Domnule Preşedinte Jose Manuel Durao Barroso

Domnule Preşedinte Jose Manuel Durao Barroso

Noi, semnatarii acestei scrisori, cetăţeni europeni care iubim România, cu respect vă adresăm următoarea întrebare:

De ce, Domnule Preşedinte, Comisia Europeană, care este garantul respectării tratatelor, îşi încalcă propria tradiţie electorală în materie de Referendum, exprimată oficial în “CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN MATERIE DE REFERENDUM, adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19 a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70 a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007) şi a făcut presiuni de natură politică asupra României pentru a-i impune un nedrept şi ilegal prag de prezenţă la Referendumul organizat pentru demiterea preşedintelui suspendat, domnul Traian Băsescu?

În documentul menţionat se menţionează în mod expres la puctul 7:

“7. Cvorum

Nu se recomandă următoarele:

a. un cvorum (prag, procentaj minimal) de participare, întrucât îi asimilează pe cei care se abţin cu partizanii votului negativ;

b. un cvorum de aprobare (acceptarea de către un procentaj minimal din numărul alegătorilor înscrişi), întrucât riscă să creeze o situaţie politică dificilă în cazul când proiectul este adoptat cu o majoritate simplă, inferioară însă cvorumului (pragului) necesar.”

http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008-rom.pdf

Această încălcare a propriei tradiţii electorale europene va avea efecte incalculabile asupra democraţiei din ţara noastră şi va crea un precedent periculos pentru Europa.

În urma acestei ingerinţe directe şi în contradicţie cu valorile europene, va fi afectat rezultatul Referendumului de demitere a preşedintelui Traian Băsescu, preşedinte care a încălcat grav valorile democraţiei, valorile europene şi Constituţia României şi care, direct ori printr-o reţea propagandistică profesionalizată, a  dezinformat liderii europeni şi opinia publică cu privire la situaţia politică din România şi la procedura de suspendare a sa.

Printre ultimele astfel de gesturi se numără dezinformarea doamnei cancelar Angela Merkel, dezinformare recunoscută, public, chiar de către domnia sa în cadrul unei emisiuni televizate. Astfel, domnul preşedinte suspendat a afirmat că i-a spus doamnei Merkel că în Constituţia României, nu este prevăzută procedura de suspendare, cu toate că, în Constituţia României se precizează în mod expres, la articolul 95.

“Suspendarea din funcţie ARTICOLUL 95

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.”

În spiritul respectului pentru valorile europene şi nord-atlantice, valori la care poporul român a aderat fără rezerve, vă rugăm, Domnule Preşedinte, să emiteţi un mesaj politic ferm şi neechivoc în privinţa respectării tradiţiei electorale europene. Acest mesaj ar putea fi exprimat printr-un document oficial, conferinţă de presă ori în oricare alt mod în care domnia voastră credeţi că ar fi mai bine. Acest mesaj este  necesar pentru a  recredibiliza valorile europene în rândul românilor şi nu numai. Într-un asemenea mesaj trebuie menţionat expres că Europa respectă propria tradiţie electorală şi că Uniunea Europeană nu impune un cvorum în cadrul unui referendum în nicio ţară membră.

În oricare altă situaţie domnule Preşedinte, este Comisia Europeană pregătită să înfrunte şi să gestioneze un referendum invalidat din lipsa a câteva sute de mii de oameni, deşi marea majoritate a votat în favoarea suspendării Preşedintelui Băsescu?

Vă mulţumim Domnule Preşedinte şi sperăm că veţi da curs solicitării noastre legitime.

Semnatarii acestei scrisori deschise:

 

 

 

 

 

To the kind attention of Mr Jose Manuel Durao Barroso

 

Mr President,

 

We, the signers of this letter, European citizens who love Romania, with all due respect, ask you the following:   

Why, Mr President, does the European Commission, the Guardian of the Treaties,  infringe its own legacy in regard to the referendum, officially declared in the “Code of Good Practice on Referendums” adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007) and why did it put political pressure towards Romania in order to impose an unjust and illegal threshold of presence in the referendum organized for the dismissal of the suspended President, Mr Traian Băsescu?

In the mentioned document it clearly states at Article 7:

 

“7. Quorum

It is advisable not to provide for:

a. a turn-out quorum (threshold, minimum percentage), because it assimilates voters who abstain to those who vote no;

b. an approval quorum (approval by a minimum percentage of registered voters), since it risks involving a difficult political situation if the draft is adopted by a simple majority lower than the necessary threshold.”[1]

This infringement of its own electoral European legacy will have unforeseen effects upon the democratic functioning of our country and it will create a dangerous precedent for all of Europe.

 

Following this direct and contrary to European values intromission, the result of the referendum for the dismissal of President Traian Băsescu, a President who violated the Romanian Constitution, the values of democracy, European values and who directly or through a professional propagandistic network misinformed European leaders and the public opinion regarding the political situation in Romania and his dismissal, will be affected.

 

In this regard, the latest act of misinformation was taken towards Germany’s Chancellor, Angela Merkel, an act recognized publicly by Mr Traian Băsescu during a live video broadcast. Thus, the suspended President stated that he told Angela Merkel that in the Romanian Constitution the procedure for the dismissal of the President is not stipulated, although such provisions clearly exists at article 95 of the Romanian Constitution:

 

“Suspension from office ARTICLE 95

 

(1) In case of having committed grave acts infringing upon constitutional provisions, the President of Romania may be suspended from office by the Chamber of Deputies and the Senate, in joint sitting, by a majority vote of Deputies and Senators, and after consultation with the Constitutional Court. The President may explain before Parliament with regard to imputations brought against him.

(2) The proposal of suspension from office may be initiated by at least one third of the number of Deputies and Senators, and the President shall be immediately notified thereof.

(3) If the proposal of suspension from office has been approved, a referendum shall be held within 30 days, in order to remove the President from office.”

 

It is in the spirit of the European and North-Atlantic values, embraced without exceptions by the Romanian people, that we ask you Mr President to send out a strong and clear political message towards the respect of European electoral legacy. This message could take the shape of an official document, a press conference or any other means that you consider desirable. This message is of the outmost importance in order to re-establish European values throughout the Romanian citizens as well as European citizens. This message must express clearly that Europe stands on its own electoral legacy and that the European Union does not impose a threshold to a referendum in any country.    

In any other case Mr President, we ask you is the European Commission ready to face and deal with an invalidated referendum in which the large majority voted in favour of the dismissal of President Băsescu, but failed to do so because of a few hundred thousands votes short for the threshold?    

We would like to thank you Mr President and we hope that you will take into consideration our legitimate demand.       

The signers of this letter:[1] EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION)

http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008-e.asp

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ion Corbu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...