Cerem impozitarea Bisericii Ortodoxe implicată activ în politică

        Русский текст ниже


Noi, semnatarii prezentei declaraţii, în particular, cetățeni a Republicii Moldova, organizaţii şi persoane active în domeniul protecţiei drepturilor omului, ne exprimăm profunda indignare faţă de declarațiile publice ale Mitropolitului Vladimir, Eparhului Marchel, protoireilor Roman Pintilii, Ioan Grigoraș și altor din cadrul Mitropoliei Moldovei, care în mod public și sistematic se implică activ în viața politică din Republica Moldova. În special, implicarea acestora ține de agitația electorală desfășurată în favoarea candidatului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon prin acțiuni evidente de favorizare și susținere activă din numele Mitropoliei Moldovei.

        Reamintim că aceasta nu este primul caz cînd reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei se implică în campania electorală: în  mai 2014 Mitropolitul Vladimir s-a implicat în campania electorală pentru alegerile locale susținînd un candidat în competiție, pe Serafim Urechean, reprezentantul PLDM.

        Condamnăm faptul implicării Mitropoliei în politică, dar și discursurile pline de ură și instigare la dezbinare și ură socială prin intermediul cărora își arată susținerea. Condamnăm afirmațiile acestora, pline de exprimări misogine, sexiste, homofobe și discriminatorii.

        Invocăm prevederile Legii Nr. 125 din 05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie care stipulează în art. 15 alin (2) că ”Cultele religioase şi părţile lor componente se vor abţine de la exprimarea sau manifestarea publică a preferinţelor lor politice sau favorizarea vreunui partid politic ori a vreunei organizaţii social-politice.”, motiv din care Biserica Ortodoxă, în special, este scutită de plata impozitelor la bugetul de stat și local, reamintind prevederile Art. 52 lit. e din Codul Fiscal al Republicii Moldova, considerăm ilegal comportamentul acestor funcționari din organelor de conducere, liderilor Bisericii Ortodoxe, iar situația impune schimbarea politicii fiscale față de ultima.

         Ne adresăm autorităţilor competente, după cum urmează: 

         Ministerului Justiției – constatarea încălcării Art. 15 alin(2) a Legii nr. 125/2007 manifestată prin implicarea conștientă și intenționată a Bisericii Ortodoxe în viața politică prin acțiunile sistematice și active de ultimă oră în susținerea unui candidat al Partidului Socialiștilor la funcția de Președinte a Republicii Moldova, făcînd agitație electorală atît în biserici cît și în spațiu public.  

         Inspectoratului Fiscal – impunerea Bisericii Ortodoxe la plata impozitelor din veniturile realizate la prestarea serviciilor religioase cu plată, obligarea Bisericii Ortodoxe la plata taxelor în Fondul Social și în Fondul Asigurărilor Medicale pentru angajații instituțiilor sale (biserici, mănăstiri, magazine religioase specializate etc.). Impunerea obligației de a utiliza aparatele de casă și a prezenta dări de seamă cu achitarea impozitelor pe venit pentru toate bisericile, magazinele ortodoxe specializate, mănăstirile și alte surse ale Bisericii Ortodoxe, care încasează bani pentru prestarea serviciilor de natură religioasă.  

         Inspecția de Stat a Muncii – verificarea respectării legislației muncii de către instituțiile Bisericii Ortodoxe care implică în muncă persoane fără încheierea contractului individual de muncă conform rigorilor Codului Muncii și fără achitarea remunerării pentru munca prestată; fără achitarea impozitelor în Fondul Asigurărilor Medicale și Fondul Social, fără ducerea evidenței muncii pentru vechimea în muncă, ș.a. cu încheierea proceselor verbale constatînd încălcările documentate și informarea organelor de drept despre abuzurile depistate.  

         Procuratura Generală, secția combaterea crimei organizate și prevenirea traficului de ființe umane – verificarea legalității folosirii de către Biserica Ortodoxă a muncii, verificarea acțiunilor de recrutare, transportare, exploatare a persoanelor prin muncă forțată și pentru cerșit cu atragerea la răspundere penală, dacă va fi depistată comiterea infracțiunii. Odată ce Biserica Ortodoxă nu încheie și nu salarizează muncitorii săi din biserici, magazine ortodoxe specializate, mănăstiri și altele, nu prezintă dare de seamă organului fiscal, este necesară verificarea legalității activităților financiare desfășurate de aceste entități, pentru prevenirea delapidării averii străine și spălarea de bani.  

         Considerăm că implicarea deschisă în viața politică de către Biserica Ortodoxă este intolerabilă. Iar odată ce această instituție încalcă legea în mod vădit, Statul urmează să aplice pîrghiile legale prevăzute pentru a trata acest cult religios în același mod ca pe oricare alt agent economic, care activează, realizează venituri și nu achită impozitele și taxele obligatorii lezînd drepturile persoanelor față de care comite ilegalități.  

 _____________________________________________________________________

 

        Мы, нижеподписавшиеся, в частности граждане Республики Молдова, организации и активисты в области прав человека, выражаем глубокое возмущение в связи с публичными заявлениями Митрополита Владимира, Епископа Маркела, протоирея Романа Пинтилий, Иоана Григораш и других представителей Молдавской Митрополии, которые активно вовлекаются в политическую жизнь Республики Молдова. Особенно возмущает их вовлечение в предвыборную кампанию в поддержку кандидата Партии Социалистов, Игорь Додон, которое выражается действиями очевидной активной поддержки и благосклонности от имени Митрополии Молдовы.

        Напоминаем что это не первый случай, когда представители Митрополии Молдовы вовлекаются в предвыборные кампании: в мае 2014 года Митрополит Владимир вовлекался в кампанию местных выборов поддерживая одного из кандидатов, Серафима Урекяну, представителя ЛДПМ. Мы осуждаем вовлечение Митрополии в политику, как и его речи ненависти и призывы к расколам и социальной ненависти, которые использовали её представители в своих публичных выступлениях. Осуждаем мизогинию, сексизм, гомофобию и дискриминацию, используемую ими в своих речах.

        Приводим положения закона № 125 от 05.2007 о свободе совести, мысли и вероисповедания который предусматривает в статье 15, абзац 2 «Религиозные культы и их составные части должны воздерживаться от публичного высказывания или проявления своих политических предпочтений и покровительства какой-либо политической партии или общественно-политической организации.», на основании которой Православная церковь, главным образом, освобождена от уплаты налогов в государственный и местный бюджет. Напоминая положение Статьи 52, буква «е» из Налогового Кодекса, считаем незаконным поведение лидеров Православной церкви, а данная ситуация обязывает к изменениям налоговой политики по отношению к ней. Обращаемся к компетентным органам, в следующем порядке:

        Министерство юстиции – констатировать нарушение ст. 15 (2) Закона №. 125/2007 которое проявляется путем сознательного и преднамеренного вовлечения православной церкви в политическую жизнь через систематические и активные действия в поддержку кандидата от Социалистической Партии на пост Президента Республики Молдова, проводя предвыборную агитацию как в церквях, так и в публичном пространстве.

        Налоговая Инспекция – Обязать Православную Церковь выплачивать налоги из доходов, полученных в результате оказания платных религиозных услуг. Обязать Православную Церковь выплачивать налоги в Социальный Фонд и Фонд Медицинского Страхования за работников их учреждений (церкви, монастыри, магазины предметов культа и т.д.). Обязать использовать кассовые аппараты и предоставлять налоговые отчеты с выплатой налогов на доходы для всех церквей, магазинов предметов культа, монастырей и других источников дохода церквей, которые взымают деньги за оказанные услуги религиозного направления.

        Государственная Инспекция Труда – проверка соблюдения трудового законодательства учреждениями Православной Церкви, которая нанимает на работу людей, не заключая индивидуальных контрактов о найме как предписано в Трудовом Кодексе и без оплаты оказанных услуг, без выплаты налогов в Социальный Фонд и Фонд Медицинского Страхования, без учета труда для трудового стажа и т.д. с документированием и информированием органов правопорядка о найденных нарушениях.

        Генеральная Прокуратура, отдел борьбы с организованной преступностью и предотвращения трафика людей – проверка правомерности использования Православной Церковью труда, проверка действий найма, перевозки и эксплуатации людей через насильственный труд и попрошайничество с привлечением к уголовной ответственности, если будут найдены нарушения.  Так, как церковь не заключает контрактов и не оплачивает труд своих работников в церквях, магазинах предметов культа, монастырях и других, не предоставляет налоговых отчетов, необходимо проверить правомерность финансовой деятельности этих объектов, для предотвращения незаконного присвоения иностранных активов и отмывания денег. 

        Считаем, что открытое вовлечение Православной Церкви в политическую жизнь недопустимо. А при условии что эта организация явно нарушает закон, Государство обязано применить законные рычаги для обращения с этим религиозным культом так же, как и с любым экономическим агентом, который работает, получает доходы и не выплачивает налоги и обязательные выплаты, нарушая права людей, по отношению к которым допускаются правонарушения.


Activiști și activiste civici(e)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Activiști și activiste civici(e) să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...