiilor emise, în condiţiile legii.

Art. 6. Cadrul legislativ care trebuie respectat:

- Legea nr. 145/ 2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul ANSVSA nr. 111/ 2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţaalimentelor, a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare,transport şi comercializare a produselor alimentare de originenonanimală,
- Hotărârea Guvernului. nr. 924/ 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare,
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale,
- Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţa de Guvern nr. 71/ 2002 privind organizarea şifuncţionarea serviciilor publice de administrare a domeniuluipublic şi privat de interes local, cu modificările şi completărileulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru aprobareareglementărilor cadru de aplicare a O.G. 71/ 2002,
- orice alte acte normative incidente.

 

 

 

CAPITOLUL II. TIPUL PIEŢELOR ŞI CATEGORIA DEMĂRFURI COMERCIALIZATE

 

Art. 7. Pietele volante sunt o structură de vânzare din standuri sau spaţii frigorifice puse la dispoziţia utilizatorilorde Primaria Municipiului Oradea, având utilităţileasigurate, destinată exercitării comerţului cu amănuntul de produse agroalimentare locale.

Art. 8. (1) Natura produselor. În pietele volante secomercializează următoarele categorii de produse:

a) Fructe - cultivate în județul Bihor;
b) Legume – cultivate în județul Bihor;
c) Produse din carne – 100% de la animale crescute de la înțărcareîn județul Bihor;
d) Pește proaspăt, sărat și/ sau afumat provenind din fermepiscicole din județul Bihor aparținând vânzătorului;
e) Cidru de mere și suc de fructe – provenind din fructe produseîn județul Bihor;
f) Fructe și legume uscate numai din fructe și legume cultivateși uscate din județul Bihor;
g) Miere și produse apicole produse și ambalate de cătreproducător din județul Bihor;
h) Gemuri și conserve fabricate de vânzător din produseproprii sau producători din județul Bihor;
i) Lapte produse de animale înregistrate în gospodăria/ fermavânzătorului;
j) Brânză și alte produse lactate – preferință se acordă vânzătorilor care utilizează laptele produs de propriile animale aflate în județul Bihor. Producătorii care cumpără lapte trebuie să facă acest lucru exclusiv de la ferme / gospodării din județul Bihor. Aceste cazuri fac obiectul verificării cu prioritate atât documentare cât și pe teren;
k) Ouă provenind din ferma/ gospodăria vânzătorului dinjudețul Bihor;
l) Păsări de curte provenind din ferma/ gospodăria vânzătorului din județul Bihor;
m) Pâine și produse de panificație – fără aditivi, provenind din grâu produs de către vânzător sau alți producători din județulBihor;
n) Plăcinte/ Produse coapte – proaspăt coapte și preparate de la zero de către vânzător. Se acordă preferință vânzătorilor care utilizează ingrediente locale cumpărate direct de la fermier/producători din județul Bihor;
o) Flori și plante aromatice – crescute de vânzător în județul Bihor din semințe, rădăcini sau bulbi sau butași din soiuri autohtone;
p) Produse de origine animală – lână, fire, pene, puf și piele produse din animale deținute de către vânzător sau provenind de la animale crescute în județul Bihor. Se acordă preferință vânzătorilor care procesează propriul produs;
q) Alimente gata preparate (ready meal) – produse alimentare de calitate mare pregătite de către vânzător. Se acordă întâietate vânzătorilor care utilizează ingrediente locale rezultate din producție proprie, cumpărate direct de lafermier/ producător;
r) Ceaiuri, ierburi, condimente și oțeturi pe bază de plante amestecate/ preparate și ambalate de către vânzător. Seacordă preferință vânzătorilor care cresc propriile ingrediente;
s) Produse alcoolice traditionale produse in judetul Bihor.

 

(2) Originea produselor: În cadrul pieţei volante îşi pot desfăşura activitatea persoanele care au calitatea de producător,astfel cum sunt aceștia definiti la art. 4, alin. (2), avânddomiciliul şi locul de producţie a produselor comercializate în judeţul Bihor şi care nu au niciun alt punct de desfacere ori altăstructură de vânzare a produselor cu caracter permanent.
(3) Producătorii agricoli așa cum sunt definiți la art. 4 alin. 2 lit. a) și b) provenind din alte județe, pot comercializa produse proprii în cadrul pieței volante Transilvania doar pe locurilerămase libere după procedura de alocare a producătorilor din județul Bihor cu respectarea tuturor cerințelor aplicabile acestoracontra cost

 

 

 

Art. 9. Periodicitatea pieţei şi orarul de funcţionare. (1) Piaţa volantă se organizează şi funcţionează pe o perioadă nedeterminată, de regulă, în zilele de:

- Sala Sporturilor „Antonio Alexe” - Marti, la 2 saptamani
- Platou Piata Rogerius - Joi, la 2 saptamani
- Piateta Nufarul-Mc Donalds – Marti, la 2 saptamani
- Cetatea Oradea – Joi, la 2 saptamani
- Piata Unirii (Parc 1 Decembrie daca sunt evenimente in Pta Unirii) – in fiecare Sambata
- Cartier Grigorescu – Luni, la 2 saptamani

 

cu un orar de funcţionare limitat, între orele 14,00 şi 19,00. 

 

(2) Periodicitatea pieţei şi programul de funcţionare pot fimodificate cu aprobarea Primarului Municipiului Oradea (de exemplu program de vară, de iarnă, de sărbători etc.).

Art. 10 (1). Producătorii sunt responsabili pentru calitatea produsele oferite la vânzare în faţa consumatorilor şi a organelor de control şi răspund pentru respectarea prevederilor legaleprivind igiena, producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor, inclusiv în ceea ce priveşte fiscalizarea activităţii.

(2) Pentru produsele de origine animală destinatecomercializării, producătorii au obligaţia de a se înregistra la DSVSA, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008.
(3) Comercializarea produselor din carne, a laptelui şi a produselor din lapte, a ouălor, se va face în locuri special prevăzute cu vitrine frigorifice, asigurându-se respectarea normele de igienă și siguranța alimentelor în vigoare. Produsele lactate se vor acoperi cu tifon curat, capac metalic sau hârtiealbă.
(4) Vânzarea şi expunerea produselor se face numai pe mesele, standurile şi în locurile atribuite de administratorul pieţei volante. Este interzisă vânzarea produselor şi a mărfurilor pe suprafaţa căilor de circulaţie, trotuare, paviment, stradă,trepte) cât şi în afara sectoarelor aprobate sau alte locuri decât cele atribuite.
(5) În incinta pieţei volante este interzisă practicareajocurilor de noroc sau comercializarea de substanţe toxice, inflamabile sau explozive, precum şi a armelor de foc şi amuniţiei.

 

 

CAPITOLUL III. PLANUL PIEŢEI

 

Art. 12. Spaţii de parcare. (1)În timpul programului de funcţionare a pieţei volante, utilizarea parcării este gratuită, cu obligaţia utilizatorilor de a respecta normele în vigoare privind circulaţia rutieră pe drumurile publice.

(2) La indicația și sub supravegherea administratorului pieții, producătorii pot parca și în alte locuri amenajate în apropiereapieței.
(3) Prin grija administratorului pieței platoul rezervat pieței volante va fi eliberat de toate autovehicolele staționate șiamenajat cu cel puțin 12 ore înaintea desfașurării activitățilorcomerciale.

Art. 13. (1) Sectorizarea platoului pieţei. Pieţele volantevor cuprinde 3 sectoare semnalizate corespunzător şi anume:

1. Sectorul „Carne, Lactate, Ouă” minim 10 locuri cu vitrinefrigorifice;
2. Sectorul „Legume, Fructe, Miere, Altele” minim 15 delocuri;
3. Sectorul „Panificaţie, Băuturi minim 15 locuri”.
(2) Atunci când situația o impune: sezonicitate, solicitările comercianților/producătorilor și/sau a interesul consumatorilor, este permisă modificarea intersectorială a numărului de locuri față de valoarile prezentate la alin.(1).
(3) În conformitate cu prevederile legale în vigoare și a consultărilor publice, minim 60% din totalul spațiilor de vânzare disponibile se alocă producătorilor agricoli care comercializeazăproduse pe bază de atestat de producător și carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.
(4) În cadrul pieței, pentru fiecare sector de activitate, producătorii de la alineatul (2) vor ocupa spații distincte și vor fi clar evidențiați.

 

Art. 14. Mijloacele de transport aparținând producătorilor agricoli au acces în zona punctelor de vânzare în intervalual 12.00-13.45 după care, vor fi paracate sub îndrumarea reprezentantilor DPI Oradea.

(2) Întârzierea sau nerespectarea indicațiilorreprezentanților DPI atrage excluderea din piață.

 

Art. 15. Amplasarea structurilor de vânzare. Structurile de vânzare sunt reprezentate de standuri şi vitrine frigorifice, amplasate într-un spaţiu delimitat de administratorul pieței cugard, marcat și numerotat corespunzător. Refuzul comercianților de a se aseza la locurile stabilite de către administratorul pieței atrage excluderea din piața

Art. 16. Localizarea cântarului pieţei, a grupurilor sanitare şi a celorlalte servicii oferite în cadrul pieţei. (1)Vitrinele frigorifice sunt amplasate la punctul de vânzare.

(2) Cântarul de control pus la dispoziţia publicului de administratorul pieţei se așează intr-o locatie usor accesibila si vizibila. În vederea depistării ușoare a acestuia, administratorulpieței va afișa un anunț în acest sens, în loc vizibil pentruvizitatori. Cântarul de control utilizat va fi verificat metrologicconform procedurilor în vigoare.
(3) Grupurile sanitare disponibile publicului vor fi asigurate de catre administratorul pietei.
(4) Împărțirea sectoarelor, dispunerea producatorilor, grupurilor sanitare, a surselor de apă potabilă, a locurilor de depozitare a deşeurilor, a cântarului de verificare, etc., a planuluipieței, precum şi a celorlalte servicii oferite în cadrul pieţei se vor realiza prin puncte mobile de informare pentru cumpărători, dispuse astfel încât poată fi ușor de vizualizat

 

Art. 18. Spaţiile de depozitare a deşeurilor. Administratorul pieţei pune la dispoziţia utilizatorilor pieţei şi a clienţilor suficiente pubele/ tomberoane speciale şi coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată în cadrul pieţei spaţiul fiind semnalizatcorespunzător.

 

 

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA MOBILIERULUI

 

Art. 19. Mobilierul utilizat pentru locurile pentru vânzare oferite în platoul pieţei volante este compus din mese cu blat solid şi picioare pliante (L: 100 – 140 cm/ l: 70 - 80 cm/ h: 80 –100 cm), uşor de curăţat, umbrele mari (200/ 300 cm sau 300/300 cm), vitrine frigorifice (100

120 x 80 – 90 x 100 120 cm) pentru locurile din sectorul“Carne, Lactate, Ouă”.

 

 

CAPITOLUL V. ADMITEREA UNUI PRODUCĂTOR ÎNPIAŢĂ

 

Art. 21. (1) Condiții de eligibilitate : În vederea participării la piața volantă producătorii agricoli vor depune o cerere însoțităde documente doveditoare a statutului de producător fie la sediul Primariei Municipiului Oradea la ghiseul de Relatii cu publicul, fie electronic la adresa piata.volanta@oradea.ro astfel:

a) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) literaa):
- cerere
- copie BI/CI
- copie a atestatului de producător valid vizat conform cuoriginalul
- copie a primei file a Carnetului de comercializare aproduselor din sectorul agricol
- copie vizată conform cu originalul după Fișa desănătate pentru animalele, păsările,familiile dealbine de la care se valorifică produse de origine animală
- adeverinta medicala
b) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) literab):
- cerere
- copie BI/CI
- copie a certificatului de inregitrare de la Registrul comerțului
- copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare şi/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 şi Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.
- copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările,familiile dealbine de la care se valorifică produse de origine animală
- copie a registrului agricol emis de primăria în a căreirază administrativ- teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafaţa deteren agricol şi/sau efectivele de animale pe care ledeţine/ exploatează
- adeverință medicală pentru persoana carevinde/manipulează produsele

 

c) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) litera c):
- cerere
- copie BI/CI
- copie a certificatului de inregitrare de la Registrul comerțului
- copie a documentul de înregistrare sanitară veterinarăşi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare şi/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 şi Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.
- copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările,familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală ca materie primă
- copie a registrului agricol emis de primăria în a căreirază administrativ- teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafaţa deteren agricol şi/sau efectivele de animale de la care provine materia primă sau
- file a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol utilizate ca materie primă (cereale, lapte, fructe, legume)
- adeverință medicală pentru persoana carevinde/manipulează produsele

 

(2) În cadrul pieţei volante îşi pot desfăşura activitatea persoanele care au calitatea de producător, astfel cum este definit în art. 4, alin. (2), având domiciliul şi locul de producţie aproduselor comercializate în judeţul Bihor, iar materia prima utilizată provine din județul Bihor.
(3) În cazul prevăzut la art.2 alin. (2) lit. b), producătorii agricoli organizaţi în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă obligatoriu administratoruluipieţei extrasul din Registrul agricol emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol cultivată cu culturile de plante aduse la vânzare sau utilizate ca mateii prime şi/ sau efectivele de animale pe care le deţine/ exploatează. În situaţia în care producătorii agricoli menţionaţi desfăşoară acte de comerţ cu alte produse decât cele obţinute din propria fermă/ gospodărie, aceştia nu mai beneficiază de statutul de utilizator al pieţei volante.
(4) Art. 23. (1) Etapa I - Verificarea condiţiilor deeligibilitate ale producătorului şi a declaraţiilor privind produsele se face de către o comisie formată din 2-4 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Oradea, un reprezentant din partea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bihor, un reprezentant al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, 2-4 reprezentanti din partea ONG-urilor cu experienta relevanta in acest domeniu, in cazul in care isi exprima aceasta intentie.
(2) Etapa II - Verificarea la faţa locului a îndepliniriicondiţiilor menţionate în documentele depuse – efectuată prin sondaj de reprezentanţii Primariei Municipiului Oradea si/sau ONG-urilor acreditate și/sau instituțiile abilitate conform actelornormative în vigoare.
(3) În cazul aprobării cererii, va fi emis un document (certificat) care atestă calitatea de utilizator al pieţei volante. Lista cu producătorii acceptaţi să comercializeze produsele proprii va fi comunicată în timp util administratorului pieţei, care îi va programa pentru semnarea unui angajament (cu anexedeclaraţie pe proprie răspundere privind: calitatea produselor şi arespectării normelor sanitar – veterinare şi de igienă, a condiţiilor de producere, prelucrare şi comercializare, respectarea prevederilor legale şi a tuturor obligaţiilor ce decurg dinregulamentul de organizare şi funcţionare, obligaţia de a returna în bună stare bunurile primite în folosinţă gratuită etc.).
(4) În piaţa volantă atribuirea locurilor publice şi amobilierului necesar se face producătorilor agricoli eligibili, în limita numărului depuncte de comercializare existente însectorul din piaţă destinat desfacerii diferitelor categorii deproduse, conform prezentului Regulament de Organizare şiFuncţionare.
(5) În vederea aplicării de programe specifice de marketing și promovare pot fi dezvoltate proiecte in domeniul tehnologiainformațiilor și comunicare care să asigure colectarea reacțiilorcumpărătorilor și permită expunerea produselor șiproducătorilor în mediul virtual.
(6) În termen de 7 zile de la aprobarea prezentului regulament se vor elabora și aproba prin dispoziție a Primarului Municipiului Oradea proceduri specifice pentru implementareaprezentului Regulament

 

 

CAPITOLUL V. SERVICIILE PRESTATEUTILIZATORILOR PIEŢEI

 

Art. 24. Primaria Municipiului Oradea va asigura gratuiturmătoarele servicii/ facilităţi, potrivit legii, după cum urmează:

a) Dotarea pieţei cu mese pliante, scaune, umbrele, vitrinefrigorifice, etc. necesare bunei desfăşurări a activităţii producătorilor în piaţa volantă;
b) Spaţii pentru depozitarea dotărilor necesare buneifuncţionări a pieţei, a materialelor de curăţenie şi întreţinereetc.;
c) Un loc de amplasare a cântarului de control al pieţei;
d) Accesul la sursele de apă potabilă pe platoul pieţei şiasigurarea conectării la sursele de energie electrică;
e) Puncte de colectare selectivă a deşeurilor rezultate dinactivitatea comercială (hârtie, sticlă, plastic, biodegradabile);
f) Punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru PSI;
g) Punct sanitar de prim ajutor;
h) Grupuri sanitare/ toalete ecologice;
i) Servicii de salubrizare a platoului pieţei în timpul şi dupăîncheierea programului de funcţionare;
j) Servicii de informare, consiliere, sprijin pentruîmbunătăţirea activităţii producătorilor şi a pieţei volante şiservicii de promovare a produselor şi proiectului.

 

Art. 25. Taxe spaţiu. (1) Producătorii cu domiciliul şi locul de obţinere a produselor comercializate în judeţul Bihor beneficiazăde toate facilităţile oferite de Primaria Municipiului Oradea, prinamenajarea spaţiului de administratorul pieţei volante, fără aplăti vreo taxă sau tarif in primele 6 luni de functionare a pietelor volante pentru utilizarea meselor, utilităţilor, a spaţiilorde depozitare, de parcare, a materialelor publicitare etc. Dupa trecerea celor 6 luni se va calcula un tarif ce va acoperi strict cheltuielile de functionare, fara marja de profit.

9

 

(2) Producătorii cu domiciliul sau locul de obţinere a produselor comercializate în alt judeţ decât judeţul Bihor, vor achita o taxă unică de participare la piaţa volantă, în cuantum de 30 lei pe zi, care constituie venit la bugetul propriu almunicipiului. 

 

 

CAPITOLUL VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILEUTILIZATORILOR PIEŢEI

 

Art. 26. Utilizatorii pieţei volante au următoarele drepturi:

a) se poată informa asupra condiţiilor de funcţionare a pieţeivolante, a produselor comercializate în piaţă, a programului de funcţionare, etc.;
b) cumpărătorii şi producătorii vor avea acces gratuit la cântarulde control al pieţei;
c) aibă acces la toate serviciile oferite de administratorulpieţei;
d) utilizeze toate dotările şi echipamentele puse la dispoziţiede administratorul pieţei (mese, scaune, vitrine frigorifice,echipament de protecţie, etc.);
e) se adreseze pentru orice problemă, în legătură cu bunadesfăşurare a activităţii lor, administratorului pieţei saureprezentanţilor Primariei Municipiului Oradea.

 

Art. 27. Utilizatorii pieţei volante au următoarele obligaţii:

a) De fiecare dată când participă la piaţa volantă, producătorii trebuie să deţină şi să prezinte reprezentanţilor Primariei Municipiului Oradea sau ai administratorului pieţei volantesau ONG-urilor acreditate următoarele documente, care seconsemnează într-un registru de evidenţă:
- documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare şi/sau vânzare cu amănuntul aproduselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr.111/ 2008 şi Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;
- documente care ateste starea de sănătate a personaluluicare comercializează produsele – analize medicale periodice;
- carnet de sănătate al animalelor sacrificate, vizat de mediculveterinar din zonă;
- certificat de sănătate publică veterinară pentru carneaproaspătă.
b) Producătorii/personalul angajat al acestora trebuie să respecte cerinţele legale de igienă şi sănătate;
c) Producătorii trebuie afişeze documentul care atestăstatutul de utilizator al pieţei volante, denumirea produsului şi a preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conformprevederilor legale, numele/denumirea, numărul şi data atestatului de producător, nr. autorizaţiei pentru persoanele înregistrate la Registrul Comerţului, zona de provenienţă,adresa şi datele de contact, calitatea produsului: natural, produs în ferma/gospodăria proprie, ecologic, tradiţional – conform atestatului deţinut; acestea se vor afişa la locvizibil, uşor de citit;
d) Producătorii trebuie să păstreze în bună stare mesele, scaunele, vitrinele frigorifice, etc. primite în folosinţă şi le restituie administratorului pieţei la plecare, curăţate şiigienizate; în cazul deteriorării mobilierului/ materialelorprimite, producătorii vor suporta costul reparaţiilor/ înlocuirii acestora, în caz contrar administratorul pieţei volante va rezilia unilateral contractul cu utilizatorul respectiv şi implicit, va retrage statutul de utilizator al pieţeivolante, fără ca acesta poată redobândi această calitate;
e) Producătorii vor efectua cântărirea sau măsurarea produselornumai cu mijloace proprii de măsurare, legale, verificate metrologic;
f) Producătorii trebuie să etaleze instrumentele de măsură şi să folosească numai cântare verificate din punct de vedere metrologic, având obligaţia de a dispune de buletin deverificare metrologică valabil; producătorii agricoli trebuie să deţină cântare verificate metrologic; în cazul în care mijloacele de măsurare aparţinând producătorului nu aubuletin de verificare metrologică în termen şi nu sunt adecvate scopului, vor fi obligaţi să părăsească piaţa volantă;

 

9

 
g) Producătorii trebuie menţină permanent curăţenia la loculde vânzare şi în jurul acestuia, să colecteze selectiv deşeurile rezultate din activitatea proprie şi să le transportela locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul, în conformitate cu normele de colectareselectivă a deşeurilor;
h) Producătorii nu pot expune produsele în afara locului devânzare alocat;
i) Producătorii trebuie să ducă la îndeplinire dispoziţiile legale referitoare la situaţiile de urgenţă (P.S.I.) în spaţiul alocat desfăşurării activităţii şi să respecte prevederile legaleprivind sănătatea şi securitatea în muncă;
j) Producătorii trebuie îşi asigure echipamentul de protecţieadecvat, conform prevederilor legale (halat, şorţ, mănuşi, bonetă, etc.);

 

 

 

CAPITOLUL VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILEADMINISTRTATORULUI PIEŢEI

 

Art. 28. (1) Reprezentanţii administratorului pieţei,desemnaţi prin dispoziţia primarului, vor verifica şi vor întocmi un registru de evidenţă privind următoarele aspecte:

a) dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător conformprevederilor legale (certificat de producător valabil pentru anul agricol în curs, cu sau fără viză de la forma asociativădin care face sau nu parte, autorizaţie valabilă),
b) dacă deţin atestatele pentru categoriile de produse afişate (de produs ecologic, tradiţional etc.),
c) dacă au buletin valabil de verificare metrologică pentru aparatele de cântărire,
d) dacă au documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare şi/sau vânzare cu amănuntul aproduselor alimentare,
e) dacă au afişat datele şi informaţiile obligatorii la stand şiveridicitatea acestora.
(2) Reprezentanţii administratorului pieţei nu vor permiteaccesul altor persoane comercializeze în perimetrul pieţei volante decât celor înscrise pe lista intocmita de Primaria Municipiului Oradea.
(3) Administratorul pieţei volante are următoarele obligaţii:
a) să afişeze la loc vizibil si în mod lizibil regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei volante, programul de funcţionare a pieţei, preţurile orientative ale produselor oferite la vânzare în piaţa volantă, precum şi alte informaţiiutile pentru cumpărători şi producători;
b) sprijine organele de control autorizate;
c) să controleze dacă mijloacele de cântărire, proprietatea producătorilor, sunt verificate din punct de vedere metrologic şi să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu (le va recomanda utilizareacântarelor cu marcaj pentru conformitate);
d) să asigure gratuit cântar de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;
e) asigure, prin personal specializat şi, dacă este cazul,împreună cu reprezentanţii organelor abilitate, menţinereaordinii, siguranţei şi liniştii publice şi a fluidităţii traficului în zonă; în acest sens, persoanele responsabile supraveghează organizarea şi funcţionarea pieţei volante şiatenţionează utilizatorii şi administratorul pieţei cu privirela eventualele nereguli constatate;
f) să asigure salubrizarea şi pe timp de iarnă, deszăpezirea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;
g) să asigure surse de apă potabilă în perimetrul pieţei volante, conectarea la sursele de energie electrică, grupuri sanitare/ toalete ecologice, depozitarea şi colectarea selectivă adeşeurilor, servicii de consiliere şi informare;
h) să asigure delimitarea spaţiilor în care se organizează şi funcţionează piaţa volantă, prin marcaje corespunzătoare şigarduri mobile, după caz;

 

9

 
i) asigure spaţii adecvate de depozitare a dotărilor necesarefuncţionării pieţei volante, a materialelor de curăţenie şiigienizare, etc.;
j) amplaseze indicatoare către punctele de servicii/ facilităţiacordate (sursă apă potabilă, toalete, punct de informare/consiliere, parcare etc.) şi către sectoarele pieţei volante;
k) amplaseze panourile informative cu programul defuncţionare a pieţei volante şi afişeze la loc vizibil oricemodificare sau completare a acestuia;
l) ia măsurile legale pentru respectarea cerinţelor privindsecuritatea şi sănătatea în muncă a producătorilor, PSI,gestionarea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului

 

 

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 29. Se interzice cedarea folosinţei locului de vânzare prin orice forme de contracte cu terţi.

 

Art. 30. (1) Nerespectarea de către administratorul pieţei volante, de către persoanele responsabile de funcţionarea în bune condiţii a pieţei sau de către utilizatorii pieţei, a atribuţiilor şi aresponsabilităţilor ce le revin din prezentul regulament, atragedupă sine răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

(2) Încălcarea cu intenţie dispoziţiilor prezentului regulamentse notifică în scris de administratorul pieţei volante persoanelorcare se fac vinovate de acest fapt ori care au o conduităneadecvată sau care contravine ordinii publice/ bunelormoravuri.
(3) Săvârşirea a cel puţin trei fapte prin care se încalcăprevederi ale prezentului regulament conduce la posibilitateaadministratorului pieţei volante de a rezilia unilateral contractulcu utilizatorul respectiv şi implicit la retragerea statutului deutilizator al pieţei volante, fără ca acesta să poată redobândi această calitate.

 

Art. 30. Prevederile prezentului Regulament secompletează cu actele normative incidente în vigoare.

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Liviu Sabau să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...