Anularea propunerii Primăriei Piatra Neamț pt. interzicerea hrănirii animalelor străzii. Recomandări și sugestii utile. [RO-EN-FR-DE].

În data de 06/08/2021 s-a elaborat noua versiune a regulamentului privind normele de gospodărire, ȋntreţinere, curăţenie și estetică în municipiul Piatra Neamț. În cadrul acestei noi versiuni se interzice hrănirea câinilor și pisicilor de pe stradă. Imediat au apărut numeroase critici la adresa primarului Andrei Carabelea care, după spusele sale se definește un iubitor de animale.

În data de 07/08/2021 pe site-ul Ziar Piatra Neamț apare o clarificare din partea Primăriei Piatra Neamț care ne-a lăsat fără cuvinte.

Interzicerea hrănirii câinilor și pisicilor de pe stradă ar fi în primul rând "educativă" pentru populație! Educativă? Ce minte contorsionată, lipsită de empatie și bun simț ar fi putut face această afirmație? Ce este "educativ" ȋn a lăsa un animal aflat în primejdie să moară de foame?

Putem considera această afirmație ca incitare la maltratarea animalelor și încălcarea legii 205 din 2004.

Mai mult, clarificarea regulamentului continuă cu: "Fiecare animal are nevoie de atenție, igienă, îngrijire, sterilizare și nu doar de hrană".

Prevederea care sancționează hrănirea animalelor comunitare (câini, pisici) pe domeniul public și privat al municipiului și/sau creșterea porumbeilor în condominii are, în primul rând, o componentă educativă. Ne dorim ca toți iubitorii de animale să înțeleagă că nu ajutăm decât temporar dacă hrănim un animal fără adăpost. Scopul final este ca toate aceste animale să fie adoptate. Orice animal are nevoie de atenție, igienă, îngrijire, sterilizare, nu doar de mâncare. În plus, dacă ele rămân în jurul locurilor de unde primesc hrana, pot deveni un pericol pentru vecini, copii sau adulți.

Pentru a încuraja adopțiile de animale fără adăpost, dar și pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestui fenomen și a încuraja cetățenii să lase Salubritas să urmeze toți pașii pentru identificarea și mutarea acestor animale la adăpost, am completat articolul care prevede valoarea sancțiunii cu următoarea notă: "*Notă: La art. 2 f), în cazul hrănirii animalelor comunitare (câini, pisici), sancțiunea nu va fi aplicată dacă persoana în cauză face dovada adopției animalului în condițiile legii".

Acestea sunt sfaturile Primăriei Piatra Neamț careia i-au trebuit doar 19 ani pentru a pune în aplicare OUG 155/2001? Vorbiți serios sau vă bateți joc de noi?

Și în cele din urmă, de la rău in mai rău, Primăria Piatra Neamț în loc să solicite sterilizări, invită populația să cheme hingherii!

Deci, ce cerem cu această petiție?

1) Solicităm eliminarea ART 2 - (F) hrănirea animalelor comunitare (câini, pisici) pe domeniul public și privat al municipiului și/sau creșterea porumbeilor în condominii.

De ce? Introducerea punctului F (ART 2) încalcă LEGEA nr. 205 din 26 mai 2004.

Art.1, alin.(1), prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător.

Orice tentativă de împiedicare a îngrijirii acestora, reprezintă instigare la maltratarea animalelor. Orice HCL care interzice hrănirea animalelor pe domeniul public, poate fi atacat în contencios. LEGEA ESTE MAI PRESUS DE ORICARE HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL.

2) Solicităm eliminarea ART 4 (1. Posesorii de animale de companie au următoarele obligații în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

b) să nu permită accesul animalelor de companie pe spațiile verzi din parcuri, grădini publice semnalizate în acest sens, în spațiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine și piețe de desfacere a produselor agroalimentare. Nu vor fi supuși acestui regim câinii de serviciu ai structurilor de menținere a ordinii și liniștii publice și câinii utilitari.

De ce? Acest cadru legislativ, prin interzicerea accesului pe spaţii verzi generează imposibilitatea asigurării dreptului câinilor de a avea acces la un spaţiu adecvat pentru plimbare, conform legislației cu privire la drepturile animalelor și ne împiedică pe noi, ca deținători de animale de companie, să le asigurăm acest drept la mișcare și plimbare, conform legislației drepturilor animalelor.

Pe de o parte, cadrul legal actual este excesiv și introduce o măsură și o pedeapsă disproporționată, abuzivă și excesivă, plecând de la premiza că deținătorii de animale de companie vor tulbura liniștea și ordinea publică, precum și de la premiza că aceștia nu vor respecta curățenia. Astfel, actuala legislație pedepsește de la început toți stăpânii de animale de companie, precum și toate animalele de companie.

Avem și alte cereri urgente!

3) Înființarea unei comisii pentru protecția animalelor în cadrul Consiliului Local.

De ce? Protecția animalelor nu este indicată în mod explicit în niciuna dintre cele cinci comisii ale Consiliului Local Piatra Neamț, mai mult decât atât, nu sunt implementate proiecte și/sau campanii cu scopul informării populației despre aceasta. Peste "reprezentarea politică", această comisie ar trebui să aibă membri externi, cum ar fi asociațiile pentru protecția animalelor și să colaboreze activ cu Poliția Animalelor înființată recent la nivel local și național.

4) Planificarea controlului câinilor fără stăpân şi recensământului populației canine, începând din zonele industriale care au mulți câini scăpați de sub control în incintele lor, prin colaborarea cu Poliția Animalelor și a asociațiilor de profil.

5) Campanii de sterilizare GRATUITE și permanente pentru câini și pisici.

6) Solicităm alocarea unui teren și crearea de adăposturi și pentru pisici, adăposturi pentru animale de talie mare (de fermă) confiscate sau salvate de Poliția Animalelor, adăposturi pentru reabilitarea animalelor sălbatice rănite/bolnave până la repunerea în mediul natural sau relocare.

7) Spații destinate animalelor pt a putea alerga ȋn mod liber.

8) Spații destinate revigorării animalelor în diferite părți ale orașului, cu surse de apă și dozatoare de pungi pentru colectarea fecalelor (posibil chiar la un preț simbolic).

9) Acceptarea și protejarea ȋn teritoriu a micilor colonii de pisici care sunt deja ȋngrijite de multe persoane fizice ce vor trebui să fie în posesia unei legitimații eliberate de primărie.

10) Campanii de informare cu privire la regulile bunei coexistențe.

11) Activități educaționale și recreative în școli pentru a transmite copiilor și tinerilor însemnatatea protecției animalelor, eliminarea abandonului și a actelor de cruzime, pentru a crește o generație mai bună decât cea actuală.

12) Cerem îmbunătățirea condițiilor de viață ale câinilor din Adăpostul Municipal prin intervenții structurale și respectarea normativelor care încă nu sunt aplicate.

13) Prin urmare, cerem urgent: Consiliul Local să aprobe o HCL pentru a completa prevederile art. 53 pct. 2 din anexa HCL 81 din 27/02/2020 "Regulamentul serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Piatra Neamț" cu privire la tarifele zilnice care trebuie aplicate pentru hrana și costurile de gestionare.

Susține și tu petiția noastră și semnează!

Această petiție este realizată de Asociația YOUth For Neamt în sprijinul proiectului HamPiatraNeamt si MiauPiatraNeamt.

Ajută-ne să avem grijă de ei! https://linktr.ee/hampiatraneamt
 
 
Multumin ZiarPiatraNeamt, Cristina & Mihaela
 
 
[EN] Cancellation of the proposal of Piatra Neamț City Hall for banning the feeding of stray animals. Useful recommendations and suggestions.  
 
On 06/08/2021, the new version of the regulation on the norms of management, maintenance, cleaning and aesthetics in the municipality of Piatra Neamț was elaborated. 
This new version prohibits the feeding of dogs and cats on the street. Numerous criticisms immediately appeared against the mayor Andrei Carabelea, who, according to him, defines himself as an animal lover. On 07/08/2021 on the Ziar Piatra Neamț website there is a clarification from Piatra Neamț City Hall that left us speechless. Prohibiting the feeding of dogs and cats on the street would be primarily "educational" for the population! Educational? What contorted, empathetic, and sensible mind could have made this statement? What is "educational" about letting an endangered animal starve? We can consider this statement as an incitement to animal cruelty and violation of Law 205 of 2004. Moreover, the clarification of the regulation continues with: "Every animal needs attention, hygiene, care, sterilization and not just food." The provision that sanctions the feeding of community animals (dogs, cats) on the public and private domain of the municipality and / or the raising of pigeons in condominiums has, first of all, an educational component. We want all animal lovers to understand that we only help temporarily if we feed a homeless animal. The ultimate goal is for all these animals to be adopted. Every animal needs attention, hygiene, care, sterilization, not just food. In addition, if they stay around where they receive food, they can become a danger to neighbors, children or adults. In order to encourage the adoption of homeless animals, but also to raise awareness of this phenomenon and to encourage citizens to let Salubritas follow all the steps to identify and move these animals to shelter, we have completed the article which provides the value of the sanction with the following note : "* Note: In art. 2 f), in the case of feeding community animals (dogs, cats), the sanction will not be applied if the person concerned proves the adoption of the animal in accordance with the law". Are these the advice of Piatra Neamț City Hall, which took only 19 years to implement GEO 155/2001? Are you serious or are you kidding us? And finally, from bad to worse, Piatra Neamț City Hall, instead of requesting sterilizations, invites the population to call the hinges! 
 
So what do we ask for with this petition? 
 
1) We request the elimination of ART 2 - (F) the feeding of community animals (dogs, cats) on the public and private domain of the municipality and / or the raising of pigeons in condominiums. Why? The introduction of point F (ART 2) violates LAW no. 205 of May 26, 2004. Art.1, paragraph (1), this law regulates the necessary measures to ensure the living and welfare conditions of animals with or without a keeper. Any attempt to prevent their care is an instigation to the mistreatment of animals. Any HCL that prohibits the feeding of animals in the public domain can be challenged in litigation. THE LAW IS ABOVE ANY LOCAL COUNCIL DECISION. 
 
2) We request the elimination of ART 4 ​​(1. Owners of pets have the following obligations during the walk of animals in the public domain: b) not to allow the access of pets on the green spaces in parks, public gardens signaled for this purpose, in playgrounds arranged for children, in shops and markets for agri-food products. The service dogs of the public order and peacekeeping structures and the utilitarian dogs will not be subject to this regime. Why? This legislative framework, by prohibiting access to green spaces, makes it impossible to ensure the right of dogs to have access to a suitable space for walking, in accordance with animal rights legislation and prevents us, as pet owners, from ensuring this. the right to move and walk, in accordance with animal rights legislation. On the one hand, the current legal framework is excessive and introduces a disproportionate, abusive and excessive measure and punishment, based on the premise that pet owners will disturb peace and public order, as well as the premise that they will not respect cleanliness. Thus, the current legislation punishes from the beginning all pet owners, as well as all pets. 
 
We have other urgent requests! 
 
3) Establishment of a commission for animal protection within the Local Council. Why? Animal protection is not explicitly indicated in any of the five commissions of the Piatra Neamț Local Council, moreover, no projects and / or campaigns are implemented in order to inform the population about it. In addition to "political representation", this commission should have external members, such as animal protection associations, and actively collaborate with the recently established Local Police at local and national level. 
 
4) Planning the control of stray dogs and the census of the canine population, starting from the industrial areas that have many dogs out of control in their premises, through the collaboration with the Animal Police and the profile associations. 
 
5) FREE and permanent sterilization campaigns for dogs and cats. 
 
6) We request the allocation of land and the creation of shelters for cats, shelters for large animals (farm) confiscated or rescued by the Animal Police, shelters for the rehabilitation of injured / sick wild animals until their return to the natural environment or relocation. 
 
7) Spaces for animals to be able to run freely. 
 
8) Spaces for the revitalization of animals in different parts of the city, with water sources and dispensers of bags for collecting feces (possibly even at a symbolic price). 
 
9) Acceptance and protection in the territory of small colonies of cats that are already cared for by many individuals who will have to be in possession of a card issued by the mayor's office. 
 
10) Information campaigns on the rules of good coexistence. 
 
11) Educational and recreational activities in schools to pass on to children and young people the importance of animal protection, the elimination of abandonment and acts of cruelty, in order to raise a better generation than the current one. 
 
12) We demand the improvement of the living conditions of the dogs in the Municipal Shelter through structural interventions and the observance of the norms that are not yet applied. 
 
13) Therefore, we urgently request: the Local Council to approve an HCL to complete the provisions of art. 53 point 2 of the annex HCL 81 of 27/02/2020 "Regulation of the public service for the management of stray dogs in the municipality of Piatra Neamț" regarding the daily tariffs to be applied for food and management costs. Support our petition and sign! 
 
This petition is made by the YOUth For Neamt Association in support of the HamPiatraNeamt and MiauPiatraNeamt project. 
 
Ajută-ne să avem grijă de ei! https://linktr.ee/hampiatraneamt
 
Multumin ZiarPiatraNeamt, Cristina & Mihaela  
 
[FR] Annulation de la proposition de la mairie de Piatra Neamț pour l'interdiction de nourrir les animaux errants. 
 
Recommandations et suggestions utiles.
 
Le 06/08/2021, la nouvelle version du règlement sur les normes de gestion, d'entretien, de propreté et d'esthétique dans la commune de Piatra Neamț a été élaborée. 
Cette nouvelle version interdit de nourrir les chiens et les chats dans la rue. 
De nombreuses critiques sont immédiatement apparues à l'encontre du maire Andrei Carabelea, qui, selon lui, se définit comme un amoureux des animaux. 
 
Le 07/08/2021 sur le site Ziar Piatra Neamț il y a une clarification de la mairie de Piatra Neamț qui nous a laissé sans voix. Interdire le nourrissage des chiens et chats dans la rue serait avant tout « éducatif » pour la population ! Éducatif? Quel esprit tordu, empathique et sensible aurait pu faire cette déclaration ? Qu'est-ce qui est « éducatif » de laisser mourir de faim un animal en voie de disparition?
 
Nous pouvons considérer cette déclaration comme une incitation à la cruauté envers les animaux et une violation de la loi 205 de 2004.
Par ailleurs, la clarification du règlement se poursuit avec : « Chaque animal a besoin d'attention, d'hygiène, de soins, de stérilisation et pas seulement de nourriture.
 
La disposition qui sanctionne l'alimentation des animaux communautaires (chiens, chats) sur le domaine public et privé de la commune et/ou l'élevage de pigeons en copropriété a, tout d'abord, un volet pédagogique. 
Nous voulons que tous les amoureux des animaux comprennent que nous n'aidons que temporairement si nous nourrissons un animal sans abri. 
Le but ultime est que tous ces animaux soient adoptés. 
Chaque animal a besoin d'attention, d'hygiène, de soins, de stérilisation, pas seulement de nourriture. De plus, s'ils restent là où ils reçoivent de la nourriture, ils peuvent devenir un danger pour les voisins, les enfants ou les adultes. 
Afin d'encourager l'adoption d'animaux sans abri, mais aussi de sensibiliser à ce phénomène et d'inciter les citoyens à laisser 
Salubritas suivre toutes les démarches pour identifier et déplacer ces animaux en refuge, nous avons complété l'article qui donne la valeur de la sanction avec la mention suivante : "* Remarque : A l'art. 2 F), en cas de nourrissage d'animaux communautaires (chiens, chats), la sanction ne sera pas appliquée si la personne concernée prouve l'adoption de l'animal conformément à la loi ". 
S'agit-il de l'avis de la mairie de Piatra Neamț, qui n'a mis que 19 ans pour mettre en œuvre le GEO 155/2001? 
Vous êtes sérieux ou vous vous moquez de nous?
Et enfin, de mal en pis, la mairie de Piatra Neamț, au lieu de demander des stérilisations, invite la population à appeler les charnières! 
 
Alors que demandons-nous avec cette pétition? 
 
1) Nous demandons la suppression de l'ART 2 - (F) l'alimentation des animaux communautaires (chiens, chats) sur le domaine public et privé de la commune et/ou l'élevage de pigeons en copropriété. Pourquoi? L'introduction du point F (ART 2) viole la LOI no.
 205 du  26 mai 2004. Art.1, paragraphe (1), cette loi réglemente les mesures nécessaires pour assurer les conditions de vie et de bien-être des animaux avec ou sans gardien. 
Toute tentative d'empêcher leurs soins est une incitation à la maltraitance des animaux. 
Toute HCL qui interdit l'alimentation des animaux dans le domaine public peut être contestée en justice. 
LA LOI EST AU-DESSUS DE TOUTE DÉCISION DU CONSEIL LOCAL. 
 
2) Nous demandons la suppression de l'ART 4 ​​(1. Les propriétaires d'animaux de compagnie ont les obligations suivantes lors de la promenade des animaux dans le domaine public : b) à ne pas autoriser l'accès des animaux de compagnie sur les espaces verts des parcs, jardins publics signalés à cet effet, dans les aires de jeux aménagées pour les enfants, dans les commerces et marchés de produits agroalimentaires.
 Les chiens d'assistance des structures d'ordre public et de maintien de la paix et les chiens utilitaires ne seront pas soumis à ce régime. 
Pourquoi? Ce cadre législatif, en interdisant l'accès aux espaces verts, rend impossible d'assurer le droit des chiens d'avoir accès à un espace approprié pour se promener, conformément à la législation sur les droits des animaux et nous empêche, en tant que propriétaires d'animaux, de garantir ce droit. se déplacer et marcher, conformément à la législation sur les droits des animaux. D'une part, le cadre juridique actuel est excessif et introduit une mesure et une punition disproportionnées, abusives et excessives, fondées sur le postulat que les propriétaires d'animaux troubleront la paix et l'ordre public, ainsi que sur le postulat qu'ils ne respecteront pas la propreté. 
Ainsi, la législation actuelle punit d'emblée tous les propriétaires d'animaux de compagnie, ainsi que tous les animaux de compagnie.
 
Nous avons d'autres demandes urgentes ! 
 
3) Mise en place d'une commission de protection animale au sein du Conseil Local. Pourquoi? La protection des animaux n'est explicitement indiquée dans aucune des cinq commissions du conseil local de Piatra Neamț, de plus, aucun projet et/ou campagne n'est mis en œuvre afin d'en informer la population. En plus de la "représentation politique", cette commission devrait avoir des membres externes, tels que des associations de protection des animaux, et collaborer activement avec la police locale récemment créée aux niveaux local et national. 
 
4) Planifier le contrôle des chiens errants et le recensement de la population canine, à partir des zones industrielles qui ont beaucoup de chiens incontrôlables dans leurs locaux, à travers la collaboration avec la Police Animale et les associations de profils. 
 
5) Campagnes de stérilisation GRATUITES et permanentes pour chiens et chats. 
 
6) Nous demandons l'attribution de terres et la création de refuges pour chats, refuges pour grands animaux (ferme) confisqués ou secourus par la Police Animale, refuges pour la réhabilitation des animaux sauvages blessés/malades jusqu'à leur retour dans le milieu naturel ou leur relocalisation . 
 
7) Des zones pour que les animaux puissent courir librement. 
 
8) Des espaces conçus pour réanimer les animaux dans différents quartiers de la ville, avec des points d'eau et des distributeurs de sacs pour collecter les excréments (éventuellement même à un prix symbolique).
 
 
9) Acceptation et protection sur le territoire de petites colonies de chats déjà soignés par de nombreux particuliers qui devront être en possession d'une carte délivrée par la mairie. 
 
10) Campagnes d'information sur les règles de la bonne cohabitation. 
 
11) Des activités éducatives et récréatives dans les écoles pour transmettre aux enfants et aux jeunes l'importance de la protection des animaux, l'élimination de l'abandon et des actes de cruauté, afin d'élever une meilleure génération que l'actuelle. 
 
12) Nous exigeons l'amélioration des conditions de vie des chiens du Refuge Municipal par des interventions structurelles et le respect des normes qui ne sont pas encore appliquées. 
 
13) Par conséquent, nous demandons instamment : au Conseil Local d'approuver un HCL pour compléter les dispositions de l'art. 53 point 2 de l'annexe HCL 81 du 27/02/2020 « Règlement du service public de gestion des chiens errants dans la commune de Piatra Neamț » concernant les tarifs journaliers à appliquer pour les frais de nourriture et de gestion. 
 
Soutenez notre pétition et signez ! Cette pétition est faite par l'association YOUth For Neamt en soutien au projet HamPiatraNeamt et MiauPiatraNeamt. 
 
Multumin ZiarPiatraNeamt, Cristina & Mihaela  
 
 
[DE] Absage des Vorschlags des Rathauses von Piatra Neamț für das Füttern von streunenden Tieren verbieten. Nützliche Empfehlungen und Anregungen.  Am 08.06.2021 wurde die neue Version der Verordnung über die Normen der Verwaltung, Wartung, Sauberkeit und Ästhetik in der Gemeinde Piatra Neamț ausgearbeitet. Diese neue Version verbietet das Füttern von Hunden und Katzen auf der Straße. Gegen den Bürgermeister Andrei Carabelea, der sich seiner Meinung nach als Tierfreund bezeichnet, tauchten sofort zahlreiche Kritikpunkte auf. Am 07.08.2021 auf der Ziar Piatra Neamț Website gibt es eine Klarstellung des Piatra Neamț Rathauses, die uns sprachlos machte. Das Füttern von Hunden und Katzen auf der Straße zu verbieten, wäre für die Bevölkerung in erster Linie „erzieherisch“! Lehrreich? Welcher verzerrte, empathische und vernünftige Verstand hätte diese Aussage treffen können? Was ist "erzieherisch", wenn man ein vom Aussterben bedrohtes Tier hungern lässt? Wir können diese Aussage als Anstiftung zur Tierquälerei und als Verstoß gegen das Gesetz 205 von 2004 betrachten. Darüber hinaus geht die Klarstellung der Verordnung weiter mit: "Jedes Tier braucht Aufmerksamkeit, Hygiene, Pflege, Sterilisation und nicht nur Futter." Die Bestimmung, die die Fütterung von Gemeinschaftstieren (Hunde, Katzen) im öffentlichen und privaten Bereich der Gemeinde und/oder die Aufzucht von Tauben in Eigentumswohnungen sanktioniert, hat vor allem eine erzieherische Komponente. Wir möchten, dass alle Tierfreunde verstehen, dass wir nur vorübergehend helfen, wenn wir ein obdachloses Tier füttern. Das ultimative Ziel ist es, dass all diese Tiere adoptiert werden. Jedes Tier braucht Aufmerksamkeit, Hygiene, Pflege, Sterilisation, nicht nur Futter. Darüber hinaus können sie, wenn sie sich dort aufhalten, wo sie Nahrung erhalten, zu einer Gefahr für Nachbarn, Kinder oder Erwachsene werden. Um die Adoption obdachloser Tiere zu fördern, aber auch um das Bewusstsein für dieses Phänomen zu schärfen und die Bürger zu ermutigen, Salubritas alle Schritte zur Identifizierung und Überführung dieser Tiere in ein Tierheim zu befolgen, haben wir den Artikel fertiggestellt, der den Wert der Sanktion beschreibt mit folgendem Hinweis: "* Hinweis: In Art. 2 f) wird bei der Fütterung von Gemeinschaftstieren (Hunde, Katzen) die Sanktion nicht verhängt, wenn die betroffene Person die gesetzeskonforme Adoption des Tieres nachweist ". Sind dies die Ratschläge des Rathauses von Piatra Neamț, das nur 19 Jahre gebraucht hat, um GEO 155/2001 umzusetzen? Meinst du das ernst oder verarschst du uns? Und schließlich lädt das Rathaus von Piatra Neamț, statt Sterilisationen zu verlangen, die Bevölkerung ein, die Scharniere zu rufen! Was fordern wir also mit dieser Petition? 1) Wir fordern die Aufhebung von ART 2 - (F) die Fütterung von Gemeinschaftstieren (Hunde, Katzen) im öffentlichen und privaten Bereich der Gemeinde und / oder die Aufzucht von Tauben in Eigentumswohnungen. Wieso den? Die Einführung von Punkt F (ART 2) verstößt gegen das GESETZ Nr. 205 vom 26. Mai 2004. Art.1 Abs. (1), dieses Gesetz regelt die notwendigen Maßnahmen, um die Lebens- und Wohlergehensbedingungen von Tieren mit oder ohne Halter zu gewährleisten. Jeder Versuch, ihre Pflege zu verhindern, ist eine Anstiftung zur Misshandlung von Tieren. Jede HCL, die die Fütterung von Tieren im öffentlichen Bereich verbietet, kann gerichtlich angefochten werden. DAS GESETZ STEHT ÜBER JEDER ENTSCHEIDUNG DES LOKALEN RATES. 2) Wir fordern die Beseitigung von ART 4 ​​(1. Besitzer von Haustieren haben beim Spaziergang von Tieren im öffentlichen Bereich folgende Pflichten: b) den Zugang von Haustieren zu den Grünflächen in Parks, zu diesem Zweck gekennzeichneten öffentlichen Gärten, auf für Kinder eingerichteten Spielplätzen, in Geschäften und Märkten für Lebensmittelerzeugnisse zu verbieten. Die Diensthunde der öffentlichen Ordnungs- und Friedenssicherungsstrukturen sowie die Diensthunde werden diesem Regime nicht unterworfen. Wieso den? Dieser Rechtsrahmen macht es durch das Verbot des Zugangs zu Grünflächen unmöglich, das Recht von Hunden auf Zugang zu einem geeigneten Platz zum Spazierengehen in Übereinstimmung mit den Tierschutzgesetzen zu gewährleisten, und hindert uns als Tierhalter daran, dies zu gewährleisten sich in Übereinstimmung mit den Tierschutzgesetzen zu bewegen und zu gehen. Einerseits ist der derzeitige Rechtsrahmen überzogen und führt unverhältnismäßige, missbräuchliche und überzogene Maßnahmen und Strafen ein, basierend auf der Prämisse, dass Tierhalter den Frieden und die öffentliche Ordnung stören, sowie die Prämisse, dass sie die Sauberkeit nicht respektieren. Somit bestraft die aktuelle Gesetzgebung von Anfang an alle Tierbesitzer, sowie alle Haustiere. Wir haben andere dringende Anfragen! 
 
3) Einrichtung einer Kommission für Tierschutz im Gemeinderat. Wieso den? Tierschutz wird in keiner der fünf Kommissionen des Gemeinderats von Piatra Neamț explizit genannt, zudem werden keine Projekte und/oder Kampagnen durchgeführt, um die Bevölkerung darüber zu informieren. Neben der „politischen Vertretung“ sollte diese Kommission auch externe Mitglieder wie Tierschutzverbände haben und aktiv mit der neu gegründeten Lokalen Polizei auf lokaler und nationaler Ebene zusammenarbeiten. 
 
4) Planung der Kontrolle streunender Hunde und der Zählung der Hundepopulation, ausgehend von den Industriegebieten, in denen viele Hunde außer Kontrolle geraten, durch die Zusammenarbeit mit der Tierpolizei und den Profilverbänden. 
 
5) KOSTENLOSE und dauerhafte Sterilisationskampagnen für Hunde und Katzen. 
 
6) Wir bitten um die Zuweisung von Land und die Schaffung von Unterständen für Katzen, Unterstände für von der Tierpolizei beschlagnahmte oder gerettete Großtiere (Farm), Unterstände zur Rehabilitation verletzter / kranker Wildtiere bis zu ihrer Rückkehr in die natürliche Umgebung oder Umsiedlung . 
 
7) Bereiche, in denen Tiere frei laufen können.
 
8) Räume zur Wiederbelebung von Tieren in verschiedenen Teilen der Stadt mit Wasserquellen und Beutelspendern zum Sammeln von Fäkalien (möglicherweise sogar zu einem symbolischen Preis).
 
9) Aufnahme und Schutz auf dem Territorium kleiner Katzenkolonien, die bereits von vielen Personen betreut werden, die im Besitz einer vom Bürgermeisteramt ausgestellten Karte sein müssen.
 
10) Informationskampagnen über die Regeln des guten Zusammenlebens. 
 
11) Bildungs- und Freizeitaktivitäten in Schulen, um Kindern und Jugendlichen die Bedeutung des Tierschutzes, die Beseitigung von Aussetzen und Grausamkeiten zu vermitteln, um eine bessere Generation als die jetzige heranzuziehen. 
 
12) Wir fordern die Verbesserung der Lebensbedingungen der Hunde im Städtischen Tierheim durch bauliche Eingriffe und die Einhaltung der noch nicht angewandten Normen. 
 
13) Daher bitten wir dringend: den Gemeinderat, eine HCL zu genehmigen, um die Bestimmungen von Art. 53 Punkt 2 der Anlage HCL 81 vom 27.02.2020 „Verordnung des öffentlichen Dienstes für die Verwaltung streunender Hunde in der Gemeinde Piatra Neamț“ zu den anzuwendenden Tagessätzen für Futter- und Verwaltungskosten. 
 
Unterstützen Sie unsere Petition und unterschreiben Sie! Diese Petition wird von der YOUth For Neamt Association zur Unterstützung des HamPiatraNeamt- und MiauPiatraNeamt-Projekts eingereicht. 
 
Ajută-ne să avem grijă de ei! https://linktr.ee/hampiatraneamt
 
Multumin ZiarPiatraNeamt, Cristina & Mihaela  
 
 

fame_cani.png

 


Asociatia Youth For Neamt - HamPiatraNeamt    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociatia Youth For Neamt - HamPiatraNeamt să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...