Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

/ #11 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-01 17:20

TOTI CREDITORII CU CREAN_TE ( ordinea nu conteaza, este aleatorie numerotata )


1. creditorii garantaţi,
2. creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi),
3. creditorii bugetari,
4. creditorii sa_lariaţi,
5. creditorii chirografari. 


" - Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea crean_ţelor acestora (...).


- Creditorii sa_lariaţi primesc 100% din valoarea crean_ţelor acestora.


- Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea crean_ţelor acestora (…).
- Crean_ţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.
- Celelalte crean_ţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

 

MODUL DE PLATA PRIN ACHITARE:


OLTCHIM CREAN_TE ACHITARE:


1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. crean_tele izvorate din raportul de munca;
3. crean_tele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si crean_tele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. crean_tele bugetare;
5. crean_tele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. crean_tele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. crean_tele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte crean_te chirografare;
9. crean_tele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) crean_tele izvorand din acte cu titlu gratuit.

LEGEA 85/2006:

SA_LARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI


1. 17.106 lei pentru o vechime intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2. 34.212 lei pentru o vechime intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3. 51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

Legea 85/2006

Art. 3,


Al.7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica care detine un drept de crean_ta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata crean_ta in tabelul definitiv de crean_te sau in tabelul definitiv consolidat de crean_te si care poate face dovada crean_tei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi.

Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de crean_ta, sa_lariatii debitorului;

Al. 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a crean_tei sale pe tabelul definitiv al crean_telor contra debitorului si care are dreptul de a participa si vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege;


Al. 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a crean_telor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului; 

Al. 22. prin program de plata a crean_telor se intelege tabelul de crean_te mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de crean_te si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de crean_te pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
b) nici o categorie sau nici o crean_ta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a crean_tei sale;

Art. 105 (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul special poate solicita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art.107 si urmatoarele. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin.(1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, prin incheiere.

Art. 106 (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa prezinte, trimestrial, rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor. (2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art.102 alin.(4), care va fi avizata de catre comitetul creditorilor. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin.(1), comitetul creditorilor va putea convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S OLTCHIM, UNDE SUNT BANII????