Dizolvarea Parlamentului și demiterea Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. 🇲🇩

Dragi concetățeni,

În conformitate cu Legea cu privire la petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994, în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor sale legitime, cetăţenii pot adresa spre examinare petiţii organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

După ce, preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon a contestat votul diasporei în instanţa de judecată cu baza în videouri fake, actori contractați și manipulări politice, cerem Curții Constituționale să constateze circumstanţele pentru dizolvarea Parlamentului și demiterea Preşedintelui Republicii Moldova și la fel interimatul funcţiei de Preşedinte, conform Articolul 135 din Constituția RM.

Motivele:

  • Acuzații false către electoratul oponent și manipulări politice.
  • Folosirea resurselor administrative în campania electorală.
  • O campanie plină de minciuni, atacuri misogine și abuzuri, în campanie fiind implicată inclusiv Biserica, care a și fost constatat ulterior de Curtea Constituțională.
  • Sexism față de viitoarea Președintă a Republicii Moldova
  • Guvernul Chicu plin de incompetență și ajutând campania electorală în favoare președintelui Igor Dodon.

_________________________________________________________________

Petiţionarul are dreptul:

a) să expună personal argumente organului sau persoanei oficiale care examinează petiţia;
b) să beneficieze de serviciile avocatului;
c) să prezinte organului sau persoanei oficiale care efectuează examinarea materialor suplimentare ori să solicite organului sau persoanei oficiale de a cere aceste materiale;
d) să ia cunoştinţă de materialele examinării;
e) să primească răspuns în scris, oral sau în formă electronică despre rezultatele examinării;
f) să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie.

Organul sau persoana oficială cărora le-au fost adresate petiţiile sînt obligate:

a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de lege;
b) să asigure restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat;
c) să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor.
Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi, după caz, să anuleze sau să modifice actul administrativ.
Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi să anuleze actul administrativ, în întregime sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze actul administrativ emis cu acordul său.
În procesul examinării petiţiei nu se admite divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului contra voinţei lui sau a altor informaţii, dacă acestea lezează drepturile şi interesele lui legitime, precum şi a informaţiilor ce constituie secrete de stat.
Nu se admite elucidarea unor informaţii privind personalitatea petiţionarului, dacă acestea nu se referă la conţinutul petiţiei.
Rezultatul examinării se aduce la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, iar cu consimţămîntul lui - oral.
Răspunsul trebuie să fie bazat pe materialele examinării şi să conţină trimiteri la legislaţie.
În cazul cînd cerinţele expuse în petiţie sînt recunoscute legale, organul sau persoana oficială, care au adoptat decizia despre satisfacerea lor, sînt obligate să ia măsuri în vederea compensării prejudiciilor materiale, în condiţiile legii, să soluţioneze problema responsabilităţii persoanelor vinovate de încălcarea legii.
Petiţionarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate şi nu sînt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dacă, conform legii, se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns - din ziua cînd trebuiau să-l primească.
Petiţionarul depune în instanţa de contencios administrativ, concomitent cu cererea, şi răspunsul organului sau persoanei oficiale, care i-au refuzat restabilirea dreptului.
În cazul cînd petiţionarul nu a primit nici un răspuns în termenele stabilite, el va menţiona acest fapt în cererea depusă, iar instanţa de contencios administrativ va cere răspunsul respectiv.
Instanţa de contencios administrativ examinează cererea conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Încălcarea ordinii oficial stabilite de organizare a lucrului cu petiţiile, precum şi a evidenţei sau păstrării lor de către persoanele special desemnate pentru aceasta, atrage după sine răspunderea disciplinară. În lipsa persoanelor indicate, răspunderea disciplinară o poartă conducătorul organului respectiv.
Refuzul neîntemeiat de a examina petiţia sau tărăgănarea examinării ei, adoptarea unor decizii ce contravin legislaţiei, divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului contra voinţei lui atrage după sine răspundere administrativă.

PS: Diaspora nu se vinde, ba chiar merită tot respectul, mai ales de la președintele țării.

images98.jpeg

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Igor Raevski să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...